Etikett: Södertörn

Omtumlande med 1352 kryss i landstingsvalet

(www.sl.se)
Pendeltågen, en livsnerv för Sydväst. (www.sl.se)

För oss politiker finns det valrörelse, valdagen, eftervalsdebatt kombinerad med återhämtning/förkylning, men också Länsstyrelsens räkning av personkryssen. Den räkningen är spännande. Riksdagsvalet räknades klart för en vecka sedan. Därefter räknades kommunfullmäktigevalet klart och många av oss har gett uttryck för stor tacksamhet över de personkryss vi fått.

Alltnog, nu är personrösterna räknade för valkrets sydväst i landstingsvalet. Jag har haft förmånen att toppa valsedeln men är, icke desto mindre, överväldigad för att 1352 väljare från våra fyra kommuner i sydvästra länet personkryssat mig. Det motsvarar 5,72 % av de moderata valsedlarna och innebär att jag blivit personvald. Detta är faktiskt lite omtumlande. Naturligtvis har de i första hand valt den moderata valsedeln. Totalt fick vi moderater 21,6% (-6,6%) i sydväst, jämfört med 28,2% (-8,9%) i hela länet (Se val.se). Moderaternas stöd i landstinget har minskat, den borgerliga majoriteten är inte längre absolut utan relativ, då Alliansen är största blocket jämför med De rödgröna, men SD är ju vågmästare. Det blir spännande i landstingspolitiken framöver. Jag är glad över att få vara en del av den moderata besättningen även fortsättningsvis. Ett stort och varmt tack till alla väljare i Botkyrka, Salem, Södertälje och Nykvarn som gett sitt stöd! Detta var verkligen inspirerande.

Läs mer här!

Intressant?

Mindre koldioxid på Södertörn

(www.fotolia.com)
(www.fotolia.com)

Kommunstyrelsen i Salem har nu fattat beslut om att gå in i Södertörnsprojektet med samordnad varudistribution. Ett transportföretag ska ta emot olika levaranser i en omlastningscentral för att sedan samordna transporterna till skolor m m. Det blir då en eller ett par transporter i veckan till varje skola istället för att varje leverantör levererar för sig. Projektet startar med upphandling, driftstart blir till sommaren nästa år.

Det blir minskad klimatpåverkan, bättre trafiksäkerhet och bättre ekonomi på sikt. Mindre leverantörer kan också lättare sälja varor till kommunerna. för Salems del beräknas minskningen. För Salems del beräknas minskningen av koldioxidutsläpp bli 57 procent för denna typ av transporter. Driftstart sker till sommaren 2014. Det känns stärkande att vara med om att sjösätta denna den viktigaste miljöinsatsen på länge.

Intressant?

Landvinningar på Södertörn

SONY DSC

Det kan vara på sin plats med ett ”periodbokslut” över infrastrukturresultaten efter sju år med Alliansen i majoritet i landstinget och riksdagen. Det är en period då vi sett att Stockholmsområdet börjar få en större del av de skattemedel länets invånare betalar in till staten.

Särskilt intressant är att titta på utfallet för Södertörns del. Vi är vana vid ett ”underifrånperspektiv” söderifrån, ofta introducerat av våra politiska motståndare. Personligen anser jag att vi moderater på Södertörn tuffat till oss och märks mer i debatten. Vi är fyra moderata KSO (kommunstyrelseordförande) på Södertörn. Vi är fler M-politiker från södra länsdelen på framskjutna positioner i landstinget. Nog har vi varit med om att skapa resultat för våra invånare. Här är några exempel:

  • Tätare pendeltågsavgångar, det är numera kvartstrafik längst ut, ännu tätare närmare Sta´n.
  • Pendeltåg till Arlanda. (Det är numera möjligt att åka Tumba-Gran Canaria med endast ett byte.)
  • Spårväg Syd är ett steg närmare förverkligande.
  • Dubbelspåret färdigbyggt mellan Södertälje hamn och Södertälje centrum, snart är även den allra sista biten klar.
  • Regeringen har uttalat sig för att Ostlänken (Järna-Linköping) ska byggas.
  • Förbifart Stockholm väntar på definitivt klartecken för byggstart.

På minussidan får man räkna Trafikverkets problem med överprövningarna och nya belsut angående Södertörnsleden. Till denna sida kan vi också räkna förhandlingsförslaget att lägga trängselskatter på Saltsjö-Mälarsnittet vid Slussen och Västerbron. Här har dock vi moderater på Södertörn tydligt signalerat motstånd.

Exemplen ovan är självfallet resultatet från olika aktörers beslut, såväl SL, Trafikverket, regeringen m fl. Det behövs ännu fler moderater för att fortsätta jobbet!

Intressant?

Gnestapendeln: Självklart måste arbetspendlingen fungera

(Bild från sl.se)
(Bild från sl.se)

I våras gick Trafikverket ut med en tågplan där Gnestapendeln äventyrades. Anledningen var att fler tåglägen behövdes på sträckan Stockholm-Göteborg, beroende på mer konkurrens. Politiker från sydvästra Stockholms län samt inte minst från Gnesta kommun protesterade.

Finanslandstingsrådet Christer G Wennerholm (M) meddelar nu på sin blogg att Gnestapendeln blir kvar. SL har sökt om 22 tåglägen och alla godkändes. Tidtabellen blir något förändrad.

Det är bra att protesterna hjälpte och att Trafikverket ordnade upp situationen. Arbetspendlingen måste självklart fungera.

Intressant?

M-kommunalråd på Södertörn: Vi avvisar utökad trängselskatt!

1309TrängselskatterSMsnittetEjLK

Regeringen har idag remitterat ett förslag från de statliga förhandlingspersonerna i Stockholmsförhandlingen som avses träda i kraft 1 januari 2016. Förslaget innebär höjningar och utökning av trängselskatten i Stockholm. Bl.a. föreslås att trängselskatt ska tas ut på Essingeleden samt en ny trängselskatt över Saltsjö-Mälarsnittet.

Vi är kritiska till att detta förslag kommer nu, långt innan resultatet av Stockholmsförhandlingen är klart. Staten kan inte kräva höjda skatter utan att presentera konkreta förslag med färdig finansiering av den infrastruktur som ska byggas.

Vi är tveksamma till att trängselskatten utökas till Essingeleden innan Förbifart Stockholm är byggd och bestämt emot att utöka trängselskatten till Saltsjö-Mälarsnittet som leder till regional obalans där pendlare från södra länsdelen får betala dubbla trängselskatter.

Martina Mossberg
Kommunstyrelsens ordförande i Haninge (M)
073-941 30 41

Daniel Dronjak Nordqvist
Kommunstyrelsens ordförande i Huddinge (M)
070-879 03 00

Lennart Kalderén
Kommunstyrelsens ordförande i Salem (M)
070-623 29 00

Fredrik Saweståhl
Kommunstyrelsens ordförande i Tyresö (M)
070-488 91 31

Intressant?

Fler positiva nyheter

1309MittiSept

Nu ska vi skriva positivt om Salem (igen). Inom några dagar kom två positiva nyheter som understryker att vi bor i en attraktiv kommun.

SCB gör medborgarundersökningar vartannat år över hela landet. Salem deltar alltid, i år blev det totalt 138 kommuner där ett urval av invånarna fick bedöma service, standardfrågor samt möjlighet till inflytande. Än en gång får vår kommun mycket höga omdömen, bäst på Södertörn. Exempelvis vill 77 % av salemsborna rekommendera en god vän att flytta hit, jämfört med 63 % i genomsnitt i undersökningen. När det gäller ”inflytande” och ”förtroende” är det enbart två kommuner i hela landet som får bättre värden än Salem. Det är naturligtvis oerhört glädjande att vi får den här bekräftelsen för tredje gången i rad. (Läs mer här!)

”Här får husköpare mer för pengarna” skriver Mitt i Botkyrka-Salem och konstaterar att huspriserna i Salem ökat mest i länet, 25 % på fem år. Om man är beredd att åka en bit längre ut till vår kommun, är det möjligt för många unga familjer att köpa prisvärda radhus. Lägg därtill en väl fungerande service, bra kommunikationer och nära till naturen så ökar inflyttningen.

Intressant?

Rent vatten från Grödinge

(Från www.syvab.se)
(Från http://www.syvab.se)

Rent havsvatten i Stockholms skärgård önskar vi alla. Samtidigt är Östersjön recipient för många reningsverk. Genom Syvabs (Sydvästra Stockholmsregionens VA-verksbolag)  reningsverk vid Himmerfjärden i Grödinge renas avloppsvatten från Södertälje, Nykvarn, Salem, Botkyrka, Huddinge och delar av Storstockholm, totalt från nära 300 000 personer. Himmerfjärden är ett modernt reningsverk med bra resultat, men trots det står Syvab inför mycket stora investeringar på flera hundra miljoner kronor.

Investeringsbehovet beror på hårdare krav från EU, men också på befolkningstillväxten. Kraven ska uppfyllas 2017. Högre ställda krav på framtida rening av läkemedel spelar också in. Vid sidan av investeringar i VA-verken måste enskilda avlopp åtgärdas samt påverkan från jord- och skogsbruk minskas.

Stockholms stads planer för sina VA-verk har stor betydelse för Syvab. Staden gör nu en utredning om hur deras framtida behov ska lösas. Troligen kommer Stockholms stad att lägga ned Bromma-verket och istället satsa på utökning av Henriksdalsverket.

Syvab:s VD, Carl-Olof Zetterman, bedömer att konsumenternas kostnad kan komma att öka med 127 kronor per år, för att nå miljökraven. För oss i ägarkommunerna är det en viktig fråga att säkra det politiska stödet och finansieringen av Syvabs stora investeringar.

Intressant?

”Vi ritar om kartan” (uppdaterad)

(www.sl.se)
(Bild http://www.sl.se)

Igår var det trafikdebatt i landstingsfullmäktige. Mitt bidrag var följande:

”Det tillkommer vår generation politiker att rita om Stockholmskartan. Baserat på en exceptionell befolkningstillväxt i Stockholms län som uppgår till fyra gånger Paris tillväxt (baserat på procenttal) är vi i färd med att rita och konstruera nya tunnelbanelösningar och spårvägar som få gånger tidigare. Det har i denna debatt efterfrågats en T-banestrategi. Jag tycker vi fått bra strategiska anvisningar från regeringen: bostadsbyggande och infrastruktur är sammankopplade och ska följas åt.

På denna nya karta vill jag göra några geografiska nedslag som är särskilt viktiga och glädjande. För att börja norr om Sta´n ser jag beslutet om Roslagsbanans upprustning som oerhört viktigt för nordostsektorn. Nordostsektorn har inga pendeltåg, men den har Roslagsbanan som en fungerande kapacitetsstark spårlösning som vi måste ta hand om och utveckla. Går vi sedan söderut har vi Spårväg Syd. Där är vi nu oroliga på Södertörn eftersom Länsstyrelsen anslagit endast 825 mnkr i länsplanen så sent som 2022. Det är för lite och för sent. Staten måste skjuta till mer pengar till länsplanen. Vi ska inte nöja oss med en BRT-lösning, Spårväg Syd ska vara just spårväg.

Tunnelbana till Nacka är väldigt spännande. En särskilt intressant koppling är en eventuell sammanbindning till Grön linje vid Gullmarsplan. Det har väckts ett spännande förslag att göra Hagsätragrenen till en del av Blå linje som definitivt är värt att undersöka.

Det är viktigt att Trafikverket slutför pendeltågsstationen Södertälje centrum. Vid utbyggnaden till dubbelspår lämnade Trafikverket ca 100 m, vilket fortfarande påverkar pendeltågstrafiken och Södertälje kommuns utbyggnadsplaner i området. Sist vill jag slå fast att pendeltåget till Gnesta måste finnas kvar. Arbetspendling måste vara prioriterat, lagt pendeltåg ligger!

Vet ni om att kollektivtrafikandelen faktiskt ökat de senaste åren? När alla talar om svårigheterna att förbättra denna andel framöver är det viktigt att påpeka att det faktiskt lyckats för närvarande. Och ska vi lyckas med det framöver kan vi inte kosta på oss några experiment med SL-taxan.”

Se inlägget här! (Sök på ”Talare A-Ö, ”L”)

Intressant?

(M) på Södertörn om Spårväg Syd i länsplanen: ”För sent och för lite”

1306spårvägsyd

”Vi kan inte vänta i upp till tio år innan spårvägen kan bli verklighet. Planerna tar form de närmaste åren, det är då järnvägsplaner och statliga medfinansiering måste fram. Det måste helt enkelt till mer statliga pengar som kan tillföras länsplanen för att underlätta tillväxten på Södertörn.”

Spårväg Syd är planerad att trafikera Flemingsberg-Kungens Kurva-Skärholmen i en första etapp samt Skärholmen-Fruängen-Älvsjö i en andra. Landstingets trafiknämnd har beslutat att det fördjupade utredningsarbetet ska inriktas på just spårväg hela vägen, men att en BRT-lösning (snabbussar på eget körfält) kan komma ifråga inledningsvis för etapp 2. Det diskuteras också utsträckningar av spårvägen, från Flemingsberg mot Riksten och Haninge, från Älvsjö vidare österut över Södertörn.
Länsstyrelsen föreslår nu endast 825 miljoner kronor i statlig medfinansiering till Spårväg Syd, med början först år 2022. Det är betydligt mindre än vad som erfordras för spårväg i etapp 1 och alldeles för långt fram i tiden.
Spårväg Syd ska förbinda två regionala kärnor i en högexpansiv del av Stockholmsregionen. Det handlar om forsknings- och utbildningsområdet kring Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge, ett av norra Europas största handelsområden i Kungens Kurva och Skärholmen. Spårväg Syd kommer att underlätta resandet på tvären på Södertörn, men också bidra till tusentals nya bostäder och arbetsplatser i Huddinge kommun.
Daniel Dronjak-Nordqvist
Kommunstyrelsens ordf (M), Huddinge
Martina Mossberg
Kommunstyrelsens ordf (M), Haninge
Fredrik Saweståhl
Kommunstyrelsens ordf (M), Tyresö
Lennart Kalderén
Kommunstyrelsens ordf (M), Salem, ledamot i landstingets trafiknämnd
070-623 29 00

Startskott för Röda Linjen i Botkyrka

Christer G Wennerholm, Stella Fare (FP) och undertecknad. (Foto: Sebastian Tham)

Det skälvde ordentligt i berget i Norsborg när Christer G Wennerholm tryckte på knappen. Det var startskott för Norsborgsdepån, ett startprojekt för Röda Linjens upprustning. Renoveringen omfattar också ett nytt signalsystem. Det är omkring 40 år sedan det byggdes en tunnelbanedepå i Stockholm.

1304NorsborgsdepånBerget

Ett antal honoratiores var på plats för att understryka Röda Linjens betydelse. Dagens kapacitet är i princip utnyttjad, därför handlar det nu om att rationalisera depådriften och införa ett nytt signalsystem som ska öka kapaciteten.

1304NorsborgsdepånTransformerfordon

Norsborgsdepån ligger alltså längst ut på Röda Linjen. Därmed minskas tomkörningen av T-banetågen. Depån ska innehålla tvätthall, verkstad, klottersanering och uppställning i bergrum av T-banetågen. Det blir hela nio spår inne i berget, med långa tunnlar från själva T-banespåret. Projektet inleds med att en lång arbetstunnel byggs från S:t Botvids väg, Skanska är entreprenör. Det var där Christer G Wennerholm sprängde och vi andra såg på. Mer fakta och bilder finns på Christers blogg.

Intressant?