Tagg: byggande

Södra Hallsta, Garnudden och Jägarstigen

Mycket roligt att det kommit in 25 byggidéer  för Södra Hallsta. Vi har köpt marken från Stockholms stad och ska nu bygga förskola och bostäder i flerbostadshus och småhus. I projektet ingår också Tvärleden, den väg från Rönningevägen till Salemsvägen som varit planerad sedan slutet på 1970-talet. Tvärleden ska därmed avlasta Rönninge centrum från biltrafik.

I Garnudden ska ett tillgänglighetsprojekt genomföras. Det ska anläggas ledstråk, placeras ut sittbänkar, anpassade gymredskap och grillplatser. Det är kommunens råd för funktionshinderfrågor som drivit fram projektet som kostar ca 400 000 kr, varav hälften finansieras med bidrag från staten.

Tekniska utskottet har beslutat var hundrastgården i kommundelen Salem ska ligga. ”Fårhagen”, som idag används som rastställe, ska bebyggas av Bovieran. I gengäld ska Bovieran bekosta hundrastgården. I våras tog Miljö- och Samhällsbyggnadsförvaltningen (MSB) fram tre olika förslag, där en hundrastgård på kommunens grönområde söder om Jägarstigen prioriterades. Kommuninvånarna har fått möjlighet att lämna synpunkter på förslagen. En synpunkt har inkommit, men har varit vansklig att värdera då den var anonym. I onsdags valde Tekniska utskottet platsen vid Jägarstigen, bl a eftersom den är mest central.

Intressant?

Kommunen i snabb markaffär i Rönninge

Kommunen köper fastigheten Uttringe 1:682 bakom Rosenlundsskolan vid Toredal i Rönninge. Fastigheten låg ute för budgivning och kommunen har tagit snabba beslut för att genomföra förvärvet. Vi behöver markreserv i Rönninge för eventuella framtida skol- och förskolebehov, alternativt kan det också bli frågan om avstyckning i villatomter. Avtalet är tecknat under förutsättning av fullmäktiges godkännande, vilket behandlas 28 september. Fylligare beskrivning finns på kommunens webbsida.

Intressant?

Tack Conny!

Conny Olsson anställdes som kommunarkitekt i Salem 2002. En kommunarkitekt har många strängar på sin lyra (jag vill minnas att Conny är bra på gitarr, Beatles-frälst som få). Framför allt är han kommunens ledande kompetens för gestaltning av nya hus och detaljplaneområden. Conny har lett utvecklingen i västra Rönninge, i Norra Vilhelmsdal (Skogsrovägen), hela Söderby Park, Trädgårdsmästarstigen, Rönninge centrum, Rosstorp och Salems centrum. Till det ska räknas ett stort antal friliggande villor som passerat Connys skrivbord.

Conny har kommit så nära det går den evigt omtvistade definitionen av ”Rönninges karaktär”, genom att bevaka att villorna byggs huvudsakligen i trä med klassisk tak-konstruktion och den färgskala vi är vana vid att se. Connys arbete med de stora detaljplanerna Karlskronaviken, Heliodal, Solliden och Rönninge Kungsgård kan inte överskattas. Ett stort antal vackra, handtecknade skisser har dansat ned framför mina ögon för att visa hur olika ambitioner på tomtstorlekar och hustäthet kan se ut i praktiken. Conny har verkligen lockat fram fantasin och skapandet i utvecklingen av kommunen. Conny har också – tillsammans med många andra – varit en klippa i kontakterna med nyfikna kommuninvånare samt vid förhandlingsbordet med krävande intressenter.

I övriga kommunen förknippar jag Conny mest med skapandet av Söderby Park. Alla avtal och detaljplaner var klara i början av 1990-talet, ”byggfuttarna” stod redan på plats uppe i Söderby, men då kom fastighetskraschen. Det tog ca tio år innan området kunde rivas och bebyggas på nytt. Under den tiden gällde det att dra ned på ambitionerna för att utvecklingen av Söderby Park skulle ha en chans ekonomiskt. Samtidigt var det viktigt att villorna, bostadsrätterna och hela området blev attraktivt. Conny var med på samtliga förhandlingar med NCC. Tillsammans drog vi upp riktlinjerna för Söderby Park, baserat på den monumentala f d sjukhusbyggnaden. Visst blev det bra!

Conny Olsson har verkligen gjort avtryck i Salems kommun under sin tid hos oss. Vi är väldigt tacksamma för att vi haft förmånen att ha Conny Olsson som kommunarkitekt under hela 15 år och önskar honom allt gott inför tiden i pension.

 

Politikerna i TU eniga i kritiken mot tidigare ledning av MSB: “Vi måste ta ansvar för skattepengarna”

(www.fotolia.com)
”Mitt i” har i veckans nummer en kritisk artikel om Salems kommun och undertecknad. Artikeln bygger på en rapport, i övrigt enbart på anonyma påståenden. Allra först vill jag understryka att artikeln bygger på händelser för 1,5-3 år sedan. Idag har Salems kommun en helt ny förvaltningsledning på MSB och ett mycket smidigt samarbete mellan politiker och tjänstemän.
Artikeln innehåller dock rena felaktigheter och tidningens försök att dramatisera skeendet i egna vinklingar.  Mitt i väljer att inte skriva om bakgrunden till problem4m och att vi politiker varit eniga om kritiken. Mer om det nedan.

Även SVT Södertälje har skrivit om frågan.

Kommentar på Salems kommuns hemsida.

Tf chefen för Miljö- och Samhällsbyggnadsförvaltningen (MSB) Sune Eriksson fick dåvarande kommundirektören Jan Heimdahls uppdrag att ”genomlysa MSB:s sätt att arbeta”. Sune Eriksson valde att genomföra uppdraget i en helt annan riktning. Han har därefter vägrat att tala med oss politiker om sin rapport.

Rapporten har kommenterats av kommunstyrelsens tekniska utskott (TU), av kommunstyrelsens arbetsutskott och behandlats i kommunstyrelsen.

Detta är fel i artikeln:

  1. Mitt i påstår att rapporten är hemlig. Det är fel, den har varit allmänt tillgänglig i kommunens diarium från första början.
  2. Mitt i påstår vidare att det på MSB saknas ”kompetent folk som kan driva stora byggprojekt”. Sedan ett år tillbaks har vi en ny förvaltningsledning som arbetar mycket smidigt med TU och övriga aktörer. Det saknas inte personal för att handlägga den nya skolan vid Fågelsången eller Salems centrum.
  3. ”Byggprojekt försenas kraftigt eller fryser inne”, påstår Mitt i. Det är heller inte sant. En förstudie av Säbyskolans kök gjordes 2006 som en del i ett långsiktigt program, inget byggbeslut som Mitt i påstår. Ombyggnationen beslutades i budgeten för 2016. När förvaltningen höjde projektkalkylen från 13 miljoner till 22 miljoner i början av 2016, sköt TU på projektet för förnyad granskning. Projektet genomförs i år.
  4. Det finns inga andra ombyggnadsprojekt som försenats kraftigt eller ställts in.
  5. Mitt i påstår att det är oklart var ansvaret ligger för olika byggprojekt, ett påstående som är svårt att förstå. När byggprojekt är beslutade politiskt är det MSB:s uppdrag att verkställa dem.
  6. I artikeln anförs vidare att ”man gör slut på personalen och människor sjukskriver sig”. Kommunens statistik visar att MSB inte har högre sjukskrivningar än kommunen i genomsnitt.

Mitt i bortser från bakgrunden

Bakgrunden är att Kommunstyrelsens tekniska utskott (TU) varit kritiska mot tidigare förvaltningsledningen på MSB när det gäller ett antal frågor. M, L, C, S och MP har varit eniga i sin kritik. I sammanfattning handlar kritiken om att MSB brustit i information till TU. MSB har gått över budget utan avstämning med TU, projektkostnader har ökat kraftigt utan förvarning (se ovan om Säbyskolans kök), MSB har inte tagit upp ärenden till TU i ett par viktiga fall. TU har formulerat sin kritik i ett antal beslut. Allt detta material har ”Mitt i” fått tillgång till, men väljer att undanhålla det från läsarnas bedömning.

Att granska oss politiker är helt OK, men att utelämna orsakerna till kritiken är märkligt.

Du som läsare kan se materialet här:       1702Justerat KSTU protokoll 2017-02-24

Översynsrapporten finns här:                    1701Översynsuppdrag Salem

”Politiker lägger sig i enskilda ärenden”

Vi förtroendevalda har det yttersta ansvaret, inte minst för att skattepengarna används rationellt. När vi i TU sett att projektkostnader drog iväg, att tidplaner riskerade att förskjutas, att det behövdes bättre och tidigare information till kommuninvånarna, då har vi självfallet framfört synpunkter om detta.

Chefssituationen i Salems kommun

Det är riktigt att kommunen haft hög omsättning på chefer det senaste året. Beträffande den tidigare kommundirektören och MSB-chefen träffades uppgörelser som ledde till att de sade upp sin anställning. Övriga har valt att gå vidare till andra uppdrag. Det händer oss ganska ofta eftersom Salem är en kommun där man ofta börjar sin karriär för att sedan gå vidare.

Finns det anledning till självkritik?

Man tvingades vara väldigt tydlig i dialogen. När det blev extra tålamodsprövande blev det kanske en del ord som kunde formulerats annorlunda.  Samarbetet med nuvarande förvaltningsledning visar hur det bör fungera.

Mitt i återger en del personlig kritik av undertecknad. Dessa yttranden är anonyma och bör inte kommenteras i detalj. Jag kan dock säga att förvaltandet av skattepengar är ett stort förtroende.  Vi politiker ställer höga krav på oss själva. Vi har också höga förväntningar på kommunorganisationen.

 

Norra Vitsippan: upp till 90 hyreslägenheter i Salem

(Bild: Salems kommun)

Kommunstyrelsen har nu godkänt ett planeringsavtal mellan kommunen och BoKlok AB om att bygga upp till 90 hyreslägenheter på Norra Vitsippan i Salem. Norra Vitsippan ligger vid Prästbodavägen mellan Linnéastigen och Lingonstigen. En detaljplan ska upprättas där det blir möjligheter till samråd.

Norra Vitsippan är ett ypperligt exempel på att Salems kommun genomför aktiv bostadspolitik då vi väljer att sälja marken i Norra Vitsippan till ett lägre pris för att just här få fram hyresrätter istället för bostadsrätter. Nu blir det 60-90 fina hyreslägenheter byggda som ungdomar i Salem kan efterfråga och därmed bo kvar i kommunen. Norra Vitsippan är ett av de första projekten som visar hur vi bygger ”Salem 3.0”, genom en naturlig förtätning samtidigt som den gröna boendemiljön bevaras.

Alla partier i kommunstyrelsen var positiva till projektet, förutom Rönningepartiet som lämnade in en reservation.

Intressant?

Förslag: Minskade flyktingtal leder till färre platser för paviljonger

(www.fotolia.com)

Länsstyrelsen har minskat kommuntalet för nyanlända med uppehållstillstånd för 2017, från 63 till 48. Minskningen beror på att det kommer färre asylsökande till Sverige, men fortfarande finns många asylsökande på Migrationsverkets förläggningar. Antalet ensamkommande flyktingbarn har också minskat. Därmed behöver inte kommunplatserna för ensamkommande öka som tidigare prognoser visade.

Inför det ökade flyktingmottagandet fr o m 2016 har kommunen tagit fram ett antal platser där bygglov sökts för bostadspaviljonger. Läs mer om platserna här. Tre av dessa bygglov har vunnit laga kraft, ett antal behandlas fortfarande i överklagandeprocesser. Tre paviljonger är beställda, en till f d Skyttorpsskolan och två till södra Vitsippan. Då vi hoppas kunna frigöra fler lägenheter ser mottagningsläget bättre ut. Sammantaget gör kommunen därför bedömningen att vi inte kommer att behöva alla platser för paviljonger som vi sökt bygglov för. Det leder nu till att jag föreslagit kommunstyrelsen fatta följande beslut om två av platserna:

  • En paviljong på lilla fotbollsplanen vid Rönningevägen (Rönninge 1:112) skulle komma att placeras väldigt nära de befintliga grannarna. Därför kommer den platsen inte att utnyttjas.
  • Sökt bygglov för ett tilltänkt HVB-boende för ensamkommande flyktingbarn i Söderby Park (Söderby 5:29) kommer inte heller att utnyttjas då kommunen måsta köpa eller hyra marken för ett högt pris och behovet av HVB-hem har minskat.

Kommunstyrelsen behandlar frågan på måndag 10 april.

Kommunens information

Intressant?

Byggstart i Rönninge centrum

(SMÅA:s Jan Apelskog till höger. Tack för bilden Elisabeth Ståhl!)

I förra veckan fick jag klippa band och tygla en grävskopa till ett första spadtag för SMÅA-bygget kvarteret Trädgårdslunden i Rönninge centrum. Det blir 37 bostadsrätter för rönningebor och andra. Därmed har bostadsbyggnationerna i Rönninge centrum kommit igång. I dagarna har vi också fått bekräftat att SMÅA börjar bygga Torghuset i augusti/september. Där blir det minst 26 hyreslägenheter varav 1/3 blir smålägenheter.

Till en värmande gulashsoppa kunde jag påpeka att det är handfasta invigningar som denna som är ett av glädjeämnena i jobbet som kommunalråd. Att se resultaten av de beslut man varit med och fattat växa fram på nära håll.

Intressant?                                          SMÅA:s presentation av projektet