Etikett: idrott

Budgetfullmäktige i Salem godkände skolidrottshall vid Fågelsången

(svt.sodertalje.se)

 

Medborgarfråga om vägen till blivande Fågelsångens skola

I torsdags möttes fullmäktige för att fastställa budget för 2018-2020. Webbsändningen från fullmäktige finner du här. Innan budgetdebatten fick undertecknad besvara en medborgarfråga från Monika Kärrström, ordförande för bostadsrättsföreningen Rönningeborg. Monika frågade hur kommunen tänkt sig trafiklösningen fram till Fågelsångens skola och den kommande skolidrottshallen. Igår sändes också ett nyhetsinslag i SVT Södertäljes lokalnyheter om något som måste betecknas som delvis en annan fråga, nämligen Socialdemokraternas förslag till en större arena med plats för 1000 åskådare.

Monika Kärrström fick svaret från mig att trafiklösningen blir den norr om Rönningeborg, utom synhåll för den bostadsrättsföreningen. Parkeringslösningen blir sannolikt utefter infartsvägen. Tanken är att hålla biltrafiken borta från själva skolan. (Varuleveranser m m måste naturligtvis släppas fram.) De nuvarande tankarna inom kommunen illustreras av skissen nedan, där p-platserna utefter infartsvägen syns väl. Det är ingen formellt gällande illustration, det är en information om tankarna i nuvarande läge. I debatten yttrade sig en hel del övriga politiker, de flesta med agendan att bygga en liten hall vid skolan och en större matcharena på annan plats. Mer om detta längre fram i artikeln.

(Skiss från Miljö- och Samhällsbyggnadsförvaltningen som visar de nuvarande tankarna om väganslutning till den blivande skolan i Fågelsången.)

Våra argument i sammanfattning:

 • Det behövs ytterligare en skola i Salem. I ett Salem som utvecklas måste det vara en tillgång för framtiden att se till att kommande elever får en skola.
 • Fullmäktige har beslutat, efter att ha prövat olika alternativ, att skolan ska ligga i Fågelsången. Främst beror det på att skolan då byggs där eleverna finns. Det känns ganska naturligt, alternativet är att hundratals elever ska åka skolskjuts.
 • Skolan måste ha en gymnastiksal. Från Alliansen tycker vi det är lämpligt att skolan har har en gymnastiksal motsvarande Säby- och Skogsängsskolorna eftersom det ger vettiga lokaler för att undervisa i hälsa och idrott.
 • Inom Alliansen tycker vi också att det är en plusfaktor att gymnastiksalen/idrottshallen också kan användas av föreningslivet.

Det är Bygg- och Miljönämnden som sköter planeringsprocessen inklusive de remisomgångar till allmänheten som återstår. Fullmäktige kommer slutligen att anta detaljplanen.

”En budget för fler bostäder och växande sinnen”

Undertecknads inledningsanförande följde huvuddragen i ordförandeförslaget. Alliansen presenterade en budget med dessa punkter som de viktigaste:

 • Ytterligare tre år med oförändrad kommunalskatt
 • Nya förslag på miljöområdet, gång- och cykelvägar samt IT-satsningar inom utbildningssektorn.
 • De mindre besparingar som aviserades i juni behöver inte genomföras. Resultatet ligger i nivå med kommunens finansiella mål på 1% av omsättningen 2018-2019 och strax under 2020.
 • Alliansen är överens om att anlägga en idrottshall i Fågelsången med samma planyta som Skogsängshallen och Säby sim- och sporthall.
 • Att under 2018 göra en förstudie av en gång- och cykelväg längs Salemsvägen från Tvärvägen till ”Välkomstmonumentet” nere vid motorvägen.
 • Barn- och utbildningsnämnden får 1 miljon kronor per år till IT-satsningar i skolorna.
 • VA-taxan höjs de kommande åren.

Bakom Alliansens budgetförslag står M, L, C och KD. Budgetalternativen från oppositionen varierade. Socialdemokraterna verkade nöjda med budgeten i stort och hade avvikande förslag mest om idrottshallen. Miljöpartiet hade ett antal yrkanden om energibesparande åtgärder. Dessa avslogs då kommunen redan rbetar med ett antal energiåtgårder, bl a elbilar med laddstolpar, sanering av deponier och försök för bättre vattengenomströmning i Dånviken. Rönningepartiets förslag handlade främst om att rycka upp fullmäktiges beslut att placera skolan i Fågelsången och i stället lägga den i Södra Hallsta. Vänsterpartiets förslag gick ut på att höja skatten och öka utgifterna. Sverigedemokraterna var närvarande på mötet men lade inget budgetförslag och deltog inte heller i diskussionen.

Märkligt förslag från Rönningepartiet

Rönningepartiets (Röp) förslag väcker en viktig fråga. Röp föreslog att hela investeringsanslaget till skolan i Fågelsången skulle tas bort, 199 miljoner. Därefter föreslog de att 70 miljoner skulle tillföras en ny skola vid Södra Hallsta. Kommunen behöver en ny skola. Men Rönningepartiet tycks bara vilja stödja en tredjedels skola. Så lätt är det inte att göra en budget.

Omröstningen om Fågelsångens skola skulle tillföras ytterligare 40 mnkr för en skolidrottshall slutade med 16 röster för, 11 röster emot och 4 som avstod. Röp:s representanter var splittrade mellan att vara emot och att avstå. Därefter skedde votering om avgifterna i Kulturskolan, som slutade med 20 röster för Alliansens förlag och 11 emot. I övriga beslut gick Alliansens förslag igenom utan votering.

Därefter var det mest rutinärenden. Ett nytt driftavtal med för bollplanerna i kommunen antogs, ett avtal med Rönninge Salem Fotboll. En fråga från Sanna Jansson-Wiberg, V, om flyktingmottagande, som besvarades av Elisabeth Bovin-Exner, M, ordförande i Socialnämnden.

Därmed var 4,5 timmars arbete i demokratins tjänst över.

Fullmäktige i december

1612idrottsstipendiet
Grattis till Maria Prandl-Norrgård till höger, prisutdelaren Kristina Bjureklev-Netzell till vänster.

Mitt i decembermörkret och det eviga isskrapandets tid var det dags för årets sista kommunfullmäktige. Det mest uppseendeväckande skedde innan själva mötet då årets idrottsstipendium delades ut. Kultur- och Fritidsnämndens ordförande Kristina Bjureklev-Netzell delade ut stipendiet till Maria Prandl-Norrgård från Salems Pistolklubb. Maria är en eldsjäl i klubben, inte minst i att lära ungdomar koncentration, säkerhet och konsten att skjuta med pistol. Läs mer om motiveringen här.

Själva fullmäktigemötet dominerades helt av val av nämnder för de återstående två åren fram till nästa val. Dessutom besvarades en motion om att se över och göra om kommunens hemsida. Detta har skett sedan början av året, en helt ny layout sjösattes i somras. Beslut fattades också om att höja VA-taxan fr o m årsskiftet. Anledningen är bl a att stora utbyggnader av VA-nätet i Rönninge kommer att ske de närmaste åren. Ett formaliaärende om finansiering av investeringar klubbades också.

Avslutningsvis registrerades ett par motioner och några interpellationer.

Se webbsändningen från fullmäktigemötet här.

Intressant?

Fel om idrottsanläggning

Depressed mature man

”Mitt i Botkyrka-Salem” skriver i veckans nummer (sid 24) att en sporthall med fotbollsplan och löparbanor planeras i kommunen. På förstasidan anges att ”Rönninge kan få superarena för idrott”. Jag vill dementera att en idrottsanläggning planeras eller är aktuell att bygga.

Kommunfullmäktige har begärt att tjänstemännen ska inventera eventuella platser för framtida idrottsanläggningar. Det betyder att tjänstemännen studerar vilka markområden som skulle kunna användas. Men det handlar inte om att planera eller förbereda beslut för en idrottsanläggning. Det är en helt annan fråga som kan bli aktuell i framtiden. När och om det ska diskuteras beror också på hur efterfrågan ser ut och framför allt kommunens ekonomi. Kommunfullmäktige får detta som ett informationsärende, något ställningstagande eller val av markområde kommer inte att bli aktuellt nu.

Kommunens inventering:         1503IdrottsanläggningInventering

Intressant?

 

Ikväll blir det budgetdebatt

(www.fotolia.com)
(www.fotolia.com)

Nu stundar årets budgetfullmäktige. Det märks att det snart är valår. Vi i den borgerliga majoriteten har lagt ett förslag för oförändrad skatt med fortsatt god kvalitet i verksamheten. Besparingarna sedan rambudgeten i våras har vi kunnat krympa väsentligt.

Socialdemokraterna har länge haft en avvaktande linje i skatte- och budgetfrågor. Men nu tar de ut svängarna. Salemsborna kan se fram mot en skattehöjning på 23 öre om (S) får bestämma. Därmed vill de ta oss upp till samma skattenivå som Botkyrka och Södertälje. Det är alls inga dramatiska nyheter i (S)-budgeten: exempelvis en minimal slant på  0,74 % mer till barn- och utbildning.

(S) yrkar också 300 000 kr för en konsultutredning om en idrottsplats eller friidrottshall i Salem. Här ser man klart att (S) vill ”öppna en konfliktyta” (politiskt nördspråk) mot den borgerliga majoriteten. Vågar vi avslå ett sådant ”billigt” förslag som kan vara en veritabel politisk ”godbit”?

En idrottsplats skulle sannolikt kosta uppemot 30 mnkr, inkl omklädningsrum. Salems investeringsbudget de närmaste åren är mycket ansträngd. Idag domineras den helt av det särskilda boendet (SÄBO 2015). Om vi kan avtala om en hyrlösning (med köpoption) kan vi frigöra drygt 30 mnkr totalt under den kommande treårsperioden för andra investeringar. Detta blir hela investeringsutrymmet åren framöver (utöver de vi knappast kan undvika) och rymmer inte några större projekt. Som ekonomisk ansvarig förtroendevald måste jag därför konstatera att det inte finns några möjligheter att bygga en idrottsplats under de närmaste åren. Att tro något annat är gravt önsketänkande. Att påstå något annat kräver att man är beredd att lyfta ut många av de ”måste-investeringar” vi har framför oss.

Att upprusta simhallen kan mycket väl bli en angelägen investering de kommande åren. Troligen behövs en genomgripande renovering, då simhallen och bassängen snart har 50 år på nacken. Då talar vi om investeringsbelopp som sannolikt ligger betydligt högre än de gör för en idrottsplats. Simhallen behöver prioriteras eftersom vi salemsbor knappast kan tänka oss att lägga ner badet. Därför prioriterar vi en sådan investering.

Avslutningsvis och med detta sagt, så kommer vi inte att föreslå att det läggs sådana pengar på att förstudera en idrottsplats/idrottshall. Dock föreslår vi en – kostnadsfri – utredning av förutsättningarna för sportanläggningar på längre sikt, i samband med att översiktsplanen omprövas.

Intressant?

Kan ishockey överleva som folksport?

hockey

Det blir allt dyrare att låta barnen spela hockey, rida eller idka annan idrott uppger Ekot som refererar en studie från Riksidrottsförbundet. ”Folksporten” ishockey är dyrast. Där kan det kosta mellan 10 000-15 000 kronor per år. Därefter kommer ridning. Bland de billigaste återfinns bl a golf (!) på drygt 3000 kr per år.

Att ishockey blir allt dyrare är lätt att få bekräftat. Det förekommer att hela ungdomslag lämnar en förening och börjar i en annan som kan erbjuda bättre villkor. Jag var själv ordförande i en hockeyförening för drygt tio år sedan. Det man då retade sig mest på var de dyra materialkostnaderna, framför allt för A-laget. Den tiden är sedan mycket länge sedan förbi då föreningarna kunde klara sig på medlemsavgifter och aktivitetsbidrag. Det ideella arbetet från föräldrar och andra är ett villkor för sportens överlevnad på föreningsnivå.

Frågan är vad som kommer att hända med vår gamla nationalsport när kostnaderna skenar iväg.

Den positiva sidan är att föräldrarna i samma studie mycket klart uttryckt att idrottsengagemanget ger valuta för pengarna. Så sant som det är sagt. Utan idrotten skulle vi ha stora problem.