Etikett: ekonomi

Gröna obligationer lönsamma för landstinget

Miljöpolitik behöver ibland bli riktigt konkret för att bli extra intressant. Idag fick vi i landstingets miljöberedning  vara med om en sådan upplevelse. Inledningsvis fick vi en rikhaltig föredragning om cirkulär ekonomi. Därefter en bra presentation av landstingets gröna obligationer.
Stockholms läns landsting utfärdar gröna obligationer, bl a för att låna upp medel till sjukhusinvesteringar och delvis till tunnelbanan. Kapitalplacerare efterfrågar gröna obligationer som en del av en miljöanpassad placeringspolicy. En extern ”second opinion-provider” ansvarar för att landstinget uppfyller miljökraven.
Effekterna? Landstingets investeringar skapar miljövinster och lägre räntekostnader eftersom de gröna obligationerna är eftertraktade. En win win-situation som landstinget synes vara välplacerade i.

Budgetfullmäktige i Salem godkände skolidrottshall vid Fågelsången

(svt.sodertalje.se)

 

Medborgarfråga om vägen till blivande Fågelsångens skola

I torsdags möttes fullmäktige för att fastställa budget för 2018-2020. Webbsändningen från fullmäktige finner du här. Innan budgetdebatten fick undertecknad besvara en medborgarfråga från Monika Kärrström, ordförande för bostadsrättsföreningen Rönningeborg. Monika frågade hur kommunen tänkt sig trafiklösningen fram till Fågelsångens skola och den kommande skolidrottshallen. Igår sändes också ett nyhetsinslag i SVT Södertäljes lokalnyheter om något som måste betecknas som delvis en annan fråga, nämligen Socialdemokraternas förslag till en större arena med plats för 1000 åskådare.

Monika Kärrström fick svaret från mig att trafiklösningen blir den norr om Rönningeborg, utom synhåll för den bostadsrättsföreningen. Parkeringslösningen blir sannolikt utefter infartsvägen. Tanken är att hålla biltrafiken borta från själva skolan. (Varuleveranser m m måste naturligtvis släppas fram.) De nuvarande tankarna inom kommunen illustreras av skissen nedan, där p-platserna utefter infartsvägen syns väl. Det är ingen formellt gällande illustration, det är en information om tankarna i nuvarande läge. I debatten yttrade sig en hel del övriga politiker, de flesta med agendan att bygga en liten hall vid skolan och en större matcharena på annan plats. Mer om detta längre fram i artikeln.

(Skiss från Miljö- och Samhällsbyggnadsförvaltningen som visar de nuvarande tankarna om väganslutning till den blivande skolan i Fågelsången.)

Våra argument i sammanfattning:

 • Det behövs ytterligare en skola i Salem. I ett Salem som utvecklas måste det vara en tillgång för framtiden att se till att kommande elever får en skola.
 • Fullmäktige har beslutat, efter att ha prövat olika alternativ, att skolan ska ligga i Fågelsången. Främst beror det på att skolan då byggs där eleverna finns. Det känns ganska naturligt, alternativet är att hundratals elever ska åka skolskjuts.
 • Skolan måste ha en gymnastiksal. Från Alliansen tycker vi det är lämpligt att skolan har har en gymnastiksal motsvarande Säby- och Skogsängsskolorna eftersom det ger vettiga lokaler för att undervisa i hälsa och idrott.
 • Inom Alliansen tycker vi också att det är en plusfaktor att gymnastiksalen/idrottshallen också kan användas av föreningslivet.

Det är Bygg- och Miljönämnden som sköter planeringsprocessen inklusive de remisomgångar till allmänheten som återstår. Fullmäktige kommer slutligen att anta detaljplanen.

”En budget för fler bostäder och växande sinnen”

Undertecknads inledningsanförande följde huvuddragen i ordförandeförslaget. Alliansen presenterade en budget med dessa punkter som de viktigaste:

 • Ytterligare tre år med oförändrad kommunalskatt
 • Nya förslag på miljöområdet, gång- och cykelvägar samt IT-satsningar inom utbildningssektorn.
 • De mindre besparingar som aviserades i juni behöver inte genomföras. Resultatet ligger i nivå med kommunens finansiella mål på 1% av omsättningen 2018-2019 och strax under 2020.
 • Alliansen är överens om att anlägga en idrottshall i Fågelsången med samma planyta som Skogsängshallen och Säby sim- och sporthall.
 • Att under 2018 göra en förstudie av en gång- och cykelväg längs Salemsvägen från Tvärvägen till ”Välkomstmonumentet” nere vid motorvägen.
 • Barn- och utbildningsnämnden får 1 miljon kronor per år till IT-satsningar i skolorna.
 • VA-taxan höjs de kommande åren.

Bakom Alliansens budgetförslag står M, L, C och KD. Budgetalternativen från oppositionen varierade. Socialdemokraterna verkade nöjda med budgeten i stort och hade avvikande förslag mest om idrottshallen. Miljöpartiet hade ett antal yrkanden om energibesparande åtgärder. Dessa avslogs då kommunen redan rbetar med ett antal energiåtgårder, bl a elbilar med laddstolpar, sanering av deponier och försök för bättre vattengenomströmning i Dånviken. Rönningepartiets förslag handlade främst om att rycka upp fullmäktiges beslut att placera skolan i Fågelsången och i stället lägga den i Södra Hallsta. Vänsterpartiets förslag gick ut på att höja skatten och öka utgifterna. Sverigedemokraterna var närvarande på mötet men lade inget budgetförslag och deltog inte heller i diskussionen.

Märkligt förslag från Rönningepartiet

Rönningepartiets (Röp) förslag väcker en viktig fråga. Röp föreslog att hela investeringsanslaget till skolan i Fågelsången skulle tas bort, 199 miljoner. Därefter föreslog de att 70 miljoner skulle tillföras en ny skola vid Södra Hallsta. Kommunen behöver en ny skola. Men Rönningepartiet tycks bara vilja stödja en tredjedels skola. Så lätt är det inte att göra en budget.

Omröstningen om Fågelsångens skola skulle tillföras ytterligare 40 mnkr för en skolidrottshall slutade med 16 röster för, 11 röster emot och 4 som avstod. Röp:s representanter var splittrade mellan att vara emot och att avstå. Därefter skedde votering om avgifterna i Kulturskolan, som slutade med 20 röster för Alliansens förlag och 11 emot. I övriga beslut gick Alliansens förslag igenom utan votering.

Därefter var det mest rutinärenden. Ett nytt driftavtal med för bollplanerna i kommunen antogs, ett avtal med Rönninge Salem Fotboll. En fråga från Sanna Jansson-Wiberg, V, om flyktingmottagande, som besvarades av Elisabeth Bovin-Exner, M, ordförande i Socialnämnden.

Därmed var 4,5 timmars arbete i demokratins tjänst över.

Fullmäktige i juni: VM-guld, budget och övergiven bil

Tre Kronors förbundskapten Rikard Grönborg

I torsdags var det sommaravslutning för kommunfullmäktige. Något björkris fanns dock inte på plats, men klädseln var sommarglad och kvällen bjöd på lika delar glädje och lite bistrare miner. Vi inledde med att gratulera salembon och Tre Kronors förbundskapten Rikard Grönborg till VM-guldet. Rikard med familj bor i vår kommun sedan tre år tillbaka, vilket vi naturligtvis är både glada och stolta för.

Här kan du se webbsändningen från sammanträdet.

Här kan du läsa handlingarna.

UPPDATERAT: Södra Sidans reportage

 

Trygghet i Salems centrum

Därefter diskuterades en medborgarfråga från Barbro Eriksson, ordförande i Rädda Barnen. Barbro frågade undertecknad varför projektet med ungdomar över 18 år i Safe Zones lokaler hade lagts ned. Mitt svar blev att kommunens personal samfällt hade rekommenderat att stänga lokalen nu när den varma årstiden var inne. Erfarenheterna var helt enkelt att ungdomarna hade annat för sig då, utomhus. Det är dock inte uteslutet att verksamheten kan återupptas. Kommunen ska dock inte starta någon permanent fritidsgård för unga vuxna. Denna verksamhet är ett av två ”ben” i samarbete med centrumägaren, det andra benet är förstärkta väktarinsatser i centrum och bl a för biblioteket. Det har varit stökigt, nu är det bättre, men det är den upplevda otryggheten i och kring centrum som främst ska åtgärdas.

Vi vill ha ordning på ekonomin och göra investeringar

Själva fullmäktigemötet började med de ekonomiska budgetramarna för 2018-2020, inklusive investeringsplanen. Centern, Liberalerna, KD och Moderaterna samarbetar om budget och allt som hör till. Alliansens förslag finns att läsa här. Där ingick bl a skolan i Fågelsången bland investeringarna. Alliansen har föreslagit att skolan ska innehålla samma typ av idrottshall som Skogsängsskolan och Säbyskolan. Oppositionen motsatte sig det och ville bygga en mindre idrottshall men en större idrottshall på Lövhagen eller vid Bintebo.

Diskussionen blev hård, där den rödgröna oppositionen samt Rönningepartiet tog till det helt unika hotet att återremittera hela investeringsplanen för kommunen om inte Alliansen gav upp planerna på den typen av idrottshall vid Fågelsångens skola. Jag har varit med i salemspolitiken ända sedan kommunen blev sin egen på nytt 1983 och jag har aldrig upplevt något liknande. I fullmäktige kan en minoritet på 1/3 få igenom en tillfällig återremiss eller en bordläggning. Följden blir att ärendet får gå tillbaka till kommunstyrelsen och sedan upp till fullmäktige på nytt. Budgetramarna för både drift- och investeringar ska behandlas vidare av nämnder och förvaltningar och utmynna i ett förslag till budget i höst. Oppositionens agerande riskerade alltså att ställa kommunen utan en investeringsplan för skola, förskola, fastighets- och gatuunderhåll, ett stort antal projekt . Det kan naturligtvis inte tolereras så följden hade blivit att kommunstyrelsen hade fått extrasammanträda i midsommarveckan och fullmäktige hade behövt genomföra ett extramöte sista veckan i juni, med samma förslag. Alltså; mer sammanträdestid, mer möteskostnader, mer besvär och osäkerhet för förvaltningar och nämnder.

(www.fotolia.com)

Återremiss – hur man blockerar investeringar i skola, förskola och fastighetsskötsel

Agerandet från oppositionen samt Röp är värt ytterligare en kommentar. I det demokratiska systemet handlar det om att ta ställning för eller emot förslag och sedan ta politiskt ansvar för sin uppfattning. Att yrka återremiss är ett sätt att slippa ta ställning och samtidigt blockera beslutet, särskilt om det är återremiss med hjälp av en minoritet. Tyvärr börjar det här bli alltmer vanligt. I den här debatten användes minoritetsåterremissen som en ”markering”, jag vill kalla det ett hot, för att Alliansen skulle ändra sitt förslag. Varför inte bara rösta ”nej”? Detta beteende liknar filibustermetoden i USA då man pratar och pratar för att blockera förslag i något av kongressens båda hus. Sådana metoder ska vi inte använda i Salem!

Vi inom Alliansen måste ständigt ta ansvar för att kommunen får en budget och kan arbeta efter en investeringsplan. Det får gå före den frustration vi kan känna över tveksamma politiska metoder. Därför gick vi med på att återremittera frågan om idrottshallen mot att oppositionen släppte hotet om att minoritetsåterremittera hela investeringsplanen. Det blev också fullmäktiges beslut. Frågan om idrottshallen kommer åter upp i budgetbehandlingen i slutet av sommaren.

 

(www.fotolia.com)

Alliansens budgetramar godkändes

Efter två timmars debatt fattades beslut om budgetramarna. Alliansens förslag höll, med undantag av återremissen ovan. En rad yrkanden från Vänsterpartiet avslogs. Röp och MP markerade att de undvek att delta i några av delbesluten. Fullmäktige avslog också ett yrkande från Socialdemokraterna om sex miljoner extra till Kommunstyrelsens förfogande 2018, vilket skulle leda till minusresultat 2020 eller fler besparingar 2019. Inom Alliansen anser vi att en eventuell idrottsplats är ett projekt kommunen inte har råd med nu, kanske om ett antal år, men det måste också finnas ett behov. Därför är det bra att kommunen kan kombinera föreningslivets behov av fler hallytor med den nya grundskolans behov i Fågelsången.

Elbilar på G

Fullmäktige antog därefter nya indikatorer för miljö och transport. Tekniska Utskottet har tagit nya indikatorer för energi och föreslagit fullmäktige. Förslaget innebär att kommunen ska gå över till elbilar i sin personbilsflotta under en period av sju år. Formuleringen är ”fossilfria personbilar”. Miljöpartiet tyckte formuleringen skulle vara mer strikt, ”helt fossilfria personbilar”. Vårt förslag är dock den formulering som används nationellt, därför blev den också beslutad. Till ärendet hör att det finns en elbilsstrategi beslutad, med bl a laddstolpar, så inriktningen är solklar.

Spontanbad bättre än nya parkeringsplatser

Anders Klerkefors, Röp, hade motionerat om att utreda kostnaderna för badplatser i Flaten och vid Sandbäck vid Uttran. För ungefär ett år sedan besvarades liknande frågor i en interpellation. Uppgifterna var alltså kända för Rönningepartiet, ändå lade de motionen. Då som nu blev svaret att en kommunal badplats kräver omklädningsutrymmen, toaletter och parkeringsplatser. Det finns det inte utrymmen för på de föreslagna platserna. Därför blev beslutet avslag. Dock finns det gott om bryggor i Rönninge för spontanbad.

Kristendom i skolan?

(www.fotolia.com)

Håkan Paulson, KD, hade motionerat om att Svenska kyrkan skulle få informera om konfirmationsundervisning i Salems skolor. Håkan argumenterade för motionen och underströk att Sveriges historia, som en del av den västerländska kulturen, är baserad på kristendomen. Svaret blev att det inte var möjligt enligt lagstiftningen att särbehandla Svenska kyrkan, då statskyrkan avskaffades år 2000 och skolan därför inte ska innehålla några konfessionella inslag. Vi var några stycken som höll med Håkan i hans historieanalys, men konstaterade att motionens förslag inte var möjliga att bifalla.

Parkeringen vid E4/E20

Anders Klerkefors, Röp, hade interpellerat och frågat om något nytt hade hänt med säkerheten vid parkeringen vid E4/E20. Det är Stockholm Vatten AB. Kommunen har således ingen dispositionsrätt över platsen, heller inget formellt ansvar. Svaret underströk detta. Kontakter med polisen gav vid handen att man inte såg några särskilda ordningsproblem med platsen. En övergiven bil hade funnits på området under någon månad utan åtgärd från markägaren. Kommunens Miljö- och Samhällsbyggnadsförvaltning (MSB) begärde därför tillstånd från Stockholm Vatten för att forsla bort bilen, vilken också skedde efter alla konstens regler (det krävs en omfattande administrativ procedur för att kunna forsla bort bilar). Svaret utmynnade i att inga andra åtgärder var aktuella, förutom att hålla kontakt med markägaren och polisen för att undvika problem.

Mellersta Hallsta – tänkbart utvecklingsområde om inte Skogsstyrelsen slår till

Mats Nittve, MP, hade interpellerat undertecknad om ett uttalande fällt i samband med att Skogsstyrelsen ville rödlista området Mellersta Hallsta (norr om Södra Hallsta, mittemot Circle-K) som biotopskyddat. ”Naturvårdsintressen kan inte få vara allenarådande i närhet av ett storstadsområde”, var mitt uttalande. Mats Nittve frågade om det fanns några områden där naturintressena kunde vara allenarådande? ”Naturreservat som Bornsjöbygden, Garnudden och snart Ersboda”, var mitt svar. ”På vilket sätt är Mellersta Hallsta ett framtida utveklingsområde?”, frågade Mats Nittve vidare. ”Det är tänkbart att bygga bostäder på, i framtiden”, blev mitt svar. Området, som ägs av Stockholm Vatten AB. finns också med som ”utredningsområde” i förslaget till översiktsplan.

Algblomning i Dånviken 2016

Mötet avslutades med att Björn Kvist, M, ordförande i Bygg- och Miljönämnden, svarade på en fråga från Anne Henningsson, MP, om algblomning i Dånviken förra sommaren. Problemet var om algblomningen berodde på bristfälliga avlopp. Björn Kvist svarade att en inventering gjorts som visade att tre fastigheter av ca 50 hade otillfredsställande avlopp. Algblomningen berodde troligtvis på dålig cirkulation i Dånviken, det finns ett mindre tillflöde och ett lika litet utflöde från Dånviken till Uttran. Kommunen har dock ögonen på situationen i Dånviken.

Därefter önskade fullmäktiges ordförande Olle Glimvik, M, en trevlig sommar och sammanträdet avslutades.

 

Smal politisk överbyggnad i Salem

Election candidate with blue rosette.
(www.fotolia.com)

Skattebetalarnas tidning ”Sunt Förnuft” har undersökt kommunernas kostnader för politisk verksamhet. Där ingår politiska tjänster (kommunalråd, politiska sekreterare), kostnader för ideellt arbetande förtroendevalda samt partistöd. Salem har lägst kostnader per invånare i kommungruppen 15 000 -20 000 invånare. Enligt ”Sunt Förnuft” lägger Salem 544 kronor per invånare, nästa kommun i den gruppen anslår 658 kr/inv.

Ju fler invånare, desto fler kostnadsbärare för en politisk överbyggnad, så små och medelstora kommuner ligger ofta högt i statistik som denna, dock inte Salem. Faktum är att man får gå till kommuner som är fyra – sex gånger så stora som Salem för att vårt låga tal ska slås. Huddinge kommun har exempelvis 511 kr/invånare med sina drygt 104 000 Huddingebor, Västerås kommun ligger över Salem med 550 kr/inv (144 000 inv.). Stockholms stad, med nästan miljonen Stockholmare, lägger 496 kr/inv.

Skattebetalarnas rapport                                           Intressant?

 

Alliansen föreslår budgetramar för 2017-19: Nya skollokaler behövs

”Walk a mile in my shoes” (www.fotolia.se)

Allianspartierna har nu lämnat förslag till budgetramar för 2017-2019. Den stora nyheten är att investeringar i nya skollokaler kommer att krävas. I förslaget till investeringsbudget finns omkring 150 miljoner kronor upptagna, ett mycket tidigt belopp som sannolikt kommer att öka. Det är mycket tydligt att Salems utveckling nu går in i en ny fas.

Byggnation och skolinvesteringar kommer nu att ta fart. De kommande åren kommer investeringar i nya skollokaler att ta en allt större del av vår budget. För oss i Alliansen känns det därför känns bra att konstatera att vi har investeringsutrymme och tidigare inte gett oss in på några andra vidlyftiga satsningar.

Omvärldsanalysen säger att Sveriges ekonomi går bra, arbetslösheten minskar, skatteunderlaget växer bra, men en avmattning kan ske 2019. Kostnaderna för nyanlända ökar i omfattning.

Salem har god ordning i ekonomin. Alliansen har konsekvent arbetat för en stabil ekonomi med grannlaga budgetarbete och nogsamt prövade investeringar. Det är lätt att konstatera att detta burit frukt genom en ekonomi som står väl rustad för att klara framtida påfrestningar. Resultaten framöver ligger klart över målet för 2017 och 2018, dock inte ännu för 2019.

1605SkärmklippResultatRamarna

Kommunstyrelsen behandlar förslaget på måndag 23 maj, 9 juni är det kommunfullmäktiges tur.

Läs mer om förslaget här:         Budgetramar 2017-2019

Intressant?

Alliansen i Salem lägger fram en budget med högre kvalitet och sänkt skatt

 IMG_1315

Vi har arbetat hårt med budgetprioriteringar och praktiska, kostnadseffektiva lösningar under många år. Därför har vi en stabil ekonomi med goda överskott. Vi ligger högt på i stort sett alla kvalitetsmått. Vi finns i Sverige-toppen när SCB undersöker kommuninvånarnas förtroende för sina politiker. När Södertörnskommunerna jämför kvalitet har Salem bäst lärartäthet i skolan. Elevernas resultat förbättras. Vi ligger bland de bästa när det gäller personaltäthet i  förskolan. Vi har  gott om personal i äldreomsorgen.  

Vi ser nu att vi kan genomföra en skattesänkning på 25 öre. (För en familj där föräldrarna totalt tjänar 50 000 kr/månad motsvarar det drygt 1500 kr/år). Framför allt visar det att Salems kommun inte tar ut mer skatt än nödvändigt från sina medborgare. Salem har idag en ganska hög kommunalskatt, 19:90. Efter sänkningen kommer vi att ligga under genomsnittet för Södertörn. Därmed uppnås också ett av kommunens övergripande mål.

I budgetförslaget sker också en del satsningar. Barn som går på fritids och får syskon eller har arbetssökande föräldrar får längre vistelsetid, vilket kostar 1,7 mnkr/år. Beroende på hög efterfrågan i det fria skolvalet anordnas två nya klassrum i anslutning till Rönninge skola. Ett projekt för att utveckla barns läsande startas i samarbete mellan biblioteket och skolorna genom att biblioteket ökar öppethållandet. Två nya tjänster tillsätts inom Barn- och Utbildning: en särskolesamordnare och en handläggare som ska förebygga avhopp inom gymnasiet. Kulturskolan får extra pengar till sina musikinstrument. Inom Socialtjänsten blir det mer personal inom äldreomsorgen samt en ytterligare LSS-handläggare.

Ett nytt gruppboende inom LSS planeras till 2018. Kommunen ser över behov och möjligheter för en särskild NO-sal i Nytorpsskolan. Skogsängsskolans hemkunskapssal renoveras. Köken i Säbyskolan, Skogsängsgården och Toredalsgården byggs om under perioden. Arbetsmiljön för kommunens anställda förbättras genom ventilationsprojekt. Konstgräset på Berga bollplan byts ut 2017, det blir en mindre uppvärmningsyta i närheten av planen 2016. Dessutom ska en ytterligare 7-mannaplan få konstgräs 2016. Kommunen planerar för en 4H-gård som ett EU-projekt på Ersboda. Energibesparande åtgärder kommer att utföras för 1,8 mnkr. Vi hoppas kunna anlägga gång- och cykelväg till Östertälje via Karlskronaviken så snart som möjligt när överklagandeprocessen är klar.

20151013 Historik Ekonomisk utveckling

– Vi sänker skatten och förbättrar kvalitén. Salemborna kan ha fortsatt gott förtroende för att vi ger valuta för skattepengarna, säger Lennart Kalderén, kommunstyrelsens ordförande, (M).

–  Vår allians satsar långsiktigt och målmedvetet på läsning bland unga för att förbättra skolresultaten ytterligare, säger Mia Franzén (FP). För att kunna ta emot fler skolklasser får centrala biblioteket ökade öppettider och ett förstärkt mediautbud.

– Barn till föräldralediga får nu möjlighet at vara längre på fritids, inte enbart på förskolan. Får vi EU-pengar kommer också 4H-gården vid Ersboda att kunna bli av. Upprustningen av våra tillagningskök fortsätter, vilket glädjer oss vänner av vällagad mat, säger Ankie Bosander, (C).

– Vi gläds över den goda lärartätheten och förbättrade resultat i våra skolor, avslutar Håkan Paulson, (KD).

Mer information:

Lennart Kalderén, 070-623 29 00

Mia Franzén (FP), 070-252 99 36

Ankie Bosander, (C), 070-217 80 96

Håkan Paulson, (KD), 076-238 85 55

 

Läs budgetförslaget här:         1510OrdfförslagBudget1618

Intressant?

 

 

Det hände på kommunfullmäktige 1 oktober

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Gatlyktor ska lysa! (www.fotolia.com)

 

Innan fullmäktiges öppnande i torsdags uppmärksammandes Louise Andersson Kierulf från Rönninge som tog guld, silver och brons i bowling vid Special Olympics World Summer Games i Los Angeles. Louise tog ett individuellt guld, ett lagsilver och ett brons i 2-manna. Louise har bowlat sedan 1999 och tävlar för Norsborgs AIK. Hon uppvaktades med blommor och en bok om Salems kommun, ”Salemsboken”.

Fullmäktiges ordförande Olle Glimvik delgav mötet minnesord om Hans Zander (S) som nyligen avlidit efter många år som förtroendevald i vår kommun. Jag har själv många fina minnen av Hans Zander. Hans var med i den första Socialnämnden efter kommundelningen 1983, där jag blev ordförande. Hans var en oerhört trevlig politisk kollega, en verklig pragmatisk politiker. Det kändes angeläget att få delta i en tyst minut till Hans Zanders minne.

Det viktigaste fullmäktige sedan gjorde var att anta detaljplan för Solliden i västra Rönninge. Dessutom antogs gatukostnadsavgifterna för Solliden och Heliodal. Detta är resultatet av många års planarbete och samråd med många inblandade: politiker, tjänstemän och inte minst ett stort antal boende i området. Nu blir det 25 nya byggrätter (idag finns 28 hus), vatten- och avlopp, bättre gator och gc-vägar. Oerhört glädjande att komma i mål. Detaljplanen antogs i full enighet.

Gatukostnadsärenden är alltid stridbara. Förutom Rönningepartiet var dock fullmäktige enigt. Rönningepartiet tyckte att grunderna för gatukostnaderna skulle beskrivas bättre. Själv vill jag påstå att grunderna är mycket väl beskrivna. Min uppfattning är att Rönningepartiet försöker ge intrycket att skattebetalarna ska betala betydligt mer av de privata nyttan av vägarna. Övervägande rättviseskäl mot talar dock för att gatuavgifter ska användas.

Fullmäktige godkände en mycket positiv delårsrapport per den 31 juli. Prognosen för hela 2015 är ett plusresultat på 24 miljoner kronor, drygt 19 miljoner bättre än budget. (Resultatprognosen är exklusive tomtförsäljning och andra jämförelsestörande poster.) Det är framför allt inom Barn- och Utbildningssektorn som de stora överskotten ligger, främst beroende på färre barn och elever än tidigare beräkningar. Snart ska budgeten för 2016-2018 presenteras. Den här gången föreslog majoriteten att 1 miljon kronor av det blivande överskottet skulle användas för ökad fortbildning. En diskussion utspann sig om att revisorerna önskade fler verksamhetsmål att kunna följa upp.

Taxehöjningen för livsmedelskontroll debatterades, kommunstyrelsens förslag antogs. Så blev fallet också för renhållningstaxan och sotningstaxan. Två regionala överenskommelser antogs om SFI-basutbildning och revidering av delbestämmelse i den regionala gymnasieregionen. Fullmäktige beslöt införa kommunal borgen för hyreskontrakt. En sådan borgen kan lämnas om den sökande har svårt att få ett eget förstahandskontrakt. Socialtjänsten prövar dock ansökningarna. En ytterligare industritomt såldes, så vi hälsar Reimatic AB välkomna till Söderby Gårds väg. Företaget arbetar med el-entreprenader och försäljning.

En motion från Rönningepartiet besvarades, där partiet ville att kommunens upphandlingsbestämmelser skulle förändras så att ”mest valuta för pengarna” skulle skrivas in. Svaret på motionen blev att det redan var innebörden i den formulering som finns sedan många år, vilket också överensstämmer med Lagen om Offentlig upphandling. Sammanträdesdagar för fullmäktige 2016 fastställdes. Nämndemän till Södertälje Tingsrätt valdes.

Sist besvarades en fråga från Anders Klerkefors (Röp) om insatstiden vid trasiga gatlyktor. Anders nämnde ett exempel vid korsningen Uttringevägen – Tallsätravägen, där reparationen tagit flera månader. Undertecknad besvarade frågan. En sådan åtgärdstid är självklart orimlig, vilket Miljö- och Samhällsbyggnadsförvaltningen också bekräftat. Vi ser just nu över åtgärdstiderna i avtalet med entreprenören. Jag har själv haft en process med felanmälan och ihärdig uppföljning då det varit problem med belysningen på en del av Skyttorpsvägen.

Därmed var fullmäktigemötet 1 oktober över.

Intressant?                                   Läs handlingar här!

 

Skärpt straffbeskattning av Stockholm går till Malmö och Göteborg

 

Port de Malm en Sude
Malmö (bilden) och Göteborg får ytterligare över 600 miljoner i skatteutjämning nästa år. Pengarna kommer från Stockholm. (Bild: http://www.fotolia.com)

 

Torbjörn Rosdahl (finanslandstingsråd, M), undertecknad och 17 andra moderata gruppledare från Stockholmsregionen har skrivit en debattartikel där vi protesterar mot förändringarna i skatteutjämningssystemet. Visst behövs ett kompensationer över landet för att garantera en grundläggande standard i kommunernas service, men utjämningssystemet tvingar över stora resurser från vår region som skulle behövas för att ta tillvara den tillväxt som finns här.

Stockholmsregionen skulle exempelvis behöva mer resurser till infrastrukturen, särskilt som staten förlitar sig mer och mer på lokal medfinansiering. Men regeringens förslag är att ytterligare 4,5 miljarder ska tas från Stockholms län in i utjämningsystemet. Det motsvarar nästan 10 000 underskötersketjänster eller drygt 10 000 förskollärare.

Det är nio kommuner i länet som är stora nettobetalare till utjämningssystemet. Dessutom är Stockholms läns landsting det enda i landet som betalar till systemet, alla andra landsting får pengar från systemet. Salems kommun är inte nettobetalare men genom landstingsskatten får våra skattebetalare lägga mer pengar till systemet, en utgiftspost som även den ökar stort nästa år. Man kan tro att systemet ger mest resurser till Norrlandskommuner och glesbygden. Så är det inte,  mest pengar går till kommunerna i södra Sverige. Inte minst gäller det Malmö och Göteborg som nästa år får 485 respektive 158 miljoner mer.

Läs debattartikeln här.

Intressant?

Rekordbokslut 2014, +39 miljoner!

(www.fotolia.com)
(www.fotolia.com)

Vi har nu gått igenom hela bokslutet för 2014, den ekonomiska årsredovisningen och måluppföljningen. Det är ett rekordbokslut, + 39 miljoner kronor. Orsakerna är framför allt att färre barn och ungdomar behövt skolplatser eller vård inom socialtjänsten. De säkerhetsmarginaler vi lade med i budgeten blev för höga. Men i grunden beror överskottet på en solid ekonomi med god kontroll på vad som sker. Inte minst beror de goda resultaten på ambitiösa och energiska insatser från vår personal, ingen nämnd ingen glömd.

Uppföljningen av de övergripande målen visar följande:

1    Tillgänglighet                                      Grönt
För det mesta bra resultat, men inom kommunen är vi fortfarande för dåliga på att svara i telefon eller ringa tillbaka.

2   Trygghet                                                Grönt
Bra resultat, bäst när det gäller fritidsgårdar, fritidsfältande och goda ohälsotal.

3   Infrastruktur                                     Grönt
Bra resultat överlag, gator, vägar och god trafiksäkerhet.

4   Boendemiljö                                        Grönt
Salemborna ser i SCB:s undersökning goda möjligheter att hitta ett bra boende.

5   Hållbar miljö                                      Gult
Bra resultat för sjöarnas hälsa och andelen miljöbilar, lite sämre för energisparande.

6   Lärande miljö                                     Gult
Kunskapsnivåerna stiger, såväl grundskolans meritvärden som behörigheten till gymnasiet.

7   Attraktiv arbetsgivare                     Grönt
Varierande resultat, kommunen har god förmåga att rekrytera personal. Dock ökar sjukskrivningarna något och personalrörligheten är lite för hög jämfört med målet.

8   Konkurrenskraftig skattesats        Gult
Salems kommun ska ha en skattesats som är konkurrenskraftig på Södertörn. Målet är nästan nått då vi ligger knappt under genomsnittet på Södertörn.

9   Stabil ekonomi                                    Grönt
Grönt ”hela vägen”, ett rekordresultat 2014.

Bland glädjeämnena finns – förutom ekonomin – elevresultaten inom Barn- och utbildning, Salems kommuns topplacering i diverse medborgarenkäter, att sjöarnas hälsa långsamt förbättras samt kommunens förmåga att rekrytera personal. Kommuntjänstemännens förmåga att svara i telefon och på mail, en viss ökning av sjukskrivningarna och bristen på smålägenheter är några av utvecklingsområdena.

 Vissa delar av antagen investeringsbudget har inte blivit genomförda, utan föreslås istället överföras till 2015. Anledningarna är flera, varav förseningar av olika exploateringsprojekt är den viktigaste. Dock ser nu många detaljplaner, som varit under arbete och dialog i en följd av år, ut att bli beslutade av kommunen under 2015. Ett annat skäl till överföringar är att Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen inte hunnit med att upparbeta alla projekt. Därför görs nu en avstämning tidigt under 2015 för att ombesörja att så många som möjligt av de beslutade projekten också kommer igång. En allmän översyn har gjorts bland alla överföringar som därefter har minskat jämfört med det ursprungliga förslaget.

 Inom Barn- och utbildningsnämnden och Socialnämnden har en viss överbudgetering av säkerhetsmarginaler skett. En översyn av budgeteringsprinciperna har dock gjorts redan i och med 2015 års budget. Antalet elever i gymnasieskolan är särskilt svårt att budgetera eftersom en hel del ungdomar nu byter program och går fyra istället för tre år i gymnasiet. Antalet “hemmasittare” har också ökat, men Barn- och utbildnings- förvaltningen bedriver en god uppföljningsverksamhet, enligt lagstiftningens krav och egna, höga målsättningar.

 Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har kunnat dra nytta av två gynnsamma vinterperioder då mindre resurser gått åt för snöröjning och mediekostnader. Socialnämnden visar en budget med visst överskott och god kostnadskontroll på sina olika verksamheter.

 Det goda resultatet gör det möjligt att genomföra extraamorteringar av lån. Därutöver överförs 1,5 mnkr för investeringar i gatuunderhåll samt 1,5 mnkr för investeringar i gång- och cykelvägar. Av grundskoleenheternas överskott överförs 850 tkr. Dock är det inte möjligt att använda bokslutet till några stora satsningar, vare sig på drift eller investeringar. Budgeten för 2015-2017 ser fortfarande knapp ut, vi måste hålla oss över 1%-målet.

Om några veckor kommer populärversionen av bokslutet ut till salemsborna.

Intressant?