Etikett: byggande

Ny inriktning på förhandlingarna om Salems centrum

 • Förhandlingarna om centrumägarens förslag att flytta centrum till grusplanen avbryts.
 • Planeringen för att utveckla Salems centrum fortsätter.
 • Köpcentrum blir kvar på sin nuvarande plats, dock söker vi utvecklingsmöjligheter.
 • Intresset för bostadsbyggare är fortsatt mycket stort.

Kommunstyrelsen har beslutat om att avbryta förhandlingarna med centrumägaren om att flytta centrum till grusplanen, alternativ Beta. Förhandlingar har pågått i ett år. Anledningen till att förhandlingarna avbryts är att det inte finns ekonomiska förutsättningar att genomföra alternativ Beta enligt centrumägarens förslag. Tanken var att bygga parkering i botten, affärscentrum ovanpå och överst bostäder. På f d Skyttorpsskolans tomt skulle bostäder byggas. På nuvarande centrums mark skulle nya bostäder byggas, totalt 600 bostäder i hela centrumområdet. Läs mer om alternativ Beta här.

Utvecklingen av Salems centrum måste vara ett samarbetsprojekt där kommunen är en av de medverkande. Det innebär att resultatet är helt beroende av förhandlingar. Projektet ska bära sig för centrumutvecklarna, skattepengar ska inte användas för att bära upp projektet.

Nu blir förhandlingsupplägget att med nya intressenter, hämtade från tidigare idégivare i första hand, planera på basis av de tidigare förslagen benämnda alternativ Alfa, troligen med viss modifiering. Skillnaden mellan Alfa och Beta är att i Alfa är utgångspunkten att nuvarande affärscentrum ligger kvar och att grusplanen används för nya bostäder och utvidgning av parkeringen. Vi har intressenter att förhandla vidare med.

Det är viktigt för salemsborna att vi kan utveckla Salems centrum, inte minst med fler parkeringar och bostäder. Parkeringen ägs till 3/4 av centrumägaren, men kommunen behöver ”vara med vid bordet” för att få fram en utveckling. Istället för uppemot 600 bostäder siktar vi nu på runt 400 nya lägenheter i bostadsrätt och hyresrätt. Att bo i närområdet till Salems centrum torde vara mycket attraktivt. Fler bostäder – och gärna många mindre – ger möjlighet till både unga och äldre kommuninvånare att bo kvar i Salem. Det sätter också fart på flyttkedjorna till andra lägenheter i kommunen.

Läs pressmeddelandet från Salems kommun här.

 

Intressant?

Spännande förslag på den nya skolan vid Fågelsången

Illustration: ÅF

Nu är det dags att fatta beslut om gestaltning av den nya skolan. Det innebär en huvudsaklig inriktning på byggnadernas yttre form och placering. Konsulten ÅF har tagit fram två mycket spännande förslag. Båda förslagen bygger på runda byggnader. Konsultens huvudförslag bygger på två cirkulära byggnader, en för skolan och en för idrottshallen (den mindre byggnaden). Förslagen presenteras på kommunens hemsida. Beslut om interiör, klassrum, lärarrum m m tas längre fram när skolan projekteras.

Detta är två mycket spännande förslag som verkligen tilltalar ögat, mer än två fyrkantiga byggnader skulle ha gjort. Vid presentationen på Rönningeborg tyckte många att det var bra förslag, även om vissa fortfarande tycker att skolan kommer för nära. Minsta avståndet blir 60 meter mellan Emanuel Birkes väg 6 och skolan. Det blir en mindre park emellan. Tillfartsvägen går i dalgången norrut och vändplan för föräldrar och personal blir en bit innan skolan.

Sannolikt kommer förslaget med två cirkelrunda byggnader att bli beslutsförslag till kommunstyrelsen 9 april.

Intressant?

Nya signaler om kommunens utveckling, men var fanns Rönningepartiet?

Tidigare medborgardialog om översiktsplanen från 2016. Läs mer på http://www.salem.se/globalassets/5.-bygga-bo-miljo/kommunens-planarbete/oversiktsplanering/ny-oversiktsplan/10810-salem-oversiktsplan-webb.pdf

 

 • Mindre bantningar av bostadsbyggandet
 • Södra Ekdalen nytt planområde i Rönninge
 • Var fanns Rönningepartiet?

Kommunstyrelsen har nu lagt direktiv inför sista etappen med förslaget till översiktsplan ”Salem 2030”. Förslaget ska ställas ut för synpunkter under våren och antas i juni. Utbyggnadsplanerna har slimmats en del sedan den tidigare medborgardialogen, men fortfarande är det ambitiösa planer för bostadsbyggandet under det närmaste decenniet. Förslaget innebär ca 100 bostäder per år.

Salems centrums utveckling är en grundbult för de kommande åren. Under våren hoppas jag att förhandlingsläget ska klarna så att nästa steg kan tas.

En väsentlig skillnad från tidigare är det tidigare tänkta bostadsbyggandet på ängen mellan Storskogsvägen och Säbyborg (de gula flerbostadshusen vid Emanuel Birkes väg). Tidigare föreslogs 90 bostäder på ängen efter 2020. Nu är förslaget istället att området ska utredas efter 2025. Alltså består grönområdet tills vidare.

En diskussionsfråga under remissrundan har varit en tanke om att reservera mark för ett huvudstråk längs Säbytorgsvägen från Salems centrum till Rönninge centrum. Förslaget har inte kommit från oss moderater så beskrivningen har varit otydlig om vad en sådan stråktanke skulle innebära. Det har funnits tankar om att reservera mark för ytterligare flerbostadshus utmed Säbytorgsvägen, dock inte från oss moderater. Kommunstyrelsen uttalade sig för att utreda stråktanken, dock ”utan bebyggelse”. Centerpartiet ville inte helt utesluta bebyggelse, men deras yrkande om att ändra lydelsen till ”för närvarande utan bebyggelse” avslogs.

I medborgardialogen fanns förslag om ett mindre bostadsområde direkt sydväst om Sommarstigen (med infart från kurvan på Säbytorgsvägen). Förslaget har nu utgått.

Utbyggnadstakten i västra Rönninge har nu sträckt sig över samtliga mina år som kommunalråd, egentligen ännu längre. Att kunna åka på den nyöppnade Uttringevägen är därför en glädje. Heliodal är i det närmaste klart, Karlskronaviken har jag själv ”sågat igång” (symboliskt), Solliden är på gång. Kommunen har haft dialog om Rönninge Kungsgård och ett förslag till planprogram ska snart presenteras för beslut om samråd. Vi har nu också haft ett möte med fastighetsägarna i Södra Ekdalen (området norr och söder om Uttringe Gårds väg öster om ”skarpa kurvan”) och uttalat att planarbetet ska starta.

Till sist: Rönningepartiet än en gång. Partiet talar alltid om att de har särskilda perspektiv om bostadsbyggandet i Salems kommun och annonserar flitigt om sina förslag om översiktsplanen. Översiktsplanen är till för att politikerna ska ta ställning till förslagen om bostadsbyggande och annan markanvändning. Har Rönningepartiet haft sådana förslag? Nej, de undviker att ta ställning till de föreslagna bostadsområdena. Istället lanserar de ”designprinciper” om att det ska finnas grönområden och gång- och cykelvägar m m, allmänt tankegods som alla håller med om.  Ja, faktiskt undvek de hela frågan om översiktsplanen. De var inte närvarande på sammanträdet i kommunstyrelsen.

 

UPPDATERAD: Fullmäktige – Fler smålägenheter, massiv kritik mot Rönningepartiet

(www.pexels.com)
 • Rönninge centrum får fler mindre bostäder, dock inte större eller högre hus.
 • Kommunalt bostadsbolag behövs inte i Salem.

Rönninge centrum

Torsdagskvällens fullmäktige innehöll endast åtta punkter men mötet blev ändå ett av de längre (länk till webbsändningen här). Orsaken var att tilläggsavtalet för Rönninge centrum diskuterades, en debatt som börjat långt i förväg i politiska infoblad och på Facebook-sidor. Till preludierna hörde bl a det gemensamma uttalande från Allianspartierna mot Rönningepartiets uttalanden. Låt mig göra en sak tydlig redan här. I vanliga fall brukar jag bemöda mig om att hålla en så opartisk ton som möjligt när jag skriver om fullmäktigemötena. Så blir inte fallet denna gång.

Tilläggsavtalet har beskrivits på denna blogg och på www.salem.se . Alliansen + Socialdemokraterna + Miljöpartiet har ställt sig bakom att SMÅA får bygga fler mindre lägenheter i Rönninge centrum, men inom den styrande detaljplan som gäller sedan tidigare. SMÅA kommer också att bygga ett p-däck framför Coop för ytterligare boendeparkeringar.

Allianspartierna har i ett gemensamt uttalande reagerat på att Rönningepartiet (Röp) påstått att det blir ”större och högre hus” i Rönninge centrum. I uttalandet har vi också protesterat mot att Röp beskriver processen som att undertecknad själv tecknat ett avtal med SMÅA ”i all tysthet”. Två uttalanden som är osanna och illvilliga.

Inledningsvis framförde jag att det är bra för Salems kommuns befolkning att det blir fler mindre lägenheter i Rönninge centrum. Tilläggsavtalet behövs också för att SMÅA ska kunna fullfölja byggnationen av bl a Torghuset. Förseningarna har inte varit acceptabla. Anders Klerkefors (Röp) framförde oro över utvecklingen i Rönninge centrum och sade att Röp inte var intresserade av att ”SMÅA:s aktieägare går med vinst” samt kritiserade Alliansen för att visa ”en brinnande iver att gå byggarna till mötes”. Undertecknad klargjorde att Alliansen inte brydde sig om SMÅA:s aktieägare utan att det vi gått med på det ökade antalet mindre lägenheter i Torghuset eftersom det var bra för kommunen.

Mia Franzén (L) och Ankie Bosander (C) citerade Röp:s informationsblad till allmänheten och riktade tydlig kritik mot uttalandena.

Maria Trap (Röp) yrkade återremiss och bedyrade att hon inte ”kommer med lögner” och kritiserade det ökande antalet smålägenheter i Torghuset. Petter Liljeblad (L) var ”oerhört besviken” och uppmanade Röp att skämmas. Lennart Ejenäs (M) beskrev ärendegången med de olika insynsmöjligheter som funnits och uppmanade Röp:s medlemmar i kommunstyrelsen att läsa handlingarna i tid. Björn Kvist (M) underströk att Röp mycket väl vet att detaljplanen styr och att Röp:s uppgifter om att husen kunde kan bli större och högre därför var ”fake news”. Mats Nittve (Mp) tyckte att ”det skulle ha varit klädsamt om Röp vidgått några av de förlöpningar ni gjort”. Arne Närström (S) påpekade att bygglovsansökan ska granskas separat i Bygg- och Miljönämnden och inte nu i fullmäktige.

Karin Meyer (Röp) var emot tilläggsavtalet och förde ett resonemang om att den sociala sammansättningen i Rönninge centrum skulle bli annorlunda, bl a beroende på att det blev färre barnfamiljer. Undertecknad replikerade då att Röp därmed visade alla tydliga tecken på diagnosen ”NIMBY”, ”not in my back-yard”. Jag begärde också att Röp skulle ta tillbaka påståendena om ”större och högre hus” samt att jag gjort en uppgörelse med SMÅA ”i all tysthet”, något Röp inte kunde ta ställning till då.

Omröstningen om återremiss slutade i tre (3) röster för återremiss och 27 röster för att avgöra ärendet på sittande möte. Därefter godkände fullmäktige tilläggsavtalet utan motförslag.

Min slutkommentar om fullmäktigedebatten är att den visar på de diametrala motsättningarna mellan de som vill bygga i Rönninge centrum och dess motståndare. Enligt min mening klargjorde debatten också att Rönningepartiets påståenden och debattstil inte hör hemma i vår kommun. Den viktigaste slutsatsen av beslutet är dock mycket positiv: bygget i Rönninge centrum fullföljs och fler kommuninvånare kan få bostad därstädes.

(www.pexels.com)
Kommunalt bostadsbolag?

Fullmäktige biföll en motion från Socialdemokraterna om att dokumentera kommunens förändring och utbyggnad. De två tidigare ”Salemsböckerna” ska få efterföljare, dock inte nödvändigtvis i form av böcker. En motion från Mats Nittve (MP) om kommunala anslagstavlor bifölls även den. Det ska finnas anslagstavlor i alla kommundelar med ett tydligt regelverk för skötseln av dem.

Slutligen togs Röp:s motion om att utreda ett kommunalt bostadsbolag upp. Motionen var tvetydig eftersom den kunde tolkas både som att ett  kommunalt allmännyttigt bostadsbolag skulle utredas, men också ett kommunalt bolag för verksamhetsfastigheterna. Socialdemokraterna yrkade bifall. Fullmäktige avslog motionen med röstsiffrorna 16 mot 12 och två som avstod. Detta berodde på att Alliansen ansåg att Salems kommun inte behöver den typen av bolag. Det blir mer administration, längre beslutstider, det kan bli svårare att styra dessa frågor politiskt. Avgörande var dock att Salem inte har några svårigheter att vara intressant för byggare. Inte minst intresset för att bygga hyresrätter har ökat.

UPPDATERING:  Längre brygga vid Bergvik i Rönninge?

Mats Nittve (MP) har påpekat att fullmäktiges behandling av hans motion om att förlänga Bergviks brygga inte fanns med i detta inlägg. Man kan tycka att den gode Mats kan skriva om detta själv, men MP verkar ha sin energi fixerad på andra samhällsproblem, att döma av deras hemsida . Nåväl,  Mats Nittve hade motionerat om att utreda en förlängning av Bergviks brygga med hjälp av gamla bryggdelar som fortfarande fanns i kommunens förvar. Inspirationen fick han av en tidigare medborgarfråga från Mikael Uhrdin, anställd på Miljö- och Samhällsbyggnadsförvaltningen.  Fullmäktige ansåg motionen besvarad med motiveringen att möjligheten fanns men att det skulle kräva ett ansenligt belopp då de gamla bryggdelarna inte var riktigt kompatibla med den befintliga bryggan. Frågan kommer att tas upp i årets budgetprocess. 

Intressant?

 

 

 

“Rönningepartiet måste tala sanning om Rönninge centrum!”

Rönningepartiets oppositionslusta lockar dem till budskap som helt enkelt är osanna. Vi har sett det tidigare om Rönninge centrum, det återkommer nu. Kombinerat med deras ovilja att bygga bostäder innebär det ett problem för den demokratiska diskussionen i vår kommun.

Osanna uppgifter och felaktiga beskrivningar måste hela tiden rättas till. De kan också ge upphov till rykten som försämrar informationsvärdet för kommuninvånarna. Det förbrukar tid och energi samtidigt som det riskerar försämra anseendet hos alla politiker, även de som är noggranna med fakta.

I ett Facebook-utspel vill Rönningepartiet (Röp) ge intryck av att “en okänd uppgörelse träffats”, utanför de demokratiska instanserna. Det är inte sant. Ett förslag till tilläggsavtal om Rönninge centrum är framförhandlat och har förelagts för kommunstyrelsen och fullmäktige för diskussion och eventuellt antagande 14/12. Rönningepartiet har under hösten kunnat läsa om ärendet i flera protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott. Kommunstyrelsen tillstyrkte igår förslaget med röstsiffrorna 10-1.

Röp påstår att det blir större och högre hus. Det är osanning. Det kommer att bli fler mindre lägenheter inom de huskroppar som redan är beslutade. Tagen detaljplan gäller, vilket framgår av underlaget. SMÅA AB önskar bygga fler mindre lägenheter för att underlätta försäljningen. Detta är bra för kommunen.

Rönningepartiet talar om ett ”parkeringshus”. Även det är inkorrekt. Det är ett p-däck med infart från Dånviksvägen. Detta är inte något nytt, det finns i detaljplanen, beslutad 2015.

– Det finns två vägar att gå. Dels vill jag uppmana Rönningepartiet att hålla sig till sanningen. I avvaktan på att så sker måste jag rekommendera läsarna till större källkritik vid läsning av partiets budskap.

Intressant?

 

Södra Hallsta, Garnudden och Jägarstigen

Mycket roligt att det kommit in 25 byggidéer  för Södra Hallsta. Vi har köpt marken från Stockholms stad och ska nu bygga förskola och bostäder i flerbostadshus och småhus. I projektet ingår också Tvärleden, den väg från Rönningevägen till Salemsvägen som varit planerad sedan slutet på 1970-talet. Tvärleden ska därmed avlasta Rönninge centrum från biltrafik.

I Garnudden ska ett tillgänglighetsprojekt genomföras. Det ska anläggas ledstråk, placeras ut sittbänkar, anpassade gymredskap och grillplatser. Det är kommunens råd för funktionshinderfrågor som drivit fram projektet som kostar ca 400 000 kr, varav hälften finansieras med bidrag från staten.

Tekniska utskottet har beslutat var hundrastgården i kommundelen Salem ska ligga. ”Fårhagen”, som idag används som rastställe, ska bebyggas av Bovieran. I gengäld ska Bovieran bekosta hundrastgården. I våras tog Miljö- och Samhällsbyggnadsförvaltningen (MSB) fram tre olika förslag, där en hundrastgård på kommunens grönområde söder om Jägarstigen prioriterades. Kommuninvånarna har fått möjlighet att lämna synpunkter på förslagen. En synpunkt har inkommit, men har varit vansklig att värdera då den var anonym. I onsdags valde Tekniska utskottet platsen vid Jägarstigen, bl a eftersom den är mest central.

Intressant?

Kommunen i snabb markaffär i Rönninge

Kommunen köper fastigheten Uttringe 1:682 bakom Rosenlundsskolan vid Toredal i Rönninge. Fastigheten låg ute för budgivning och kommunen har tagit snabba beslut för att genomföra förvärvet. Vi behöver markreserv i Rönninge för eventuella framtida skol- och förskolebehov, alternativt kan det också bli frågan om avstyckning i villatomter. Avtalet är tecknat under förutsättning av fullmäktiges godkännande, vilket behandlas 28 september. Fylligare beskrivning finns på kommunens webbsida.

Intressant?

Tack Conny!

Conny Olsson anställdes som kommunarkitekt i Salem 2002. En kommunarkitekt har många strängar på sin lyra (jag vill minnas att Conny är bra på gitarr, Beatles-frälst som få). Framför allt är han kommunens ledande kompetens för gestaltning av nya hus och detaljplaneområden. Conny har lett utvecklingen i västra Rönninge, i Norra Vilhelmsdal (Skogsrovägen), hela Söderby Park, Trädgårdsmästarstigen, Rönninge centrum, Rosstorp och Salems centrum. Till det ska räknas ett stort antal friliggande villor som passerat Connys skrivbord.

Conny har kommit så nära det går den evigt omtvistade definitionen av ”Rönninges karaktär”, genom att bevaka att villorna byggs huvudsakligen i trä med klassisk tak-konstruktion och den färgskala vi är vana vid att se. Connys arbete med de stora detaljplanerna Karlskronaviken, Heliodal, Solliden och Rönninge Kungsgård kan inte överskattas. Ett stort antal vackra, handtecknade skisser har dansat ned framför mina ögon för att visa hur olika ambitioner på tomtstorlekar och hustäthet kan se ut i praktiken. Conny har verkligen lockat fram fantasin och skapandet i utvecklingen av kommunen. Conny har också – tillsammans med många andra – varit en klippa i kontakterna med nyfikna kommuninvånare samt vid förhandlingsbordet med krävande intressenter.

I övriga kommunen förknippar jag Conny mest med skapandet av Söderby Park. Alla avtal och detaljplaner var klara i början av 1990-talet, ”byggfuttarna” stod redan på plats uppe i Söderby, men då kom fastighetskraschen. Det tog ca tio år innan området kunde rivas och bebyggas på nytt. Under den tiden gällde det att dra ned på ambitionerna för att utvecklingen av Söderby Park skulle ha en chans ekonomiskt. Samtidigt var det viktigt att villorna, bostadsrätterna och hela området blev attraktivt. Conny var med på samtliga förhandlingar med NCC. Tillsammans drog vi upp riktlinjerna för Söderby Park, baserat på den monumentala f d sjukhusbyggnaden. Visst blev det bra!

Conny Olsson har verkligen gjort avtryck i Salems kommun under sin tid hos oss. Vi är väldigt tacksamma för att vi haft förmånen att ha Conny Olsson som kommunarkitekt under hela 15 år och önskar honom allt gott inför tiden i pension.

 

Politikerna i TU eniga i kritiken mot tidigare ledning av MSB: “Vi måste ta ansvar för skattepengarna”

(www.fotolia.com)
”Mitt i” har i veckans nummer en kritisk artikel om Salems kommun och undertecknad. Artikeln bygger på en rapport, i övrigt enbart på anonyma påståenden. Allra först vill jag understryka att artikeln bygger på händelser för 1,5-3 år sedan. Idag har Salems kommun en helt ny förvaltningsledning på MSB och ett mycket smidigt samarbete mellan politiker och tjänstemän.
Artikeln innehåller dock rena felaktigheter och tidningens försök att dramatisera skeendet i egna vinklingar.  Mitt i väljer att inte skriva om bakgrunden till problem4m och att vi politiker varit eniga om kritiken. Mer om det nedan.

Även SVT Södertälje har skrivit om frågan.

Kommentar på Salems kommuns hemsida.

Tf chefen för Miljö- och Samhällsbyggnadsförvaltningen (MSB) Sune Eriksson fick dåvarande kommundirektören Jan Heimdahls uppdrag att ”genomlysa MSB:s sätt att arbeta”. Sune Eriksson valde att genomföra uppdraget i en helt annan riktning. Han har därefter vägrat att tala med oss politiker om sin rapport.

Rapporten har kommenterats av kommunstyrelsens tekniska utskott (TU), av kommunstyrelsens arbetsutskott och behandlats i kommunstyrelsen.

Detta är fel i artikeln:

 1. Mitt i påstår att rapporten är hemlig. Det är fel, den har varit allmänt tillgänglig i kommunens diarium från första början.
 2. Mitt i påstår vidare att det på MSB saknas ”kompetent folk som kan driva stora byggprojekt”. Sedan ett år tillbaks har vi en ny förvaltningsledning som arbetar mycket smidigt med TU och övriga aktörer. Det saknas inte personal för att handlägga den nya skolan vid Fågelsången eller Salems centrum.
 3. ”Byggprojekt försenas kraftigt eller fryser inne”, påstår Mitt i. Det är heller inte sant. En förstudie av Säbyskolans kök gjordes 2006 som en del i ett långsiktigt program, inget byggbeslut som Mitt i påstår. Ombyggnationen beslutades i budgeten för 2016. När förvaltningen höjde projektkalkylen från 13 miljoner till 22 miljoner i början av 2016, sköt TU på projektet för förnyad granskning. Projektet genomförs i år.
 4. Det finns inga andra ombyggnadsprojekt som försenats kraftigt eller ställts in.
 5. Mitt i påstår att det är oklart var ansvaret ligger för olika byggprojekt, ett påstående som är svårt att förstå. När byggprojekt är beslutade politiskt är det MSB:s uppdrag att verkställa dem.
 6. I artikeln anförs vidare att ”man gör slut på personalen och människor sjukskriver sig”. Kommunens statistik visar att MSB inte har högre sjukskrivningar än kommunen i genomsnitt.

Mitt i bortser från bakgrunden

Bakgrunden är att Kommunstyrelsens tekniska utskott (TU) varit kritiska mot tidigare förvaltningsledningen på MSB när det gäller ett antal frågor. M, L, C, S och MP har varit eniga i sin kritik. I sammanfattning handlar kritiken om att MSB brustit i information till TU. MSB har gått över budget utan avstämning med TU, projektkostnader har ökat kraftigt utan förvarning (se ovan om Säbyskolans kök), MSB har inte tagit upp ärenden till TU i ett par viktiga fall. TU har formulerat sin kritik i ett antal beslut. Allt detta material har ”Mitt i” fått tillgång till, men väljer att undanhålla det från läsarnas bedömning.

Att granska oss politiker är helt OK, men att utelämna orsakerna till kritiken är märkligt.

Du som läsare kan se materialet här:       1702Justerat KSTU protokoll 2017-02-24

Översynsrapporten finns här:                    1701Översynsuppdrag Salem

”Politiker lägger sig i enskilda ärenden”

Vi förtroendevalda har det yttersta ansvaret, inte minst för att skattepengarna används rationellt. När vi i TU sett att projektkostnader drog iväg, att tidplaner riskerade att förskjutas, att det behövdes bättre och tidigare information till kommuninvånarna, då har vi självfallet framfört synpunkter om detta.

Chefssituationen i Salems kommun

Det är riktigt att kommunen haft hög omsättning på chefer det senaste året. Beträffande den tidigare kommundirektören och MSB-chefen träffades uppgörelser som ledde till att de sade upp sin anställning. Övriga har valt att gå vidare till andra uppdrag. Det händer oss ganska ofta eftersom Salem är en kommun där man ofta börjar sin karriär för att sedan gå vidare.

Finns det anledning till självkritik?

Man tvingades vara väldigt tydlig i dialogen. När det blev extra tålamodsprövande blev det kanske en del ord som kunde formulerats annorlunda.  Samarbetet med nuvarande förvaltningsledning visar hur det bör fungera.

Mitt i återger en del personlig kritik av undertecknad. Dessa yttranden är anonyma och bör inte kommenteras i detalj. Jag kan dock säga att förvaltandet av skattepengar är ett stort förtroende.  Vi politiker ställer höga krav på oss själva. Vi har också höga förväntningar på kommunorganisationen.

 

Norra Vitsippan: upp till 90 hyreslägenheter i Salem

(Bild: Salems kommun)

Kommunstyrelsen har nu godkänt ett planeringsavtal mellan kommunen och BoKlok AB om att bygga upp till 90 hyreslägenheter på Norra Vitsippan i Salem. Norra Vitsippan ligger vid Prästbodavägen mellan Linnéastigen och Lingonstigen. En detaljplan ska upprättas där det blir möjligheter till samråd.

Norra Vitsippan är ett ypperligt exempel på att Salems kommun genomför aktiv bostadspolitik då vi väljer att sälja marken i Norra Vitsippan till ett lägre pris för att just här få fram hyresrätter istället för bostadsrätter. Nu blir det 60-90 fina hyreslägenheter byggda som ungdomar i Salem kan efterfråga och därmed bo kvar i kommunen. Norra Vitsippan är ett av de första projekten som visar hur vi bygger ”Salem 3.0”, genom en naturlig förtätning samtidigt som den gröna boendemiljön bevaras.

Alla partier i kommunstyrelsen var positiva till projektet, förutom Rönningepartiet som lämnade in en reservation.

Intressant?