Etikett: fotboll

En råkall höstkväll med glödande fotboll

Vinter i luften, men sprudlande vårkänslor hos de blå-gula krigarna på Friends Arena. Bollen sveper och svävar lätt över gnistrande grönt naturgräs spelad av tassande, färggranna och målmedvetna spelare. En stor blå-gul klack som sätter tonen hos ö 50  022 åskådare som vill se mål. Och det får de!

Aldrig har jag varit på fotboll med en sådan människomassa, stor som en mellansvensk stad. När nationalsången ljuder är trycket mäktigt, det ger rysningar att vara en del av ett sådant ögonblick. Känslan går genom märg och ben. Första målet kommer på en hårt dömd straff. ”Granen” älgar fram, skönt med ett straffmål efter missen mot Bulgarien. Arenan kokar! Den svenska, höga pressen ger resultat, Markus Berg sliter sig fram i straffområdet och placerar in 2-0. Innan paus hinner Markus Berg dribbla sig fram och nicka in 3-0. Härligt för denne högklassiga ”striker” att nu få lyckas i landslaget, gång på gång. Nu är proppen ur, andra halvlek rasar luxemburgarnas försvar ihop, kulramen får plockas fram och resultatet rinner iväg till ett historiskt målkalas. Jag minns 7-2 mot Malta på Ullevi 1973 med Ralf Edström i toppform, men kan inte komma ihåg något i denna stil. (Å andra sidan var det en dunderförlust mot Brasilien 1950 med liknande siffror, men vem vill vara övernitisk en kväll som denna?)

Det är oerhört mycket folk. Det går knappt att ta sig fram. Kollektivtrafiken är överbelastad, självklart med tiotusentals tillfälliga solnabor. Det är så man slår publikrekord en råkall höstkväll med glödande fotboll.

Varken Rönninge eller Salem vann – det gjorde Salems kommun – fullmäktige 18 februari

Rådhuset i Poitiers, Frankrike (www.fotolia.com)
Rådhuset i Poitiers, Frankrike (www.fotolia.com)

I torsdags inleddes kommunfullmäktige med en medborgarfråga från en förälder om hur Allians-majoritetens uttalande om förstärkt kvalité i verksamheten och skattesänkning inför 2016 gick ihop med det som påstods vara en försämring av personaltätheten inom Salemsskolan (särskola m m). Undertecknad tackade för frågan och svarade att man inom Salemsskolan under 2015 använt ”mobil personal” för att tillfälligt förstärka en särskild grupp inom skolan. Nu hade skolan återgått till normala rutiner och då skedde inte denna förstärkning längre. Men det var inte frågan om något politiskt beslut, utan en organisationsfråga inom verksamheten som rektor hanterade. Skolpengen (anslaget per elev) till elever inom Salemsskolan hade till i år höjts med 13-14% eller totalt 800 000 kr. Även Salemsskolans lokaler diskuterades, vilka nu ses över.

Så var det då dags att besluta var konstgräsplanen för 7-mannaspel skulle ligga. Kultur- och Fritidsnämnden förordade Orrens bollplan i kommundelen Salem, Kommunstyrelsens tekniska utskott förordade Salemsvallen i Rönninge. Kommunstyrelsen hade med röstsiffrorna 6-4 föreslagit fullmäktige besluta om Salemsvallen. Trots att en del talare tyckte detta inte var någon stor fråga hade debattens vågor gått höga inför mötet.

Undertecknad inledde med att säga att allt talade för Salemsvallen: omklädningsrum, toaletter, buss och parkering (inget av detta finns på Orren) samt inte minst att det var Rönninge Salem Fotbolls förstahandsprioritering. I detta instämde bl a Rönningepartiets Anders Klerkefors, Miljöpartiets Mats Nittve och Anne Henningsson, KD:s Håkan Paulson och Erik Glimvik, Delmon Haffo, Björn Kvist och Lennart Ejenäs (samtliga M). Representanter från Liberalerna, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Centern förordade Orren.

Liberalerna Mia Franzén och Kristina Bjureklev-Netzell fäste ingen större vikt vid argumenten för Salemsvallen utan pekade enbart på att majoriteten av befolkningen fanns i kommundelen Salem, alltså skulle konstgräsplanen läggas där. De räknade med att bollplanen skulle skapa ett större intresse för spontanfotbollen i Salem. Vi andra menade att intresset för spontanfotboll var annorlunda idag jämfört med 20-30 år sedan samt att Salem hade två minifotbollsplaner för spontanfotboll. Vi pekade också på att 170 salemungdomar redan spelade i RSF och att ledarna i RSF unisont var för Salemvallen, enligt klubben. Vidare ställde vi oss frågan varför man ska gå emot RSF när allt pekar på deras val? Liberalerna föll inte till föga utan menade att fullmäktige måste se till hela kommunens behov, inte bara RSF:s samt att om 170 ungdomar från Salem spelade i RSF visade det bara på att många ungdomar skulle strömma till Orrens BP om det blev konstgräs där.

Mia Franzén (L) menade också att om fullmäktige beslutade om konstgräs på Orren skulle det minska risken för motsättningar mellan Salem och Rönninge. Jag blev faktiskt lite irriterad på detta och svarade att påståendet om sådana eventuella motsättningar var tvivelaktigt. Min erfarenhet är att det oftast har använts av personer som har egna politiska syften.

Centerpartiet utmanade Miljöpartiet och menade att utsläppen av växthusgaser skulle öka om fullmäktige valde Salemsvallen framför Orren. Miljöpartiet svarade att det är antalet starter som skapar utsläpp, inte alltid körsträckan. Dessutom går det buss till Salemsvallen vilket inte är fallet till Orren.

Fullmäktige röstade. M, RÖP, MP, KD (och SD) röstade för Salemsvallen, vilket betydde 19 röster. S, L, C, V röstade för Orren, som innebar 12 röster. Fullmäktige beslöt alltså att konstgräsplanen ska läggas vid Salemsvallen, vilket kommer att ske under 2016.

Därefter beslutade fullmäktige att svara positivt på en remiss om regionbildning i Stockholms län. Det innebär att länsstyrelsens uppgift om regional utveckling och tillväxt ska tas över av landstinget. Fullmäktige var enigt, vi moderater lämnade dock ett särskilt yttrande om att landstinget måste se till att dessa frågor inte ”drunknar” i debatten om sjukvårdsfrågor och kollektivtrafik.

Fullmäktige biföll sedan en motion från MP om att se över skyltningen av förbudet mot tomgångskörning. Fullmäktige avslog en motion från RÖP om att införa en hastighetspolicy, med motiveringen att de riktlinjer som finns om hastighetsbegränsningar i de olika kommundelarna räcker. Genom att riktlinjerna förtecknats i motionssvaret kan man dock säga att de utgör en slags policy. RÖP har tyckt att de fått som de velat, vilket ju delvis är rätt. Fullmäktige avslog sedan en motion från MP om att införa hastighetsbegränsning 40 km/h i hela tätorten (således inte bara Rönninge, utan även Salem och Söderby) samt att begränsningen till 30 km/h vid förskolor och skolor skulle gälla alltid. Vi invände att vägarna att 50 km/h fungerade väl på vägarna i Salem och att 30 km/h bör gälla enbart vid skoltid för att det är rimligt och för att de ska kunna bli respekterade.

Det fattades beslut om att sälja ytterligare en tomt för småindustri längs Söderby Gårds väg. Vi hälsar Norr Enby Entreprenad AB välkomna till kommunen! Den sista tomten i området finns troligen på agendan för försäljning vid nästa fullmäktige i april.

Anders Klerkefors (RÖP) hade lämnat en interpellation där han ställde frågor om de ökade kostnaderna för VA-arbetena i Rönninge centrum. Jag svarade att Miljö- och Samhällsbyggnadsförvaltningen (MSB) hade stött på stora svårigheter vid borrningarna. Flera schakter har fått öppnats, det har skett spåntning m m. Dessutom var man tvungen att anlägga en pumpstation som man tidigare hoppats undvika. Budgeten låg på 8,4 mnkr, efter godkännande i KSTU finns nu en risk för att slutkostnaden kan ligga på över 15 mnkr. Kostnaderna belastar VA-kollektivet och VA-taxan. VA-arbetena har skett för att kommunen behöver en helt ny VA-komponent i hela VA-nätet i Rönninge, inte enbart p g a bostadsprojektet i centrum.

Anders Klerkefors (RÖP) hade också ställt en fråga om inte vägbredden minskats på Garnuddsvägen i samband med att parkeringen vid Ålkistan anlades. Undertecknad hänvisade till MSB som svarat att så inte var fallet.

Därmed var fullmäktigemötet avslutat. Vill du titta i efterhand går det att göra här.

Intressant?

Vad är det bästa för ungdomsfotbollen?

1601BildKonstgräsArgument
Rönninge Salem Fotboll har under ett par år föreslagit att den lilla 7-mannaplanen vid Salemsvallen skulle få konstgräs. Inför 2016 var det dags för politiskt beslut. Då har Socialdemokraterna, Liberalerna och Centern istället föreslagit att konstgräset ska läggas på Orrens bollplan uppe i Salem. Motivet tycks vara något slags ”rättvisetänkande” – eftersom Rönninge har konstgräs på Berga och naturgräs på Salemsvallen (båda 11-mannaplaner), ska nu kommundelen Salem kompenseras. Vi moderater tycker inte att det är rätt sätt att angripa frågan.
Men, borde vi inte lägga planen i kommundelen Salem så att spontanfotbollen uppmuntras? Konstgräsplanen ska i första hand användas av omkring 400 ungdomar i Rönninge Salems Fotbolls ungdomsverksamhet. Det innebär träningar och matcher på i stort sett all tillgänglig tid. Kommunen ska hjälpa RSF med att göra det bästa möjliga av resurserna, inte splittra dem.
Spontanfotbollen är långtifrån mindre förekommande än för 20-30 år sedan. Idag spelas den mest på våra ”Kulan-anläggningar” (minifotbollsplaner med konstgräs) och de finns gott om dem i Salem. Om det skulle finnas ett stort intresse för spontanfotboll i kommundelen Salem, där man vill spela på andra planer än ”Kulan-anläggningarna”, då finns naturgräsplanen på Prästbodaängen. Naturligtvis kan vi diskutera konstgräs på större planer i Salem, men då ska det ske efter en vederhäftig utredning, inte som något slags politiskt projekt. En konstgräsplan på Orren skulle knappast vara tillgänglig för den dagliga idrottsundervisningen. Det handlar om drygt 10 minuters gångväg från Skogsängsskolan och Säbyskolan, fram och sedan lika lång tid tillbaka.
Kommunfullmäktige bör placera konstgräsplanen där den gör mest nytta. Vid Salemsvallen finns omklädningsrum, toaletter, parkering och buss. Vid Orren finns inget av detta. Det gör beslutet självklart, tycker vi moderater. Kommunfullmäktige avgör frågan på torsdag 18 februari. Debatten webbsänds på www.salem.se .
Artikel i Dagens Salem                                         Fullmäktiges handlingar

Fel om idrottsanläggning

Depressed mature man

”Mitt i Botkyrka-Salem” skriver i veckans nummer (sid 24) att en sporthall med fotbollsplan och löparbanor planeras i kommunen. På förstasidan anges att ”Rönninge kan få superarena för idrott”. Jag vill dementera att en idrottsanläggning planeras eller är aktuell att bygga.

Kommunfullmäktige har begärt att tjänstemännen ska inventera eventuella platser för framtida idrottsanläggningar. Det betyder att tjänstemännen studerar vilka markområden som skulle kunna användas. Men det handlar inte om att planera eller förbereda beslut för en idrottsanläggning. Det är en helt annan fråga som kan bli aktuell i framtiden. När och om det ska diskuteras beror också på hur efterfrågan ser ut och framför allt kommunens ekonomi. Kommunfullmäktige får detta som ett informationsärende, något ställningstagande eller val av markområde kommer inte att bli aktuellt nu.

Kommunens inventering:         1503IdrottsanläggningInventering

Intressant?

 

Bra resultat ger extrapengar till fritidsanläggningar och gator

(www.fotolia.com)
(www.fotolia.com)

Det blev ett bra 2013, ekonomiskt och verksamhetsmässigt. Överskottet blev 22 miljoner kronor, vilket är över 20 milj. bättre än budgeterat. Anledningen är färre elever än prognoser, att valen i gymnasieskolan blev ”billigare” än förväntat, samt bättre finansnetto beroende på färre investeringar.

Resultatet får bilda buffert för sämre tider. Vi gör en extra amortering på våra lån. Dessutom kommer vi att göra ett antal mindre extrainvesteringar i år utöver investeringsbudgeten. Dock handlar det om mindre investeringar som kan genomföras utan långa projekteringar och upphandlingar. Varför inga ytterligare satsningar på driften? Då belastas driftbudgeten som är hårdare ansträngd. Extrainvesteringarna rör sig om ca 4 miljoner:

  • Underhåll av gång- och cykelvägar 1,5 miljoner kronor (företrädesvis i kommundelen Salem där behoven är störst)
  • Gatuunderhåll 1,5 miljoner kronor
  • Möllebadet, nya bryggor och hopptorn 350 000 kronor
  • Upprustning omkring Berga bollplan 300 000 kronor (bl a en ny uppvärmningsyta)
  • Skönviksparkens lekplats anpassas för barn med funktionsnedsättning 300 000 kronor (totalt 500 000 kronor)

Verksamhetsmässigt så uppnås sex av kommunens övergripande mål väl (”grönt”). De återstående är nära att uppnås (”gult”). Läs mer här.

Intressant?

 

Borgen till RSF för klubbstuga

Rönninge-Salem Fotboll (RSF) kommer att anlägga en klubbstuga på Berga bollplan. De tidigare överklagandena är avvisade av regeringen. För att klara hela investeringen samt den omläggning av VA-ledningen som behövs totalt ca 1,5 milj. Större delen satsar föreningen själv. RSF har önskat kommunal borgen för ett lån på 400 000 kr. Kommunen har ju tidigare medverkat med borgen för Rönninge Tennisklubb. Kommunstyrelsen föreslår nu fullmäktige att bevilja RSF denna borgen.

– Det är glädjande att kommunen kan stödja Rönninge Salem Fotboll i deras strävan att förbättra barn- och ungdomsverksamheten. Klubbens insatser med insamlingar och att skaffa bidrag till klubbhuset på Berga är beundransvärda. Det är också ytterligare ett exempel på hur kommunen kan stötta föreningslivet, säger Anders Forsberg (M), ordförande i Kultur- och Fritidsnämnden.

Intressant?

Fotbollssuccé kräver mer parkering

(Den kommande parkeringen skissad med rött. Klicka gärna för förstoring.)

Konstgräsplanen vid Berga i Rönninge invigdes i augusti 2008. Bollplanen är mycket uppskattad, men det har länge varit problem med parkerade bilar längs Tallsätravägen, mitt emot planens norra kortsida. Tidvis har det varit svårt att ta sig fram med felparkerade fordon som endast lämnar en trång passage för annan trafik. Det finns p-platser vid Rönninge gymnasium och i centrum. Kommunen har också utfärdat parkeringsförbud och genomfört p-övervakning. Men problemen har bestått, de är som störst vid matcher med gästande lag.

Det är bara att inse att problemet måste lösas genom större parkeringsutrymme. Miljö- och Samhällsbyggnadsförvaltningen (MSB) har tillsammans med mig studerat olika lösningar. Det har diskuterats om det går att utöka parkeringen och flytta den längre bort på Tallsätravägen, men det kommer sannolikt inte att lösa frågan. Kommunstyrelsens tekniska utskott har därför beslutat att det ska anläggas en ny parkeringsplats mellan sporthallen och Sandbäcksvägen (se bilden). Investeringen handlar om ca 1,2 miljoner. Jobbet görs under hösten.

Fotboll söder om järnvägen

Här i Salem har vi ingen lokaltidning som speglar händelser i närsamhället. Det märks mycket väl i en valrörelse, åtminstone efteråt. Eftersom valdebatten varit nära nog obefintlig framkommer tecken i efterhand på vilka diskussioner och uppfattningar som spritts i nätverk och bekantskapskretsar.

Att döma av mail jag fått är diskussionen om Berga konstgräsplan och parkeringsproblemen, samt RSF:s klubbstuga.

Ilskna mail har anlänt där kommunen får kritik för att blunda för parkeringsproblemen. ”Kalderén har väl aldrig varit söder om järnvägen”, heter det i ett mail jag fått som kopia. Kommunen har beslutat om stoppförbud på ena sidan och – nyligen – om parkeringsförbud på sidan närmast järnvägen. Vi har intensiv bevakning och ständiga kontakter med RSF. P-platser finns anvisade vid gymnasiet och Rönninge centrum. Ändå parkerar föräldrar trots förbud, mitt emot bollplanen. Det är klart att det är kommunen som ska få kritiken för det, eller?

I den andra frågan verkar kritiken vara att kommunen borde hanterat bygget av konstgräsplanen som ett detaljplaneärende redan från början, då hade man sluppit överklagande av klubbstugan. Jag delar inte den uppfattningen. Detaljplanen behövde inte ändras, den angav ”allmänt ändamål”. Om planändring hade krävts hade vi ännu idag suttit och hanterat överklaganden och gruset hade legat kvar.

Det överklagande av klubbstugan (där krävs dp-ändring) som nu är uppe i Regeringen, vittnar om hur enträget en fastighetsägare utnyttjar möjligheten att ”gå till kungs”.

Kritiken verkar skjuta in sig på den borgerliga majoriteten ”i sidospår”. Istället borde man tänka på ”huvudspåret”, vilka politiker som över huvud taget gjort det möjligt för hundratals RSF:are att spela fotboll på konstgräs på Berga. Tilläggas skall, att rundturerna söder om järnvägen i Rönninge tillhör den obligatoriska favoritrundan i kommunen.

Intressant?

En bredsida i öppet mål

(Foto: Elisabeth Ståhl)

Det var massor med publik när vi invigde multisportarenan ”Bubblan”, nere i Toredal i Rönninge på tisdagen. Elever från Rosenlundsskolan och Rönninge skola kantade staketet, trots att regnet låg i luften.

”Bubblan” blir Salems tredje multisportanläggning och fjärde fotbollsplan med konstgräs (en 11-mannaplan med konstgräs finns).  Stunder som dessa är guld värda när tjänsteskrivelser och ändlösa diskussioner upptar vardagen. Ett stort tack till alla, särskilt eleverna som tyvärr inte fick saft och bullar som utlovat. Tack också till StockholmsIdrotten som lämnat ett bra bidrag till bygget.

Invigningsmålet! (Foto: Elisabeth Ståhl)

Söndagen var en mycket bra dag

n6203411747_5985Det började med en födelsedagspresent från bäste kompisen när jag fyllde nio. En AIK-tröja (nr 8, Tord Grip). Och har man en gång tagit ett lag till sitt hjärta, då förblir det där.

Prövningarna har varit många. Det finns massor av djurgårdare och hammarbyare söder om sta´n. Men AIK har stått sig starkt.

Den här gången var det kanske roligare än någonsin när ”Gnaget” tog SM-guld. En ”engelsk inramning” på Gamla Ullevi, såväl på läktarna som på planen. Och AIK var det spelande laget med solitt försvar och sylvass skärpa framåt. Obólo och Flavió har varit fantastiska. (Jag tyckte Mutumba borde bytits ut precis innan han låg bakom 1-1.) Hooiveld och Nisse Johansson har stängt igen bakåt. Bojan Djordic har varit härlig att både lyssna och titta på.

Det var lycka att se Daniel Tjärnström göra 2-1. Söndagen har varit en mycket bra dag. Nu blir det AIK-färger på kommunstyrelsen i morgon. Tack AIK!