Tagg: miljöpartiet

Fullmäktige i juni: VM-guld, budget och övergiven bil

Tre Kronors förbundskapten Rikard Grönborg

I torsdags var det sommaravslutning för kommunfullmäktige. Något björkris fanns dock inte på plats, men klädseln var sommarglad och kvällen bjöd på lika delar glädje och lite bistrare miner. Vi inledde med att gratulera salembon och Tre Kronors förbundskapten Rikard Grönborg till VM-guldet. Rikard med familj bor i vår kommun sedan tre år tillbaka, vilket vi naturligtvis är både glada och stolta för.

Här kan du se webbsändningen från sammanträdet.

Här kan du läsa handlingarna.

UPPDATERAT: Södra Sidans reportage

 

Trygghet i Salems centrum

Därefter diskuterades en medborgarfråga från Barbro Eriksson, ordförande i Rädda Barnen. Barbro frågade undertecknad varför projektet med ungdomar över 18 år i Safe Zones lokaler hade lagts ned. Mitt svar blev att kommunens personal samfällt hade rekommenderat att stänga lokalen nu när den varma årstiden var inne. Erfarenheterna var helt enkelt att ungdomarna hade annat för sig då, utomhus. Det är dock inte uteslutet att verksamheten kan återupptas. Kommunen ska dock inte starta någon permanent fritidsgård för unga vuxna. Denna verksamhet är ett av två ”ben” i samarbete med centrumägaren, det andra benet är förstärkta väktarinsatser i centrum och bl a för biblioteket. Det har varit stökigt, nu är det bättre, men det är den upplevda otryggheten i och kring centrum som främst ska åtgärdas.

Vi vill ha ordning på ekonomin och göra investeringar

Själva fullmäktigemötet började med de ekonomiska budgetramarna för 2018-2020, inklusive investeringsplanen. Centern, Liberalerna, KD och Moderaterna samarbetar om budget och allt som hör till. Alliansens förslag finns att läsa här. Där ingick bl a skolan i Fågelsången bland investeringarna. Alliansen har föreslagit att skolan ska innehålla samma typ av idrottshall som Skogsängsskolan och Säbyskolan. Oppositionen motsatte sig det och ville bygga en mindre idrottshall men en större idrottshall på Lövhagen eller vid Bintebo.

Diskussionen blev hård, där den rödgröna oppositionen samt Rönningepartiet tog till det helt unika hotet att återremittera hela investeringsplanen för kommunen om inte Alliansen gav upp planerna på den typen av idrottshall vid Fågelsångens skola. Jag har varit med i salemspolitiken ända sedan kommunen blev sin egen på nytt 1983 och jag har aldrig upplevt något liknande. I fullmäktige kan en minoritet på 1/3 få igenom en tillfällig återremiss eller en bordläggning. Följden blir att ärendet får gå tillbaka till kommunstyrelsen och sedan upp till fullmäktige på nytt. Budgetramarna för både drift- och investeringar ska behandlas vidare av nämnder och förvaltningar och utmynna i ett förslag till budget i höst. Oppositionens agerande riskerade alltså att ställa kommunen utan en investeringsplan för skola, förskola, fastighets- och gatuunderhåll, ett stort antal projekt . Det kan naturligtvis inte tolereras så följden hade blivit att kommunstyrelsen hade fått extrasammanträda i midsommarveckan och fullmäktige hade behövt genomföra ett extramöte sista veckan i juni, med samma förslag. Alltså; mer sammanträdestid, mer möteskostnader, mer besvär och osäkerhet för förvaltningar och nämnder.

(www.fotolia.com)

Återremiss – hur man blockerar investeringar i skola, förskola och fastighetsskötsel

Agerandet från oppositionen samt Röp är värt ytterligare en kommentar. I det demokratiska systemet handlar det om att ta ställning för eller emot förslag och sedan ta politiskt ansvar för sin uppfattning. Att yrka återremiss är ett sätt att slippa ta ställning och samtidigt blockera beslutet, särskilt om det är återremiss med hjälp av en minoritet. Tyvärr börjar det här bli alltmer vanligt. I den här debatten användes minoritetsåterremissen som en ”markering”, jag vill kalla det ett hot, för att Alliansen skulle ändra sitt förslag. Varför inte bara rösta ”nej”? Detta beteende liknar filibustermetoden i USA då man pratar och pratar för att blockera förslag i något av kongressens båda hus. Sådana metoder ska vi inte använda i Salem!

Vi inom Alliansen måste ständigt ta ansvar för att kommunen får en budget och kan arbeta efter en investeringsplan. Det får gå före den frustration vi kan känna över tveksamma politiska metoder. Därför gick vi med på att återremittera frågan om idrottshallen mot att oppositionen släppte hotet om att minoritetsåterremittera hela investeringsplanen. Det blev också fullmäktiges beslut. Frågan om idrottshallen kommer åter upp i budgetbehandlingen i slutet av sommaren.

 

(www.fotolia.com)

Alliansens budgetramar godkändes

Efter två timmars debatt fattades beslut om budgetramarna. Alliansens förslag höll, med undantag av återremissen ovan. En rad yrkanden från Vänsterpartiet avslogs. Röp och MP markerade att de undvek att delta i några av delbesluten. Fullmäktige avslog också ett yrkande från Socialdemokraterna om sex miljoner extra till Kommunstyrelsens förfogande 2018, vilket skulle leda till minusresultat 2020 eller fler besparingar 2019. Inom Alliansen anser vi att en eventuell idrottsplats är ett projekt kommunen inte har råd med nu, kanske om ett antal år, men det måste också finnas ett behov. Därför är det bra att kommunen kan kombinera föreningslivets behov av fler hallytor med den nya grundskolans behov i Fågelsången.

Elbilar på G

Fullmäktige antog därefter nya indikatorer för miljö och transport. Tekniska Utskottet har tagit nya indikatorer för energi och föreslagit fullmäktige. Förslaget innebär att kommunen ska gå över till elbilar i sin personbilsflotta under en period av sju år. Formuleringen är ”fossilfria personbilar”. Miljöpartiet tyckte formuleringen skulle vara mer strikt, ”helt fossilfria personbilar”. Vårt förslag är dock den formulering som används nationellt, därför blev den också beslutad. Till ärendet hör att det finns en elbilsstrategi beslutad, med bl a laddstolpar, så inriktningen är solklar.

Spontanbad bättre än nya parkeringsplatser

Anders Klerkefors, Röp, hade motionerat om att utreda kostnaderna för badplatser i Flaten och vid Sandbäck vid Uttran. För ungefär ett år sedan besvarades liknande frågor i en interpellation. Uppgifterna var alltså kända för Rönningepartiet, ändå lade de motionen. Då som nu blev svaret att en kommunal badplats kräver omklädningsutrymmen, toaletter och parkeringsplatser. Det finns det inte utrymmen för på de föreslagna platserna. Därför blev beslutet avslag. Dock finns det gott om bryggor i Rönninge för spontanbad.

Kristendom i skolan?

(www.fotolia.com)

Håkan Paulson, KD, hade motionerat om att Svenska kyrkan skulle få informera om konfirmationsundervisning i Salems skolor. Håkan argumenterade för motionen och underströk att Sveriges historia, som en del av den västerländska kulturen, är baserad på kristendomen. Svaret blev att det inte var möjligt enligt lagstiftningen att särbehandla Svenska kyrkan, då statskyrkan avskaffades år 2000 och skolan därför inte ska innehålla några konfessionella inslag. Vi var några stycken som höll med Håkan i hans historieanalys, men konstaterade att motionens förslag inte var möjliga att bifalla.

Parkeringen vid E4/E20

Anders Klerkefors, Röp, hade interpellerat och frågat om något nytt hade hänt med säkerheten vid parkeringen vid E4/E20. Det är Stockholm Vatten AB. Kommunen har således ingen dispositionsrätt över platsen, heller inget formellt ansvar. Svaret underströk detta. Kontakter med polisen gav vid handen att man inte såg några särskilda ordningsproblem med platsen. En övergiven bil hade funnits på området under någon månad utan åtgärd från markägaren. Kommunens Miljö- och Samhällsbyggnadsförvaltning (MSB) begärde därför tillstånd från Stockholm Vatten för att forsla bort bilen, vilken också skedde efter alla konstens regler (det krävs en omfattande administrativ procedur för att kunna forsla bort bilar). Svaret utmynnade i att inga andra åtgärder var aktuella, förutom att hålla kontakt med markägaren och polisen för att undvika problem.

Mellersta Hallsta – tänkbart utvecklingsområde om inte Skogsstyrelsen slår till

Mats Nittve, MP, hade interpellerat undertecknad om ett uttalande fällt i samband med att Skogsstyrelsen ville rödlista området Mellersta Hallsta (norr om Södra Hallsta, mittemot Circle-K) som biotopskyddat. ”Naturvårdsintressen kan inte få vara allenarådande i närhet av ett storstadsområde”, var mitt uttalande. Mats Nittve frågade om det fanns några områden där naturintressena kunde vara allenarådande? ”Naturreservat som Bornsjöbygden, Garnudden och snart Ersboda”, var mitt svar. ”På vilket sätt är Mellersta Hallsta ett framtida utveklingsområde?”, frågade Mats Nittve vidare. ”Det är tänkbart att bygga bostäder på, i framtiden”, blev mitt svar. Området, som ägs av Stockholm Vatten AB. finns också med som ”utredningsområde” i förslaget till översiktsplan.

Algblomning i Dånviken 2016

Mötet avslutades med att Björn Kvist, M, ordförande i Bygg- och Miljönämnden, svarade på en fråga från Anne Henningsson, MP, om algblomning i Dånviken förra sommaren. Problemet var om algblomningen berodde på bristfälliga avlopp. Björn Kvist svarade att en inventering gjorts som visade att tre fastigheter av ca 50 hade otillfredsställande avlopp. Algblomningen berodde troligtvis på dålig cirkulation i Dånviken, det finns ett mindre tillflöde och ett lika litet utflöde från Dånviken till Uttran. Kommunen har dock ögonen på situationen i Dånviken.

Därefter önskade fullmäktiges ordförande Olle Glimvik, M, en trevlig sommar och sammanträdet avslutades.

 

Fullmäktige kom halvvägs, men det blev beslut om centrum och ny skola

Eurasian Jay perched in tree in snowy scene, Norway.
(www.fotolia.com)

Torsdagens fullmäktige hade den tyngsta föredragningslistan på år och dag. Först hela diskussionen om ett framtida Salems centrum, därefter beslut om ny grundskola, följt av äldreplan och ett antal motioner. Se webbsändningen här.

Kvällen började med att ordföranden Olle Glimvik höll ett minnestal för Anders Forsberg som avled nyligen. Anders var moderat och har varit förtroendevald sedan den nya kommunen startade 1983. Främst var Anders ordförande i Kultur- och Fritidsnämnden under många perioder, men också fullmäktigeledamot, medlem av kommunstyrelsen m m. ”Vi minns en omtyckt kollega och en kär vän”, avslutade Olle Glimvik. Fullmäktige höll sedan en tyst minut till Anders minne.

Därefter hyllades Rönninge Show Chorus för sitt (försvarade) VM-guld från slutet av 2016. Fullmäktige fick njuta av körens finalnummer från Las Vegas och sedan fick en mindre grupp med ledaren Britt-Helen Bonnedahl i spetsen ta emot kommunens standar och blommor.

Preludierna inför fullmäktige avslutades sedan med två medborgarfrågor. En var kritisk mot undertecknad och Alliansens p g a beslut om strategin för paviljonger för nyanlända. Den andra frågan var kritisk mot oppostionsrådet Arne Närström (S) för att han inte var kritisk mot våra ställningstaganden om samma paviljonger. Min beskrivning här är inte objektiv, men diskussionen var heller inte särskilt upplyftande. Den kan ses på You Tube . Jag kan konstatera att vi alla borde hålla debatten ren från ”alternative facts”.

Efter en timmes preludier var det dags för själva sammanträdet. Frågan om utvecklingsalternativ för Salems centrum behandlades först. Glädjande nog var fullmäktige helt enigt. Alternativ Beta, ett nytt centrum på Säby bollplan med bostäder i norr och söder, ska ligga till grund för förhandlingarna inför ett planuppdrag. Observera att beslutet i torsdags endast är ett beslut om inriktning. Det ska alltså förhandlas och träffas ett preliminärt avtal för att därefter tas upp till fullmäktige för definitivt beslut. Jag har sagt det tidigare, men det känns både omtumlande och högtidligt att få staka ut geografin för kommande salemsbor genom ett nytt centrum. Vi ska nu öppna möjligheterna för medborgarna 2050, inte enbart för oss själva.

Sedan var det dags för förslaget att anlägga en ny grundskola vid Fågelsången. Läs om förslaget på kommunens websida och vår moderata web. Debatten kretsade kring elevprognoser och motförslaget från Liberalerna, nämligen Södra Hallsta, mittemot ”Circle-K”. Vi moderater, S, C och MP hävdade att skolan bör ligga där de framtida eleverna kommer att finnas. L och Röp ville att skolan bör anläggas där föräldrarna har närmast till pendeltåget. ”Barnen kan åka buss”, yttrade L:s gruppledare Mia Franzén, medan vi underströk att eleverna ska ha säkra gång- och cykelvägar på näravstånd till Fågelsången istället för att tvingas till skolskjutsar. I sista stund hade L kastat in en ytterligare skola i Salem i resonemanget, en skola som kunde byggas senare. Men kommunen har inte möjlighet att bygga hur många nya skolor som helst, så det känns inte trovärdigt. Vid omröstningen visade det sig att det fanns en överväldigande majoritet för Fågelsången, 26 röster mot 5. Ett tack till Socialdemokraterna, Centern och Miljöpartiet för bra samarbete.

Fullmäktige avslutades med en rapport om äldreomsorgsplatser samt att en ny äldreplan antogs. Klockan hade då hunnit bli 23:00 och resten av ärendena bordlades till ett extrasammanträde i slutet av mars. Jag vet inte om jag varit med om att vi varit tvungna att bordlägga halva föredragningslistan, men så blev det när de folkvalda i Salem stakade ut kartan mot framtiden med ett nytt centrum och en ny skola.

Intressant?           Salems centrum

Bra trafikuppgörelse i landstinget – fler kan åka kollektivt (uppdaterad 13:54, 10 maj)

1605TrafiköverenskommelseMP
Alliansens och Miljöpartiets företrädare som nu kommit överens om SL-kortet och SL:s utbyggnad.

Alldeles nyss presenterades en uppgörelse mellan Alliansen och Miljöpartiet i Landstinget om en långsiktig finansiering av SL om enhetstaxa och andra viktiga utvecklingsfrågor för SL. Förra året förhindrade en tillfällig majoritet i landstingsfullmäktige en höjning av SL-kortet och Trafiknämnden tvingades spara, mest på busstrafiken. Det senare kritiserades av Socialdemokraterna trots att de själva gick i spetsen för att förhindra höjda intäkter till SL. En intäktshöjning som fortfarande behövs.

Miljöpartiet och Alliansen är nu överens om följande:

 • SL-kortet höjs med 40 kr/månad 2017 och därefter med 3,3% per år t o m 2019. SL-kortet blir fortfarande Sveriges näst billigaste månadskort och skattesubventioneras med ca hälften. SL-kortet kommer att kosta 830 kronor för vuxna respektive 550 kronor för pensionärer, ungdomar och studenter.
 • Det blir enhetstaxa där varje enkelbiljett med SL kommer att kosta 30 kr för vuxna, ungdomar, pensionärer och studenter betalar 20 kr.
 • Roslagsbanans ombyggnad fortsätter enligt planerna.
 • Tvärbanan till Kista genom bl a Sundbyberg kan förverkligas.
 • Spårväg Citys byggs ut till Centralen med bl a ny hållplats utanför Åhléns.
 • Det blir en parlamentarisk arbetsgrupp för att undersöka om priset på SL-kortet kan indexeras istället för att som nu höjas vid enskilda tillfällen.
 • Kollektivtrafiklösningar för Norra Djurgårdsstaden ska undersökas vidare.
 • Direktbussarna från Nynäshamn och Haninge fortsätter att gå, det gäller busslinjerna 810, 861, 862 och 869.

För mig är denna uppgörelse den viktigaste på många år i landstinget. Den känns känns som ett genombrott att vi fått till stånd en säkerställd finansiering av SL-trafiken. Turtätheten på buss och spår ska bygga på ett ansvarstagande från partierna i landstinget. Det finns nu. Den här uppgörelsen säkerställer att kollektivtrafiken byggs ut och att fler kan resa kollektivt.

Intressant?

Kommunfullmäktige 19 november: ”Salems skattebetalare har rätt till att få sin beskärda del av en välskött ekonomi”

(www.fotolia.com)
(www.fotolia.com)

Klockan 17.00 under den regntunga och mörka torsdagen, samlades fullmäktige för budgetsammanträde. Inledningsvis uppvaktades Rönninge-Salems Kampsportklubb för sina goda insatser på den internationella mästerskapsscenen. Två medborgarfrågor avhandlades: en om eventuell nedsatt hastighetsbegränsning på Skyttorpsvägen, en annan fråga från en medborgare till Centerpartiet.

Budgetdiskussionen begynte med inledningsanförande från undertecknad (Läs här: 1511budgetanförande ). Kontentan var att Salems kommun samtidigt förstärker kvaliteten och sänker skatten med 25 öre. Ett antal inlägg följde. De mest intensiva debatterna kretsade kring kommunens miljömål, kring Socialdemokraternas förslag att kommunen skulle starta ett bostadsbolag samt om den ideologiska betydelsen av en skattesänkning. – Salems skattebetalare har rätt till att få sin beskärda del av en välskött ekonomi. Kommunen ska inte ta ut mer i skatt än nödvändigt, förfäktade undertecknad med instämmande av Delmon Haffo och andra partikamrater. (MP) och (V) delade inte vår positiva syn på att medborgarna fick mer pengar i plånboken genom en skattesänkning. (S) var ”oroliga”. (S) och (MP) ville ha oförändrad skattesats. (V) ville höja med 23 öre till 20:13.

Fullmäktige beslutade enligt Alliansens förslag om 19:67, d v s en sänkning med 25 öre. Ingen begärde votering.

Rönningepartiet bjöd på en udda uppvisning. (Röp) stödde skattesänkningen men ”deltog inte i beslutet” om budgeten i övrigt. Däremot framförde (Röp) att de ansåg att det fanns ett antal besparingsmöjligheter i budgeten. Låt mig konstatera följande: (Röp) har i allmänna val sökt väljarnas mandat på politiken att de ska utnyttja varje skattekrona bättre. Men när det blir ”verkstad” då budgeten ska beslutas, har de ingen uppfattning om hur skattepengarna ska användas. (Röp):s väljare borde rimligen fråga sig ”Hur har ni använt vårt förtroende?”. Vad blir svaret? ”Till noll och intet”?

Det var roligt att se så många uppe i talarstolen. Från Alliansens sida deltog undertecknad, Mia Franzén och Kristina Bjureklev-Netzell (FP), Ankie Bosander (C), Håkan Paulson (KD) samt Delmon Haffo, Elisabeth Bovin-Exner och Björn Kvist (M). När diskussionen var över stod det alltså klart att Salems kommun 2016 får sänkt skatt med 25 öre och ett antal satsningar på biblioteket, Kulturskolan, fritidshemmen, äldreomsorgen m m. (Läs mer här.)

Efter paus och voteringar om budgeten togs ett antal rutinärenden om reglementen, rapportering från Socialnämnden och nya programpriser inom gymnasieskolan. En ny alkohol- och drogpolicy antogs. En motion från Mats Nittve (MP) om att införa e-förslag på kommunens hemsida var föreslagen att bli avslagen. Vi i Alliansen hänvisade till medborgarfrågorna i fullmäktige som vi tycker fungerar bra. Dock tyckte en minoritet i fullmäktige att motionen skulle återremitteras, vilket därmed blev beslutat genom s k minoritetsåterremiss. Därefter besvarade undertecknad två interpellationer från Rönningepartiets Anders Klerkefors. Den första handlade om parkeringsytan nere vid Säby begravningsplats och ordningssituationen där, kunde belysning sättas upp? Marken tillhör Stockholm Vatten AB som inte vill bekosta belysning på platsen. Den andra interpellationen rörde kostnadsökningen för parkeringsplatsen vid kvarteret Ålkistan, öster om Folkets Hus. Svaret blev att kostnaden ökat från 1,9 mnkr till 3,4 mnkr p g a att det blivit nödvändigt att förskjuta anläggningen uppåt i slänten, men att parkeringsplatserna är nödvändiga.

Slutligen var det dags för avsägelser och fyllnadsval. Vi moderater tackar Lars Pilsetnek för många års värdefullt arbete som Socialnämndens ordförande. Ny nämndordförande blir Elisabeth Bovin-Exner som också tar plats i kommunstyrelsen. Lycka till Elisabeth! Fullmäktiges presidium ser numera ut enligt följande: ordförande Olle Glimvik (M), 1:e vice ordförande Tommy Eklund (S), 2:e vice ordförande Björn Odelius (M).

Intressant?

 

 

 

Nej, Miljöpartiet, vi ska inte ha några husvagnsläger i Salem!

1505MölleHåkanBerg

Under 5-7 dagar var ett antal husvagnar ”parkerade” och bebodda vid Möllebadet i Salem. Efter två besök av kommunens tjänstemän samt ett av polis har husvagnarna nu flyttats. Kommunen hade också ansökt hos Kronofogden om avhysning. Miljöpartiets Mats Nittve tycker i ”Södra Sidan” att kommunens förfarande är ”gräsligt” och att ”det saknas en politisk vilja att hjälpa de stackarna”.

Låt oss först vara överens om att lagar och regler gäller lika för alla, kommuninvånare eller andra. Det är förbjudet att parkera husvagnar vid Mölle längre än 24 timmar. Naturligtvis är det också förbjudet om detta sker i något som verkar vara en bosättning.

Jag förstår inte hur Miljöpartiet och Mats Nittve tänker. Man kan inte ställa krav på särbehandling och rätt att bryta mot bestämmelserna med motiveringen att man kommer från fattiga förhållanden i ett annat EU-land. I ett annat sammanhang har Mats Nittve begärt att kommunen ska ordna plats för husvagnsboende. Var vill Miljöpartiet ha dessa platser och hur ska de anordnas?

Min uppfattning är att vi inte ska ha något husvagnsboende som detta i Salems kommun. Det är inte kommunens ansvar att anordna platser för boende av detta slag vare sig i husvagnar, tält eller liknande. Tvärtom är det olämpligt eftersom det kan innebära oordning, intrång på annans mark och också upplevas som störande. Det hade definitivt varit störande om husvagnslägret vid Mölle hade fått stå en längre tid, nu när Möllebadet ska öppna för sommarsäsongen.

Polisen har bekräftat att husvagnslägret vid Mölle har varit utsatt för paint ball-beskjutning, vilket naturligtvis är helt oacceptabelt.

Det var bra att husvagnarna flyttades. Men det var också kommunens skyldighet att åtgärda problem som dessa och begära beslut om avhysning.

Intressant?

 

Riksdagen följde inte order

(www.fotolia.com)
(www.fotolia.com)

Nej, Riksdagen följde inte statsministerns maningar. Alliansens budget blev bifallen och S/MP-regeringen kommer att utlysa nyval.

Valresultatet var ju redan på valnatten glasklart för samtliga inblandade. S, MP och V var starkaste block, men i minoritet. Stefan Löfven åtog sig att bilda en minoritetsregering. Gör man det måste man vara medveten om att man är just i minoritet. Det räcker inte att se den kommande regeringstiden i minoritet som en process där ”det fixar sig”. Politiken är en obekväm stubbåker där det knappast är lättrampat. Politiken kan också vara som att möta ett välmarkerande fotbollsförsvar som inte ger något ifrån sig gratis. Politiken är inte direkt jämförbar med relationerna mellan fackförbund och arbetsgivare. ”Konfliktvarsel” på politikens arena slår oftast tillbaka. Media kan heller inte alltid förväntas vara en medaktör, inte ens för en S/MP-regering.

En minoritetsministär behöver således stöd för att få igenom sin politik. Detta är ju fundamenta och självklarheter, men det tål inte bara att upprepas, snarare behöver det repeteras. En minoritetsregering kan söka stöd från olika sidor i Riksdagen. Redan från början tedde sig ett stöd från SD som mindre realistiskt. SD:s tydliga uttalanden om att man var beredda att stödja den budget ”som var minst skadlig för Sverige” inbjöd knappast till närmanden. Därmed var en hypotes för en lyckad minoritetsregering borta.

SD:s parlamentariska uppförande är en sak i sig. Först bryter de praxis i Riksdagen genom att förkunna att de inte bara avser rösta för sitt eget förslag. När det fallit kommer de även att rösta i huvudvoteringen. Därefter framför de att de kommer att rösta emot varje budget som inte går deras väg i den egna ”hjärtefrågan”. SD bekräftar därmed bilden av partiet som inriktat på en enda fråga (alltmedan en budget är en helhet och en ”mix” av olika politiska ambitioner) samtidigt som de blir helt oberäkneliga.

Då återstod Allianspartierna. En minoritetsregering som eftersträvar ett breddat samarbete kan bereda väg för ett samarbete eller försvåra förutsättningarna. Samarbete rent allmänt, kräver vanligen någon form av insikt om vikten av samarbete men också ett förhållningssätt som gör att motparten vill bli en medspelare. Hur var ”manegen krattad” för att bryta blockpolitiken? Vänsterpartiet utelämnades förvisso från regeringen, men därefter skedde flera uppgörelser med riktning åt vänster. Förbifarten frystes, nya signaler om att Bromma kan läggas ned, uppgörelsen i Friskolekommittén bröts, en uttalad vänsterinriktad utredning om att avskaffa vinster i välfärdsföretag (eller rentav välfärdsföretagen i sig) kablades ut av en mycket nöjd V-ledare. Ovanpå detta kom höjda skatter. Alla dessa örfilar åt Alliansen delades ut under den parallella förkunnelsen om att samarbetets era var inne och blockpolitiken ute. Slutligen lanserades det innovativa påbudet att det – pro primo – var egendomligt om Allianspartierna gick samman om ett budgetförslag och – för det andra – att Alliansen inte skulle rösta på sitt eget förslag och istället ansluta sig till ”Samarbetsregeringens” linje. Politikens turer är ibland förunderliga, men hur kan någon på allvar föreslå att Alliansen skulle  överge sina egna förslag och rösta för den politik de var emot?

Att kalla detta förhållningssätt för ”motsägelsefullt” är alltför milt. Det är buffligt och anti-intellektuellt, levererat av avsändaren som om tilltänkta samarbetspartners kan tilldelas rena förhållningsorder istället för konstruktiva resonemang. Det vittnar om ett självförtroende om det egna partiets medieklimat som fanns någon gång före 1960-talet.

Allianspartierna stod alltså på sig och var fräcka nog att rösta på sitt eget gemensamma budgetalternativ. Det vann riksdagens bifall. Regeringen hade då valet att avgå eller utlysa extraval. För Socialdemokraterna är regeringsmakten allt. Självfallet sitter man kvar, även om det innebär att man är ”lame duck” efter två månader på taburetterna. Ett nytt nederlag är att vänta i mitten av december då Riksdagen lär rösta för ett utskottsinitiativ om att återuppta arbetet med Förbifart Stockholm. Det kommer sannolikt att ignoreras från Rosenbad. Istället höjer de insatserna och mobiliserar för extravalet.

Inför 22 mars är det många som befarar att SD ska öka ytterligare. Jag är inte alls säker på det, snarare tvärtom. De ca 800 000 väljare som gått från S, M eller andra partier och lagt sin röst på SD måste ställa sig frågan om partiets agerande i Riksdagen är ett seriöst sätt att använda det förtroende som många väljare gett dem? Sverige måste primärt regeras. Då kan samtliga väljare jämföra 96 månader med Alliansen och Fredrik Reinfeldt i regeringsställning med två månader med Stefan Löfven och Åsa Romson. De kan jämföra Alliansens resonerande stil och tonläge med ”Samarbetsregeringens”. De kan också jämföra Alliansens jobbvinnande politik med S/MP:s eftergifter åt vänster: stopp för Förbifarten och Bromma, upp med skatterna och arbetsgivaravgifterna för unga. Även om jag inte väntat mig en tredje valkampanj under ett års tid, ser jag med tillförsikt fram emot den valrörelsen.

Intressant?

 

 

 

 

 

Budgeten beslutad – av 31 politiker nära dig

(www.fotolia.com)
(www.fotolia.com)

I torsdags var det premiär för nya fullmäktige, som ska sitta till 2018. Totalt 31 ledamöter och kring 20 ersättare intog sina platser. Vi startade med öppningsmusik från Salems Kulturskola. Irma Van den Poel, Malin Van den Poel och Anton Österlund framförde bl a ”Du är den ende” i en bedårande vacker slow-jazz-tappning som skapade en varm stämning. Som ålderspresident (flest tjänsteår) fick undertecknad öppna sammanträdet med ett anförande på följande temata: tidsexposé över 35 år i Salem, ålder och erfarenhet samt förtroendeuppdraget i en representativ demokrati.

Novemberfullmäktige är det årliga kraftprovet för politikerna närmast dig, det är då vi beslutar om budgeten 2015 och ekonomisk plan 2016-17. Det blev en inledning även här (Ordförandeförslag, budget 2015-2017) där jag framhöll följande:

 • plusresultat enligt kommunens mål för god ekonomisk hushållning, 1% av skatter och bidrag för 2015 och 2016, något svagare 2017
 • oförändrad kommunalskatt 19:90
 • nya miljösatsningar, bl a sanering av gammal deponi vid Ersboda
 • ökad vistelsetid i förskolan för barn som får syskon eller vars förälder är arbetslös
 • nya investeringsprojekt, bl a simhallen, skateanläggning och en minifotbollsansläggning i Söderby Park

Oppositionen presenterade sina budgetalternativ. ”De rödgröna” hade några gemensamma yrkanden, men ”spretade” betydligt från MP:s nya naturreservat, via S’ överskottsfonder till V:s skattehöjning på 23 öre. Rönningepartiet ville bl a inte bygga en förskola i södra Hallsta, annars biföll de i stort Alliansens budget. SD var på plats, men hade inget budgetyrkande och deltog inte i debatten.

Alliansen har utlovat höjda lärarlöner i budgeten, men de kommer att tas inom givna anslag, precis som i år då lärarna i Salem fått 3,5% i löneökning trots att budgeten antagit 2%. Här ville ”de rödgröna” att kommunen redan från början skulle anslå 1 miljon till lärarlöneökningar, något som endast motsvarar 0,4%. Alliansens linje blev också fullmäktiges.

Vi inom Alliansen har haft ett hårt jobb med åtskilliga tuffa prioriteringar mellan alla förslag från nämnder och förvaltningar. Det bildar en slutprodukt till budget som utmynnar i ett överskott på 1% av skatter och bidrag. Oppositionen har sedan gjort det lätt för sig. Man utgår från vår slutprodukt (där prioriteringarna redan är gjorda), unnar sig sedan att gå ned på 0,5% i överskott och försöker få de ca 4 miljonerna man får över att räcka till sina partiprofileringar. Många gånger är deras lösning att föreslå utredningar på 100 000 kr styck. Man blandar också in politiska frågor som knappast hör till själva budgeten, som nya bostadsprojekt, bildande av kommunalt bostadsbolag och nya naturreservat. När oppositionen yrkade att 100 000 kronor skulle anslås för en utredning om var en eventuell idrottsplats kan placeras, blev det lite märkligt eftersom ett sådant beslut redan tagits och utredningen är på väg. Resultatet blir en ganska skev diskussion där Alliansen pratar budget och oppositionen pratar ”önskelistor”. Ett undantag är Vänsterpartiet som är konsekventa och går fram med helt finansierade förslag med skattehöjning på 23 öre.

Nåväl, Alliansens budget gick igenom. Det blev votering om yrkandet beträffande utredning av idrottsplats (19 för Alliansens linje, 8 för S-linjen, 4 avstod). Det blev också votering om V-yrkandet beträffande 3 miljoner ytterligare till Barn- och Utbildning, som avslogs (21 för Alliansens linje, 3 för V:s förslag och 7 avstod). En ytterligare votering gällde V-yrkandet om ytterligare 2 miljoner till Socialnämnden för personalförstärkningar i äldreboenden, vilket skulle finansieras med en skattehöjning. Yrkandet avslogs (28 för avslag, 2 för V:s förslag, 1 avstod). Övriga ändringsförslag från oppositionen avslogs utan omröstning. Ifråga om skattesatsen vann Alliansens linje på oförändrat 19:90 visavi V:s förslag att höja till 20:13.

Jag skulle vilja ställa två frågor till Rönningepartiet. Röp vill spara 20 miljoner på investeringarna genom att inte bygga förskola i södra Hallsta. Men var ska barnen gå i förskola? Röp sade också nej till inköp av bostadsrätter för 6 miljoner. Detta är lägenheter som behövs för att kommunen ska uppfylla sina sociala skyldigheter. Om man är politiker i majoritet måste man ta ett större ansvar än så.

Till slut var vi klara. Salems kommun har en budget för 2015-2017 och kommunen rullar på.

Intressant?