Etikett: vatten

Ett nanogram skadar livet i havet

(www.pexels.com)

I landstingets miljöberedning får vi en hel del förkovran om det framgångsrika miljöarbetet i SLL, men också om utmaningarna. Idag beskrevs den stora utmaningen med läkemedelsrester från våra kroppar som passerar reningsverken och påverkar vattenlevande organismer i haven. Här kommer ett enstaka och verkligt exempel som visar hur allvarliga utmaningarna kan vara.

Det räcker med 1 nanogram per liter (10 upphöjt till -9) av rester från läkemedel med könshormoner för att göra en mörthane steril. Vad göra åt detta? Här finns inga enkla svar, men vetskap om problemet är en början.

Det finns positiva signaler. En sådan är att Danderyds sjukhus minskat sin användning av Diclofenak (smärtstillande) med 68% mellan 2013 och 2015.

Intressant?

Rent vatten från Grödinge

(Från www.syvab.se)
(Från http://www.syvab.se)

Rent havsvatten i Stockholms skärgård önskar vi alla. Samtidigt är Östersjön recipient för många reningsverk. Genom Syvabs (Sydvästra Stockholmsregionens VA-verksbolag)  reningsverk vid Himmerfjärden i Grödinge renas avloppsvatten från Södertälje, Nykvarn, Salem, Botkyrka, Huddinge och delar av Storstockholm, totalt från nära 300 000 personer. Himmerfjärden är ett modernt reningsverk med bra resultat, men trots det står Syvab inför mycket stora investeringar på flera hundra miljoner kronor.

Investeringsbehovet beror på hårdare krav från EU, men också på befolkningstillväxten. Kraven ska uppfyllas 2017. Högre ställda krav på framtida rening av läkemedel spelar också in. Vid sidan av investeringar i VA-verken måste enskilda avlopp åtgärdas samt påverkan från jord- och skogsbruk minskas.

Stockholms stads planer för sina VA-verk har stor betydelse för Syvab. Staden gör nu en utredning om hur deras framtida behov ska lösas. Troligen kommer Stockholms stad att lägga ned Bromma-verket och istället satsa på utökning av Henriksdalsverket.

Syvab:s VD, Carl-Olof Zetterman, bedömer att konsumenternas kostnad kan komma att öka med 127 kronor per år, för att nå miljökraven. För oss i ägarkommunerna är det en viktig fråga att säkra det politiska stödet och finansieringen av Syvabs stora investeringar.

Intressant?

150 år med kranvatten

Norsborgs vattenverk (Foto: Stockholm Vatten AB)

Årsredovisningarna duggar tätt såhär års. Det är stiliga produktioner, man bygger upp en smula avund när man jämför det vi anser oss ha råd med. Vårt ”populärbokslut” sänds dock ut på våren till samtliga hushåll i kommunen och brukar ge en del positiva reaktioner.

Stockholm Vattens årsredovisning är läsvärd, framför allt för oss ”historienördar”. Här återfinns en skildring av hur vattenverken och -ledningsnätet började byggas på slutet av 1800-talet.  Det är svårt att förstå idag, men först på 1930-talet kom de första avloppsverken med viss rening. Dessförinnan gick alltså avloppen helt orenade direkt ut i Mälaren eller Saltsjön! Följdaktligen inleds historieskrivningen med den koleraepedemi som drabbade vår huvudstad 1834. Av stadens dåvarande befolkning på runt 80 000 personer dog 3 700! Idag är detta ofattbara tal, men på den tiden ledde de vidriga förhållandena så småningom fram till en helt ny infrastruktur. 

Wilhelm Leijonancker var föregångsmannen som drog upp ritningarna för vattenverken och ledningsnätet. Två verk anlades vid Årstaviken; Skanstulls- (1861) och Eriksdalsverken (1884). De blev snabbt otillräckliga. Stockholms stad tog då rejäla tag och köpte upp mark vid Norsborg och kring Bornsjön i Salem. Där anlades Norsborgs vattenverk (1904) med intag från Bornsjön inledningsvis, som efter 20 år ersattes med intag från Mälaren. Bornsjön är sedan dess reservvattentäkt och Stockholm Vatten AB äger hela nederbördsområdet norr om E4/E20 i Salems kommun, samt även mark söder om motorvägen. Marken, sjön och vattendragen är rigoröst skyddade.

Där är vi idag, förutom att staden byggt upp ett antal vatten- och avloppsanläggningar, inte minst Henriksdalsverket i mot Nacka. Södertörnskommunerna köper vatten från Norsborgs vattenverk, men har eget avloppsverk genom SYVAB i Himmerfjärden (de flesta av Södertörnskommunerna), långt ut i Grödinge. Salems kommun använde ett mindre eget reningsverk i Garnudden, med sjön Uttran som recipient, fram till anslutningen till SYVAB:s stora nät som byggdes i början av 1970-talet. Stockholm Vatten AB är också delägare i SYVAB.

Läs Stockholm Vattens utmärkta skildring här! Det är en berättelse om ett primitivt Stockholm med osunda levnadsförhållanden, där vardagen var en kamp. En annan verklighet som våra far- och morföräldrar levde mitt i.

Intressant?