Ulf Kristersson – Det bästa talet på år och dag ger ny start för Moderaterna och Alliansen

På den extra partistämman i Stockholm idag valdes Ulf Kristersson i full enighet. Sedan kom det bästa talet på år och dag. Ulf satte fingret på dagens samhällsproblem på ett sätt som alla kunde känna igen sig i. Han var glasklar på vår politiska uppgift om att kväsa gängkriminaliteten och motarbeta utanförskapet. I en enda mening visade han på vår moderata väg i kontrast mot den socialistiska: vi ska tala om klassresor istället för klasskamp.

Ulfs tal börjar vid ca 41 minuter. För dig som kanske inte lyssnar till hela talet vill jag varmt rekommendera de sex utmaningar Ulf beskrev (1:05:30).

  1. ”Sverige måste återupprätta kärnstatens auktoritet”  – om försvaret och gängkriminaliteten.
  2. ”Tag ansvar för migration och integration. De senaste decenniernas migrationspolitik har varit ogenomtänkt och principlös.” – klarspråk om den nya inriktning som behövs.
  3. ”Slarva inte bort arbetslinjen!”, ”Verklig frihet och självständighet börjar med en egen inkomst.”
  4. ”Värna välfärdens kärna!” När 20% av eleverna lämnar skolan utan godkända beslut är det inga framtidsinvesteringar, det innebär att välfärdslöften har brutits.
  5. ”Framtidens rättvisa fördelning handlar om klassresor – inte om klasskamp”. ”Det är inte kön, klass eller klan som ska sätta dina gränser, utan vad du vill och än mer vad du gör. Här har vi en av Moderaternas riktigt stora framtidsuppgifter.” (1:11:10)
  6. ”Försvara företagen och företagare!” ”Företagare i Sverige måste uppskattas mycket mer än de beskattas. ”När det kommer till försvaret av frihet och äganderätt…Moderaterna kommer alltid att vara ‘the last man standing’ ”.

Ulf tog många poäng när han påminde om löntagarfondsstriden på 1970-talet. Ett pricksäkert tema för oss som blev aktiva under Gösta Bohmans dagar. Då hade S närmast ett maktmonopol – man talade om enpartistat – och drabbades av hybris. S och facket föreslog på fullt allvar att de skulle ta över ägandet av svenska näringslivet genom löntagarfonder. Närmare socialism har vi aldrig kommit, men den betvingades av att vi moderater stod starka tillsammans med tiotusentals företagare 4 oktober 1983.

”Därför är vi sedan decennier Sveriges viktigaste kraft för frigörelse, självständighet och egenmakt.”

Visst känner ni igen oss? Nu blir det att bli åka av fram till valet!

Intressant?

 

Elva år som Göteborg – UPPDATERAT SÖNDAG 1 OKT

(www.pexels.com)

Jag har varit med om det som idag stundar i Göteborg. Elva år i rad. Marschen i Salem med de främlingsfientliga under åren 2000-2010 gavs ständigt tillstånd av polisen, liksom motdemonstrationer som innehöll demokratiskt sinnade antirasister, men som alltid fick oönskat sällskap av AFA och extrema vänstergrupper. Resultatet blev att vår kommun ockuperades en dag varje år. Våra kommuninvånare låste sig inne eller reste bort. Demonstranter angrep polisen och vandaliserade. Otäcka, människofientliga tal hölls där man lekte med de juridiska gränserna för ”hets mot folkgrupp”. Jag var där och lyssnade för att kunna ge en bild av hur vi kommuninvånare upplevde vårt öde att bli skådeplats för tillresta yrkesdemonstranter. Elva år i följd. Det var upplevelser jag inte önskar någon att behöva genomlida.

Om demonstrationerna i Göteborg idag 2017 kan jag konstatera att Polisen och rättsväsendet lagt om marschvägar och förkortat tiden för demonstrationen, vilket är en självklarhet. (Det gjorde de i princip aldrig i Salem.) Precis som under vår tid konstaterar jag att Polisen har rätt att neka tillstånd enligt 2 kap 10§ baserat på ”ordning och säkerhet”. Min erfarenhet är att svensk polis vägrar att neka demonstrationstillstånd, oaktat ordning och säkerhet. Snarare ser Polisen demonstrationerna som ett styrkeprov för sin egen organisation. Därför fick vi för någon vecka sedan uppleva att ett antal nazister marscherade med sina symboler och flaggor utan tillstånd och utan att Polisen ingrep.
Jag kan bara hoppas att Polisen klarar uppgiften i Göteborg. Någon ny lagstiftning för att Polisen ska kunna ta reella hänsyn till ordning och säkerhet behövs inte. Däremot behövs en mer verklighetsanpassad analys av de möjligheter som Ordningslagen faktiskt ger.
UPPDATERAT:

Bra jobb av Polisen i Göteborg. Imponerande resursinsats. Också viktigt att marschvägen ändrades o tiden kortades.

Intervjuad i TV 4 i lördags.

Septemberfullmäktige – historia skrevs när Röp yrkade bifall

(Fastighetsaffär skapade enighet. http://www.pexels.com)

I torsdags avhölls kommunfullmäktige med en kort föredragningslista. Kvällen inleddes med parentationer och tyst minut för de avlidna Britt Hallberg och Karl-Gustav Borg.

Ärende 1 var delårsrapport med prognos för helåret 2017. Ekonomi är god, överskottet prognostiseras till 30 mnkr, 5 mnkr över budget. Nämdernas ekonomi är under kontroll, Socialnämndens underskott har minskat avsevärt. Fullmäktige godkände delårsrapporten. Därefter togs beslut om renhållningstaxan för 2018 som innebär en smärre höjning. Därefter togs några rutinärenden.

Fullmäktige antog en timtaxa för Socialförvaltningens arbete med dödsbon. En motion från Arne Närström (S) och Mats Nittve (MP) om digitala handlingar bifölls till del genom att kommunen ska se till att det finns digitala handlingar som komplement till de skriftliga.

Kvällens mest intressanta ärende var fastighetsförvärvet av Sandbäcksvägen 99 (läs mer här). Samtliga deltagande partier i fullmäktige gav sitt stöd och yrkade bifall, t o m Rönningepartiet. Sverigedemokraternas stolar stod dock tomma. Mark-köpets främsta syfte är att det ska finnas en markreserv för eventuell skolutveckling från Rosenlundsskolan. Jag gläds åt att hela fullmäktige ställde sig bakom att kommunen skaffar sig denna markreserv. Det är vår skyldighet som samhällsbyggare att säkra mark för framtida behov. I samband med diskussionen spårade diskussionen konstigt nog in på ett sidospår om en annan kommunal fastighet som knappast förde diskussionen framåt.

En motion från MP om kommunens remisshantering lämnades in. Därmed var fullmäktige i september över.

Intressant?

Dagens Salem nr 3 i din brevlåda

Dagens Salem är en lokaltidning från Moderaterna i Salem. Vi ger ut den fyra gånger per år till varje hushåll. För det mesta går vi ut med tidningen själva genom våra medlemmar som går sina rundor i kommunen. Vi kompletterar med Post Nord.

I höstnumret av Dagens Salem uttrycker vi vår moderata syn på två omtalade områden: större trygghet och bättre integration. Vi skriver också om den kommande översiktsplanen och hotet mot välfärdsföretagen inom skola och omsorg.

Läs Dagens Salem här!

Två glädjeämnen idag

Ett par hundra meter söderut är nu Uttringevägen asfalterad.

 

Det ligger ny asfalt på Uttringevägen från Tallsätravägen och söderut, okänt hur långt. Härligt att se att projektet går rejält framåt. Det är något av lokalhistoria som skrivs när Uttringevägen nu breddas, det blir gång- och cykelbana och vatten och avlopp i den sydvästra delen av Rönninge.

 

(Från http://www.svt.se)

På Gärdet var det försvarsuppvisning som en del av försvarsövningen Aurora 17. Mycket glädjande att se det stora försvarsintresset, lika roligt att följa det internationella samarbetet i övningen. Det inger stabilitet i det internationella perspektivet.

Södra Hallsta, Garnudden och Jägarstigen

Mycket roligt att det kommit in 25 byggidéer  för Södra Hallsta. Vi har köpt marken från Stockholms stad och ska nu bygga förskola och bostäder i flerbostadshus och småhus. I projektet ingår också Tvärleden, den väg från Rönningevägen till Salemsvägen som varit planerad sedan slutet på 1970-talet. Tvärleden ska därmed avlasta Rönninge centrum från biltrafik.

I Garnudden ska ett tillgänglighetsprojekt genomföras. Det ska anläggas ledstråk, placeras ut sittbänkar, anpassade gymredskap och grillplatser. Det är kommunens råd för funktionshinderfrågor som drivit fram projektet som kostar ca 400 000 kr, varav hälften finansieras med bidrag från staten.

Tekniska utskottet har beslutat var hundrastgården i kommundelen Salem ska ligga. ”Fårhagen”, som idag används som rastställe, ska bebyggas av Bovieran. I gengäld ska Bovieran bekosta hundrastgården. I våras tog Miljö- och Samhällsbyggnadsförvaltningen (MSB) fram tre olika förslag, där en hundrastgård på kommunens grönområde söder om Jägarstigen prioriterades. Kommuninvånarna har fått möjlighet att lämna synpunkter på förslagen. En synpunkt har inkommit, men har varit vansklig att värdera då den var anonym. I onsdags valde Tekniska utskottet platsen vid Jägarstigen, bl a eftersom den är mest central.

Intressant?

Britt Hallberg har avlidit

Britt Hallberg, Salem, har avlidit 88 år gammal. Hennes närmsta anhöriga är döttrarna My och Nickan med familjer samt systern Gunnel.  

Britt växte upp i Stensele och Härnösand. Senare flyttade familjen till Tumba och Britt tog studenten i Södertälje 1949. Här träffade hon sin blivande man Lars och de gifte sig 1953. Britt och Lars fick sin fösta lägenhet i Rågsved och flyttade senare till Södertälje. Familjen kom till Salem 1986.   

Britt utbildade sig till tandtekniker men tog också en farm. kand examen 1952. Hon valde att fortsätta sin yrkeskarriär som farmacevt och arbetade bl.a. på apoteken i Tranås och Rågsved. När Salems centrum byggdes i slutet av 1960-talet arbetade Britt på apoteket i Tumba.  Hon blev föreståndare för den nyöppnade filialen i Salem centrum och senare chef för apoteket Hägern i Salem. Här stannade hon fram till sin pensionering 1991.

Britt var en av våra stöttepelare under Salems moderna historia från självständigheten 1983. Britt var ledamot i Socialnämnden i närmare 30 år fram till 2014, varav tio år som nämndens ordförande. Britt var också mångårig medlem i kommunstyrelsen, fullmäktige och föreningsstyrelsen.

Under sina många som apotekschef i Salem blev Britt en välkänd kommuninvånare. Man kan mycket väl beteckna Britts politiska gärning som en naturlig utveckling av den omsorgsfulla människosyn som var hennes vardag som apotekschef. Britt förenade detta med en gedigen moderat grundsyn på människor och samhälle som passade perfekt i hennes roll som förtroendevald i Salem. Britt bjöd oss på ett varmt, medmänskligt och kamratligt engagemang med fast karaktär och ansvarskänsla. Detta är egenskaper som stärkte oss vid sammanträdesbord och vardagliga diskussioner och inte minst i umgänge mellan politiker från alla partier.

Vi sörjer en genuin och mycket omtyckt kollega och vän. Vila i frid!

Lennart Kalderén, kommunalråd, M

Erik Glimvik, ordförande, Moderaterna i Salem

Olle Glimvik, kommunfullmäktiges ordförande, M