Etikett: skatt

UPPDATERAD! Kommunfullmäktige i november – budget och trädinventeringar

pumpkin with Hello November paper price tag - fall holiday concept
(www.fotolia.com)

Uppdatering:        Se webinspelningen från fullmäktigemötet här.

Alliansens budget vann bifall

Salem har en budget för 2017. Där  har vi det viktigaste resultatet av fullmäktigemötet för en vecka sedan. Mötet inleddes med ett par medborgarfrågor. Mikael Uhrdin frågade om inte Bergviks brygga kunde förlängas med några bryggdelar. Undertecknad svarade att frågan varit uppe men inte färdigdiskuterats. Men så länge inga miljöskäl stod i vägen borde frågan prövas i positiv anda. Leif Hildebrand frågade varför ett bygglovsbeslut fattats om ändrad användning för ett hus på Bergviksvägen i Rönninge. Istället för privatbostad skulle huset användas till HVB-hem (hem för vård och boende) för ungdomar i behov av psykiatriskt stöd från utbildad personal. Björn Kvist, M, ordförande i Bygg- och Miljönämnden, svarade att beslutet tagits av en tjänsteman på delegation från nämnden. Beslutet var lagenligt, men nämnden borde ha fått pröva frågan eftersom det var av principiell natur. Nämnden ska nu se över delegationsordningen.

Därefter började budgetdebatten. (Se: Budgetförslag 2017-2019) Socialdemokraterna ville bl a anslå 400 000 kr till studiecirkelbidrag för vuxna. Undertecknad invände att skattepengarna ska gå till ungdomsverksamhet, inte till vuxnas fritid. (S) ville också stryka de små (3,2 milj.) besparingar som Alliansen föreslagit för 2019. Vänsterpartiet ville höja kommunalskatten med 48 öre, för ökade anslag till det mesta på 14 milj. Miljöpartiet yrkade på fler tjänster och mer pengar till Ishallen. Rönningepartiet yrkade bifall till Alliansens budget förutom några ändringar av mål och låneramar. SD hade ett enda inlägg mot slutet av debatten och meddelade då att de inte deltog i beslutet om budgeten. Formellt sett innebär det att SD inte tog ställning till om kommunen skulle ha någon verksamhet eller inte 2017-2019.

En diskussion mellan Alliansen och Rönningepartiet är värd att nämna. Undertecknad och Ankie Bosander (C) ställde frågor till Röp om deras ofullständiga budgetförslag. Anders Klerkefos (Röp) menade att partiet hade för lite arvoderad tid och inte samma tillgång till tjänstemän som Alliansen. Svaret från undertecknad blev att Röp har de ersättningar efter antalet mandat i fullmäktige och att man kan kräva att partiet arbetar fram ett rimligt budgetförslag. Ankie Bosander (C) frågade hur Röp skulle ha råd med den multianläggning partiet föreslår i Salems centrum. Svaren imponerade inte.

Omröstningarna bjöd inte på några överraskningar, alliansens förslag vann samtliga. Liberalerna anmälde en protokollsanteckning om att man inte delade Alliansens uttalande att det förs diskussioner med länsstyrelsen om att minska utslussningen från Migrationsverkets flyktingförläggningar.

Hur många träd finns det i Salem?

Efter tre timmars budgetdebatt följde resten av kvällens ärenden. Två ärenden med riktlinjer för exploateringsavtal och markanvisningar antogs i enighet. Därmed har kommunen fäst på pränt de formella processer som vi tillämpar sedan länge.  Ett administrativt ärende om avgifter inom socialtjänsten godkändes också.

Kommunen och Salems Ishalls AB har uppdaterat driftsavtalet för Salems Ishall. Genom att föreningar tar ansvar för driften av ishallen och t ex Skogsängshallen får föreningarna större flexibilitet och kostnaden blir lägre för skattebetalarna än om kommunen svarade för driften. KKIS (Konståkningsklubben i Salem) har haft en diskussion om de timpriser som tas ut, men diskussionerna mellan kommunen, Salems Ishalls AB och KKIS ska ge de ekonomiska villkor som ska göra det möjligt för alla parter att fortsätta isövningarna. Socialdemokraterna har alltid förordat den dyrare lösningen att kommunen ska sköta Ishallen, men dock inte denna gång.

Träd av lämplig storlek för inventering? (www.fotoia.com)
Träd av lämplig storlek för inventering? (www.fotoia.com)

Fullmäktige antog sedan en ny taxa för Bygg- och Miljönämnden samt ekonomiska ersättningar för gymnasieverksamheten inom Stockholms län. En motion från Miljöpartiet om den trädinventering som gjorts i kommunen besvarades.

Miljöpartiets Mats Nittve hade också motionerat om att Bygg- och Miljönämndens protokoll skulle läggas upp på kommunens hemsida. Motionen bifölls, men det är de allmänna ärendena från nämnden som läggs upp. Ärendena som är kopplade till person kan inte publiceras beroende på PUL-lagstiftningen.

En liknande motion från Anders Klerkefors (Röp) om att lägga upp protokoll och minnesanteckningar från kommunstyrelsens utskott behandlades därpå. Svaret blev att protokollen från Kommunstyrelsens tekniska utskott (KSTU) sedan länge ligger ute på hemsidan. Däremot är det inte lämpligt att lägga ut minnesanteckningarna från Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott (KSAU) eftersom diskussionerna förs på ett tidigt stadium, ibland i känsliga frågor.

Ansvar för Salems äldreboenden

Liberalernas Mia Franzén hade skrivit en motion om full valfrihet till olika äldreboenden inom Salems kommun, inklusive det av Aleris drivna Rosstorp. Mia Franzén fick stöd av KD och Röp. En majoritet bestående av M, S och C avslog dock motionen. Det kanske kan låta konstigt att vi moderater motsätter oss ett förslag om valfrihet, men det finns goda anledningar. Vi har valfrihet mellan de äldreboenden som ingår i kommunens äldreomsorg. Sedan finns därtill tre viktiga skäl för avslag. Skälen var (1) att kommunen nyligen satsat motsvarande omkring 100 miljoner på att bygga upp Söderby Parks äldreboende (biståndsprövat särskilt boende) med 54 platser. Vårt viktigaste argument är att vi inte kan riskera att få tomma platser eller en stängd avdelning på det nya äldreboendet, det vore kapitalförstöring. Det andra skälet (2) är att kommunens äldreboenden är billigare än Rosstorp. Skäl nr (3) är att det knappast är möjligt att upphandla från ett boende (Rosstorp) utan att vi ”riskerar” att äldreboenden från andra kommuner har rätt till att bli upphandlade. L, Röp och KD ville trots detta bifalla motionen, men fullmäktiges beslut blev avslag med röstsiffrorna 22 mot 7, 2 avstod.

Falling Water in National Park in Uruapan Michoacan
(www.fotolia.com)

Mot slutet besvarade Björn Kvist, M, en interpellation från Anne Henningsson (Mp) om vattnet i Dånviken, som prövades hårt av algblomning i somras. Svaret blev att algblomningen i första hand kan vara ett naturligt fenomen, men att kommunens Bygg- och Miljöenhet undersöker utsläppen i Dånviken.

Undertecknad fick också nöjet att respondera på en interpellation från Anne, nämligen hur det gick med planerna på att anlägga en laddstolpe i Rönninge centrum. Mitt svar blev att frågan utreds och vi hoppas på en positiv lösning så att elektronerna kan vandra under ordnade förhållanden in i salemfordonens elektriska kretsar.

Efter nära sex timmar gick de tappra ledamöterna hem i den mörka novemberkvällen.

Intressant?                      Läs handlingarna här.

 

 

 

Budgeten – På väg mot Salem 3.0

salem_fb

Alliansmajoriteten i Salem presenterar förslaget till budget för 2017-2019. Det kommer att byggas bostäder med inriktningen att antalet invånare ökar från 16 700 till 21 000 år 2030. Förslaget presenteras utförligt här. Skatten sänktes till i år med 25 öre och föreslås bli oförändrad de närmaste åren.

– Vi går nu in i ”Salem 3.0”, säger kommunstyrelsens ordförande Lennart Kalderén (M). – Väsentligt ökat bostadsbyggande kommer att kräva nya skollokaler. Med en stabil ekonomi i botten ska vi nu ta oss an skolinvesteringar på uppemot 200 miljoner den närmaste treårsperioden.

– Salem är en omtyckt boendekommun med bra skolor, fina äldreboenden och ett eget, populärt gymnasium och numera även Valborgsfirande i Skönviksparken, säger Mia Franzén (L). – Villa Skönviks källarplan kommer att öppnas upp som ännu en mötesplats. Föreningar som vill locka tjejer till mer aktivitet och verka för integration kommer att få ökat föreningsstöd. Aktivitetssamordnaren i äldreomsorgen sätter guldkant på tillvaron för många, avslutar Mia Franzén.

– Vi glädjer oss särskilt åt den planerade investeringen på Ersboda, säger Ankie Bosander (C). – Att där få till en 4-H gård är ett lyft för hela kommunen. Det ger såväl barn,ungdomar som våra äldre en möjlighet att komma närmare naturen och stifta bekantskap med vårt ursprung. Att miljön har en framträdande roll i budgeten är bra, det gäller våra sjöar, fordon och att göra något åt våra gamla synder, deponierna, avslutar Ankie Bosander.

– Kommunen har bra kontroll på miljöfrågor och satsar mycket på att förbättra den yttre miljön, säger Håkan Paulson (KD). – I årets budget ges också utrymme för den inre miljön, såsom sociala frågor som handlar om vårt välmående.

Budgetförslag 2017-2019

Intressant?

Alliansen i Salem lägger fram en budget med högre kvalitet och sänkt skatt

 IMG_1315

Vi har arbetat hårt med budgetprioriteringar och praktiska, kostnadseffektiva lösningar under många år. Därför har vi en stabil ekonomi med goda överskott. Vi ligger högt på i stort sett alla kvalitetsmått. Vi finns i Sverige-toppen när SCB undersöker kommuninvånarnas förtroende för sina politiker. När Södertörnskommunerna jämför kvalitet har Salem bäst lärartäthet i skolan. Elevernas resultat förbättras. Vi ligger bland de bästa när det gäller personaltäthet i  förskolan. Vi har  gott om personal i äldreomsorgen.  

Vi ser nu att vi kan genomföra en skattesänkning på 25 öre. (För en familj där föräldrarna totalt tjänar 50 000 kr/månad motsvarar det drygt 1500 kr/år). Framför allt visar det att Salems kommun inte tar ut mer skatt än nödvändigt från sina medborgare. Salem har idag en ganska hög kommunalskatt, 19:90. Efter sänkningen kommer vi att ligga under genomsnittet för Södertörn. Därmed uppnås också ett av kommunens övergripande mål.

I budgetförslaget sker också en del satsningar. Barn som går på fritids och får syskon eller har arbetssökande föräldrar får längre vistelsetid, vilket kostar 1,7 mnkr/år. Beroende på hög efterfrågan i det fria skolvalet anordnas två nya klassrum i anslutning till Rönninge skola. Ett projekt för att utveckla barns läsande startas i samarbete mellan biblioteket och skolorna genom att biblioteket ökar öppethållandet. Två nya tjänster tillsätts inom Barn- och Utbildning: en särskolesamordnare och en handläggare som ska förebygga avhopp inom gymnasiet. Kulturskolan får extra pengar till sina musikinstrument. Inom Socialtjänsten blir det mer personal inom äldreomsorgen samt en ytterligare LSS-handläggare.

Ett nytt gruppboende inom LSS planeras till 2018. Kommunen ser över behov och möjligheter för en särskild NO-sal i Nytorpsskolan. Skogsängsskolans hemkunskapssal renoveras. Köken i Säbyskolan, Skogsängsgården och Toredalsgården byggs om under perioden. Arbetsmiljön för kommunens anställda förbättras genom ventilationsprojekt. Konstgräset på Berga bollplan byts ut 2017, det blir en mindre uppvärmningsyta i närheten av planen 2016. Dessutom ska en ytterligare 7-mannaplan få konstgräs 2016. Kommunen planerar för en 4H-gård som ett EU-projekt på Ersboda. Energibesparande åtgärder kommer att utföras för 1,8 mnkr. Vi hoppas kunna anlägga gång- och cykelväg till Östertälje via Karlskronaviken så snart som möjligt när överklagandeprocessen är klar.

20151013 Historik Ekonomisk utveckling

– Vi sänker skatten och förbättrar kvalitén. Salemborna kan ha fortsatt gott förtroende för att vi ger valuta för skattepengarna, säger Lennart Kalderén, kommunstyrelsens ordförande, (M).

–  Vår allians satsar långsiktigt och målmedvetet på läsning bland unga för att förbättra skolresultaten ytterligare, säger Mia Franzén (FP). För att kunna ta emot fler skolklasser får centrala biblioteket ökade öppettider och ett förstärkt mediautbud.

– Barn till föräldralediga får nu möjlighet at vara längre på fritids, inte enbart på förskolan. Får vi EU-pengar kommer också 4H-gården vid Ersboda att kunna bli av. Upprustningen av våra tillagningskök fortsätter, vilket glädjer oss vänner av vällagad mat, säger Ankie Bosander, (C).

– Vi gläds över den goda lärartätheten och förbättrade resultat i våra skolor, avslutar Håkan Paulson, (KD).

Mer information:

Lennart Kalderén, 070-623 29 00

Mia Franzén (FP), 070-252 99 36

Ankie Bosander, (C), 070-217 80 96

Håkan Paulson, (KD), 076-238 85 55

 

Läs budgetförslaget här:         1510OrdfförslagBudget1618

Intressant?

 

 

Salems ekonomi – mot ljusare tider

Fresh red apples in a wire basket
(www.fotolia.com)

Salem fortsätter den goda trenden genom hela lågkonjunkturen att uppvisa positiva resultat i ekonomin. Nu läggs förslag till budgetramar för 2015-2017. Skatteintäkterna ökar. Ramarna innehåller inga nedskärningar, överskottet ligger på 1%-2% av kommunens samlade intäkter, vilket är i enlighet med våra övergripande mål.

Efter att ha varit med och tagit ansvar för att lotsa kommunen genom lågkonjunkturen känns det upplyftande att få lägga förslag med ljusare tider vid horisonten. Trots påfrestningar sedan 2008 har vi kunnat erbjuda bättre service till oförändrad skatt och stabil ekonomi. I år kommer kommunen bl a att höja lärarlönerna med 3,5%.

Här kan du läsa mer om förslaget:              Förslag, budgetramar 2015-2017

Intressant?

Glad att finansministern heter Anders Borg

Vårpropositionen har lanserats och den politiska kampen blir tuffare. Jobben är i fokus, vilket är bra. I skrivande stund meddelas att (S) röstar emot regeringens förslag att ytterligare underlätta för anställning av ungdomar.

Jag vill gärna dela med mig av en del bra diagram och bilder om dagspolitiken som vi nu går ut med.

DisponibelinkomstiEU-2

ArbetskrafteniEU-2

Några bilder som väcker frågan om hur ”de rödgröna” ska kunna bilda regering.

S-ledd_jobben

 

S-ledd_regeringsfragan

Tilläggas ska bl a att Socialdemokraternas finanspolitiska talesperson Magdalena Andersson igår gick ut med att (S) var beredda att höja skatterna rejält. De skattesänkningar Magdalena Andersson kritiserade Alliansregeringen för är jobbskatteavdragen som bidragit till att förbättra den disponibla inkomsten och därmed hålla konsumtionen uppe under dessa år av lågkonjunktur, bättre i Sverige än i övriga Europa. Klassisk stabiliseringspolitik alltså: i lågkonjunktur – stimulera efterfrågan. Jag är glad att Sveriges finansminister heter Anders Borg.

Intressant?

Landgång, sommarhäst och oförändrad skatt

Pausförtäring på budgetfullmäktige (www.fotolia.com)
Pausförtäring på budgetfullmäktige (www.fotolia.com)

Torsdagens budgetfullmäktige tog ca fyra timmar. Det är ingenting jämfört med många andra kommuner. Men å andra sidan är det bara en halvtimmes paus för intagande av ”landgång”, resten av tiden handlar det om debatt, beslutspropositioner, voteringar och klubbslag.

Förutsättningarna gick att läsa på denna blogg för några dagar sedan. De slog in. (S) och (V) var eniga om 23 öres skattehöjning, för att nå Botkyrkas och Södertäljes nivå. (MP) nöjde sig med 8 öres höjning, som de övergav när deras ändringsyrkanden avslogs undan för undan. Men, fullmäktigemajoriteten var klok, oförändrad skatt blev klubbbad.

Rönningepartiets alternativbudget innebar att 500 000 kronor skulle sparas på kommunkansliet, 200 000 skulle användas för att ordna en ”sommarhäst”, det särskilda boendet skulle tas bort från investeringsbudgeten (i avvaktan på utredning), rondellen vid Rönninge centrum skulle strykas (i avvaktan på beslutet om Rönninge centrum). Rönningepartiet tyckte vi skulle minska investeringsbudgeten för att reducera kommunens låneskuld. Jag vill nog tillåta mig den kommentaren att det inte går att önska sig att investeringsbehov som särskilda äldreboendet bara ska försvinna.

I budgetdebatten var också min moderatkollega Delmon Haffo aktiv. ”Oppositionen gör det för enkelt för sig när de bara tar den borgerliga majoritetens budget och plussar på med skattehöjningar”, ansåg han. Det är inte svårt att instämma i det. Vårt borgerliga budgetarbete har varit intensivt och fullt av svåra avgöranden.  När S, V och MP kryddar sina budgetförslag genom att helt sonika lägga bördan på skattebetalarna, då blir det enkelt.

Intressant?

Ikväll blir det budgetdebatt

(www.fotolia.com)
(www.fotolia.com)

Nu stundar årets budgetfullmäktige. Det märks att det snart är valår. Vi i den borgerliga majoriteten har lagt ett förslag för oförändrad skatt med fortsatt god kvalitet i verksamheten. Besparingarna sedan rambudgeten i våras har vi kunnat krympa väsentligt.

Socialdemokraterna har länge haft en avvaktande linje i skatte- och budgetfrågor. Men nu tar de ut svängarna. Salemsborna kan se fram mot en skattehöjning på 23 öre om (S) får bestämma. Därmed vill de ta oss upp till samma skattenivå som Botkyrka och Södertälje. Det är alls inga dramatiska nyheter i (S)-budgeten: exempelvis en minimal slant på  0,74 % mer till barn- och utbildning.

(S) yrkar också 300 000 kr för en konsultutredning om en idrottsplats eller friidrottshall i Salem. Här ser man klart att (S) vill ”öppna en konfliktyta” (politiskt nördspråk) mot den borgerliga majoriteten. Vågar vi avslå ett sådant ”billigt” förslag som kan vara en veritabel politisk ”godbit”?

En idrottsplats skulle sannolikt kosta uppemot 30 mnkr, inkl omklädningsrum. Salems investeringsbudget de närmaste åren är mycket ansträngd. Idag domineras den helt av det särskilda boendet (SÄBO 2015). Om vi kan avtala om en hyrlösning (med köpoption) kan vi frigöra drygt 30 mnkr totalt under den kommande treårsperioden för andra investeringar. Detta blir hela investeringsutrymmet åren framöver (utöver de vi knappast kan undvika) och rymmer inte några större projekt. Som ekonomisk ansvarig förtroendevald måste jag därför konstatera att det inte finns några möjligheter att bygga en idrottsplats under de närmaste åren. Att tro något annat är gravt önsketänkande. Att påstå något annat kräver att man är beredd att lyfta ut många av de ”måste-investeringar” vi har framför oss.

Att upprusta simhallen kan mycket väl bli en angelägen investering de kommande åren. Troligen behövs en genomgripande renovering, då simhallen och bassängen snart har 50 år på nacken. Då talar vi om investeringsbelopp som sannolikt ligger betydligt högre än de gör för en idrottsplats. Simhallen behöver prioriteras eftersom vi salemsbor knappast kan tänka oss att lägga ner badet. Därför prioriterar vi en sådan investering.

Avslutningsvis och med detta sagt, så kommer vi inte att föreslå att det läggs sådana pengar på att förstudera en idrottsplats/idrottshall. Dock föreslår vi en – kostnadsfri – utredning av förutsättningarna för sportanläggningar på längre sikt, i samband med att översiktsplanen omprövas.

Intressant?

Oförändrad skatt, investeringar i skolor och för äldre

Skärmavbild 2013-10-24 kl. 16.56.55

Den borgerliga majoriteten har nu presenterat sitt förslag till budget för 2014-2016 som 28/10 skickades vidare från kommunstyrelsen till fullmäktige 21/11. Budgetförslagets innehåll i stort:

  •  – oförändrad skatt, 19:90
  • – resultatet blir + 5,0 mnkr 2014, + 1,4 mnkr 2015, + 3,8 mnkr 2016 (efter jämförelsestörande poster, exkl VA)
  • – investeringar på totalt 243,2 mnkr under perioden.

Driftbudgeten innehåller ett minskat sparprogram (jämfört med rambeslutet i juni), främst för Barn- och Utbildningsförvaltningen och Miljö- och Samhällsbyggnadsförvaltningen. Samtidigt anslås betydande medel till ökande kostnader inom Socialförvaltningen.

Investeringsbudgeten innehåller uppförande av ett nytt särskilt boende för äldre i Söderby Park till 2015. När de slutliga förhandlingarna om detta är klara kommer en reviderad investeringsbudget att läggas fram i början av 2014.

–  Vi fortsätter att utveckla servicen i en av Sveriges tryggaste kommuner. Trots lågkonjunktur kan vi hålla skatten oförändrad och klara av satsningar på de mest angelägna områdena samtidigt som budgeten visar ett mindre överskott.

–  Jämfört med rambeslutet i juni har vi minskat sparbetingen. Därmed blir bl a anslaget till fastighetsunderhållet högre än i rambeslutet i våras. Socialförvaltningen kommer också att kunna utöka verksamheten vid ”Vattentornet”, avlastning av föräldrar med barn med funktionsnedsättningar.

–  På investeringssidan blir det ett rejäla anslag för skolanpassningar, b a fortsätter ombyggnaden av kök i skolor och förskolor.

Lennart Kalderén, M                              Bo Eriksson, FP
Ankie Bosander, C                                   Håkan Paulson, KD

Läs mer här:                        Budgetförslag 2014-2016

Uppdaterad: Moralisk kollaps hos oppositionen

Grenze überschreiten

Så har det hänt. Vänsteroppositionen är på samma linje som SD och tänker driva igenom ett riksdagsbeslut i samarbete med ett främlingsfientligt parti. Det handlar om en riksdagshantering mot regeringens budgetförslag, närmare bestämt brytpunkten för den statliga inkomstskatten.

Det här skulle ju inte hända, enligt Socialdemokraterna. Men nu är man där. För bara några dagar sedan avslutades kyrkovalrörelsen där (S) ledande argument för att gå och rösta var att hålla SD utanför de valda församlingarna. De främlingsfientliga politiker man ville hålla borta från kyrkofullmäktige gör man gemensam sak med i Sveriges lagstiftande församling.

Den moraliska kollapsen blir fullständig när man får klart för sig att det jobbskatteavdrag (S) vill fälla i Riksdagen, tänker man låta bestå vid en eventuell valseger. Det som är olämpligt före valet är lämpligt i valrörelsen. Förtroende byggs genom kunskap och omdöme, det förstärks av konsekvent och principfast agerande. Här ser vi istället det politiska kappvändandet i sin tveksamma prakt. Hur ska väljarna hänga med? Vad gäller i morgon? Jag upprepar en utsaga från nätet: fråga en sosse nära dig om de är stolta över de senaste dagarnas agerande!

Uppdatering:
Aftonbladet blandar bort korten

Aftonbladet hävdar i sin ledare att problemet är att Sverige har en minoritetsregering. Alliansregeringen borde söka stöd hos (S). Är det botemedlet för att slippa se (S) göra gemensam sak med SD? Man odlar myten att Alliansen söker stöd hos SD. Jag vill uppmana Aftonbladet att penetrera matematiken bara något steg djupare. Alliansen behöver inte stöd från SD. Alliansen är i minoritet i riksdagen men är samtidigt större än S + MP + V. Det är dessa partier som behöver SD:s aktiva stöd för att fälla Alliansens förslag.

AB hävdar vidare att (S) knappast kan undvika att rösta på sina egna förslag. Alldeles riktigt, så länge som det är deras egna. Men i fallet med den statliga brytpunkten i inkomstskatten har man gjort gemensam sak med SD i processfrågan, i syfte att kringgå riksdagens beslutsregler. Då vet man precis vad man vill och agerar därefter. ”Ändamålen helgar medlen”. Det har lett Socialdemokraterna till att ge SD reellt inflytande i riksdagen. Ett trendbrott att minnas.

Intressant?

”Vi deltar inte i beslutet”

Sommarlov för fullmäktige (www.fotolia.com)
Sommarlov för fullmäktige (www.fotolia.com)

Igår var det sista fullmäktige för säsongen. Jag hör kollegorna från andra kommuner berätta att de sitter i budgetfullmäktige en hel dag, eller kanske ännu längre. Gårdagskvällen bjöd på 90 minuter fullmäktige, inklusive budgetramar.

Debattlusten var inte så påtaglig, vilket kanske berodde på att stora delar av oppositionen inte deltog i beslutet om budgetramarna, d v s de sade varken ”ja” eller ”nej”. Däremot hade de många synpunkter på ramarna, men således inga förslag. Det blev t o m så att oppositionen i en senare fråga om tillagningskök pläderade starkt för en utökning av en investering från 6 mnkr till 12 mnkr, en investeringspost i en budget som de fem minuter tidigare inte hade någon åsikt om.

Rönningepartiet ville plocka pengar från investeringsbudgeten och lägga på driftbudgeten. Det skulle innebära att man lånar till den dagliga driften. Eftersom detta inte är tillrådligt drog de – efter uppmaning – tillbaka det yrkandet och deltog inte heller de i beslutet, d v s de hade ingen uppfattning i ärendet.

Visst är politik underligt ibland?

Intressant?