Etikett: skolan

Spännande förslag på den nya skolan vid Fågelsången

Illustration: ÅF

Nu är det dags att fatta beslut om gestaltning av den nya skolan. Det innebär en huvudsaklig inriktning på byggnadernas yttre form och placering. Konsulten ÅF har tagit fram två mycket spännande förslag. Båda förslagen bygger på runda byggnader. Konsultens huvudförslag bygger på två cirkulära byggnader, en för skolan och en för idrottshallen (den mindre byggnaden). Förslagen presenteras på kommunens hemsida. Beslut om interiör, klassrum, lärarrum m m tas längre fram när skolan projekteras.

Detta är två mycket spännande förslag som verkligen tilltalar ögat, mer än två fyrkantiga byggnader skulle ha gjort. Vid presentationen på Rönningeborg tyckte många att det var bra förslag, även om vissa fortfarande tycker att skolan kommer för nära. Minsta avståndet blir 60 meter mellan Emanuel Birkes väg 6 och skolan. Det blir en mindre park emellan. Tillfartsvägen går i dalgången norrut och vändplan för föräldrar och personal blir en bit innan skolan.

Sannolikt kommer förslaget med två cirkelrunda byggnader att bli beslutsförslag till kommunstyrelsen 9 april.

Intressant?

Ideologisk slagsida när SVT utforskar skolan

Jag upplevde nyss Britt-Marie Mattsons entimmesprogram på SVT om den svenska skolan. Analysen dikterades rätt entydigt och helt förväntat. Skolans problem beror på lärarnas administrativa bördor, kommunaliseringen och inte minst friskolereformen ett par år senare.

Jag håller med om att de administrativa pålagorna är ett problem som just staten borde se över.

När det gäller kommunaliseringen 1991 förundras jag ständigt över alla som tror att skolan – vid ett fortsatt statligt huvudmannaskap med Göran Persson som finansminister – skulle slippa de besparingar som kommunerna tvingades till under 90-talskrisen. Naivt är ordet.

När valfriheten framställs som ett problem kan man dra flera slutsatser. När möjligheten att välja skola underkänns innebär det också att en av de viktigaste möjligheterna till social rörlighet i vårt samhälle elimineras. Det blir övertydligt att kritiken har grav ideologisk slagsida.

Budgetfullmäktige i Salem godkände skolidrottshall vid Fågelsången

(svt.sodertalje.se)

 

Medborgarfråga om vägen till blivande Fågelsångens skola

I torsdags möttes fullmäktige för att fastställa budget för 2018-2020. Webbsändningen från fullmäktige finner du här. Innan budgetdebatten fick undertecknad besvara en medborgarfråga från Monika Kärrström, ordförande för bostadsrättsföreningen Rönningeborg. Monika frågade hur kommunen tänkt sig trafiklösningen fram till Fågelsångens skola och den kommande skolidrottshallen. Igår sändes också ett nyhetsinslag i SVT Södertäljes lokalnyheter om något som måste betecknas som delvis en annan fråga, nämligen Socialdemokraternas förslag till en större arena med plats för 1000 åskådare.

Monika Kärrström fick svaret från mig att trafiklösningen blir den norr om Rönningeborg, utom synhåll för den bostadsrättsföreningen. Parkeringslösningen blir sannolikt utefter infartsvägen. Tanken är att hålla biltrafiken borta från själva skolan. (Varuleveranser m m måste naturligtvis släppas fram.) De nuvarande tankarna inom kommunen illustreras av skissen nedan, där p-platserna utefter infartsvägen syns väl. Det är ingen formellt gällande illustration, det är en information om tankarna i nuvarande läge. I debatten yttrade sig en hel del övriga politiker, de flesta med agendan att bygga en liten hall vid skolan och en större matcharena på annan plats. Mer om detta längre fram i artikeln.

(Skiss från Miljö- och Samhällsbyggnadsförvaltningen som visar de nuvarande tankarna om väganslutning till den blivande skolan i Fågelsången.)

Våra argument i sammanfattning:

 • Det behövs ytterligare en skola i Salem. I ett Salem som utvecklas måste det vara en tillgång för framtiden att se till att kommande elever får en skola.
 • Fullmäktige har beslutat, efter att ha prövat olika alternativ, att skolan ska ligga i Fågelsången. Främst beror det på att skolan då byggs där eleverna finns. Det känns ganska naturligt, alternativet är att hundratals elever ska åka skolskjuts.
 • Skolan måste ha en gymnastiksal. Från Alliansen tycker vi det är lämpligt att skolan har har en gymnastiksal motsvarande Säby- och Skogsängsskolorna eftersom det ger vettiga lokaler för att undervisa i hälsa och idrott.
 • Inom Alliansen tycker vi också att det är en plusfaktor att gymnastiksalen/idrottshallen också kan användas av föreningslivet.

Det är Bygg- och Miljönämnden som sköter planeringsprocessen inklusive de remisomgångar till allmänheten som återstår. Fullmäktige kommer slutligen att anta detaljplanen.

”En budget för fler bostäder och växande sinnen”

Undertecknads inledningsanförande följde huvuddragen i ordförandeförslaget. Alliansen presenterade en budget med dessa punkter som de viktigaste:

 • Ytterligare tre år med oförändrad kommunalskatt
 • Nya förslag på miljöområdet, gång- och cykelvägar samt IT-satsningar inom utbildningssektorn.
 • De mindre besparingar som aviserades i juni behöver inte genomföras. Resultatet ligger i nivå med kommunens finansiella mål på 1% av omsättningen 2018-2019 och strax under 2020.
 • Alliansen är överens om att anlägga en idrottshall i Fågelsången med samma planyta som Skogsängshallen och Säby sim- och sporthall.
 • Att under 2018 göra en förstudie av en gång- och cykelväg längs Salemsvägen från Tvärvägen till ”Välkomstmonumentet” nere vid motorvägen.
 • Barn- och utbildningsnämnden får 1 miljon kronor per år till IT-satsningar i skolorna.
 • VA-taxan höjs de kommande åren.

Bakom Alliansens budgetförslag står M, L, C och KD. Budgetalternativen från oppositionen varierade. Socialdemokraterna verkade nöjda med budgeten i stort och hade avvikande förslag mest om idrottshallen. Miljöpartiet hade ett antal yrkanden om energibesparande åtgärder. Dessa avslogs då kommunen redan rbetar med ett antal energiåtgårder, bl a elbilar med laddstolpar, sanering av deponier och försök för bättre vattengenomströmning i Dånviken. Rönningepartiets förslag handlade främst om att rycka upp fullmäktiges beslut att placera skolan i Fågelsången och i stället lägga den i Södra Hallsta. Vänsterpartiets förslag gick ut på att höja skatten och öka utgifterna. Sverigedemokraterna var närvarande på mötet men lade inget budgetförslag och deltog inte heller i diskussionen.

Märkligt förslag från Rönningepartiet

Rönningepartiets (Röp) förslag väcker en viktig fråga. Röp föreslog att hela investeringsanslaget till skolan i Fågelsången skulle tas bort, 199 miljoner. Därefter föreslog de att 70 miljoner skulle tillföras en ny skola vid Södra Hallsta. Kommunen behöver en ny skola. Men Rönningepartiet tycks bara vilja stödja en tredjedels skola. Så lätt är det inte att göra en budget.

Omröstningen om Fågelsångens skola skulle tillföras ytterligare 40 mnkr för en skolidrottshall slutade med 16 röster för, 11 röster emot och 4 som avstod. Röp:s representanter var splittrade mellan att vara emot och att avstå. Därefter skedde votering om avgifterna i Kulturskolan, som slutade med 20 röster för Alliansens förlag och 11 emot. I övriga beslut gick Alliansens förslag igenom utan votering.

Därefter var det mest rutinärenden. Ett nytt driftavtal med för bollplanerna i kommunen antogs, ett avtal med Rönninge Salem Fotboll. En fråga från Sanna Jansson-Wiberg, V, om flyktingmottagande, som besvarades av Elisabeth Bovin-Exner, M, ordförande i Socialnämnden.

Därmed var 4,5 timmars arbete i demokratins tjänst över.

Uppdaterad: Mitt i, SVT och Pedagogika

(www.fotolia.com)

I ”Mitt i” och SVT Södertälje påstås att en förvaltningschef inom kommunen har köpt tjänster från ett företag där hon själv är verksam, nämligen Pedagogika. Det berättas också att någon anmälan av bisyssla inte skett. Uppgifterna stämmer inte. Pedagogika är inget företag. Förvaltningschefen har inget ekonomiskt engagemang i nätverket, utan är medlem av en redaktionell ledningsgrupp. Förvaltningschefen har på ett tidigt stadium meddelat kommundirektören och personalchefen om sitt engagemang och ingen erinran har lämnats.

Kommunen har gjort ett tillrättaläggande på hemsidan www.salem.se .

Jag tycker det är bra för Salem och dess elever att vår förvaltningschef kan delta i ett riksomfattande pedagogiskt nätverk. Vi har nytta av den typen av vidgade vyer och breddad kompetens. Däremot är det tråkigt att media inte kan göra en korrekt beskrivning av engagemanget.

Uppdaterat:  Läs SVT:s intervju här.

Intressant?

Gemensamt initiativ från M, S och C: Den nya grundskolan bör ligga vid Fågelsången

 1612fbskyltfa%cc%8agelsa%cc%8angenklassrum

Läs uttalandet här

Salem växer, nya bostäder ska byggas. Vi räknar med minst 400 bostäder i Salems centrum, men även i Söderby kommer sannolikt nya byggen att ske. Vi politiker måste ta ett helhetsansvar för ett växande Salem. Det innebär att hitta möjliga och goda lösningar, även om det betyder att stadsbilden förändras.

Tjänstemännen inom kommunen har lagt fram ett förslag om att en ny grundskola bör placeras vid Fågelsången (nr 3 på bilden nedan). Liberalerna tycker att skolan bör ligga vid Södra Hallsta (nr 1). Tillsammans med Socialdemokraterna och Centern uttalar Moderaterna nu att vi stödjer tjänstemännens förslag om Södra Hallsta. Läs uttalandet ovan. Helt avgörande är att skolan bör ligga där eleverna finns.

Anslutningsvägarna bör studeras noggrant

Tjänstemännens förslag innebär en anslutningsväg från Säbytorgsvägen för att sedan dras söder om Rönningeborg. Även ett alternativ från viadukten vid Säby bollplan, österut längs gång- och cykelvägen nedanför Timmermansstigen diskuteras. Också andra alternativ kan studeras.

Läs kommunens utvärdering av alternativen här.                        Intressant?

ska%cc%88rmklipp-2016-12-04-22-27-49

Salem satsar vidare på Google Apps och Chromebook

Infographic design with cloud computing on the gray background. Eps 10 vector file.
(www.fotolia.com)

Salem har gått i spetsen för att svenska kommuner ska kunna använda molntjänster via Google Apps. Det har varit en lång dragkamp med Datainspektionen där kommunen lagt ned stor möda på att finna avtalslösningar och argument för dessa lösningar. För Salem har det inneburit väsentligt lägre driftskostnader för vår administration och stora förenklingar för användarna. Google Apps är ett bra verktyg inte minst för våra elever. Nu går vi vidare och utrustar eleverna med Chromebook-datorer som är väldigt behändiga och specialanpassade för att använda i ”molnmiljö”. All IT-utbyggnad och elevernas och lärarnas egna ”smartphones” har frestat på de trådlösa nätverken i skolorna. Dessa har nu uppgraderats. Det yttersta syftet med IT-utbyggnaden är naturligtvis att göra skolarbetet enklare, roligare och underlätta för eleverna att fortsätta att nå bra resultat.

Läs mer här.

Intressant?

Applåder när Nytorpsskolan fick energipris

(Foto: Agneta Jordaan)
Nytorpsskolans rektor Micael Pettersson och undertecknad. (Foto: Agneta Jordaan)

Det är inte varje dag man möts av applåder. Men omkring 300 elever i Nytorpsshallen välkomnade en liten delegation från kommunen med hjärtligt bifall nu på fredagsförmiddagen. Nytorpsskolan i Rönninge har varit särskilt duktiga på att spara energi. Genom effektiv vädring, bättre styr- och reglerutrustning, noggrannhet med elapparater m m har de lyckats spara mellan 50 000 och 60 000 kWh under en period. Det bör motsvara den årliga energiförbrukningen i två villor. Tack för en trevlig stund och bra jobbat!

Intressant?

Glädje och förskräckelse i Stockholm

(Foto: Melker Dahlstrand)
(Foto: Melker Dahlstrand)

Det här är glädjande. En majoritet i riksdagens trafikutskott är för att snabbehandla en motion om att återstarta bygget av Förbifarten. S/MP-regeringens frysning till maj beräknas kosta 700 miljoner. Om Riksdagen i december röstar igenom detta utskottsinitiativ är regeringen mer eller mindre tvungen att avbryta frysningen och starta bygget. Detta skulle ge S råg i ryggen för att köra över MP och V. Kanske. Stockholmsregionen behöver Förbifarten. Oerhört mycket.

Den mest uppmuntrande skolnyheten på länge: grundskolor i Stockholms stad minskar skolket genom snabba SMS-meddelanden till föräldrarna. När skolan nu utnyttjat modern datateknik för att låta föräldrarna ta ett större ansvar, då försöker sig S i Stadshuset på att rensa bort noteringarna om skolk i betygen. Varför? Nu visar det sig emellertid inte möjligt att radera ut denna viktiga information till föräldrarna. Hut går hem.

Detta är rätt förskräckligt.  Av ideologiska skäl ska den röd-grön-rosa majoriteten i Stockholms stad byta entreprenör på ett antal äldreboenden i bl a Högdalen, skriver Dagens Samhälle. Den privata entreprenören Vardaga kastas ut och kommunen ska ta över. Resultaten från Vardagas tid vid äldreboendet är mycket bra. Det spelar mindre roll. ”Experimentet med ideologiskt drivna privatiseringar och vinstjakt upphör. Tvånget att konkurrensutsätta äldreboenden tas bort”, skriver S/MP/V/Fi-majoriteten. Stadsdelsförvaltningen markerar tydligt att driften lett till kvalitetsförbättringar. Vardagas personal vädjar: ”Om man verkligen värnar de boendes bästa vore det bra med en dialog”, säger verksamhetschefen Linda Wetterberg. V:s äldreborgarråd benämner företaget ”Vård-aga”. Så ser ideologisk besatthet ut i verkligheten.

Intressant?

Riket i andlös väntan när regeringsbildning pågår

Five years old little cute boy hiding behind a table
(www.fotolia.com)

Det pågår regeringsbildning i Riksdagen. I ett något mindre format har samma process påbörjats här i Salem. Det är ännu inte dags att kalla hit riksmedia för presskonferens, men vi tuffar på. Många tror att aktiviteten hos oss politiker sjunker ihop efter valdagen. Jag håller med om att det kan kännas så. Men den nya mandatperioden pockar på uppmärksamhet samtidigt som den utgående mandatperioden ska avslutas snyggt. Därför har bloggen hamnat lite på undantag. Desto större anledning till några reflektioner om rikspolitiken.

Jag sällar mig till dem som kritiserar S+MP för att de vill göra gymnasiet obligatoriskt. Har någon av dessa rikspolitiker som gör anspråk på att skapa ”en jämlik skola” – som Gustaf Fridolin nu förkunnade – någon gång pratat med skoltrötta 15-åringar? Är det en vetenskapligt baserad politik att alla ungdomar ska genomgå treåriga gymnasieutbildningar som kvalificerar till högskolan, eller är det ett utslag av en jämlikhetsideologi som sett sina bästa dagar?

Det har aldrig varit så lätt för en blivande regering att få ut sitt budskap utan granskning, eftersom ingen finansiering har presenterats. Uttalandena om mindre klasser och högre lärarlöner i skolan är ännu så långe bara ”plakatpolitik” med en skuldsedel. När sedan S+MP lämnar ett hål på skattesidan på 5 mdr eftersom krogmomsen ska ligga kvar, stiger kraven på besked om hur allt det fina ska betalas.

Det ”besked” som förbryllat mest hittills är uppgörelsen om Förbifart Stockholm. Beskedet i måndags vara att projektet fryses ett antal månader för att ge utrymme åt Stockholms stad och landstinget att göra omprioriteringar i avtalet med staten. exempelvis att mer av trängselskatten ska gå till kollektivtrafik. Om parterna vill det ska ska staten ställa upp. Antingen kan det bli en ny uppgörelse, blir det inte det så löper bygget på, enligt Stefan Löfven i ABC.

Uttalandena före valet var glasklara. Å ena sidan (MP) som skulle stoppa Förbifarten. På den diametralt motsatta sidan , (S), som pekade på att Förbifarten var beslutad, spaden var satt i marken, bygget skulle fullföljas. Det var uttalanden som gjordes under press. Misstanken om att S skulle förhandla bort Förbifarten låg på bordet. Men Förbifarten var lackmusprovet för S trovärdighet inför väljarna i Stockholmsregionen: var (S) pålitliga som en av regionens tillväxtpartier? (S) framhärdade i att de skulle bygga Förbifarten.

Den uppenbara tolkningen nu efter uppgörelsen är att Staten är beredd att skjuta till mer pengar om det skulle behövas. Men här lurar ett antal frågetecken som kan användas för yttrerligare ”långbänkar” och kanske t o m totalstopp för projektet. När politiska storprojekt ska genomföras kan ibland de mest underliga svepskäl användas för att sätta käppar i hjulet för tidigare överenskommelser. Antingen är det nu mer statliga pengar som ska fram för att delar av trängselskatten ska användas till kollektivtrafik, eller också är det preludierna till det ultimata sveket av Stockholmarna vi nu ser spelas upp.

Turerna kring den blivande regeringens energibesked var intressanta. (MP) ansåg att överenskommelsen innebar att ett antal kärnkraftverk skulle stängas under mandatperioden, en tolkning som inte alls delades av S. På denna stabila bas bjuder den blivande regeringen in Alliansen till överläggningar om en långsiktig energipolitik. Jag rekommenderar starkt en läsning av Johannes Åhmans kolumn i DN om att Åsa Romson (MP) inte klarade politikens marschmallow-test.

Idag röstar Riksdagen om Stefan Löfven som statsminister. Men med stigande ålder har jag konstaterat att fyra år går ganska fort, trots allt. Dock är vi några stycken som framfört att de käcka tillropen om att ”Nu börjar valrörelsen 2018!” bör anstå ett tag. Som någon sade: ”Vi kan väl i alla fall få fira jul först!”

Intressant?

Kommunen säljer Söderby friskola till Söderby friskola

(Bild: www.fotolia.com)
(Bild: http://www.fotolia.com)

Salems kommun och Söderby Friskola ek för är överens om att skolfastigheten där Söderby Frsikola bedriver sin verksamhet – f d Söderbyskolan – säljs till den ekonomiska föreningen.  Fullmäktige godkänner överlåtelsen i morgon torsdag. Friskolan har funnits i ca 15 år och har omkring 250 elever. Eftersom skolan drivs som ekonomisk förening har föräldrarnas engagemang och aktiviteter stor betydelse.

Kommunen har sänkt köpeskillingen för att ge friskolan möjlighet att investera i ett tillagningskök, vilket kommer att ske under 2015. Köpeskillingen är 8,1 miljoner kronor.

Vi tycker det är utmärkt att friskolan kan äga och disponera de lokaler de bedriver sin verksamhet i. Det ber bättre handlingsfrihet för själva verksamheten och ekonomin.

–  Vi har tidigare haft ett treårigt hyresavtal med Salems kommun, säger Ulrika Hamber Videfors, rektor vid Söderby friskola.

– Genom att köpa fastigheten skapar vi en trygg och stabil framtid för våra elever, medlemsfamiljer och personal i vår skola.

– Vi ser med tillförsikt fram emot nästa läsår!

Det känns bra att affären är i hamn. Jag vill önska elever, personal och föräldrar ett varmt lycka till!

Läs mer här.

Intressant?