Etikett: srv återvinning

Kris i SRV Återvinning – halva styrelsen avgår när S-ledamöterna entledigar VD under kuppartade former

(Från SRV:s hemsida)

 

–  Vi kan inte ta ansvar för bolagets verksamhet när halva styrelsen och presidiet avsätter en duktig VD och därmed riskerar en djup kris i bolaget, säger Lennart Sjödell, Yngve Jönsson, Alexandra Anstrell och Harry Bouveng. 
De fyra moderaterna Lennart Sjödell, Salem, Yngve Jönsson, Botkyrka, Harry Bouveng, Nynäshamn och Alexandra Anstrell, Haninge samt Tommy Sköldby, C, från Huddinge, har idag lämnat sina platser som ledamöter och suppleanter i styrelsen.

Det har varit extra styrelsemöte i SRV Återvinning idag. Bolaget har under hela 2017, och även tidigare, upplevt en konflikt mellan styrelsens presidium och VD. Styrelsens ordförande har avgått för en månad sedan. Lett av bolagsstyrelsens vice ordf. Birgitta Mörk (S) från Botkyrka har socialdemokraterna i styrelsen idag med röstsiffrorna 4-4 och ordförandens utslagsröst drivit igenom att VD Kajsa Hedberg entledigas från sitt uppdrag.

Den viktigaste orsaken till konflikten är enligt vår mening att styrelsens presidium tagit på sig en övervakande roll gentemot VD. Det strider mot Aktiebolagslagen som stadgar att VD har ansvaret för verksamhet och organisation och svarar till styrelsen, inte till ett presidium. Presidiet har, enligt vår uppfattning, försökt intervenera i VD:s omorganisationsprocess och marginalisera VD från sin organisation genom att uppmuntra enskilda medarbetares kritik mot sin chef. Presidiet har därmed skapat en konfliktsituation där de kan lägga skulden på VD.

Presidiet har samlat ihop ett antal punkter som ska motivera entledigandet av VD. När dessa har studerats närmare inom styrelsen och i diskussioner med ägarkommunerna har i princip samtliga konstaterats vara ogrundade. I en fråga har styrelsen – i ett beslut i maj – konstaterat att misstag skett men också uttalat sitt fulla förtroende för VD. Tyvärr är det uppenbart att presidiet baktalat VD och underminerat hennes position.

Presidiet har gravt missuppfattat sin formella roll och agerat som om de vore ett arbetsutskott i en kommunal nämnd. De har lagt sig i operativa frågor när deras roll istället är att bereda styrelseärenden. För oss övriga i styrelsen är det klandervärt att presidiet inte kan följa lagstiftningen.
Att fyra socialdemokrater* (Birgitta Mörk, Botkyrka, Margareta Bernhardsson, Haninge, Lars-Åke Lundin, Nynäshamn och Erling Karlsson, Huddinge) nu visat att avsättandet av VD är ett utslag för att man vill säkerställa en socialdemokratisk kontroll över SRV Återvinning i alla dess led. De avsätter en VD som lyckats mycket väl med ett både brett och djupt målstyrningsprojekt av hela SRV:s verksamhet. VD har också uppvisat mycket goda resultat, såväl ekonomiskt, miljömässigt och vad gäller andra aspekter av verksamheten. Till yttermera visso har VD:n Kajsa Hedberg fått toppbetyg i den senaste  utvärderingen. Hälften av styrelsen har också vägrat ta till sig de positiva signalerna från de fackliga organisationerna om VD:s utvecklingsarbete med motivation och målstyrning.
Socialdemokraterna sätter nu hela SRV-organisationen i ett krisläge, med en halv styrelse och de alla de effekter som ett politiskt ingrepp efterlämnar hos anställda och kunder. Vem är intresserad av att rekryteras som VD till SRV efter ett politiskt övergrepp som detta?
–  Kommunala bolag ska skötas med professionellt fokus på verksamheten, inte partipolitiskt, avslutar Lennart Sjödell, Yngve Jönsson, Alexandra Anstrell och Harry Bouveng.
Kontakt:
Lennart Sjödell
Yngve RK Jönsson
Alexandra Anstrell
Harry Bouveng
* Staffan Holmberg, S, Haninge, yrkade på att VD skulle entledigas men lämnade mötet innan beslutet togs. Margareta Bernhardsson, S, Haninge, tjänstgjorde under denna punkt som ersättare för Staffan Holmberg.

Maktfullkomligt agerande av (S) i SRV Återvinning

(Bild från SRV)
(Bild från SRV)

Idag har SRV Återvinning haft bolagsstämma. Daniel Dronjak (kommunstyrelseordförande i Huddinge/M) och undertecknad har i protest lämnat stämman sedan vi nekats att lämna ett uttalande till protokollet om vår brist på förtroende för den nye styrelseordföranden Staffan Holmberg (Haninge/S) och nya vice ordföranden Birgitta Mörk (Botkyrka/S). Stämman, bestående av representanter från Botkyrka, Haninge och Nynäshamn sade nej till denna begäran. Mötesordföranden, Birgitta Mörk, ville först inte ens ge mig ordet, därefter ville hon inte ta upp frågan, men tvingades backa.

Med detta hanterande censureras vissa ägarrepresentanter  så att obehaglig kritik tystas. Vi ansåg inte att vi kunde fortsätta att delta i stämman under dessa mötesformer och lämnade därför sammanträdet i protest.

Birgitta Mörk hänvisade till en jurist som skulle ha anfört att det inte var möjligt/lämpligt att ta upp ett uttalande till protokollet på bolagsstämman. Det skulle i så fall ha skickats ut två veckor innan påstods det. Huddinges kommunjurist tillbakavisar detta. Det finns inga som helst hinder att aktualisera frågan på en bolagsstämma, heller inga krav på förtida utskick.

Vårt uttalande kan du läsa här, eftersom du knappast kommer att kunna läsa det i stämmoprotokollet. Bakgrunden till diskussionen har jag tidigare beskrivit på denna blogg, här. Du kan också läsa Nynäspostens nyligen skrivna artikel, här och här.

Arbetet i det gemensamt ägda SRV kräver att man prioriterar bolaget och kommuninvånarna framför partipolitik. Det gäller i styrelsen, men också bland ägarkommunerna. Det samarbetsklimatet verkar nu vara borta. Det är upp till Botkyrka, Haninge och Nynäshamn som ägare i majoritet att utvärdera om dessa maktdemonstrationer är för bolagets bästa. Vi måste kunna genomföra möten tillsammans.

Mitt i

Intressant?

 

 

 

Junifullmäktige – med 15 rader ville (V) köpa hela Akelius i Salem

Cute Beagle puppy
(www.fotolia.com)
  • medborgarfrågor
  • budgetramar
  • skoldatanät
  • motioner
  • SRV Återvinning

Fullmäktige sammanträdde 12 juni, sista gången före valet. (Handlingar finns att läsa här.) Innan mötet besvarades två medborgarfrågor. En fråga om hundrastgård diskuterades. För något år sedan tog Lennart Kalderén upp frågan i Tekniska utskottet som då var kallsinnigt. Nu, under valåret, var inställningen mer positiv. Frågeställaren fick dock med sig tipset att samla ihop ett antal namn för att stärka sina önskemål. Även en fråga om kommunen erbjuder boende för ungdomar med funktionsnedsättning som behöver egen bostad diskuterades. Svaret var ja, ibland sker det i en närliggande kommun.

Inför budgetprocessen i höst fastställdes ramar för nämnderna att arbeta inom. Den borgerliga majoritetens förslag gick igenom. Förslaget stöddes av Socialdemokraterna, som alltså inte hade något eget alternativ. Miljöpartiet deltog inte i beslutet, men har på sin hemsida meddelat att man kan tänka sig en viss skattehöjning. Vänsterpartiet var det enda oppositonspartiet som hade ett genomarbetat förslag, 23 öres skattehöjning. Rönningepartiet biföll majoritetens förslag.

Det är märkligt att oppositionen har så lite synlig ekonomisk politik att visa upp ett valår. S ville höja skatten med 23 öre senast i november, nu stödjer man den borgerliga majoritetens budgetramar. Eller gör (S) det? Från talarstolen gavs en del löften om kommande satsningar som man inte anvisade pengar till. Till skillnad från oppositionen tycker vi det är självklart att man redovisar sin syn på budget och ekonomi, i synnerhet ett valår.

Översiktsplanen från 2006 ”aktualitetsförklarades”. Någon ny plan har inte tagits fram beroende på att detaljplanerna i Rönninge ännu inte hunnit genomföras. Däremot kommer en ny översiktsplan att påbörjas tidigt nästa mandatperiod. Viktigast i ärendet var att det kommande projektet med 250 bostäder i Salems centrum togs in. Omkring 250 bostäder förväntas byggas, framför allt på nuvarande Säby bollplan, men även resten av Salems centrum ska förhoppningsvis kunna ingå. Det är ännu så länge bara på idéstadiet, kontakter ska tas med intresserade byggare för att få fram ett projektförslag.

Ett förslag till resepolicy fastställdes också. Miljöpartiet förde en diskussion om något som inte fanns med i förslaget. Det var ett förslag som fanns med i en motion som nyligen avslagits, nämligen att kommunen skulle starta en bilpool som också allmänheten kunde vara med i.

Kommunen skaffar sig nu en “reservlina” för internetkommunikationen, då vissa problem uppstått den senaste tiden. Kommunen tidigarelägger också uppgraderingar av de trådlösa nätverken i grundskolorna. Nätverken var dimensionerade för skolornas egen användning, men behöver mer kapacitet för att klara av alla smartphones eleverna använder.

Verksamheten vid Vattentornets omsorgsboende utökas så att fler föräldrar kan få hjälp med avlösning oftare (ungdomar med funktionsnedsättning). I ett samlat “paket” tog fullmäktige beslut om nämndorganisation samt höjda arvoden och partistöd för nästa mandatperiod.

En FP-motion om att kommunen bl a skulle skaffa sig en plan för sitt HBT-arbete besvarades. En annan FP-motion handlade om att kommunen ska skaffa sig en IT-pedagog. Barn- och Utbildningsnämndens ordförande Lennart Ejenäs (M) pekade på att nämnden framfört att denna kompetens redan finns inom Barn- och Utbildningsförvaltningen. FP drev frågan till omröstning där utfallet blev 19 röster för avslag (M, C, KD, samt tre S), 7 för bifall (bl a FP) samt 3 som avstod. Man kan lägga märke till att vissa av ledamöterna i Socialdemokraternas fullmäktigegrupp röstade för avslag, vissa för bifall och vissa avstod.

Här behövs en kommentar. Salem är en liten kommun som måste se till de resurser vi faktiskt har. Vi har inte råd att tillsätta tjänster enbart för att tillgodose politisk retorik.

modern Apartment Interior Design
(www.fotolia.com)

I en annan motion på hade Vänsterpartiet föreslagit att kommunen skulle bilda ett allmännyttigt bostadsbolag och köpa upp hela Akelius bestånd. Motionen bestod av 15 rader och var alltså avsedd för att Salems kommun skulle göra en investering på flera hundra miljoner kronor. Emellertid är det inte sådana “mastodontstrategier” som ger fler hyresbostäder. Det är en förunderlig politik som bygger på att skattemedel ska användas för att betala för att hyresbostäder ska byggas. Det byggs hyresrätter i Salems kommun. Men iIstället för att tro på fler kommunala bolag är det bostadsmarknadens förutsättningar som måste förändras, byråkratiska regler och den “oändliga” överklagandeprocessen som måste minska. Socialdemokraterna instämde i motionsförslaget att bilda ett kommunalt bostadsbolag. Motionen avslogs dock utan att någon begärde votering.

Kommunledningarna i Huddinge, Haninge och Salem har föreslagit samtliga ägarkommuner i SRV Återvinning att ändra i “bolagskonstiutionen”: ägardirektiv introduceras, förändrad bolagsordning och nytt aktieägaravtal. SRV har alltsedan starten varit ett kommunalt bolag, där dagens aktieägaravtal innebär att kommunerna inte ska upphandla renhållningstjänsterna. EU-rätten kräver dock numera förändrade ägardokument för att kommunerna ska “slippa” upphandling. Det finns enighet bland samtliga ägarkommuner att införa ägardirektiv. Däremot motsätter sig de socialdemokratiska kommunledningarna i Botkyrka och Nynäshamn att ändra resten av dokumenten. En särskild konfliktfråga i aktieägaravtalet är att dagens dokument stadgar att en kommun som vill sälja sina aktier tvingas sälja till de andra ägarkommunerna till aktiernas nominella värde (det värde som sattes på aktierna vid starten för drygt 40 år sedan, d v s ett idag obetydligt belopp. Förslaget nu är istället en marknadsvärdering, som är den vanligaste formen för inlösen vid hembud. Det är viktigt att påpeka att ingen kommun har för avsikt att sälja sina aktier eller “släppa in” någon privat aktör, men skulle en nödsituation uppstå måste en kommun ha rätt att sälja sina aktier till ett rimligt värde. S-kommunernas nuvarande inställning innebär i realiteten en inlåsning i bolaget, oavsett situation.

Bland de sista ärendena var en begäran om att länsstyrelsen ska hjälpa kommunen med ett förfarande enligt Plan- och Bygglagen för att lösa in mark från en fastighetsägare i Karlskronaviken. Därmed ska en gång- och cykelväg till Östertälje över näset vid Dånviken kunna byggas. Förhandlingarna med markägaren har pågått under flera år, men något avtal går inte att uppnå. Därför tvingas kommunen begära hjälp från länsstyrelsen.

Det blev ett av de längre fullmäktigesammanträdena (ca fyra timmar) på senare tid. Dock får man konstatera att det fattades ett stort antal viktiga beslut. I och med detta kunde fullmäktiges ordförande Olle Glimvik (M) tillönska alla en trevlig sommar.

Två veckor med mankerande återvinning

Foto: Lennart Ejenäs

I ca 14 dagar var behållarna för glas, tidningar m m borttagna från Salems återvinningscentral (ÅVC) på Tvärvägen. SRV Återvinning markerade genom en skylt att man var missnöjda med att Salems kommun inte ville ge bygglov till den plats dit man ville flytta behållarna. Behållarna för glas och tidningar har alltid stått inom ÅVC:n, men SRV ville flytta dem utanför, eftersom SRV också vill begränsa besöken på ÅVC:n.

Salems kommun har kritiserat SRV:s ställningstagande att föreslå begränsning av besöken på ÅVC:n, vilket beskrivits i tidigare inlägg. Anledningen till att bygglov nekas är att den tilltänkta platsen utanför ÅVC:n ligger i kanten på uppfarten till ÅVC:n. Under 90% av tiden skulle detta sannolikt fungera, men under högtrafik blir det trafik från två håll på den tilltänkta platsen samtidigt som andra ska parkera för att slänga glas och tidningar.

Kommunen har protesterat mot att SRV helt sonika tagit bort behållarna och begärt att dessa ska åteställas till den gamla platsen. Det är avgörande att kunderna kan slänga glas och tidningar i anslutning till den övriga återvinningen på ÅVC:n.

SRV Återvinning återställde behållarna till den gamla platsen för några dagar sedan. Det tycker vi är bra. Skylten är också borta. Förhoppningsvis är den återvunnen i annan skepnad.

SRV Återvinning visar dåligt miljötänkande

SRV Återvinning beslöt i torsdags föreslå en begränsning av antalet besök på återvinningscentralerna (ÅVC) till max 20 per år. Idag är antalet obegränsat. Till ÅVC lämnar man plast, textilier, kartonger, trädgårdsavfall, batterier, möbler, apparater, kylskåp etc. Styrelsen var inte enig.

Under fördiskussionerna har Salems kommun varit starka motståndare till detta förslag. Salemborna är de som besöker sin ÅVC mest. Vi är väldigt kritiska.

SRV:s förslag visar brist på miljötänkande. Det är bra om privatpersoner ökar återvinningen genom att besöka ÅVC:n ofta. Då kan större mängder återvinnas. Annars finns risken att avfallet hamnar i naturen. En annan nackdel är att en begränsning tvingar hushållen att mellanlagra avfall i bostäderna.

Förslaget visar också på bristande kundfokus. Problemets ursprung är att en del företagare missbrukar privatkort istället för att köpa företagskort. SRV:s styrelse gör det mycket enkelt för sig när man låter hushållskunderna betala för detta genom sämre service. Dessutom vill man införa en begränsning utan att reducera hushållstaxan.

Slutligen visar förslaget att SRV:s styrelse inte lyssnar på sina ägarkommuner. På ägarträffen sex dagar före styrelsemötet var samtliga fem ägarkommuner tveksamma eller helt emot.

SRV:s förslag ska nu tas upp i respektive kommun. Med kännedom om opinionen i Salem kan jag redan nu säga att det inte lär gå igenom i vår kommun.