Etikett: Salem

Rapport från maj-fullmäktige

 

(www.pixabay.com)

Fullmäktiges handlingar och länk till webbsändning finns här.

Kvällen inleddes med en blomstergratulation av fullmäktiges ordförande Olle Glimvik, M, som precis fyllt jämna år. Därefter besvarade undertecknad en medborgarfråga om att komplettera ”Kulan-anläggningen” i Söderby Park med ett mindre utegym. Det ska vi försöka ordna. Ingen var däremot.

Det märktes att det var valår. Hela 17 nya motioner lämnades in. En fjärdedel av dem handlade om beslut som nyligen tagits i fullmäktige. Motioner kräver avsevärda tjänstemannaresurser att behandla. Därför skulle man önska att samtliga politiska partier lät bli att reprisera sina motioner.

Men för oss förtroendevalda i Alliansen som bildar majoritet och andra som arbetar målmedvetet med samhällsbygget var de viktigaste besluten årsredovisningen och detaljplanen (och avtal) för Bovieran i Fårhagen.  Årsredovisningen visade upp ett mycket positivt såväl ekonomiskt som i måluppfyllnad. Det ekonomiska resultatet var +46 miljoner, 13 miljoner bättre än budgeterat. Måluppföljningen visade att sex av nio övergripande mål uppfylldes. Övriga tre var delvis uppfyllda. Mest glädjande var att kunskaperna i skolorna visar en stigande kurva. Tråkigast med 2017 var oron i och kring centrum, biblioteket och fritidsgården. Alla partier var nöjda med årsredovisningen som godkändes enhälligt och ansvarsfrihet beviljades.

Fårhagen markerat med röd cirkel. (www.eniro.se)

Detaljplanen och avtalet för Bovieran i Fårhagen antogs också enhälligt. Därmed kommer Salem att få ett tillskott på 54 bostadsrätter för seniorer med mycket trevlig bostadsmiljö. Intresset är stort för detta projekt. Nuvarande ytan för hundar i Fårhagen ska ersättas av en hundrastgård söder om Jägarstigen. Vi får hoppas att detaljplanen vinner laga kraft utan överklaganden.

En vattenplan för Salems kommun antogs. Planen är ett gediget administrativt dokument ägnad åt att beskriva hur kommunen ska nå EU-bestämmelserna om ”god vattenkvalitet”.

Några motioner från Rönningepartiet behandlades. Förslag om ändrad busslinje i Rönninge avslogs då Trafikförvaltningen inte tyckte ändringsförslagen var att rekommendera.

Rönningepartiet hade också motionerat om en fritidsgård i Rönninge. Motionen avslogs då Alliansen inte vill bygga en ny fritidsgård för dyra pengar. Istället för en fast byggnad kommer Allianspartierna att genomföra ett samarbetsprojekt med Villa Skönvik och Folkets Hus, kanske också andra aktörer. En motion om riktlinjer för belysning i kommunen besvarades genom att Miljö- och Samhällsbyggnadsförvaltningen redan är igång med att färdigställa en handbok.

Miljöpartiet hade motionerat om att upprätta en klimatplan för Salems kommun. Alliansens svar var att kommunen har konkreta miljö- och energimål som följs upp med verklighetsanknutna mätningar. Vi från alliansmajoriteten anser detta vara ett enklare och effektivare sätt att arbeta mot en hållbar klimatpolitik. I debatten inledde Mp med ett långt inlägg där det framställdes som att ett motstånd mot klimatplan innebar att man inte tog miljöarbetet på allvar. Undertecknad med flera vände sig mot denna självtillräckliga argumentation. Mp har inget monopol på att rädda klimat och miljö. Ett exempel var att Mp frågade när Salems kommun ska sätta upp laddstolpar? Svaret blev att det ska påbörjas i år enligt nyligen fattat fullmäktigebeslut, vilket Mp medverkat i. Ridå.

Emellertid lyckades oppositionen ”vinna” ärendet eftersom de är i minoritet. Just det, i minoritet. Men då kan man få en fråga återremitterad från fullmäktige. Någon jämförelse från idrottsvärlden är svår att finna.

Intressant?

 

 

Diskussion handlar också om att lyssna på de svar man får

(Representanter från Södertäljepolisen, kommundirektör Mats Bergström till höger och undertecknad.)

Om vi inte längre kan genomföra offentliga möten i Salem – då är gränsen nådd.

Igår var det trygghetskväll i Murgrönan i samarbete mellan polisen och kommunen. Olika verksamheter från kommunen ordnade tillsammans med Polisen en ”minimässa” med mingel som följdes upp med en diskussion inne på Murgrönan. Vackert väder och trevlig stämning, innan. Stämningen under diskussionen blev dock hetsig då en mindre grupp om ett tiotal personer gick in och ut ur lokalen och några av dem inte kunde acceptera talarordningen där frågor skulle ställas men också få besvaras av representanter från Polisen och kommunen, bl a undertecknad.

Jag fick frågor om 30-sträckor och vad man ska göra på fritiden om man är för gammal för att komma in på fritidsgården ”Huset”, d v s över 18 år. Varför fick man inte ”hänga i centrum”? Hälften av mitt svar var att man visst får hänga i centrum. Jag blev dock avbruten innan jag fick uttala den andra hälften av svaret, att det har varit för mycket störningar och rena hot i centrum och på biblioteket, vilket inte är acceptabelt. Vid ett annat tillfälle fick jag dock några sekunder på mig för att förklara att kommunen inte kommer att starta någon fritidsgård för unga vuxna. Detta svar uppskattades inte och resten av frågestunden stördes av att vi som skulle svara inte fick möjlighet att tala till punkt. Det var också svårt för resten av publiken, ett 50-tal, att få komma till tals.

En demokratisk diskussion kräver möjligheten att få ställa frågor. Men även den som svarar har rättigheten att få tala till punkt. Det kan tyckas banalt att behöva påpeka detta, men en hel del – inte minst undertecknad – reagerade mot beteendet igår kväll.

Trygghetskvällen var ambitiöst och väl organiserad. Ett stort tack till alla er som hjälpte till!

Intressant?

Företagare har inga garantier för att kunna ta ut lön

(Blomsterprinsessan i Salems centrum, en av Salems många småföretag)

Igår var det debatt i företagarfrågor i Rönninge Folkets Hus, arrangerat av Salemsföretagarna. Jag började med att betona de olika villkor vi lever efter: vi kommunpoliker, alla anställda och företagarna. Det som skiljer företagare framför andra är ju att deras inkomstsida inte är given. Till skillnad från oss som har avtalade löner eller beslutade arvoden, lever företagarna med den osäkerheten att de inte har några garantier för att kunna ta ut ”lön”. Många kan inte bli sjuka, företaget måste ju rulla på.

Detta är ju ett risktagande om något. Jag betonade att med detta risktagande måste vägas upp mot att företag måste få gå med vinst. Vinst ska inte straffbeskattas. Staten ska inte se företagarna med misstänksamhet eller som någon slags mjölkko för den offentliga sektorn.

Från riksdagen har jag lärt mig att företagare idag vill ha förändringar på framför allt tre punkter: kompetensförsörjningen, skatterna och regelförenkling. För mig var det lättast att kommentera skatter och generationsskiften. Det ska inte kosta mer för en familjeföretagare att lämna företaget vidare till nästa generation än att sälja företaget till annan intressent.

Från Salemsföretagarna hade partierna tillfrågats om inställningen till att begränsa vinster i välfärden. Det kommer ju ett förslag från den rödgröna regeringen, stödd av V, till riksdagen om vinstbegränsning ovanför 7% av operativt kapital. Jag menade att inget parti kan utge sig för att vara företagarvänligt om man lägger ett sådant förslag. Jag började i politiken på mitten av 1970-talet då LO och Socialdemokraterna lade fram löntagarfonderna där facket skulle ta över ägandet i företagen med hjälp av företagens vinster. Svenskt näringsliv skulle alltså socialisera sig själva, konfiskeras av statliga regleringar. Jag menade att de rödgrönas förslag om begränsning av vinster i välfärden påminner starkt om löntagarfonderna. Det måste avslås, nu precis som då, inte minst för att en lång rad välfärdsföretag inom skola och omsorg skulle förhindras att ta ut vinster.

Förslaget om max 7% vinst på operativt kapital kan låta som en normalnivå för lönsamhet. Men då har de rödgröna valt ”operativt kapital”, inte totalt kapital eller Eget kapital. ”Operativt kapital” innebär anläggningstillgångar, maskiner etc. Men många av välfärdsföretagen bygger enbart på humankapital, inga fastigheter eller maskiner. Det kanske handlar om en del möbler i en förskola, knappast mer. Då finns inget ”operativt kapital” att tala om, vilket innebär att 7% på nära noll innebär nära noll också innebär nära noll i vinstuttag. Förutom att förslaget till vinstbegränsning är konfiskatoriskt och riskerar slå ut valfriheten, är förslaget också bedrägligt formulerat då de rödgröna valt basen ”operativt kapital” som är ett svårbegripligt begrepp. Återigen, förslaget måste avslås.

Annars var det de konkreta vittnesmålen från några av företagarna i publiken som gjorde mest intryck. Obligatoriska krav på kassaapparater för dyra pengar och attityden från det offentliga vid företagskontroller bl a. Jag kan inte svära mig helt fri att kommunens krav på tillstånd och kontroller alltid upplevs som välmotiverat och prisvärt. Men med bra kontakter via Näringslivskommittén, telefon och mail bör det mesta kunna lösas.

Intressant?

 

 

Gröna obligationer lönsamma för landstinget

Miljöpolitik behöver ibland bli riktigt konkret för att bli extra intressant. Idag fick vi i landstingets miljöberedning  vara med om en sådan upplevelse. Inledningsvis fick vi en rikhaltig föredragning om cirkulär ekonomi. Därefter en bra presentation av landstingets gröna obligationer.
Stockholms läns landsting utfärdar gröna obligationer, bl a för att låna upp medel till sjukhusinvesteringar och delvis till tunnelbanan. Kapitalplacerare efterfrågar gröna obligationer som en del av en miljöanpassad placeringspolicy. En extern ”second opinion-provider” ansvarar för att landstinget uppfyller miljökraven.
Effekterna? Landstingets investeringar skapar miljövinster och lägre räntekostnader eftersom de gröna obligationerna är eftertraktade. En win win-situation som landstinget synes vara välplacerade i.

Ny inriktning på förhandlingarna om Salems centrum

  • Förhandlingarna om centrumägarens förslag att flytta centrum till grusplanen avbryts.
  • Planeringen för att utveckla Salems centrum fortsätter.
  • Köpcentrum blir kvar på sin nuvarande plats, dock söker vi utvecklingsmöjligheter.
  • Intresset för bostadsbyggare är fortsatt mycket stort.

Kommunstyrelsen har beslutat om att avbryta förhandlingarna med centrumägaren om att flytta centrum till grusplanen, alternativ Beta. Förhandlingar har pågått i ett år. Anledningen till att förhandlingarna avbryts är att det inte finns ekonomiska förutsättningar att genomföra alternativ Beta enligt centrumägarens förslag. Tanken var att bygga parkering i botten, affärscentrum ovanpå och överst bostäder. På f d Skyttorpsskolans tomt skulle bostäder byggas. På nuvarande centrums mark skulle nya bostäder byggas, totalt 600 bostäder i hela centrumområdet. Läs mer om alternativ Beta här.

Utvecklingen av Salems centrum måste vara ett samarbetsprojekt där kommunen är en av de medverkande. Det innebär att resultatet är helt beroende av förhandlingar. Projektet ska bära sig för centrumutvecklarna, skattepengar ska inte användas för att bära upp projektet.

Nu blir förhandlingsupplägget att med nya intressenter, hämtade från tidigare idégivare i första hand, planera på basis av de tidigare förslagen benämnda alternativ Alfa, troligen med viss modifiering. Skillnaden mellan Alfa och Beta är att i Alfa är utgångspunkten att nuvarande affärscentrum ligger kvar och att grusplanen används för nya bostäder och utvidgning av parkeringen. Vi har intressenter att förhandla vidare med.

Det är viktigt för salemsborna att vi kan utveckla Salems centrum, inte minst med fler parkeringar och bostäder. Parkeringen ägs till 3/4 av centrumägaren, men kommunen behöver ”vara med vid bordet” för att få fram en utveckling. Istället för uppemot 600 bostäder siktar vi nu på runt 400 nya lägenheter i bostadsrätt och hyresrätt. Att bo i närområdet till Salems centrum torde vara mycket attraktivt. Fler bostäder – och gärna många mindre – ger möjlighet till både unga och äldre kommuninvånare att bo kvar i Salem. Det sätter också fart på flyttkedjorna till andra lägenheter i kommunen.

Läs pressmeddelandet från Salems kommun här.

 

Intressant?

Spännande förslag på den nya skolan vid Fågelsången

Illustration: ÅF

Nu är det dags att fatta beslut om gestaltning av den nya skolan. Det innebär en huvudsaklig inriktning på byggnadernas yttre form och placering. Konsulten ÅF har tagit fram två mycket spännande förslag. Båda förslagen bygger på runda byggnader. Konsultens huvudförslag bygger på två cirkulära byggnader, en för skolan och en för idrottshallen (den mindre byggnaden). Förslagen presenteras på kommunens hemsida. Beslut om interiör, klassrum, lärarrum m m tas längre fram när skolan projekteras.

Detta är två mycket spännande förslag som verkligen tilltalar ögat, mer än två fyrkantiga byggnader skulle ha gjort. Vid presentationen på Rönningeborg tyckte många att det var bra förslag, även om vissa fortfarande tycker att skolan kommer för nära. Minsta avståndet blir 60 meter mellan Emanuel Birkes väg 6 och skolan. Det blir en mindre park emellan. Tillfartsvägen går i dalgången norrut och vändplan för föräldrar och personal blir en bit innan skolan.

Sannolikt kommer förslaget med två cirkelrunda byggnader att bli beslutsförslag till kommunstyrelsen 9 april.

Intressant?

Nog med hot i Salems centrum!

 

Vi har en oroande problematik med återkommande hot, t o m dödshot, i och kring Salems centrum. Vi befarar – på goda grunder – att också andra kriminella aktiviteter förekommer. Fysiska hot har inträffat, polisanmälningar har skett men problemen finns kvar. Det är en liten skara unga vuxna ( över 18 år) som svarar för dessa missgärningar. Trots upprepade polisanmälningar och att polis kommit till platsen kan denna lilla grupp fortsätta med verbala övergrepp. Stundtals kan också oroande situationer uppstå i samband med att affärerna i centrum stänger för dagen. På biblioteket inträffar störningar, nu även dagtid, som är svåra för personalen att hantera. Alltför ofta förekommer hot mot personal på fritidsgården, vilket ibland fått till följd att gården behövt stänga.

Salemsborna ska inte behöva känna oro när de besöker Salems centrum. Det gäller innevånare som handlar eller besöker andra centruminrättningar. Det gäller personal som arbetar i centrum. Det gäller också förtroendevalda som besöker Kommunalhuset.

Vi moderater accepterar inte att vi som bor och verkar i Salems kommun ska behöva vänja oss vid att leva med att detta blir vardag . Vi har anledning att förvänta oss mer av insatser från polis och åklagare så att brott inte lönar sig. De som utför hot måste märka en reaktion från samhällets sida. Polisen behöver mer resurser.

Baserat på detta kommer vi att arbeta för fler väktarinsatser i och kring centrum och fritidsgården. Vi kommer att arbeta för att ordningsvakter ska kunna sättas in och att övervakningskameror ska sättas upp. Vi fortsätter samarbetet med Polisen där vi trycker på för att öka de förebyggande, synliga polisinsatserna i Salems kommun.

Intressant?

Dagens Salem nr 1 delas nu ut

Årets första nummer av vår lokaltidning delas nu ut till samtliga hushåll. Vi skriver om våra kandidater till höstens val till kommunfullmäktige. Dessutom ger vi besked om vår politik för fler poliser och större trygghet i kommunen. Till sist finns en artikel om det nya bostadsområdet Södra Hallsta, där kommunstyrelsen nu gjort ett val om vilken byggare kommunen bör förhandla vidare med.

Dagens Salen nr 1 / 2018

Intressant?