Etikett: it

Salem satsar vidare på Google Apps och Chromebook

Infographic design with cloud computing on the gray background. Eps 10 vector file.
(www.fotolia.com)

Salem har gått i spetsen för att svenska kommuner ska kunna använda molntjänster via Google Apps. Det har varit en lång dragkamp med Datainspektionen där kommunen lagt ned stor möda på att finna avtalslösningar och argument för dessa lösningar. För Salem har det inneburit väsentligt lägre driftskostnader för vår administration och stora förenklingar för användarna. Google Apps är ett bra verktyg inte minst för våra elever. Nu går vi vidare och utrustar eleverna med Chromebook-datorer som är väldigt behändiga och specialanpassade för att använda i ”molnmiljö”. All IT-utbyggnad och elevernas och lärarnas egna ”smartphones” har frestat på de trådlösa nätverken i skolorna. Dessa har nu uppgraderats. Det yttersta syftet med IT-utbyggnaden är naturligtvis att göra skolarbetet enklare, roligare och underlätta för eleverna att fortsätta att nå bra resultat.

Läs mer här.

Intressant?

Datainspektionen godkänner avtal med Google (english – see below)

(www.fotolia.com)
(www.fotolia.com)

Salems kommun beslöt för fem år sedan att gå över till Googles molntjänster. Datainspektionen hade dock invändningar och har krävt att avtalen mellan kommunen och Google ska ändras på en del punkter. Avtalen har genomgått flera förändringar, Datainspektionen har krävt nya revideringar och svar på frågor. Detta har pågått i fem år, en period där Salem fått gå i spetsen som pilotfall bland Sveriges kommuner, eftersom vi varit pionjärer på detta område. Detta har också betytt ett ingående och enträget arbete, ofta på egen hand, för att möta Datainspektionens återkommande nya krav.

Nu har Datainspektionen godkänt ett avtal som Simrishamns kommun tecknat med Google, identiskt med det avtal som 2014 tecknades mellan Salems kommun och Google. Vi är väldigt glada över att våra tjänstemäns enträgna arbete nu burit frukt. Många svenska kommuner har kunnat dra nytta av vårt pionjärarbete. Förutom den goda funktionalitet vi uppnått genom molntjänsterna har Salems skattebetalare sparat nära 20 miljoner kronor totalt under fem år.

Ett stort tack till vår IT-chef Tony Söderlund och kommundirektör Mats Carlsson som ansvarat för kommunens insatser i denna fråga.

Salems kommuns pressinfo

Intressant?

 

Swedish Data Protection Agency says OK to agreement on cloud-computing between Google and swedish town-councils

The municipality of Salem, Sweden, decided five years ago to sign an agreement with Google aboud cloud-computing. The Swedish Data Protection Agency raised objections and demanded adjustments. The agreements has been revised several times during five years. During these years, Salem has been a frontrunner among swedish municipalities in this project and have done a lot of hard work and negotiations to meet the demands.

The Swedish Data Protection Agency has approved an agreement signed by the municipality of Simrishamn and Google, identical to the agreement of Salem and Google, signed in 2014. We are very happy to aknowledge our officials devoted work to reach this solution. A lot of swedish town-councils are now in the position of taking advantage of our work. Google Apps has many efficient solutions. Furthermore our organisation has made about 2 million Euros in total costreduction during five years.

I´d like to express our gratitude to our data manager Tony Söderlund and CEO Mats Carlsson whose been in charge of Salems activities and efforts in this project.

Apropå ”Agenda”: Salem har inga känsliga personuppgifter i ”molnet”

(www.fotolia.com)
(www.fotolia.com)

I gårdagens ”Agenda” fanns ett reportage om att ett ökande antal kommuner går in i ”molnlösningar” för sin IT-verksamhet och Datainspektionens kritik mot detta. Kritiken gäller att ”molnlösningar” inte skulle vara förenligt med Personuppgiftslagstiftningen.

Som alltid när det gäller TV-reportage finns det en stor mängd information som klipps bort. Ibland innebär det att viktiga fakta eller uppfattningar går förlorade. Salems kommun har därför kommenterat Agenda-reportaget på sin hemsida. Där framgår bl a att Socialförvaltningens personuppgifter går på ett internt system och att kommunen naturligtvis gjort en riks- och sårbarhetsanalys. I övrigt upplever vi att Datainspektionen gärna vill skapa en prejudicerande dom för att veta hur de förväntas tolka lagstiftningen och därför driver detta ärende vidare. Vi har dock täta diskussioner och ger hela tiden förslag till lösningar som Datainspektionen kan tänkas acceptera. Till sist ska nämnas att kommunens policy och ställningstaganden förankrats politiskt och följs politiskt.

Intressant?

Salem och Google

Salems kommun är först på plan med att använda Googles molntjänster för informationshantering. SVT och Computer Sweden rapporterar idag att detta är olagligt och att Datainspektionen ålagt oss att träffa specialavtal med Google. Den springande punkten skulle vara att Google kan anlita underleverantörer som måste bindas med specialavtal för att inte möjligheten ska ligga öppen att använda personuppgifterna.

Vi politiker ställde en rad basala frågor innan beslut togs att gå över till Google, bl a om säkerheten för personuppgifter. Våra tjänstemän har sagt att vi har betryggande lösningar för att detta ska vara säkrat, bl a genom ”Safe Harbour-avtal”. Våra avtal med Google säger att de inte kan agera på egen hand utan vårt godkännande. Personuppgifter ska naturligtvis inte kunna föras vidare. Se vårt pressmeddelande här.

Intressant?

”Det är inte bara frågan om pengar till datorer, utan också om hur de används.”

 

Revisorerna har skrivit en granskningsrapport om hur IT används i skolorna. Revisorerna är inte helt nöjda, det finns ”förbättringsområden” som det brukar heta. Jag kan förstå det. Revisorernas undersökning visar att lärarna inte känner till mål och policies som beslutats centralt. Det händer också att åsikterna går isär om vem som ska göra vad.

De senaste åren har anslagen höjts för att öka datortätheten i skolorna. Men en gyllene regel är att IT-utvecklingen hos elever och lärare inte bara får kretsa kring pengar till datorer, det är ett självbedrägeri, utan fastmer om hur man arbetar med datorerna.

Det finns mycket att säga om rapporten, men en komponent gör mig kritisk. När kommunens IT-strategi arbetades fram 2004, minns jag särskilt att vi satsade hårt på att inrätta särskilda IT-pedagoger på varje skola. IT-pedagogerna var lärare som skulle arbeta en del av sin tjänst med att vara en lokal IT-resurs på varje skola. De skulle också arbeta ihop i ett kommunnätverk. Döm om min förvåning när jag nu fått läsa att IT-pedagogerna avvecklats 2010, utan någon som helst återkoppling till oss politiker som beslutat om deras existens.

Det är för mig ganska självklart att det inte räcker med en central IT-enhet som svarar för support m m. Skolorna är så pass självstyrande enheter att lokala resurser behövs. Förvaltningen har därför startat upp IT-stödjare, vilket är bra. Men om man som politiker ska kunna ta ansvar, ja över huvud taget ha någon funktion att fylla, då får tjänstemännen se till att höra av sig när de upplever svårigheter att fullfölja politiska beslut.

Vi har satsat en IT- miljon extra under förra året för att höja datortätheten och installera trådlösa nätverk, något som nu är klart. En mängd förbättringar av kommunens IT-infrastruktur är på gång. Vi är också angelägna att elever och lärare ska känna att det finns såväl ett centralt som ett lokalt stöd bakom 17-tumsskärmen.