Etikett: stockholm

Roger Mogerts (S) omöjliga perspektiv om biblioteken

Titta gärna på denna minidebatt i Aktuellt (23:00 in). Roger Mogert (S) vill marginalisera borgerliga debattörer i biblioteksfrågan genom att vända 180 grader på perspektivet. Problemet är inte att ungdomsgäng stökar och tar över bibliotek, det är istället att debattörerna har en främlingsfientlig agenda. Ett tack till Paulina Neuding som är påläst och avslöjar detta postmodernistiska bondfångeri.

Två ting kan sägas om Mogerts budskap. Hans attityd till stöket gör honom kontraproduktiv i sin roll, Ska ha vara ansvarig för biblioteken? Mogerts metod att vända på perspektivet för även tankarna till Orwells nyspråk i ”1984”: ”Krig är fred”, ”Frihet är slaveri” och tyvärr också ”Okunnighet är styrka”.

Smal politisk överbyggnad i Salem

Election candidate with blue rosette.
(www.fotolia.com)

Skattebetalarnas tidning ”Sunt Förnuft” har undersökt kommunernas kostnader för politisk verksamhet. Där ingår politiska tjänster (kommunalråd, politiska sekreterare), kostnader för ideellt arbetande förtroendevalda samt partistöd. Salem har lägst kostnader per invånare i kommungruppen 15 000 -20 000 invånare. Enligt ”Sunt Förnuft” lägger Salem 544 kronor per invånare, nästa kommun i den gruppen anslår 658 kr/inv.

Ju fler invånare, desto fler kostnadsbärare för en politisk överbyggnad, så små och medelstora kommuner ligger ofta högt i statistik som denna, dock inte Salem. Faktum är att man får gå till kommuner som är fyra – sex gånger så stora som Salem för att vårt låga tal ska slås. Huddinge kommun har exempelvis 511 kr/invånare med sina drygt 104 000 Huddingebor, Västerås kommun ligger över Salem med 550 kr/inv (144 000 inv.). Stockholms stad, med nästan miljonen Stockholmare, lägger 496 kr/inv.

Skattebetalarnas rapport                                           Intressant?

 

Medborgarfråga om härbärgen för EU-medborgare

(www.fotolia.com)
(www.fotolia.com)

På torsdagens fullmäktige besvarade jag en medborgarfråga om bostadssituationen för bl a EU-migranter i Salem. Frågor och svar i det ämnet gör sig inte bäst i kortfattade rubriker. Därför har jag tagit in mitt svar i sin helhet för att alla intresserade ska kunna bilda sig en uppfattning om ställningstagandet och resonemanget bakom. Gruppledarna för FP, C, KD och Rönningepartiet instämde i min slutsats. Socialdemokraternas gruppledare uttalade detsamma efter sammanträdet. MP och V var kritiska.

Herr ordförande, fullmäktigeledamöter och intresserade från allmänheten,

Anita Lilburn, Carina Gauffin och Rauni Strömbeck har ställt en medborgarfråga till mig, där de anför att det i vår kommun finns personer som inte har någon bostad, dessutom finns det EU-migranter som övernattar i en bil. Därför har jag fått frågan vad Salems kommun gör för att lösa bostadssituationen för de bostadslösa/hemlösa personer som vistas här.

Mitt svar är följande.

Enligt Socialförvaltningen har vi personer som vistas i Salem som saknar fast bostad, men vi har inga personer som saknar tak över huvudet.

I Salem har vi 22 hemlösa just nu. Socialförvaltningen köper platser på stödboenden, vandrarhem och hotell. Många bor också inneboende hos vänner eller föräldrar. Vi har en boende i husvagn.

EU:s rättspelare om fri rörlighet innebär att EU-medborgare ska kunna söka arbete inom hela EU, men i den fria rörligheten ligger också att personen ska försörja sig själv och inte söka bistånd i det land där man söker arbete. Det finns regelsystem för detta.

När det gäller kommunmedborgare arbetar kommunen för att ingen ska vara akut bostadlös. Det gäller också EU-medborgare med uppehållsrätt. Sedan har vi EU-migranter utan uppehållsrätt. Vi har några som finns vid våra centrumanläggningar och bedriver tiggeri.

Skulle en sådan EU-medborgare söka hjälp gör Socialtjänsten en utredning om personen har uppehållsrätt i Sverige. Har personen inte det, vilket de personer som bedriver tiggeri i kommunen inte har, ger socialtjänsten bistånd för att undvika nödsituationer, t ex resebidrag till ambassaden eller till hemlandet. Om barn finns med i bilden måste dock barnets bästa beaktas, vilket kan föranleda särskilda insatser från Socialtjänsten. 

Men kommunen anordnar alltså inte platser i härbärge. Stockholm stad ger bidrag till Stadsmissionen för härbärgen för EU-medborgare. Det är dock oklart om de EU-migranter vi talar om söker sovplats där. Ingen av Södertörnskommunerna har fattat några beslut om att anordna boende för EU-medborgare som tigger.

Regeringen har beslutat om en nationell samordnare för utsatta EU-medborgare som vistas tillfälligt i Sverige, ett uppdrag som ska redovisas 1 januari 2016, alltså om knappt ett år. Jag såg att Martin Valfridsson, som samordnaren heter, f d moderat statssekreterare, i dagarna gör en resa till Rumänien.

Herr ordförande,

Jag vill gärna säga att jag finner det tragiskt och obehagligt med tiggande utländska medborgare vid reseknutpunkter eller affärscentra. Det är tragiskt eftersom människor idag i Europa kan se det som en utväg att bege sig 280 mil norrut för att mitt i vintern sätta sig och tigga i ett främmande land.

Det är också obehagligt eftersom det känns som om man blivit kastad 100 år tillbaks i tiden, innan vi i Sverige fick våra trygghetssystem som vi solidariskt betalar skatt för. 

Det finns obekräftade uppgifter om att dessa resor samt tiggeriet är organiserade. Det finns uppgifter där det påstås att det är organiserat, det finns också uttalanden om att man inte funnit belägg för detta. Om det skulle vara organiserat, finner jag det ännu mer olustigt.

Vad som är mest illa är att det bland Europeiska Unionens medlemsstater finns ett land som förskjuter grupper ur sin egen befolkning i en sån förtvivlad situation att de känner sig tvingade att ge sig ut på resor som dessa. Det är ett ociviliserat beteende och får mig att undra om Rumänien ska betraktas som en fullvärdig medlem i Europeiska Unionen. Här kan man inte nog understryka vår svenska regerings viktiga uppgift, ja skyldighet att i EU-sammanhang trycka på för att Rumänien ska ta sitt ansvar för sin egen befolkning.

Jag är dock inte kritisk till hur Sveriges kommuner hanterar situationen. Salems kommun ska självklart hjälpa till och lösa bostadsproblem för våra kommuninvånare eller människor som har för avsikt att stanna här, under reglerade former som t ex flyktingmottagning. Salem tar ett stort ansvar genom att ta emot många ensamkommande flyktingbarn, som kommer från krig och elände. Men detta är något helt annat. Det är en situation där utsatta människor tvingas till ett slags misär på spekulation.

Då skulle någon kunna säga att detta är en omänsklig attityd från en politiker. Ska vi inte alla “öppna våra hjärtan”? 

Mitt svar är att vi öppnar våra hjärtan när vi solidariskt betalar skatt för vårt sociala skyddsnät för våra medborgare, för flyktingmottagning och för utländska biståndsinsatser. Genom EU betalar vi skattemedel till de europeiska strukturfonderna. Rumänien väljer att inte utnyttja dessa fonder.

Skulle vi anordna härbärgen för personer som används för planerat och möjligen också organiserat tiggeri, då vet vi inte var vi hamnar, vi vet inte konsekvenserna.

Sist men inte minst, jag tror inte vi hjälper de mest utsatta genom härbärgen, istället riskerar vi att hjälpa de organiserade intressena i bakgrunden genom att uppmuntra detta spekulativa armod.

Jag kommer därför inte att ta några initiativ till att ordna härbärgen i Salems kommun.

Intressant?

Glädje och förskräckelse i Stockholm

(Foto: Melker Dahlstrand)
(Foto: Melker Dahlstrand)

Det här är glädjande. En majoritet i riksdagens trafikutskott är för att snabbehandla en motion om att återstarta bygget av Förbifarten. S/MP-regeringens frysning till maj beräknas kosta 700 miljoner. Om Riksdagen i december röstar igenom detta utskottsinitiativ är regeringen mer eller mindre tvungen att avbryta frysningen och starta bygget. Detta skulle ge S råg i ryggen för att köra över MP och V. Kanske. Stockholmsregionen behöver Förbifarten. Oerhört mycket.

Den mest uppmuntrande skolnyheten på länge: grundskolor i Stockholms stad minskar skolket genom snabba SMS-meddelanden till föräldrarna. När skolan nu utnyttjat modern datateknik för att låta föräldrarna ta ett större ansvar, då försöker sig S i Stadshuset på att rensa bort noteringarna om skolk i betygen. Varför? Nu visar det sig emellertid inte möjligt att radera ut denna viktiga information till föräldrarna. Hut går hem.

Detta är rätt förskräckligt.  Av ideologiska skäl ska den röd-grön-rosa majoriteten i Stockholms stad byta entreprenör på ett antal äldreboenden i bl a Högdalen, skriver Dagens Samhälle. Den privata entreprenören Vardaga kastas ut och kommunen ska ta över. Resultaten från Vardagas tid vid äldreboendet är mycket bra. Det spelar mindre roll. ”Experimentet med ideologiskt drivna privatiseringar och vinstjakt upphör. Tvånget att konkurrensutsätta äldreboenden tas bort”, skriver S/MP/V/Fi-majoriteten. Stadsdelsförvaltningen markerar tydligt att driften lett till kvalitetsförbättringar. Vardagas personal vädjar: ”Om man verkligen värnar de boendes bästa vore det bra med en dialog”, säger verksamhetschefen Linda Wetterberg. V:s äldreborgarråd benämner företaget ”Vård-aga”. Så ser ideologisk besatthet ut i verkligheten.

Intressant?

Mer väsen om buller!

Stadt 1

Martin Arkad, VD för Järntorget, går ut i ByggBiz med en drive för att skapa fler smålägenheter. Martin Arkad menar att det finns två hinder: bullerreglerna och parkeringsnormerna.

Ljudfilter och ljudfällor i form av skärmar, burspråk och inglasade balkonger, mindre fönster, en fasad som blockerar ljud, ett annat tänkande för ventilationssystemet är några av Martin Arkads idéer.  ”Jag tänker driva den här frågan så länge jag är i branschen. Det är helt avgörande för Stockholms framtid”, säger Arkad.

Regeringen har tillsatt en utredning för att underlätta byggande i bullerutsatta miljöer som ska redovisa sitt uppdrag i höst. Det finns en del att fundera över. Att en mängd regler står i vägen för byggande som verkligen efterfrågas känns bisarrt. I den fråga är det värt att väsnas.

Intressant?

Snabbare statligt ältande

Bostadsminister Stefan Attefall (KD).(Foto: Regeringskansliet)
Bostadsminister Stefan Attefall (KD).
(Foto: Regeringskansliet)

Det är bra när staten levererar. Statsrådet Stefan Attefall begärde under förra året att Stockholmskommunerna skulle öka sitt bostadsbyggande. Från oss fick han då repliken att överprövningsmaskineriet i form av länsstyrelser, regering och domstolar, måste förbättras. Idag kan överklagade detaljplaners handläggningstid ibland räknas i år, inte i månader. Detta är tillkortakommanden som är förödande för bostadsbyggandet, såväl för kommuner som byggare, inte minst för de som efterfrågar bostäder.

Nu meddelas att regeringen anslagit mer pengar till länsstyrelserna för att snabba upp överprövningsprocessen, sammanlagt 120 miljoner under tre år. Men de ökade anslagen kopplas också till skärpta krav på länsstyrelserna genom att regeringen fastställer mål för handläggningstiderna. Beträffande detaljplaner ska 75 % av ärendena vara avgjorda inom tre månader, 90 % inom fyra månader.

Stefan Attefall säger i pressmeddelandet:

”Idag kan det ta upp till tio år från det att ett bygge börjar planeras till dess att spaden sätts i marken, och det är helt orimligt. Vi behöver bygga mer och snabbare i Sverige, och då är en viktig pusselbit att komma tillrätta med de långa handläggningsprocesserna. ”

Detta är ett bra initiativ från regeringen. Det är viktigt att staten ställer höga krav på sin egen organisation, nämligen länsstyrelserna. Då återstår två angelägna önskemål på regeringen: dels att följa upp att de nysatta målen fungerar och uppnås, dels att ta tag i strandskyddslagstiftningen. Miljöbalkens regler försvårar bostadsbyggande även på de sjö- och kustnära områden som många efterfrågar. Detta kan ske utan att allmönhetens tillgång till strandpromenader minskas. Snarare kan fler områden öppnas upp för allmänheten om de rigida strandskyddsreglerna mjukas upp.

Ökat bostadsbyggande handlar inte bara om att politiker och byggare ska vilja. Det är inte heller enbart en fråga om det finns mark och kunder som efterfrågar någonstans att bo. Det handlar inte minst om att den demokratiska processen ska fungera.

Intressant?