Etikett: EU-migranter

Medborgarfråga om härbärgen för EU-medborgare

(www.fotolia.com)
(www.fotolia.com)

På torsdagens fullmäktige besvarade jag en medborgarfråga om bostadssituationen för bl a EU-migranter i Salem. Frågor och svar i det ämnet gör sig inte bäst i kortfattade rubriker. Därför har jag tagit in mitt svar i sin helhet för att alla intresserade ska kunna bilda sig en uppfattning om ställningstagandet och resonemanget bakom. Gruppledarna för FP, C, KD och Rönningepartiet instämde i min slutsats. Socialdemokraternas gruppledare uttalade detsamma efter sammanträdet. MP och V var kritiska.

Herr ordförande, fullmäktigeledamöter och intresserade från allmänheten,

Anita Lilburn, Carina Gauffin och Rauni Strömbeck har ställt en medborgarfråga till mig, där de anför att det i vår kommun finns personer som inte har någon bostad, dessutom finns det EU-migranter som övernattar i en bil. Därför har jag fått frågan vad Salems kommun gör för att lösa bostadssituationen för de bostadslösa/hemlösa personer som vistas här.

Mitt svar är följande.

Enligt Socialförvaltningen har vi personer som vistas i Salem som saknar fast bostad, men vi har inga personer som saknar tak över huvudet.

I Salem har vi 22 hemlösa just nu. Socialförvaltningen köper platser på stödboenden, vandrarhem och hotell. Många bor också inneboende hos vänner eller föräldrar. Vi har en boende i husvagn.

EU:s rättspelare om fri rörlighet innebär att EU-medborgare ska kunna söka arbete inom hela EU, men i den fria rörligheten ligger också att personen ska försörja sig själv och inte söka bistånd i det land där man söker arbete. Det finns regelsystem för detta.

När det gäller kommunmedborgare arbetar kommunen för att ingen ska vara akut bostadlös. Det gäller också EU-medborgare med uppehållsrätt. Sedan har vi EU-migranter utan uppehållsrätt. Vi har några som finns vid våra centrumanläggningar och bedriver tiggeri.

Skulle en sådan EU-medborgare söka hjälp gör Socialtjänsten en utredning om personen har uppehållsrätt i Sverige. Har personen inte det, vilket de personer som bedriver tiggeri i kommunen inte har, ger socialtjänsten bistånd för att undvika nödsituationer, t ex resebidrag till ambassaden eller till hemlandet. Om barn finns med i bilden måste dock barnets bästa beaktas, vilket kan föranleda särskilda insatser från Socialtjänsten. 

Men kommunen anordnar alltså inte platser i härbärge. Stockholm stad ger bidrag till Stadsmissionen för härbärgen för EU-medborgare. Det är dock oklart om de EU-migranter vi talar om söker sovplats där. Ingen av Södertörnskommunerna har fattat några beslut om att anordna boende för EU-medborgare som tigger.

Regeringen har beslutat om en nationell samordnare för utsatta EU-medborgare som vistas tillfälligt i Sverige, ett uppdrag som ska redovisas 1 januari 2016, alltså om knappt ett år. Jag såg att Martin Valfridsson, som samordnaren heter, f d moderat statssekreterare, i dagarna gör en resa till Rumänien.

Herr ordförande,

Jag vill gärna säga att jag finner det tragiskt och obehagligt med tiggande utländska medborgare vid reseknutpunkter eller affärscentra. Det är tragiskt eftersom människor idag i Europa kan se det som en utväg att bege sig 280 mil norrut för att mitt i vintern sätta sig och tigga i ett främmande land.

Det är också obehagligt eftersom det känns som om man blivit kastad 100 år tillbaks i tiden, innan vi i Sverige fick våra trygghetssystem som vi solidariskt betalar skatt för. 

Det finns obekräftade uppgifter om att dessa resor samt tiggeriet är organiserade. Det finns uppgifter där det påstås att det är organiserat, det finns också uttalanden om att man inte funnit belägg för detta. Om det skulle vara organiserat, finner jag det ännu mer olustigt.

Vad som är mest illa är att det bland Europeiska Unionens medlemsstater finns ett land som förskjuter grupper ur sin egen befolkning i en sån förtvivlad situation att de känner sig tvingade att ge sig ut på resor som dessa. Det är ett ociviliserat beteende och får mig att undra om Rumänien ska betraktas som en fullvärdig medlem i Europeiska Unionen. Här kan man inte nog understryka vår svenska regerings viktiga uppgift, ja skyldighet att i EU-sammanhang trycka på för att Rumänien ska ta sitt ansvar för sin egen befolkning.

Jag är dock inte kritisk till hur Sveriges kommuner hanterar situationen. Salems kommun ska självklart hjälpa till och lösa bostadsproblem för våra kommuninvånare eller människor som har för avsikt att stanna här, under reglerade former som t ex flyktingmottagning. Salem tar ett stort ansvar genom att ta emot många ensamkommande flyktingbarn, som kommer från krig och elände. Men detta är något helt annat. Det är en situation där utsatta människor tvingas till ett slags misär på spekulation.

Då skulle någon kunna säga att detta är en omänsklig attityd från en politiker. Ska vi inte alla “öppna våra hjärtan”? 

Mitt svar är att vi öppnar våra hjärtan när vi solidariskt betalar skatt för vårt sociala skyddsnät för våra medborgare, för flyktingmottagning och för utländska biståndsinsatser. Genom EU betalar vi skattemedel till de europeiska strukturfonderna. Rumänien väljer att inte utnyttja dessa fonder.

Skulle vi anordna härbärgen för personer som används för planerat och möjligen också organiserat tiggeri, då vet vi inte var vi hamnar, vi vet inte konsekvenserna.

Sist men inte minst, jag tror inte vi hjälper de mest utsatta genom härbärgen, istället riskerar vi att hjälpa de organiserade intressena i bakgrunden genom att uppmuntra detta spekulativa armod.

Jag kommer därför inte att ta några initiativ till att ordna härbärgen i Salems kommun.

Intressant?