Junifullmäktige – med 15 rader ville (V) köpa hela Akelius i Salem

Cute Beagle puppy

(www.fotolia.com)

  • medborgarfrågor
  • budgetramar
  • skoldatanät
  • motioner
  • SRV Återvinning

Fullmäktige sammanträdde 12 juni, sista gången före valet. (Handlingar finns att läsa här.) Innan mötet besvarades två medborgarfrågor. En fråga om hundrastgård diskuterades. För något år sedan tog Lennart Kalderén upp frågan i Tekniska utskottet som då var kallsinnigt. Nu, under valåret, var inställningen mer positiv. Frågeställaren fick dock med sig tipset att samla ihop ett antal namn för att stärka sina önskemål. Även en fråga om kommunen erbjuder boende för ungdomar med funktionsnedsättning som behöver egen bostad diskuterades. Svaret var ja, ibland sker det i en närliggande kommun.

Inför budgetprocessen i höst fastställdes ramar för nämnderna att arbeta inom. Den borgerliga majoritetens förslag gick igenom. Förslaget stöddes av Socialdemokraterna, som alltså inte hade något eget alternativ. Miljöpartiet deltog inte i beslutet, men har på sin hemsida meddelat att man kan tänka sig en viss skattehöjning. Vänsterpartiet var det enda oppositonspartiet som hade ett genomarbetat förslag, 23 öres skattehöjning. Rönningepartiet biföll majoritetens förslag.

Det är märkligt att oppositionen har så lite synlig ekonomisk politik att visa upp ett valår. S ville höja skatten med 23 öre senast i november, nu stödjer man den borgerliga majoritetens budgetramar. Eller gör (S) det? Från talarstolen gavs en del löften om kommande satsningar som man inte anvisade pengar till. Till skillnad från oppositionen tycker vi det är självklart att man redovisar sin syn på budget och ekonomi, i synnerhet ett valår.

Översiktsplanen från 2006 ”aktualitetsförklarades”. Någon ny plan har inte tagits fram beroende på att detaljplanerna i Rönninge ännu inte hunnit genomföras. Däremot kommer en ny översiktsplan att påbörjas tidigt nästa mandatperiod. Viktigast i ärendet var att det kommande projektet med 250 bostäder i Salems centrum togs in. Omkring 250 bostäder förväntas byggas, framför allt på nuvarande Säby bollplan, men även resten av Salems centrum ska förhoppningsvis kunna ingå. Det är ännu så länge bara på idéstadiet, kontakter ska tas med intresserade byggare för att få fram ett projektförslag.

Ett förslag till resepolicy fastställdes också. Miljöpartiet förde en diskussion om något som inte fanns med i förslaget. Det var ett förslag som fanns med i en motion som nyligen avslagits, nämligen att kommunen skulle starta en bilpool som också allmänheten kunde vara med i.

Kommunen skaffar sig nu en “reservlina” för internetkommunikationen, då vissa problem uppstått den senaste tiden. Kommunen tidigarelägger också uppgraderingar av de trådlösa nätverken i grundskolorna. Nätverken var dimensionerade för skolornas egen användning, men behöver mer kapacitet för att klara av alla smartphones eleverna använder.

Verksamheten vid Vattentornets omsorgsboende utökas så att fler föräldrar kan få hjälp med avlösning oftare (ungdomar med funktionsnedsättning). I ett samlat “paket” tog fullmäktige beslut om nämndorganisation samt höjda arvoden och partistöd för nästa mandatperiod.

En FP-motion om att kommunen bl a skulle skaffa sig en plan för sitt HBT-arbete besvarades. En annan FP-motion handlade om att kommunen ska skaffa sig en IT-pedagog. Barn- och Utbildningsnämndens ordförande Lennart Ejenäs (M) pekade på att nämnden framfört att denna kompetens redan finns inom Barn- och Utbildningsförvaltningen. FP drev frågan till omröstning där utfallet blev 19 röster för avslag (M, C, KD, samt tre S), 7 för bifall (bl a FP) samt 3 som avstod. Man kan lägga märke till att vissa av ledamöterna i Socialdemokraternas fullmäktigegrupp röstade för avslag, vissa för bifall och vissa avstod.

Här behövs en kommentar. Salem är en liten kommun som måste se till de resurser vi faktiskt har. Vi har inte råd att tillsätta tjänster enbart för att tillgodose politisk retorik.

modern Apartment Interior Design

(www.fotolia.com)

I en annan motion på hade Vänsterpartiet föreslagit att kommunen skulle bilda ett allmännyttigt bostadsbolag och köpa upp hela Akelius bestånd. Motionen bestod av 15 rader och var alltså avsedd för att Salems kommun skulle göra en investering på flera hundra miljoner kronor. Emellertid är det inte sådana “mastodontstrategier” som ger fler hyresbostäder. Det är en förunderlig politik som bygger på att skattemedel ska användas för att betala för att hyresbostäder ska byggas. Det byggs hyresrätter i Salems kommun. Men iIstället för att tro på fler kommunala bolag är det bostadsmarknadens förutsättningar som måste förändras, byråkratiska regler och den “oändliga” överklagandeprocessen som måste minska. Socialdemokraterna instämde i motionsförslaget att bilda ett kommunalt bostadsbolag. Motionen avslogs dock utan att någon begärde votering.

Kommunledningarna i Huddinge, Haninge och Salem har föreslagit samtliga ägarkommuner i SRV Återvinning att ändra i “bolagskonstiutionen”: ägardirektiv introduceras, förändrad bolagsordning och nytt aktieägaravtal. SRV har alltsedan starten varit ett kommunalt bolag, där dagens aktieägaravtal innebär att kommunerna inte ska upphandla renhållningstjänsterna. EU-rätten kräver dock numera förändrade ägardokument för att kommunerna ska “slippa” upphandling. Det finns enighet bland samtliga ägarkommuner att införa ägardirektiv. Däremot motsätter sig de socialdemokratiska kommunledningarna i Botkyrka och Nynäshamn att ändra resten av dokumenten. En särskild konfliktfråga i aktieägaravtalet är att dagens dokument stadgar att en kommun som vill sälja sina aktier tvingas sälja till de andra ägarkommunerna till aktiernas nominella värde (det värde som sattes på aktierna vid starten för drygt 40 år sedan, d v s ett idag obetydligt belopp. Förslaget nu är istället en marknadsvärdering, som är den vanligaste formen för inlösen vid hembud. Det är viktigt att påpeka att ingen kommun har för avsikt att sälja sina aktier eller “släppa in” någon privat aktör, men skulle en nödsituation uppstå måste en kommun ha rätt att sälja sina aktier till ett rimligt värde. S-kommunernas nuvarande inställning innebär i realiteten en inlåsning i bolaget, oavsett situation.

Bland de sista ärendena var en begäran om att länsstyrelsen ska hjälpa kommunen med ett förfarande enligt Plan- och Bygglagen för att lösa in mark från en fastighetsägare i Karlskronaviken. Därmed ska en gång- och cykelväg till Östertälje över näset vid Dånviken kunna byggas. Förhandlingarna med markägaren har pågått under flera år, men något avtal går inte att uppnå. Därför tvingas kommunen begära hjälp från länsstyrelsen.

Det blev ett av de längre fullmäktigesammanträdena (ca fyra timmar) på senare tid. Dock får man konstatera att det fattades ett stort antal viktiga beslut. I och med detta kunde fullmäktiges ordförande Olle Glimvik (M) tillönska alla en trevlig sommar.

Publicerat i Politik, Salem | Märkt , , , , , | 11 kommentarer

Sverigedemokraterna plockar ut 140 000 kr utan att visa sig

(www.fotolia.com)

(www.fotolia.com)

Gemensamt uttalande av M, S, FP, MP, C och KD

Sverigedemokraterna fick ett mandat i valet till Salems kommunfullmäktige 2010. Den invalde representanten för SD har dock aldrig deltagit på något möte. Däremot har SD fått ut närmare 140 000 kr i partistöd under mandatperioden 2011-2014. Kommunen har inte haft några lagliga möjligheter att stoppa utbetalningarna, trots att SD helt uteblivit från allt politiskt arbete.

Detta är naturligtvis upprörande, att ett politiskt parti kan kvittera ut stora summor i partistöd och bara lämna en tom stol i kommunens högsta beslutande församling. Nästa mandatperiod kommer det att finnas lagliga möjligheter att stoppa utbetalningarna om något invalt parti inte deltar. De möjligheterna kommer vi att utnyttja.

Lennart Kalderén, M                     Arne Närström, S
Bo Eriksson, FP                                Mats Nittve, MP
Ankie Bosander, C                          Håkan Paulson, KD

Publicerat i Politik, Salem | Märkt , , , | Lämna en kommentar

Spännande appar för kollektivtrafiken på G

Utsikt från Victoria Tower i Kista.

Utsikt från Victoria Tower i Kista.

Idag har jag representerat Landstinget och Trafiknämnden och tillsammans med bl a Ulla Hamilton deltagit i ett pressevent för att visa upp tre ”appar” för kollektivtrafiken som är under utveckling. Genom en innovationsupphandling – bland de första i Sverige i sin sort – har SL/Trafiknämnden, Stockholm stad, Vinnova och Trafikverket samverkat i en tävling där företag fått ersättning för att utveckla appar för reseplanering, GPS-bestämning m m.

Med ett Stockholms län som växer så det frestar ordentligt på transportsystemet, med Tunnelbanans utbyggnad (”T-banan 3.0″) till Nacka, Arenastaden och inte minst Barkarby, med tvärförbindelser som ska avlasta systemet, då behövs smarta och enkla reseplanerare. SL:s nuvarande, ”Res i Sthlm”, är ypperlig med det går att ta nya utvecklingssteg och nå nya nivåer. Själv använde jag appen och kom då på att det var enklast och snabbast att ta pendeln till Helenelund eftersom stationen låg närmare Kista än jag trodde.

Vi fick se demonstrationer av  ”Nova” som bygger på talinstruktioner, ”Pendler” med grafiska presentationer av resalternativ med CO2-effekter samt Mårten Wimans app med imponerande namnigenkänning vid hastig inmatning på minimala tangentbord. Mycket spännande! Företagen, som nu fått sina startpengar, får nu slutföra utvecklingen och presentera sina produkter på AppStore eller Google Play och allt vad det heter. Allt till nytta för närmare 800 000 SL-resenärer varje dag.

Intressant?

Publicerat i Allmänt, Stockholmsregionen | Märkt , , , , , , , , , | 11 kommentarer

Kommunen säljer Söderby friskola till Söderby friskola

Salems kommun och Söderby Friskola ek för är överens om att skolfastigheten där Söderby Frsikola bedriver sin verksamhet – f d Söderbyskolan – säljs till den ekonomiska föreningen.  Fullmäktige godkänner överlåtelsen i morgon torsdag. Friskolan har funnits i ca 15 år och har omkring 250 elever. Eftersom skolan drivs som ekonomisk förening har föräldrarnas engagemang och aktiviteter stor betydelse.

Kommunen har sänkt köpeskillingen för att ge friskolan möjlighet att investera i ett tillagningskök, vilket kommer att ske under 2015. Köpeskillingen är 8,1 miljoner kronor.

Vi tycker det är utmärkt att friskolan kan äga och disponera de lokaler de bedriver sin verksamhet i. Det ber bättre handlingsfrihet för själva verksamheten och ekonomin.

-  Vi har tidigare haft ett treårigt hyresavtal med Salems kommun, säger Ulrika Hamber Videfors, rektor vid Söderby friskola.

- Genom att köpa fastigheten skapar vi en trygg och stabil framtid för våra elever, medlemsfamiljer och personal i vår skola.

- Vi ser med tillförsikt fram emot nästa läsår!

Det känns bra att affären är i hamn. Jag vill önska elever, personal och föräldrar ett varmt lycka till!

Läs mer här.

Intressant?

 

Publicerat i Politik, Salem | Märkt , , , , , | 1 kommentar

”Whenever you lose hope, stop and think of these men.”

Monumentet vid S:t Laurent sur-Mer, Omaha Beach

Monumentet vid S:t Laurent sur-Mer, Omaha Beach

6:e juni, Sveriges nationaldag. Idag gläds vi tillsammans och hyllar de värden som byggt upp och håller samman vårt samhälle. Som sagt, konstruktiva strävanden som skapar mänsklig gemenskap och glädje. Rasism och extremism hör inte hemma här, varken idag eller annars.

Idag är det också 70 år sedan D-dagen i Normandie. För amerikaner, britter, kanadensare, ryssar, fransmän och andra får nationaliteten och historien en djupare innebörd. Nationerna bär det kollektiva minnet av tusentals unga landsmän som fick offra sina liv för att betvinga det onda. Jag har själv varit i Normandie vid åtskilliga tillfällen. Bilden ovan är från den långsträckta Omaha Beach, där amerikanska soldater ur 1:a och 29:e divisionen mötte det allra hårdaste motståndet 6 juni 1944. När soldaterna stod upp i sina landstigningsbåtar under den sista sträckan in mot land, smattrade kulorna från de tyska försvararna mot de ramper, som ena sekunden var deras enda skydd, men några sekunder senare skulle fällas ned och blotta livsfaran för alla de som kämpade för livet under de första timmarna på Omaha Beach.

Den fantastiska glidflygsattacken mot Pegasus Bridge, brittiska och amerikanska luftburna agreppen för flankskyddet, franska motståndsrörelsens framgångsrika sabotageaktioner, den något felnavigerade landstigningen på Utah Beach, det blodiga Omaha, britternas lyckade embarkering och konstgjorda hamnar på Gold Beach, kanadensarnas intensiva kamp på Juno Beach, britters och fria fransmäns som befriade Quistreham på Sword Beach, alla var de hjältar i denna oerhörda amfibieoperation som definitivt vände kriget mot nazismen i Europa.

På den tiden, för bara 70 år sedan, var frihet och demokrati inga självklara rättigheter. Miljoner människor dog i kampen för dessa grundläggande värden i ett modernt samhälle. Det får bli de bestående minnena att bära med sig idag på Sveriges nationaldag. Jag vill gärna avsluta med President Obamas ord vid krigskyrkogården i Colleville idag:

”Whenever you are cynical, stop and think of these men. Whenever you lose hope, stop and think of these men.”

Intressant?

Publicerat i Allmänt, Samhälle och historia | Märkt , , , , , | Lämna en kommentar

Kommunstyrelsen – från innebandy till Vattentornet

(www.fotolia.com)

(www.fotolia.com)

I måndags var det kommunstyrelse. Det blev en hel del beslut. Budgetramarna för 2015-2017 skickades till fullmäktige (läs mer här), med bl a oförändrad skatt och stabila ekonomi framöver. Kommunens översiktsplan föreslås ”aktualiseras”, vilket innebär att den nu gällande planen från 2006 fortsätter att gälla, dock kompletterad med ett kommande bostadsprojekt i Salems centrum samt inventering av översvämningsrisker vid klimatförsämringar.

Investeringar i trådlösa IT-nätverk i grundskolorna tidigarelades. De befintliga räcker inte riktigt till när alla elever surfar på plattor och ”smart-phones”. Kommunstyrelsen beslöt att ansöka hos Länsstyrelsen om förordnande att disponera privat mark för gång- och cykelväg genom Karlskronaviken, över fjärrvärmebron vid Dånviken och vidare till Södertälje. Det har inte gått att nå ett avtal med en privat fastighetsägare, varför Länsstyrelsen bör träda in.

Vattentornets korttidsboende för barn som får vård enligt LSS (Lagen om Stöd och Service) har en mycket efterfrågad verksamhet. Därför föreslås mer pengar anslås dit för att kunna erbjuda fler plats. Förändrade ersättningar till förtroendevalda samt partistöd skickades till fullmäktige. Salems IF beviljades 110 000 kr i sponsring för att spela i Allsvenskan i innebandy med bl a långa resor till Norr- och Västerbotten (läs mer här). Till sist hanterades också förslag till ny ägardirektiv m m till SRV Återvinning AB.

Det blev 21 ärenden som kommunstyrelsen klarade av på ca en timme.

Intressant?

Publicerat i Politik, Salem | Märkt , , | Lämna en kommentar

Kommunen sponsrar Salems IF

Floorball

(www.fotolia.com)

Salems IF ska spela i allsvenskan i innebandy nästa säsong. Allsvenskan är näst högsta serien i Sverige, under Elitserien. Salems IF kommer att få göra långa resor till bl a Umeå och Piteå. Föreningen har sökt kommunal sponsring med 110 000 kr.

En enig kommunstyrelse sade igår ”ja” till detta. Självklart måste vi hjälpa till när ett lag från vår kommun når så högt i seriesystemet. Senast sponsring över en hel säsong förekom var när RSK bordtennis låg i högsta serien och t o m tog SM-guld 2002. Sponsringen nu innebär att kommunen får med logotypen på A-lagets dräkter, sargreklam i Skogsängshallen och i programbladen.

Ett stort lycka till inför säsongen 2014/2015, önskar vi Salems IF!

Intressant?

Publicerat i Politik, Salem | Märkt , , , , | Lämna en kommentar