Rapport från maj-fullmäktige

 

(www.pixabay.com)

Fullmäktiges handlingar och länk till webbsändning finns här.

Kvällen inleddes med en blomstergratulation av fullmäktiges ordförande Olle Glimvik, M, som precis fyllt jämna år. Därefter besvarade undertecknad en medborgarfråga om att komplettera ”Kulan-anläggningen” i Söderby Park med ett mindre utegym. Det ska vi försöka ordna. Ingen var däremot.

Det märktes att det var valår. Hela 17 nya motioner lämnades in. En fjärdedel av dem handlade om beslut som nyligen tagits i fullmäktige. Motioner kräver avsevärda tjänstemannaresurser att behandla. Därför skulle man önska att samtliga politiska partier lät bli att reprisera sina motioner.

Men för oss förtroendevalda i Alliansen som bildar majoritet och andra som arbetar målmedvetet med samhällsbygget var de viktigaste besluten årsredovisningen och detaljplanen (och avtal) för Bovieran i Fårhagen.  Årsredovisningen visade upp ett mycket positivt såväl ekonomiskt som i måluppfyllnad. Det ekonomiska resultatet var +46 miljoner, 13 miljoner bättre än budgeterat. Måluppföljningen visade att sex av nio övergripande mål uppfylldes. Övriga tre var delvis uppfyllda. Mest glädjande var att kunskaperna i skolorna visar en stigande kurva. Tråkigast med 2017 var oron i och kring centrum, biblioteket och fritidsgården. Alla partier var nöjda med årsredovisningen som godkändes enhälligt och ansvarsfrihet beviljades.

Fårhagen markerat med röd cirkel. (www.eniro.se)

Detaljplanen och avtalet för Bovieran i Fårhagen antogs också enhälligt. Därmed kommer Salem att få ett tillskott på 54 bostadsrätter för seniorer med mycket trevlig bostadsmiljö. Intresset är stort för detta projekt. Nuvarande ytan för hundar i Fårhagen ska ersättas av en hundrastgård söder om Jägarstigen. Vi får hoppas att detaljplanen vinner laga kraft utan överklaganden.

En vattenplan för Salems kommun antogs. Planen är ett gediget administrativt dokument ägnad åt att beskriva hur kommunen ska nå EU-bestämmelserna om ”god vattenkvalitet”.

Några motioner från Rönningepartiet behandlades. Förslag om ändrad busslinje i Rönninge avslogs då Trafikförvaltningen inte tyckte ändringsförslagen var att rekommendera.

Rönningepartiet hade också motionerat om en fritidsgård i Rönninge. Motionen avslogs då Alliansen inte vill bygga en ny fritidsgård för dyra pengar. Istället för en fast byggnad kommer Allianspartierna att genomföra ett samarbetsprojekt med Villa Skönvik och Folkets Hus, kanske också andra aktörer. En motion om riktlinjer för belysning i kommunen besvarades genom att Miljö- och Samhällsbyggnadsförvaltningen redan är igång med att färdigställa en handbok.

Miljöpartiet hade motionerat om att upprätta en klimatplan för Salems kommun. Alliansens svar var att kommunen har konkreta miljö- och energimål som följs upp med verklighetsanknutna mätningar. Vi från alliansmajoriteten anser detta vara ett enklare och effektivare sätt att arbeta mot en hållbar klimatpolitik. I debatten inledde Mp med ett långt inlägg där det framställdes som att ett motstånd mot klimatplan innebar att man inte tog miljöarbetet på allvar. Undertecknad med flera vände sig mot denna självtillräckliga argumentation. Mp har inget monopol på att rädda klimat och miljö. Ett exempel var att Mp frågade när Salems kommun ska sätta upp laddstolpar? Svaret blev att det ska påbörjas i år enligt nyligen fattat fullmäktigebeslut, vilket Mp medverkat i. Ridå.

Emellertid lyckades oppositionen ”vinna” ärendet eftersom de är i minoritet. Just det, i minoritet. Men då kan man få en fråga återremitterad från fullmäktige. Någon jämförelse från idrottsvärlden är svår att finna.

Intressant?

 

 

Diskussion handlar också om att lyssna på de svar man får

(Representanter från Södertäljepolisen, kommundirektör Mats Bergström till höger och undertecknad.)

Om vi inte längre kan genomföra offentliga möten i Salem – då är gränsen nådd.

Igår var det trygghetskväll i Murgrönan i samarbete mellan polisen och kommunen. Olika verksamheter från kommunen ordnade tillsammans med Polisen en ”minimässa” med mingel som följdes upp med en diskussion inne på Murgrönan. Vackert väder och trevlig stämning, innan. Stämningen under diskussionen blev dock hetsig då en mindre grupp om ett tiotal personer gick in och ut ur lokalen och några av dem inte kunde acceptera talarordningen där frågor skulle ställas men också få besvaras av representanter från Polisen och kommunen, bl a undertecknad.

Jag fick frågor om 30-sträckor och vad man ska göra på fritiden om man är för gammal för att komma in på fritidsgården ”Huset”, d v s över 18 år. Varför fick man inte ”hänga i centrum”? Hälften av mitt svar var att man visst får hänga i centrum. Jag blev dock avbruten innan jag fick uttala den andra hälften av svaret, att det har varit för mycket störningar och rena hot i centrum och på biblioteket, vilket inte är acceptabelt. Vid ett annat tillfälle fick jag dock några sekunder på mig för att förklara att kommunen inte kommer att starta någon fritidsgård för unga vuxna. Detta svar uppskattades inte och resten av frågestunden stördes av att vi som skulle svara inte fick möjlighet att tala till punkt. Det var också svårt för resten av publiken, ett 50-tal, att få komma till tals.

En demokratisk diskussion kräver möjligheten att få ställa frågor. Men även den som svarar har rättigheten att få tala till punkt. Det kan tyckas banalt att behöva påpeka detta, men en hel del – inte minst undertecknad – reagerade mot beteendet igår kväll.

Trygghetskvällen var ambitiöst och väl organiserad. Ett stort tack till alla er som hjälpte till!

Intressant?

Företagare har inga garantier för att kunna ta ut lön

(Blomsterprinsessan i Salems centrum, en av Salems många småföretag)

Igår var det debatt i företagarfrågor i Rönninge Folkets Hus, arrangerat av Salemsföretagarna. Jag började med att betona de olika villkor vi lever efter: vi kommunpoliker, alla anställda och företagarna. Det som skiljer företagare framför andra är ju att deras inkomstsida inte är given. Till skillnad från oss som har avtalade löner eller beslutade arvoden, lever företagarna med den osäkerheten att de inte har några garantier för att kunna ta ut ”lön”. Många kan inte bli sjuka, företaget måste ju rulla på.

Detta är ju ett risktagande om något. Jag betonade att med detta risktagande måste vägas upp mot att företag måste få gå med vinst. Vinst ska inte straffbeskattas. Staten ska inte se företagarna med misstänksamhet eller som någon slags mjölkko för den offentliga sektorn.

Från riksdagen har jag lärt mig att företagare idag vill ha förändringar på framför allt tre punkter: kompetensförsörjningen, skatterna och regelförenkling. För mig var det lättast att kommentera skatter och generationsskiften. Det ska inte kosta mer för en familjeföretagare att lämna företaget vidare till nästa generation än att sälja företaget till annan intressent.

Från Salemsföretagarna hade partierna tillfrågats om inställningen till att begränsa vinster i välfärden. Det kommer ju ett förslag från den rödgröna regeringen, stödd av V, till riksdagen om vinstbegränsning ovanför 7% av operativt kapital. Jag menade att inget parti kan utge sig för att vara företagarvänligt om man lägger ett sådant förslag. Jag började i politiken på mitten av 1970-talet då LO och Socialdemokraterna lade fram löntagarfonderna där facket skulle ta över ägandet i företagen med hjälp av företagens vinster. Svenskt näringsliv skulle alltså socialisera sig själva, konfiskeras av statliga regleringar. Jag menade att de rödgrönas förslag om begränsning av vinster i välfärden påminner starkt om löntagarfonderna. Det måste avslås, nu precis som då, inte minst för att en lång rad välfärdsföretag inom skola och omsorg skulle förhindras att ta ut vinster.

Förslaget om max 7% vinst på operativt kapital kan låta som en normalnivå för lönsamhet. Men då har de rödgröna valt ”operativt kapital”, inte totalt kapital eller Eget kapital. ”Operativt kapital” innebär anläggningstillgångar, maskiner etc. Men många av välfärdsföretagen bygger enbart på humankapital, inga fastigheter eller maskiner. Det kanske handlar om en del möbler i en förskola, knappast mer. Då finns inget ”operativt kapital” att tala om, vilket innebär att 7% på nära noll innebär nära noll också innebär nära noll i vinstuttag. Förutom att förslaget till vinstbegränsning är konfiskatoriskt och riskerar slå ut valfriheten, är förslaget också bedrägligt formulerat då de rödgröna valt basen ”operativt kapital” som är ett svårbegripligt begrepp. Återigen, förslaget måste avslås.

Annars var det de konkreta vittnesmålen från några av företagarna i publiken som gjorde mest intryck. Obligatoriska krav på kassaapparater för dyra pengar och attityden från det offentliga vid företagskontroller bl a. Jag kan inte svära mig helt fri att kommunens krav på tillstånd och kontroller alltid upplevs som välmotiverat och prisvärt. Men med bra kontakter via Näringslivskommittén, telefon och mail bör det mesta kunna lösas.

Intressant?

 

 

Gröna obligationer lönsamma för landstinget

Miljöpolitik behöver ibland bli riktigt konkret för att bli extra intressant. Idag fick vi i landstingets miljöberedning  vara med om en sådan upplevelse. Inledningsvis fick vi en rikhaltig föredragning om cirkulär ekonomi. Därefter en bra presentation av landstingets gröna obligationer.
Stockholms läns landsting utfärdar gröna obligationer, bl a för att låna upp medel till sjukhusinvesteringar och delvis till tunnelbanan. Kapitalplacerare efterfrågar gröna obligationer som en del av en miljöanpassad placeringspolicy. En extern ”second opinion-provider” ansvarar för att landstinget uppfyller miljökraven.
Effekterna? Landstingets investeringar skapar miljövinster och lägre räntekostnader eftersom de gröna obligationerna är eftertraktade. En win win-situation som landstinget synes vara välplacerade i.

Härlig stämning när politik för Salem dryftades

(Bild från http://www.pixabay.se)

Idag var vi 25 moderater som fyllde kommunalhuset för att förbereda vårt handlingsprogram 2018-2022. Det gäller att inventera möjligheter och utmaningar, känna av opinionen i Salem och Rönninge, prioritera bland 20-30 punkter och forma budskapet i text och bild. Den kommunala ekonomin är en nyckelfaktor. Vad har vi råd med när kommunen ska satsa stort på ny skola och nya förskolor?

Under förmiddagen hann vi med grupparbeten med redovisning och diskussion. Vi är inte klara än, men det var goda  diskussioner och härlig stämning när vi lade grunden för valrörelsen 2018. Tack alla som var med!

Intressant?

Tack och lycka till Jimmy Baker!

Min kollega i Botkyrka, Jimmy Baker, berättade häromdagen att han tänkte avgå och gå vidare till annan verksamhet. Jimmy har under många år haft ett av de svåraste uppdrag en moderat kommnalpolitiker kan ha, att hålla ihop och leda oppositionen i en kommun med traditionell socialdemokratiskt styre. Jag har själv erfarenheter från tiden i oppostion i Botkyrka under senare hälften på 1970-talet och några år därefter. Att verka i majoritet är inte alltid lättare, men ger oftast lön för mödan.

Arbete i opposition innebär att ta fram och formulera bra förslag men sällan se dem realiserade. Det frestar på och kräver tålamod. Det gäller att ständigt hämta ny energi och formulera oppositionspolitiken ännu vassare, hitta nya kanaler och metoder att nå ut med budskapet. Allt detta har Jimmy Baker kämpat med, med framgång.  Han har hållt samman moderatgruppen kring en konsekvent linje och kämpat år efter för att visa på politiskt alternativ. Resultaten i kommunalvalen har varit goda med hänsyn till förutsättningarna.

Det ligger en stor arbetsinsats bakom detta, ett engagemang som Moderaterna i Botkyrka omhuldar och många Botkyrkabor uppskattar.  Det har handlat om en personlig arbetsinsats som ibland gått långt utanför vad ett sedvanligt förtroendemannaskap borde kräva. Jimmy har också varit en stöttepelare i samarbetet mellan Moderaterna i länet och särskilt på Södertörn. Med sin glada energi har han lyft stämningen och diskussionerna på våra möten.

Inte minst undertecknad har haft många goda diskussioner med Jimmy. Såsom varande grannkommuner i sydväst har vi alltid haft mycket att dryfta, var och en från sitt perspektiv. Det har varit många, långa och glada samtal. Tack för de här åren, Jimmy och lycka till med nya uppdrag! Ett stort lycka till också till Stina Lundgren, ny gruppledare för Moderaterna i Botkyrka!

Intressant?

Ideologisk slagsida när SVT utforskar skolan

Jag upplevde nyss Britt-Marie Mattsons entimmesprogram på SVT om den svenska skolan. Analysen dikterades rätt entydigt och helt förväntat. Skolans problem beror på lärarnas administrativa bördor, kommunaliseringen och inte minst friskolereformen ett par år senare.

Jag håller med om att de administrativa pålagorna är ett problem som just staten borde se över.

När det gäller kommunaliseringen 1991 förundras jag ständigt över alla som tror att skolan – vid ett fortsatt statligt huvudmannaskap med Göran Persson som finansminister – skulle slippa de besparingar som kommunerna tvingades till under 90-talskrisen. Naivt är ordet.

När valfriheten framställs som ett problem kan man dra flera slutsatser. När möjligheten att välja skola underkänns innebär det också att en av de viktigaste möjligheterna till social rörlighet i vårt samhälle elimineras. Det blir övertydligt att kritiken har grav ideologisk slagsida.

Nya signaler om kommunens utveckling, men var fanns Rönningepartiet?

Tidigare medborgardialog om översiktsplanen från 2016. Läs mer på http://www.salem.se/globalassets/5.-bygga-bo-miljo/kommunens-planarbete/oversiktsplanering/ny-oversiktsplan/10810-salem-oversiktsplan-webb.pdf

 

  • Mindre bantningar av bostadsbyggandet
  • Södra Ekdalen nytt planområde i Rönninge
  • Var fanns Rönningepartiet?

Kommunstyrelsen har nu lagt direktiv inför sista etappen med förslaget till översiktsplan ”Salem 2030”. Förslaget ska ställas ut för synpunkter under våren och antas i juni. Utbyggnadsplanerna har slimmats en del sedan den tidigare medborgardialogen, men fortfarande är det ambitiösa planer för bostadsbyggandet under det närmaste decenniet. Förslaget innebär ca 100 bostäder per år.

Salems centrums utveckling är en grundbult för de kommande åren. Under våren hoppas jag att förhandlingsläget ska klarna så att nästa steg kan tas.

En väsentlig skillnad från tidigare är det tidigare tänkta bostadsbyggandet på ängen mellan Storskogsvägen och Säbyborg (de gula flerbostadshusen vid Emanuel Birkes väg). Tidigare föreslogs 90 bostäder på ängen efter 2020. Nu är förslaget istället att området ska utredas efter 2025. Alltså består grönområdet tills vidare.

En diskussionsfråga under remissrundan har varit en tanke om att reservera mark för ett huvudstråk längs Säbytorgsvägen från Salems centrum till Rönninge centrum. Förslaget har inte kommit från oss moderater så beskrivningen har varit otydlig om vad en sådan stråktanke skulle innebära. Det har funnits tankar om att reservera mark för ytterligare flerbostadshus utmed Säbytorgsvägen, dock inte från oss moderater. Kommunstyrelsen uttalade sig för att utreda stråktanken, dock ”utan bebyggelse”. Centerpartiet ville inte helt utesluta bebyggelse, men deras yrkande om att ändra lydelsen till ”för närvarande utan bebyggelse” avslogs.

I medborgardialogen fanns förslag om ett mindre bostadsområde direkt sydväst om Sommarstigen (med infart från kurvan på Säbytorgsvägen). Förslaget har nu utgått.

Utbyggnadstakten i västra Rönninge har nu sträckt sig över samtliga mina år som kommunalråd, egentligen ännu längre. Att kunna åka på den nyöppnade Uttringevägen är därför en glädje. Heliodal är i det närmaste klart, Karlskronaviken har jag själv ”sågat igång” (symboliskt), Solliden är på gång. Kommunen har haft dialog om Rönninge Kungsgård och ett förslag till planprogram ska snart presenteras för beslut om samråd. Vi har nu också haft ett möte med fastighetsägarna i Södra Ekdalen (området norr och söder om Uttringe Gårds väg öster om ”skarpa kurvan”) och uttalat att planarbetet ska starta.

Till sist: Rönningepartiet än en gång. Partiet talar alltid om att de har särskilda perspektiv om bostadsbyggandet i Salems kommun och annonserar flitigt om sina förslag om översiktsplanen. Översiktsplanen är till för att politikerna ska ta ställning till förslagen om bostadsbyggande och annan markanvändning. Har Rönningepartiet haft sådana förslag? Nej, de undviker att ta ställning till de föreslagna bostadsområdena. Istället lanserar de ”designprinciper” om att det ska finnas grönområden och gång- och cykelvägar m m, allmänt tankegods som alla håller med om.  Ja, faktiskt undvek de hela frågan om översiktsplanen. De var inte närvarande på sammanträdet i kommunstyrelsen.