Etikett: trafikverket

Högantorpsvägen debatterades i Riksdagen: ”Tvång ej önskvärt”

(www.riksdagen.se)

 

 

Salems kommun och undertecknad har tidigare kritiserat Trafikverket som med en rättslig process vill övervältra ansvaret för Högantorpgsvägen, väg 579, på 60 fast boende utmed vägen.

I måndags fick jag möjlighet att träffa ca 50 boende som samlats till ett möte på Salems Golfklubb. Eftersom vägen är gemensam för två kommuner fanns såväl boende från Södertälje som från Salem på plats. Reaktionerna emot Trafikverkets påbud var mycket tydliga. Det blev en bra diskussion. Jag framförde Salems kommuns uppfattning och gav en del tips. De boende kommer att yttra sig, tydligt och det är utmärkt.

Riksdagsmannen Erik Ottoson (M) från Huddinge ställde en interpellation till infrastrukturministern Thomas Eneroth (S) som debatterades igår.

Kortfattat om debatten:

  • Infrastrukturministern uttalade mycket tydligt att det inte var önskvärt att Trafikverket med tvång förde över väghållaransvaret för vägen. Tvärtom förutsatte Thomas Eneroth att Trafikverket drev en bra dialog. Ministert tänkte inte ingripa mot Trafikverket.
  • Thomas Eneroth ville därutöver inte uttala sig i detta fall eftersom det kan komma att överklagas till Regeringen.
  • Erik Ottoson tackade för svaret men invände att det verkade finnas ett ledningsproblem gentemot Trafikverket eftersom verket nöjer sig med att skicka rekommenderat brev till de boende, utan någon dialog. Därför menade Erik Ottoson att statsrådet förutsatte att Trafikverket gör rätt när det är uppenbart att de gör fel.

Salems kommun arbetar vidare med denna fråga. Närmast ska Länsstyrelsen uppvaktas i morgon, eftersom de har en viktig roll att yttra sig över frågan. Ansträngningarna för att Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) ska säga ifrån i frågan fortsätter. Trafikverket ska besöka SKL 14 december, då även undertecknad deltar.

Intressant?

Trafikverket tvingar boende betala för Högantorpsvägen

(Från SVT Södertälje)

Statliga Trafikverket tänker flytta över ansvaret för Högantorpsvägen på 130 fastighetsägare utan garanterad ekonomisk ersättning. Ägarskapet, ansvaret för drift och underhåll och kostnaderna för detta ska föras över på en vägförening där ingen av de tänkta medlemmarna vet om att de ska tvingas in i en vägförening och överta dessa kostnader. Möjlighet att söka statsbidrag finns, men då ska man konkurrera med tusentals andra vägföreningar. Trafikverket däremot, slipper kostnader och ansvar som de enligt lag haft i urminnes tider. Allt detta sker i en rent administrativ process som Trafikverket tänkt sig genomföra utan att ha något politiskt uppdrag eller mandat.

Staten har alltid haft väghållaransvaret för vägar utanför tätorter. Kommunerna ansvarar för vägar inom tätort. Därutöver finns det enskilda vägar. Trafikverket anger själva att en indragning inte får medföra mer än ”ringa olägenhet för bygden”. Men deras förslag förändrar hela förutsättningen för de boendes vardag och möjlighet att bo där de bor. Det är mer än ”ringa olägenhet”.

 I Trafikverkets dokument skrivs också att Salems kommun avgett positivt planbesked för ett byggprojekt med totalt 230 bostäder invid Salems golfklubb, ca 180 i Salems kommun. Södertälje har gett positivt planbesked för ca 50 bostäder. Ska då inte detta föranleda att kommunerna tar över väghållaransvaret? Nej, när kommunerna behandlade frågan om planbesked var Trafikverkets inställning att väg 579 behövde byggas om men att Trafikverket skulle ta fram en vägplan och sedan skriva avtal med kommunerna om den ombyggnaden. Ett sådant avtal förutsattes kommunerna finansiera genom andra avtal med bostadsexploatören. Men inte ett ord nämndes om att Trafikverket tänkte föra över väghållaransvaret. Salems och Södertälje kommuner har alltså fått felaktiga ingångsvärden från Trafikverket.
Trafikverkets strategi är att frigöra sig från kostnader och ansvar. Strategin genomförs nu i ”Rätt Väg-projektet” som är på gång över hela landet.  Trafikverkets strategi innebär att en statlig myndighet backar från sina kärnuppgifter. Det är helt oacceptabelt. Regering och riksdag måste gå in.

SVT Södertäljes webb

Salems kommuns pressmeddelande                  Karta på www.hitta.se

Intressant?

”Södertäljebron är ju Trafikverkets. Svårare än så är det inte.”

ska%cc%88rmklipp-2016-12-22-18-12-28
(Klipp från SVT 2016-12-22)

Trafikverket talar om ”självkritik” i SVT:s nyhetsinslag om olyckan på Södertäljebron i midsomras. Köerna blev massiva och det tog flera timmar att ta sig igenom Södertälje under en av årets mest trafikintensiva dagar. Reparationerna drog ut på tiden, bl a sedan Trafikverket gjort fel i en upphandling. Läs mer här om Södertörnskommunernas brev till Regeringen.

Det är angeläget att Trafikverket idkar självkritik, men den verkar mest gå ut på att ropa på ”samverkan” med andra myndigheter, t o m att någon annan myndighet ska ta huvudansvaret. Det är en självkritik som klingar falskt. I midsommar kunde de som satt timtals i köerna och vände sig till Trafikverket få höra en telefonsvarare som meddelade de inte tog emot samtal, men däremot önskade ”glad midsommar”.

Trafikverket måste kunna aktivera en beredskapsinsats när olyckor som dessa inträffar. Länsstyrelsen har också en roll, men låt oss slippa dessa tråkiga försök att skjuta över ansvaret på andra. Bron är ju Trafikverkets. Svårare än så är det inte.

Intressant?

Södertörnskommunerna: Säkrare kapacitet över Södertälje kanal

ska%cc%88rmklipp-2016-12-18-18-10-20
(Klipp från SVT/Södertälje)

Alldeles före midsommarafton skadades motorvägsbron vid Södertälje. Det blev långa strapatser för många trafikanter på väg till midsommarfirandet. Bron stängdes av hela sommaren, Trafikverket fick göra om upphandlingen för reparationerna och vi fick en rekordlång flaskhals i det nationella vägnätet, alldeles inpå Stockholm.

Södertörnskommunerna Södertälje, Nykvarn, Salem, Botkyrka, Huddinge, Tyresö, Haninge och Nynäshamn skriver nu till regeringen och begär att regeringen tar fram en ny passage över Södertälje kanal, antingen en ny bro eller också en tunnel.

”En erfarenhet från sommarens olycka är en insikt om de oacceptabelt stora konsekvenser ger för näringslivet och människorna i Storstockholmsregionen, men också för samhällskritiska funktioner som sjuktransporter”, skriver de åtta kommunstyrelseordförandena.

”Södertörnskommunerna kräver att regeringen tar sitt ansvar och säkerställer robustheten i vägsystemet  genom fysiska åtgärder för att öka kapaciteten och minska sårbarheten vid passagen av Södertälje kanal”, avslutas brevet.

Detta ser jag som oerhört viktigt. Södertäljebroarna är, tillsammans med Essingeleden, Öresundsbron, Arlanda och ”getingmidjan” (järnvägstunneln genom Stockholm), de känsligaste punkterna i Sveriges hela kommunikationsnät. Den långa reparationstiden, som blev ännu längre än avsett, var inte acceptabel för en sådan strategisk kommunikationsled.

Södertörnskommunernas brev till regeringen om motorvägsbron över Södertälje

Intressant?

Om tio år kommer det att rulla tusentals elbilar på Förbifarten

(Illustration: Trafikverket/Thomas Öhrling)
(Illustration: Trafikverket/Thomas Öhrling)
Långbänken om Sveriges viktigaste infrastrukturprojekt är nu slut. Den tillväxtfientliga låsning som Socialdemokraternas beroende av vänsterpartierna skapat håller inte. Frågan är om någon politisk eftergift har varit dyrare, omkring 4 miljoner per dag för skattebetalarna?
Det är tacknämligt att byggandet av detta historiskt viktiga tillväxtprojekt nu fullföljs. Södertörn är den stora vinnaren på Förbifarten. Arbetspendlaren till Sollentuna, hantverkaren som ska söka nya marknader på norra sidan sta’n, flygresenären som ska resa från Arlanda i morgonrusningen, alla kommer att tjäna mycket tid på att ta Förbifarten.
Nu måste det också understrykas att frågan om att genomföra Förbifarten hela tiden varit Alliansens tydliga handlingslinje. Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna har prioriterat Stockholmsregionens utveckling och aldrig tillåtit att Förbifarten blivit en bricka i ett förhandlingsspel.

Spännande appar för kollektivtrafiken på G

Utsikt från Victoria Tower i Kista.
Utsikt från Victoria Tower i Kista.

Idag har jag representerat Landstinget och Trafiknämnden och tillsammans med bl a Ulla Hamilton deltagit i ett pressevent för att visa upp tre ”appar” för kollektivtrafiken som är under utveckling. Genom en innovationsupphandling – bland de första i Sverige i sin sort – har SL/Trafiknämnden, Stockholm stad, Vinnova och Trafikverket samverkat i en tävling där företag fått ersättning för att utveckla appar för reseplanering, GPS-bestämning m m.

Med ett Stockholms län som växer så det frestar ordentligt på transportsystemet, med Tunnelbanans utbyggnad (”T-banan 3.0”) till Nacka, Arenastaden och inte minst Barkarby, med tvärförbindelser som ska avlasta systemet, då behövs smarta och enkla reseplanerare. SL:s nuvarande, ”Res i Sthlm”, är ypperlig med det går att ta nya utvecklingssteg och nå nya nivåer. Själv använde jag appen och kom då på att det var enklast och snabbast att ta pendeln till Helenelund eftersom stationen låg närmare Kista än jag trodde.

Vi fick se demonstrationer av  ”Nova” som bygger på talinstruktioner, ”Pendler” med grafiska presentationer av resalternativ med CO2-effekter samt Mårten Wimans app med imponerande namnigenkänning vid hastig inmatning på minimala tangentbord. Mycket spännande! Företagen, som nu fått sina startpengar, får nu slutföra utvecklingen och presentera sina produkter på AppStore eller Google Play och allt vad det heter. Allt till nytta för närmare 800 000 SL-resenärer varje dag.

Intressant?

Orimligt försena Södertörnsleden med 5-10 år

Södertörnsleden vid Solgård (från Trafikverkets hemsida av Jan Pihlgren)
Södertörnsleden vid Solgård (från Trafikverkets hemsida av Jan Pihlgren)

Gemensamt uttalande från samtliga kommunstyrelseordföranden på Södertörn:

Södertörnsleden är ett oerhört angeläget projekt för hela den södra länsdelen och dess drygt 400 000 invånare, alla dess företag och högskolor. Nyheten att Trafikverket drar tillbaka projektet efter närmare fem års handläggning av arbetsplanerna är ett mycket allvarligt slag mot Södertörns utveckling, framför allt den regionala kärnan i Flemingsberg med Karolinska Sjukhuset i Huddinge, Södertörns högskola m m. Leden är också en viktig förutsättning för ett fungerande godsflöde till och från den nya Storhamnen Stockholm-Norvik i Nynäshamn. Trafikverket motiverar sitt framställan med att lagstiftningen förändrats och försvårar den typ av projektuppdelning som gäller f n för Södertörnsleden.

Vi anser att det är orimligt och oacceptabelt att juridiska aspekter på en överklagandeprocess ska kunna försena angelägna infrastrukturprojekt uppemot tio år, som nu kan bli fallet. Stockholmsregionen och Södertörn tillhör Europas mest snabbväxande regioner. Då behöver förutsättningar som underlättar infrastrukturinvesteringar, annars bromsas tillväxten och lovande framtidspotentialer riskerar att försvinna.

Katarina Berggren, Botkyrka, Martina Mossberg, Haninge, Daniel Dronjak-Nordqvist, Huddinge, Bob Wållberg, Nykvarn, Anna Ljungdéll, Nynäshamn, Lennart Kalderén, Salem, Boel Godner, Södertälje, Fredrik Saweståhl,  Tyresö

Intressant?                                          Projektbeskrivning

Stockholms län finns nu på kartan

Klicka på bilden!

”De e mycke’ nu!”, skulle man kunna säga. Bilden visar de flesta av de stora projekt SL och trafiknämnden är inblandade i just nu. Det kan vara idéskisser, förstudier, projektering och framför allt genomförande.

Projekten är lagd på en karta över Stockholms län. Men viktigast är trots allt det element som inte syns på kartan: staten. Den statliga finansieringen är ett villkor för att dessa projekt ska genomföras. För tio år sedan skulle denna bild enbart bygga på förhoppningar. Staten visade då ingen större vilja att ge Stockholms län de infrastrukturmiljarder som länet tillkommer, inte minst om man ser till de skattemiljarder 08:orna betalar in.

Det är annorlunda nu. Infrastruktursatsningar i utbyte mot bostadsbyggande – det är tidens tecken. Stockholm finns numera på kartan. Om drygt fem år är rullar pendeltågen i Citytunneln.

Intressant?

Nere i Morias grottor skapas tillväxt

Foto: NCC/Micke Lundström

”Vi har sprängt utanför kajkanten”, säger en av projektledarna för Citytunneln när Trafiknämnden gjorde studiebesök i tisdags. Platsen i projektet var Norrströms-tunneln, delen från norra Riddarfjärden, ner under Centralen och några hundra meter norröver genom berget som bär upp vår huvudstad.

Det är en spännande upplevelse att få åka minibuss ca 40 m ner i mörkret och ”känna på miljön”. Likt ”titthålskirurgi” arbetar NCC genom en liten arbetstunnel som mynnar ut i  de väldiga bergrummen som ska rymma tre tunnelrör (två spår och en servicetunnel) och den nya pendeltågsstationen under Centralen. Det är mörkt, omkring 10 grader varmt, med bultar och siffermarkeringar i taket högt upp dit ficklampan knappt når. Det blir rymligt för de nya tågperrongerna.

Rymden och volymen är mäktig i det gamla stockholmsmassivet. Man känner sig nästan som en av de nio i Morias grottor i Sagan om Ringen. Lyssnar man noga kanske man kan höra svaga trumljud, tilltagande…

Naturligtvis måste ingenjörerna gå varligt fram och tänka i tre dimensioner när man ska planera arbetet i det urberg som numera har drag av schweizerost. Det går inte att bara borra, kan man konstatera, särskilt efter att ha läst om de som provborrade uppe på infarten till Södra Länken.

Citybanan kvalar nog in på topp tre-listan över stora projekt som undertecknad får förmånen att delta i som politiker. Med Citybanan ska tågkapaciteten genom sta´n fördubblas och pendeltågen få egna spår. Den nya stationen i City blir inte ensam, även Odenplan får pendeltåg.

Så skapas förutsättningar för tillväxt i vår plats på Jorden. Det är något att fundera över när vi lämnar 08-versionen av Morias grottor och söker oss upp mot januaridagern.

Trafikinformation in action

Trafikinformationssystem, någonstans i Sverige. Foto: Ulrika Lindström

E4/E20 är sedan ett par månader färdigbyggd med sex körfält mellan Hallunda och Moraberg (via Salem), förnämligt. Nu finns det också ett trafikinformationssystem färdigt att tas i bruk.

Jag har tillhört dem som helt fokuserat på att det blir fler filer, men i veckan fick jag en utomordentlig demonstration på hur viktigt trafikinformationssystemet kan vara. Efter utfart från Trafikplats Salem bytte en långtradare oväntat från innerfil till mittenfil framför mig. Förklaringen kom direkt: på skylten ovanför innerfilen visades en ilsken gul pil som markerade ”byt till annan fil”. Några hundra meter längre fram hade två bilar stannat helt i innerfilen, upptagna med något.

Någon vägren finns numera inte, endast ett par ”nödparkeringar” längre fram. Utan trafikinformationssystemet hade det uppstått mycket farliga situationer för trafikanterna i innerfilen. Nu fanns tid att agera. Verkligen ypperligt! Tack för det Trafikverket och Trafik Stockholm!

(Trafikinformationssystemet ska vara i full drift någon gång under 2012.)

Intressant?