Etikett: huddinge

Kris i SRV Återvinning – halva styrelsen avgår när S-ledamöterna entledigar VD under kuppartade former

(Från SRV:s hemsida)

 

–  Vi kan inte ta ansvar för bolagets verksamhet när halva styrelsen och presidiet avsätter en duktig VD och därmed riskerar en djup kris i bolaget, säger Lennart Sjödell, Yngve Jönsson, Alexandra Anstrell och Harry Bouveng. 
De fyra moderaterna Lennart Sjödell, Salem, Yngve Jönsson, Botkyrka, Harry Bouveng, Nynäshamn och Alexandra Anstrell, Haninge samt Tommy Sköldby, C, från Huddinge, har idag lämnat sina platser som ledamöter och suppleanter i styrelsen.

Det har varit extra styrelsemöte i SRV Återvinning idag. Bolaget har under hela 2017, och även tidigare, upplevt en konflikt mellan styrelsens presidium och VD. Styrelsens ordförande har avgått för en månad sedan. Lett av bolagsstyrelsens vice ordf. Birgitta Mörk (S) från Botkyrka har socialdemokraterna i styrelsen idag med röstsiffrorna 4-4 och ordförandens utslagsröst drivit igenom att VD Kajsa Hedberg entledigas från sitt uppdrag.

Den viktigaste orsaken till konflikten är enligt vår mening att styrelsens presidium tagit på sig en övervakande roll gentemot VD. Det strider mot Aktiebolagslagen som stadgar att VD har ansvaret för verksamhet och organisation och svarar till styrelsen, inte till ett presidium. Presidiet har, enligt vår uppfattning, försökt intervenera i VD:s omorganisationsprocess och marginalisera VD från sin organisation genom att uppmuntra enskilda medarbetares kritik mot sin chef. Presidiet har därmed skapat en konfliktsituation där de kan lägga skulden på VD.

Presidiet har samlat ihop ett antal punkter som ska motivera entledigandet av VD. När dessa har studerats närmare inom styrelsen och i diskussioner med ägarkommunerna har i princip samtliga konstaterats vara ogrundade. I en fråga har styrelsen – i ett beslut i maj – konstaterat att misstag skett men också uttalat sitt fulla förtroende för VD. Tyvärr är det uppenbart att presidiet baktalat VD och underminerat hennes position.

Presidiet har gravt missuppfattat sin formella roll och agerat som om de vore ett arbetsutskott i en kommunal nämnd. De har lagt sig i operativa frågor när deras roll istället är att bereda styrelseärenden. För oss övriga i styrelsen är det klandervärt att presidiet inte kan följa lagstiftningen.
Att fyra socialdemokrater* (Birgitta Mörk, Botkyrka, Margareta Bernhardsson, Haninge, Lars-Åke Lundin, Nynäshamn och Erling Karlsson, Huddinge) nu visat att avsättandet av VD är ett utslag för att man vill säkerställa en socialdemokratisk kontroll över SRV Återvinning i alla dess led. De avsätter en VD som lyckats mycket väl med ett både brett och djupt målstyrningsprojekt av hela SRV:s verksamhet. VD har också uppvisat mycket goda resultat, såväl ekonomiskt, miljömässigt och vad gäller andra aspekter av verksamheten. Till yttermera visso har VD:n Kajsa Hedberg fått toppbetyg i den senaste  utvärderingen. Hälften av styrelsen har också vägrat ta till sig de positiva signalerna från de fackliga organisationerna om VD:s utvecklingsarbete med motivation och målstyrning.
Socialdemokraterna sätter nu hela SRV-organisationen i ett krisläge, med en halv styrelse och de alla de effekter som ett politiskt ingrepp efterlämnar hos anställda och kunder. Vem är intresserad av att rekryteras som VD till SRV efter ett politiskt övergrepp som detta?
–  Kommunala bolag ska skötas med professionellt fokus på verksamheten, inte partipolitiskt, avslutar Lennart Sjödell, Yngve Jönsson, Alexandra Anstrell och Harry Bouveng.
Kontakt:
Lennart Sjödell
Yngve RK Jönsson
Alexandra Anstrell
Harry Bouveng
* Staffan Holmberg, S, Haninge, yrkade på att VD skulle entledigas men lämnade mötet innan beslutet togs. Margareta Bernhardsson, S, Haninge, tjänstgjorde under denna punkt som ersättare för Staffan Holmberg.

Smal politisk överbyggnad i Salem

Election candidate with blue rosette.
(www.fotolia.com)

Skattebetalarnas tidning ”Sunt Förnuft” har undersökt kommunernas kostnader för politisk verksamhet. Där ingår politiska tjänster (kommunalråd, politiska sekreterare), kostnader för ideellt arbetande förtroendevalda samt partistöd. Salem har lägst kostnader per invånare i kommungruppen 15 000 -20 000 invånare. Enligt ”Sunt Förnuft” lägger Salem 544 kronor per invånare, nästa kommun i den gruppen anslår 658 kr/inv.

Ju fler invånare, desto fler kostnadsbärare för en politisk överbyggnad, så små och medelstora kommuner ligger ofta högt i statistik som denna, dock inte Salem. Faktum är att man får gå till kommuner som är fyra – sex gånger så stora som Salem för att vårt låga tal ska slås. Huddinge kommun har exempelvis 511 kr/invånare med sina drygt 104 000 Huddingebor, Västerås kommun ligger över Salem med 550 kr/inv (144 000 inv.). Stockholms stad, med nästan miljonen Stockholmare, lägger 496 kr/inv.

Skattebetalarnas rapport                                           Intressant?

 

Maktfullkomligt agerande av (S) i SRV Återvinning

(Bild från SRV)
(Bild från SRV)

Idag har SRV Återvinning haft bolagsstämma. Daniel Dronjak (kommunstyrelseordförande i Huddinge/M) och undertecknad har i protest lämnat stämman sedan vi nekats att lämna ett uttalande till protokollet om vår brist på förtroende för den nye styrelseordföranden Staffan Holmberg (Haninge/S) och nya vice ordföranden Birgitta Mörk (Botkyrka/S). Stämman, bestående av representanter från Botkyrka, Haninge och Nynäshamn sade nej till denna begäran. Mötesordföranden, Birgitta Mörk, ville först inte ens ge mig ordet, därefter ville hon inte ta upp frågan, men tvingades backa.

Med detta hanterande censureras vissa ägarrepresentanter  så att obehaglig kritik tystas. Vi ansåg inte att vi kunde fortsätta att delta i stämman under dessa mötesformer och lämnade därför sammanträdet i protest.

Birgitta Mörk hänvisade till en jurist som skulle ha anfört att det inte var möjligt/lämpligt att ta upp ett uttalande till protokollet på bolagsstämman. Det skulle i så fall ha skickats ut två veckor innan påstods det. Huddinges kommunjurist tillbakavisar detta. Det finns inga som helst hinder att aktualisera frågan på en bolagsstämma, heller inga krav på förtida utskick.

Vårt uttalande kan du läsa här, eftersom du knappast kommer att kunna läsa det i stämmoprotokollet. Bakgrunden till diskussionen har jag tidigare beskrivit på denna blogg, här. Du kan också läsa Nynäspostens nyligen skrivna artikel, här och här.

Arbetet i det gemensamt ägda SRV kräver att man prioriterar bolaget och kommuninvånarna framför partipolitik. Det gäller i styrelsen, men också bland ägarkommunerna. Det samarbetsklimatet verkar nu vara borta. Det är upp till Botkyrka, Haninge och Nynäshamn som ägare i majoritet att utvärdera om dessa maktdemonstrationer är för bolagets bästa. Vi måste kunna genomföra möten tillsammans.

Mitt i

Intressant?

 

 

 

Talade ni inte med varandra?

Amazed gray-haired senior.
(www.fotolia.com)

Ett antal av mina kollegor på S-sidan (kommunstyrelseordföranden) på Södertörn har skrivit ett öppet brev till Kristoffer Tamsons, trafiklandstingsråd (M). De kritiserar besparingarna i busstrafiken och frågar bl a vad Kristoffer ska säga till ”alla de som tack vare dina förslag får ett betydligt krångligare livspussel”? 

Socialdemokraterna tillsammans med MP, V och Sverigedemokraterna röstade i landstinget nej till Alliansens förslag att höja priset på SL-kortet. Det kostade SL minst 500 miljoner kronor. Efter den (S)egern tvingas Alliansen nu spara för att budgeten ska gå ihop. 

Jag har stor respekt för mina S-kollegor för deras insatser i sina respektive kommuner och inte minst för Södertörn. De är mycket kompetenta och trevliga personer, vi bedriver ett konstruktivt samarbete på Södertörn. Vi är kommunalråd i majoritet, luttrade över att stundtals bistra ekonomiska realiteter går före glädjekalkyler. Därför har jag nu några frågor:

– Talade ni inte med varandra, landstingssossar och S-kommunalråd emellan, innan partiet bestämde sig för att rösta nej till höjningen av SL-kortet?

– Om ni talade med varandra, var ni inte medvetna om att en utebliven höjning skulle medföra en brist på minst 500 miljoner kronor i SL:s budget?

– Hur kunde ni undgå insikten att 500 miljoner mindre skulle kräva besparingar i trafiken i just era kommuner?

En luttrad kollega på annan del av skalan undrar.

Intressant?

SRV Återvinnings bolagsstämma – Botkyrka och Haninge väljer kritiserade styrelseledamöter till ordförande och vice ordförande

Skärmklipp 2015-04-16 15.51.29

Södertörns tingsrätt har i en nyligen avkunnad dom frikänt tidigare styrelseordföranden Sven Gustafsson och i samband med detta riktat tydlig kritik mot ett antal socialdemokratiska styrelseledamöter.

Idag har SRV Återvinning AB haft bolagsstämma. Botkyrka och Haninge kommuner har då – trots våra invändningar – genomdrivit valet av två av dessa tidigare ledamöter till ordförande och vice ordförande. Huddinge och Salems kommuners stämmoombud har då uttalat att vi saknar förtroende för dem (se bifogade uttalande).

Vi har på stämman framfört att Botkyrka och Haninges kommunledningar genom detta agerande äventyrar hela SRV-samarbetet. Samtliga ägarkommuner måste kunna samarbeta utan att leva under det latenta hotet att det sker polisanmälningar i styrelsearbetet.

Daniel Dronjak Nordqvist                                     Lennart Kalderen
Huddinge kommun                                                          Salems kommun

Uttalandet, SRV

Södertörns Tingsrättsdom 2015-03-23

Södertörns Tingsrätts frikänner SRV Återvinnings förre ordförande

Justice concept. Gavel,  golden scales and books in the library
(www.fotolia.com)

 

SRV:s styrelse entledigade i februari 2014 VD:n Robert Falk med röstsiffrorna 4 för, 4 emot, ordförandens utslagsröst avgjorde. Därefter har ordföranden Sven Gustafsson, M, blivit åtalad för att de fyra socialdemokratiska ledamöterna inte blivit informerade i för väg. Sven Gustafsson hävdar att han försökt informera, men att S-ledamöterna nekat en sådan diskussion. Södertörns Tingsrätt har nu frikänt Sven Gustafsson.

Domen finns nu att läsa här:        Södertörns Tingsrätts dom 2015-03-23

Tingsrätten är mycket tydlig i sina domskäl (sid 18 ff). De skriver bl a:

”De socialdemokratiska ledamöternas handlande är anmärkningsvärt och visar att de har haft något annat skäl för sitt handlande än en vilja att följa aktiebolagslagens regler om hur ett styrelsearbete bör gå till.”

Domen säger det mesta som bör sägas. De styrelseledamöter som medverkat till detta besynnerliga åtal har en hel del att fundera över.

Intressant?

Sveriges yngsta kommuner

(www.fotolia.com)
(www.fotolia.com)

Trafikverkets tidning ”På väg” har samlat åldersstatistik om Sveriges kommuner. För en del år sedan var Salem den kommunen i Sverige som hade lägst medelålder, jag vill minnas att det var 35 år i genomsnitt. Sedan dess har vi funnits med i klustret av kommuner med ung befolkning. Grannkommunen Botkyrka finns också med. De senaste åren har Knivsta haft topp-placeringen. Så är det också i år. Knivsta toppar (36,5 år i genomsnitt) följt av Huddinge, Botkyrka, Vallentuna och Salem (38,1). Här finns hela listan.

Att ha en ung medelålder innebär naturligtvis en mängd barn och ungdomar. Det är en del av vårt varumärke och kan lätt iakttas om man åker längs Säbytorgsvägen bl a. I vårt fall har vi också en mycket starkt växande grupp av äldre. Salem måste därför ständigt anpassa skolor, förskolor och äldreboenden efter detta. Men inflyttningen och befolkningen växer. De finns glesbygdskommuner som har en betydligt jobbigare situation, vilket också framgår av ”På väg”:s statistik.

Intressant?

Orimligt försena Södertörnsleden med 5-10 år

Södertörnsleden vid Solgård (från Trafikverkets hemsida av Jan Pihlgren)
Södertörnsleden vid Solgård (från Trafikverkets hemsida av Jan Pihlgren)

Gemensamt uttalande från samtliga kommunstyrelseordföranden på Södertörn:

Södertörnsleden är ett oerhört angeläget projekt för hela den södra länsdelen och dess drygt 400 000 invånare, alla dess företag och högskolor. Nyheten att Trafikverket drar tillbaka projektet efter närmare fem års handläggning av arbetsplanerna är ett mycket allvarligt slag mot Södertörns utveckling, framför allt den regionala kärnan i Flemingsberg med Karolinska Sjukhuset i Huddinge, Södertörns högskola m m. Leden är också en viktig förutsättning för ett fungerande godsflöde till och från den nya Storhamnen Stockholm-Norvik i Nynäshamn. Trafikverket motiverar sitt framställan med att lagstiftningen förändrats och försvårar den typ av projektuppdelning som gäller f n för Södertörnsleden.

Vi anser att det är orimligt och oacceptabelt att juridiska aspekter på en överklagandeprocess ska kunna försena angelägna infrastrukturprojekt uppemot tio år, som nu kan bli fallet. Stockholmsregionen och Södertörn tillhör Europas mest snabbväxande regioner. Då behöver förutsättningar som underlättar infrastrukturinvesteringar, annars bromsas tillväxten och lovande framtidspotentialer riskerar att försvinna.

Katarina Berggren, Botkyrka, Martina Mossberg, Haninge, Daniel Dronjak-Nordqvist, Huddinge, Bob Wållberg, Nykvarn, Anna Ljungdéll, Nynäshamn, Lennart Kalderén, Salem, Boel Godner, Södertälje, Fredrik Saweståhl,  Tyresö

Intressant?                                          Projektbeskrivning

SRV Återvinning visar dåligt miljötänkande

SRV Återvinning beslöt i torsdags föreslå en begränsning av antalet besök på återvinningscentralerna (ÅVC) till max 20 per år. Idag är antalet obegränsat. Till ÅVC lämnar man plast, textilier, kartonger, trädgårdsavfall, batterier, möbler, apparater, kylskåp etc. Styrelsen var inte enig.

Under fördiskussionerna har Salems kommun varit starka motståndare till detta förslag. Salemborna är de som besöker sin ÅVC mest. Vi är väldigt kritiska.

SRV:s förslag visar brist på miljötänkande. Det är bra om privatpersoner ökar återvinningen genom att besöka ÅVC:n ofta. Då kan större mängder återvinnas. Annars finns risken att avfallet hamnar i naturen. En annan nackdel är att en begränsning tvingar hushållen att mellanlagra avfall i bostäderna.

Förslaget visar också på bristande kundfokus. Problemets ursprung är att en del företagare missbrukar privatkort istället för att köpa företagskort. SRV:s styrelse gör det mycket enkelt för sig när man låter hushållskunderna betala för detta genom sämre service. Dessutom vill man införa en begränsning utan att reducera hushållstaxan.

Slutligen visar förslaget att SRV:s styrelse inte lyssnar på sina ägarkommuner. På ägarträffen sex dagar före styrelsemötet var samtliga fem ägarkommuner tveksamma eller helt emot.

SRV:s förslag ska nu tas upp i respektive kommun. Med kännedom om opinionen i Salem kan jag redan nu säga att det inte lär gå igenom i vår kommun.