Tagg: flyktingmottagning

Förslag: Minskade flyktingtal leder till färre platser för paviljonger

(www.fotolia.com)

Länsstyrelsen har minskat kommuntalet för nyanlända med uppehållstillstånd för 2017, från 63 till 48. Minskningen beror på att det kommer färre asylsökande till Sverige, men fortfarande finns många asylsökande på Migrationsverkets förläggningar. Antalet ensamkommande flyktingbarn har också minskat. Därmed behöver inte kommunplatserna för ensamkommande öka som tidigare prognoser visade.

Inför det ökade flyktingmottagandet fr o m 2016 har kommunen tagit fram ett antal platser där bygglov sökts för bostadspaviljonger. Läs mer om platserna här. Tre av dessa bygglov har vunnit laga kraft, ett antal behandlas fortfarande i överklagandeprocesser. Tre paviljonger är beställda, en till f d Skyttorpsskolan och två till södra Vitsippan. Då vi hoppas kunna frigöra fler lägenheter ser mottagningsläget bättre ut. Sammantaget gör kommunen därför bedömningen att vi inte kommer att behöva alla platser för paviljonger som vi sökt bygglov för. Det leder nu till att jag föreslagit kommunstyrelsen fatta följande beslut om två av platserna:

  • En paviljong på lilla fotbollsplanen vid Rönningevägen (Rönninge 1:112) skulle komma att placeras väldigt nära de befintliga grannarna. Därför kommer den platsen inte att utnyttjas.
  • Sökt bygglov för ett tilltänkt HVB-boende för ensamkommande flyktingbarn i Söderby Park (Söderby 5:29) kommer inte heller att utnyttjas då kommunen måsta köpa eller hyra marken för ett högt pris och behovet av HVB-hem har minskat.

Kommunstyrelsen behandlar frågan på måndag 10 april.

Kommunens information

Intressant?

Minskat kommuntal för flyktingmottagning?

Male of Eurasian bullfinch. Pyrrhula pyrrhula
(www.fotolia.com)

Länsstyrelsen i Stockholms län har nu gått ut till kommunerna och frågat om de vill behålla de tidigare kommuntalet eller om de vill ha ett justerat kommuntal (antal flyktingar som ska anvisas till kommunen) för 2017. Salem har svarat att vi vill ha ett justerat kommuntal, d v s en sänkning. Vi prövar många olika möjligheter att få fram bostäder men kommer att få stora problem under 2017, mycket beroende på osäkerheten med bygglov för paviljonger.

Under 2016 har Salems kommun tagit emot samtliga de 56 nyanlända som vi fått anvisade.

Läs mer på kommunens webbsida.             Läs beslutet och beslutsunderlaget.                    Intressant?

Bromsa utslussningen av nyanlända

ska%cc%88rmklipp-2016-10-10-20-27-02

Idag har 23 Moderata kommunalråd från Stockholms län skickat brev till regeringen och landshövdingen där de varnar att mottagandet enligt den nya tvångslagen inte kommer att gå att genomföra.

Främst är det den akuta bristen på bostäder i Stockholms län som gör det omöjligt att genomföra lagens intentioner. Detta tas inte hänsyn till av regeringen som valt att placera nyanlända efter arbetsmarkandens förutsättning. Stockholms län ska ta emot 31 % av alla nyanlända trots att Stockholms län endast utgör 22,5 % av befolkningen.

De tillfälliga baracklösningar som föreslagits kommer inte gå att uppföra i den kvantitet och under den tidsram som krävs. Bostäderna förväntas även bli dyra. Regeringen flyttar över problem och kostnader från statens budget ner på kommunnivå. Givet de lagkrav som finns kring bostadsbyggande finns det ingen lösning i närtid. Situationen är inte hållbar.

I brevet ställs tre krav på regeringen.

  1. Bromsa utslussningen av nyanlända från asylboenden till kommunerna.
  2. Gör en omedelbar översyn av byggregler för att få ner ledtiderna till två år från dagens 8-10 år.
  3. Ge kommunerna långsiktiga planeringsförutsättningar för att lösa situationen över tid.

Vi vill ta vårt ansvar för flyktingmottagandet. Men vi måste få vettiga möjligheter att skaffa bostäder. 

Läs öppna brevet här!

Intressant?

________________

Bakgrundsinfo

550 000 personer står i Stockholms bostadskö. Snittiden för en bostad var 8,2 år under 2015.

Stockholms län ska ta emot 6689 nyanlända under 2016, 8781 nyanlända under 2017 och enligt beräkningar ca 12 250 nyanlända under 2018. Det motsvarar ett helt nytt Ekerö på tre år.

Av landets 290 kommuner uppger 250 att de har bostadsbrist. Bostadsbristen är som störst i de större kommunerna och 94 % av Sveriges befolkning bor i en kommun med bostadsbrist.

 

 

 

Två världar i sommarfullmäktige

Hats on the table for the Junina Party
(www.fotolia.com)

På fullmäktige besvarades fyra medborgarfrågor varav tre kom från SD med främlingsfientligt tema. Budgetramar för 2017 beslutades, Alliansen prioriterade, delar av oppositionen skrev önskelistor. Fullmäktige anslog 20 miljoner som ram för inköp av bostäder till nyanlända. Interpellation om värmeöverföring från ishall till simhall besvarades.

Vårens sista fullmäktige förflöt under ett par timmar på torsdagskvällen. Kvällen började med svar på några medborgarfrågor. Tyvärr börjar en del av dessa utnyttjas av SD till främlingsfientliga debatter där myter blandas med argumentation. Den första frågan handlade om mitt uttalande i ”Södra Sidan” i april som svar på SD:s flygblad om att Salem skulle behöva höja skatten med 2 kr till 2019. SD:s flygblad var en centralstyrd kampanj där man gjorde luftiga beräkningar på fler kommuner och försökte sprida oro om skattehöjningar och försämringar i kommunal service.

I april kallade jag det ”Fria fantasier i elakt syfte”, ett omdöme som fälldes även igår. Det finns ingenting som tyder på skattehöjningar och försämringar i Salems ekonomi. Tvärtom visar gårdagens ärende med budgetramar för 2017-2019 på en stabil ekonomi, låt vara att 2019 har ett svagare överskott, än så länge. Min poäng är att kostnaderna för flyktingmottagningen beror på hur många som kommer att falla under vårt ansvar samt de statliga insatserna.

Därefter ställdes två mycket korta frågor: ”Kommer välfärden i kommunen bli sämre om vi skall ta hand om flera nyanlända?” samt ”Har de ensamkommande barnen samt asylfamiljerna som kommer till Salem hälsokontrollerats, åldersbestämts och blivit informerade om svenska lagar och regler och hur man uppför sig mot kvinnor/flickor?”. På den första frågan blev svaret nej, istället kan välfärden förbättras när vi får fler sökande till välfärdsjobben. Jag motfrågade också om på vilket sätt den som frågade kunde påstå att välfärden försämrats i Salem. Svaret blev att den frågande fått vänta tre månader på en läkartid på vårdcentralen. Mitt svar blev att det knappast var någon stark indikation på att Salems kommuns service försämrats samt att Vårdcentralen sedan länge har öppen mottagning de flesta dagar i veckan, vilket i alla fall jag upplever som en förbättring.

Svaret på den andra frågan blev att flyktingar erbjuds hälsoundersökning under asylprövningsskedet, innan de kommer till Salem. Den frågande fyllde då på med påståenden om brott som begås, att vi måste ha nolltolerans och polisanmäla brott och att ”inget får mörkas”. Mitt svar var att det är vanskligt att dra generella slutsatser om brott t ex i Salem utifrån händelser som skett på annat håll, även om dessa är oroande. Det fanns ingen anledning för den frågande att misstänkliggöra Salems kommun för att ”mörka” eller inte polisanmäla några brott. Vi har inte haft en sådan utveckling. Snarare är det den frågandes misstänkliggöranden som faller platt till marken.

Slutligen frågade en representant för KKIS (Konståkningsklubben i Salem) om jag ansåg det rimligt att kommunen ska garantera en rimlig hallhyra i Salems Ishall så at det finns en framtid för konståkningen i Salem. En liknande fråga ställdes i april, en ytterligare fråga i samma ämne ställdes igår, men kunde inte besvaras p g a frånvaro. Mitt svar blev att det är självklart att det ska finnas en framtid för konståkningen i Salem, men att det inte bara fungerar att ropa på skattepengar när verkligheten krånglar till sig. KKIS och Salems Ishalls AB förhandlar om hallpriset, där Ishalls AB vill höja p g a ökade kostnader. Kommunen följer dessa förhandlingar.

Sedan började det ordinarie fullmäktigesammanträdet med förslag till budgetramar 2017-2019. Förslaget finns att läsa här. Ekonomin är stabil, ett förslag till parallellt effektiviseringsprogram med 2% 2019 diskuterades, oppositionen ville inte veta av något sådant program men avvisades. Endast Vänsterpartiet ville sikta på en skattehöjning med nästan 50 öre. Övriga delar av oppositionen – förutom Rönningepartiet – hade inga andra yrkanden vad gäller drift- och investeringsbudget.

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
(www.fotolia.com)

Trots den nära kommunen lever vi tydligen i olika världar. När man – som vi i Alliansen – arbetat intensivt med tjänstemännen för att få ihop budgetramar för närmare 900 miljoner kronor i drift och 285 miljoner kronor i investeringar där ”knapphetens kalla stjärna” och prioriteringarnas dilemma varit rådande, då känns det som att komma till ett annat universum när man lyssnar till oppositionen i fullmäktige. Som ansvarig för kommunens ekonomi och ett effektivt användande av skattebetalarnas pengar häpnar jag över de önskelistor och lösa investeringsidéer som kastas fram.

Rönningepartiet ska bygga en ny multiarena i Salems centrum utan att anslå pengar i budgeten. Däremot ska man stryka renoveringen av simhallen för det ska uppenbarligen byggas en ny, inom multiarenan. Rönningepartiet vill också stryka pengarna till de stora skolinvesteringarna (150 miljoner kronor) vi har framför oss då man vill att kommunen ska hyra istället. Men partiet lägger inte några pengar till hyreskostnader. Mitt i alltihop ska kommunen anslå 500 000 kronor för en häst på Ersboda. När jag frågar (S) om de prioriterar nya skollokaler för 150 miljoner eller en ny idrottsplats för uppemot 80 miljoner blir svaret ”det ena behöver inte utesluta det andra”. Jag önskar att jag haft ytterligare replikmöjligheter då eftersom budgetarbete betyder just hushållning och att prioriteringar är ett måste. Salems kommun är inte Ebberöds Bank. (Samtidigt lade inte S något förslag på idrottsplats.)

Detta var huvuddragen i debatten. Jag har inte redovisat varje yrkande från oppositionen, men de finns att läsa i protokollet om någon vecka. Fullmäktige avverkade därefter i rask takt några övriga ärenden. Ett uppdaterat beslut beträffande kommunens borgen för SYVAB (vatten- och avloppsverket där vi är delägare). Vi antog ett nytt avtal för gymnasieantagningen i Stockholms län. Listan över när obesvarade motioner ska hanteras godkändes. Södertörns Brandförsvarsförbund får möjlighet att räkna upp taxan för sotning och brandskyddskontroll enligt sotningsindex, blir det fråga om högre höjningar än index måste förbundet gå till sina medlemskommuner.

Fullmäktige beslutade också om en extra investeringsram på 20 miljoner kronor för att kommunen ska kunna köpa bostäder för nyanlända. I år ska kommunen ta emot ca 100 individer, varav 50-60 är flyktingfamiljer och resten ensamkommande flyktingbarn. Kommunen får hyra lägenheter av Akelius, vi frigör hyreslägenheter som använts som kontor m m, vi köper in paviljonger, men vi behöver också köpa bostadsrättslägenheter och eventuellt radhus för att kunna tillhandahålla bostäder åt samtliga. SD yrkade avslag. Jag frågade SD om var de nyanlända ska bo? Svaret blev att SD ”hade andra prioriteringar”. Jag frågade då om inte SD prioriterade att Salems kommun ska följa svensk lag? Svaret blev något oklart.

Innan fullmäktige släpptes ut på sommarlov besvarades en interpellation om energisparåtgärder. Kommunstyrelsens tekniska utskott har beslutat om 1,8 miljoner kronor för att i en kulvert leda överskottsvärme från Salems ishall till simhallen. Investeringen har en pay off-tid (återbetalningstid) på 3-6 år. Sedan ett fyllnadsval gjorts och Rönningepartiet lämnat in en motion avslutades sammanträdet.

Handlingar till fullmäktige                                   Intressant?

 

”Det känns bra att vi kan ge dem tak över huvudet”

1511Välkommen
Välkomstteckningar.

Salemborna bjuder ofta på trevliga möten. Idag har jag – i alla fall – varit med om ett sådant möte. Jag fick besöka evakueringsboendet i Salem. Redan i morse fick vi informationer om att skolelever välkomnat våra tillfälliga flyktingar med sång och teckningar när de anlände i tisdags. Ett 50-tal flyktingar som varit med om svåra umbäranden på sin väg från Afghanistan till Sverige. Volontärer från Rädda Barnen fanns på plats och hjälpte till med fina insatser.

Med hjälp av tolk gick jag runt och hälsade dem välkomna till Salem, ”minglade” om allt möjligt. De leenden och tacksamhet jag mötte berörde verkligen. Det var en del barnfamiljer, en del vuxna män och ett par äldre. Det var ambitiösa medmänniskor som gärna berättade om sin bakgrund i Afghanistan och om den svåra resan till vårt land. ”Fanns det sol i Sverige?”, var en skämtsam fråga. Och visst fanns det snö i Afghanistan!

Sveriges kommuner och myndigheter anstränger sig nu till gränsen av sin förmåga för att ordna boenden samtidigt som regering och riksdag tvingas till skärpningar av migrationspolitiken. Ett motsägelsefullt och svårt läge som kräver mycket av politiker på flera nivåer.

Det är svåra och nästintill omtumlande förhållanden vi upplever just nu. Men låt mig för ögonblicket välja en enkel avslutning. Det var väldigt upplyftande att träffa flyktingar och volontärer idag. Jag är glad att vi kan ge dem tak över huvudet.

Intressant?

Tobias Billström i Salem

Fr v: undertecknad, kommundir. Mats Carlsson, Tobias Billstöm, Lars Pilsetnek (socnämndsordf, M), Susan Troberg (AME), Gunilla Carlsson (AME) och Arne Närström (oppositionsråd, S). (Foto: Elisabeth Ståhl)

Arbetsmarknads- och migrationsminister Tobias Billström (M) kom på besök igår. Anledningen var att Salem under tre år rankats bland topp 10 av samtliga Sveriges kommuner när det gäller integration av flyktingar. Nu senast blev vi trea i tidningen Fokus undersökning. Vår arbetsmarknadsenhet, ledd av Susan Troberg och med Gunilla Carlssom som flyktingsamordnare, var värdar för visiten.

– Det är viktigt för mig att ta del av goda exempel av hur kommuner jobbar med integration, säger Tobias Billström. – Intrycken av Salems verksamhet är efter dagens besök mycket bra. – Jag gillar särskilt den betoning som man lägger på arbetslinjen när det gäller praktik, svenskundervisning och introduktionen i det svenska samhället, avslutar Tobias Billström.

Från Salems sida vill jag framhålla två avgörande framgångsfaktorer som gjort att vi funnits i topp i Fokus ranking tre år i rad. Flyktingar trivs väldigt bra med att bo i Salem. Genom det mindre formatet kan våra tjänstemän ge mycket personligt stöd och engagemang, vilket vår personal verkligen förmår visa upp i det vardagliga arbetet.

Detta kan låta som skönmålande retorik, men det är precis så jag tror det ligger till. Engagerad personal som har möjlighet att se individen kan skapa storverk. Vi politiker kan tacka och ta emot. De flyktingar och andra klienter som Arbetsmarknadsenheten jobbar med lyckas i 55% av fallen att skaffa jobb eller varaktiga studier. Flyktingar kan i vissa fall få eget förstahandskontrakt på en bostad efter ett år.

Bra jobbat!

Salem 3:a på Sverigetoppen

AME:s nya lokaler vid kungaparets besök, juni 2009.

Tidningen Fokus rankar Salems kommun på tredjeplats i landet när det gäller integration av flyktingar. Detta är jättekul! Under en serie av år har vi graderats högt på Fokus’ lista. Vår moderate ordförande i Socialnämnden instämmer:

– Det är mycket glädjande att vi i Salem än en gång får bekräftelse på att vi gör ett bra jobb. Framför allt när det gäller att hjälpa flyktingar ut i arbete, säger Lars Pilsetnek (M).

Framför allt är detta ett erkännande till våra duktiga anställda på Arbetsmarknadsenheten (AME). Som ett exempel på hängivenheten kan nämnas att AME hämtar de nyanlända flyktingarna på Arlanda, med varma jackor om årstiden så kräver. Bra jobbat!

Läs mer om Fokus reportage här, kommunens pressmeddelande här.

Intressant?