Etikett: budget

Budgetfullmäktige i Salem godkände skolidrottshall vid Fågelsången

(svt.sodertalje.se)

 

Medborgarfråga om vägen till blivande Fågelsångens skola

I torsdags möttes fullmäktige för att fastställa budget för 2018-2020. Webbsändningen från fullmäktige finner du här. Innan budgetdebatten fick undertecknad besvara en medborgarfråga från Monika Kärrström, ordförande för bostadsrättsföreningen Rönningeborg. Monika frågade hur kommunen tänkt sig trafiklösningen fram till Fågelsångens skola och den kommande skolidrottshallen. Igår sändes också ett nyhetsinslag i SVT Södertäljes lokalnyheter om något som måste betecknas som delvis en annan fråga, nämligen Socialdemokraternas förslag till en större arena med plats för 1000 åskådare.

Monika Kärrström fick svaret från mig att trafiklösningen blir den norr om Rönningeborg, utom synhåll för den bostadsrättsföreningen. Parkeringslösningen blir sannolikt utefter infartsvägen. Tanken är att hålla biltrafiken borta från själva skolan. (Varuleveranser m m måste naturligtvis släppas fram.) De nuvarande tankarna inom kommunen illustreras av skissen nedan, där p-platserna utefter infartsvägen syns väl. Det är ingen formellt gällande illustration, det är en information om tankarna i nuvarande läge. I debatten yttrade sig en hel del övriga politiker, de flesta med agendan att bygga en liten hall vid skolan och en större matcharena på annan plats. Mer om detta längre fram i artikeln.

(Skiss från Miljö- och Samhällsbyggnadsförvaltningen som visar de nuvarande tankarna om väganslutning till den blivande skolan i Fågelsången.)

Våra argument i sammanfattning:

 • Det behövs ytterligare en skola i Salem. I ett Salem som utvecklas måste det vara en tillgång för framtiden att se till att kommande elever får en skola.
 • Fullmäktige har beslutat, efter att ha prövat olika alternativ, att skolan ska ligga i Fågelsången. Främst beror det på att skolan då byggs där eleverna finns. Det känns ganska naturligt, alternativet är att hundratals elever ska åka skolskjuts.
 • Skolan måste ha en gymnastiksal. Från Alliansen tycker vi det är lämpligt att skolan har har en gymnastiksal motsvarande Säby- och Skogsängsskolorna eftersom det ger vettiga lokaler för att undervisa i hälsa och idrott.
 • Inom Alliansen tycker vi också att det är en plusfaktor att gymnastiksalen/idrottshallen också kan användas av föreningslivet.

Det är Bygg- och Miljönämnden som sköter planeringsprocessen inklusive de remisomgångar till allmänheten som återstår. Fullmäktige kommer slutligen att anta detaljplanen.

”En budget för fler bostäder och växande sinnen”

Undertecknads inledningsanförande följde huvuddragen i ordförandeförslaget. Alliansen presenterade en budget med dessa punkter som de viktigaste:

 • Ytterligare tre år med oförändrad kommunalskatt
 • Nya förslag på miljöområdet, gång- och cykelvägar samt IT-satsningar inom utbildningssektorn.
 • De mindre besparingar som aviserades i juni behöver inte genomföras. Resultatet ligger i nivå med kommunens finansiella mål på 1% av omsättningen 2018-2019 och strax under 2020.
 • Alliansen är överens om att anlägga en idrottshall i Fågelsången med samma planyta som Skogsängshallen och Säby sim- och sporthall.
 • Att under 2018 göra en förstudie av en gång- och cykelväg längs Salemsvägen från Tvärvägen till ”Välkomstmonumentet” nere vid motorvägen.
 • Barn- och utbildningsnämnden får 1 miljon kronor per år till IT-satsningar i skolorna.
 • VA-taxan höjs de kommande åren.

Bakom Alliansens budgetförslag står M, L, C och KD. Budgetalternativen från oppositionen varierade. Socialdemokraterna verkade nöjda med budgeten i stort och hade avvikande förslag mest om idrottshallen. Miljöpartiet hade ett antal yrkanden om energibesparande åtgärder. Dessa avslogs då kommunen redan rbetar med ett antal energiåtgårder, bl a elbilar med laddstolpar, sanering av deponier och försök för bättre vattengenomströmning i Dånviken. Rönningepartiets förslag handlade främst om att rycka upp fullmäktiges beslut att placera skolan i Fågelsången och i stället lägga den i Södra Hallsta. Vänsterpartiets förslag gick ut på att höja skatten och öka utgifterna. Sverigedemokraterna var närvarande på mötet men lade inget budgetförslag och deltog inte heller i diskussionen.

Märkligt förslag från Rönningepartiet

Rönningepartiets (Röp) förslag väcker en viktig fråga. Röp föreslog att hela investeringsanslaget till skolan i Fågelsången skulle tas bort, 199 miljoner. Därefter föreslog de att 70 miljoner skulle tillföras en ny skola vid Södra Hallsta. Kommunen behöver en ny skola. Men Rönningepartiet tycks bara vilja stödja en tredjedels skola. Så lätt är det inte att göra en budget.

Omröstningen om Fågelsångens skola skulle tillföras ytterligare 40 mnkr för en skolidrottshall slutade med 16 röster för, 11 röster emot och 4 som avstod. Röp:s representanter var splittrade mellan att vara emot och att avstå. Därefter skedde votering om avgifterna i Kulturskolan, som slutade med 20 röster för Alliansens förlag och 11 emot. I övriga beslut gick Alliansens förslag igenom utan votering.

Därefter var det mest rutinärenden. Ett nytt driftavtal med för bollplanerna i kommunen antogs, ett avtal med Rönninge Salem Fotboll. En fråga från Sanna Jansson-Wiberg, V, om flyktingmottagande, som besvarades av Elisabeth Bovin-Exner, M, ordförande i Socialnämnden.

Därmed var 4,5 timmars arbete i demokratins tjänst över.

Alliansens budgetförslag 2018-2020 – En​ ​budget​ ​för​ ​fler​ ​bostäder​ och​ ​växande​ ​sinnen

Ett framtida Salems centrum? Bilden visar övergångsstället vid Säbytorgsvägen.

Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna i Salem har presenterat sitt budgetförslag för 2018-2020. Budgeten tas upp i kommunstyrelsen den 30 oktober och i kommunfullmäktige 23 november.

Läs hela förslaget här.

Läs om idrottshallen här.

Läs investeringsbudgeten här.

Här följer en sammanfattning av förslaget:

 • Ytterligare tre år med oförändrad kommunalskatt
 • Nya förslag på miljöområdet, gång- och cykelvägar samt IT-satsningar inom utbildningssektorn.
 • De mindre besparingar som aviserades i juni behöver inte genomföras. Resultatet ligger i nivå med kommunens finansiella mål på 1% av omsättningen 2018-2019 och strax under 2020.
 • Alliansen är överens om att anlägga en idrottshall i Fågelsången med samma planyta som Skogsängshallen och Säby sim- och sporthall.
 • Att under 2018 göra en förstudie av en gång- och cykelväg längs Salemsvägen från Tvärvägen till ”Välkomstmonumentet” nere vid motorvägen.
 • Barn- och utbildningsnämnden får 1 miljon kronor per år till IT-satsningar i skolorna.
 • VA-taxan höjs de kommande åren.

– Tack vare en stabil ekonomi kan vi leverera oförändrad skatt och utvecklad kvalité, samtidigt som de tidigare tänkta besparingarna inom Barn- och Utbildning (1%) inte ska genomföras. Vi gläder oss särskilt åt den nya skolan i Fågelsången med en tillhörande idrottshall med samma planyta som för Skogsängshallen och Säby Sim- och Sporthall.

Lennart Kalderén, M, kommunstyrelsens ordförande

– Salems ekonomi är stark och kommer enligt prognoserna att stärkas ytterligare kommande år. Från och med nästa år får alla barn i grundskolan tillgång till en egen dator, även i förskolan ökar vi tillgången till digitala verktyg. Vi drar nu tillbaka de besparingar som tidigare lades ut på skolan för 2019 och 2020.

Petter Liljeblad, L

– Vi glädjer oss åt en stabil ekonomi och att många befarade besparingar inte längre behövs.
På miljösidan planeras en utredning om hur vi kan förbättra vattenkvaliteten i Dånviken, kommunen kommer övergå till elbilar, Ersbodadeponin övertäcks och inte minst 4H-gården vid Ersboda färdigställs.

Ankie Bosander, C

– Vi är glada över att så många av kommunens mål är gröna och att vi hittills lyckats ta hand om våra tilldelade flyktingar på ett tillfredsställande sätt.

Håkan Paulson, KD

Välfärdssatsningar, oförändrad skatt och 4H-gård i Alliansens budgetramar

Nu läggs budgetramarna för 2018-2020 till kommunstyrelsen och fullmäktige. Budgetramarna formas av kostnadsökningar tack vare befolkningsförändringar, effekter av ingångna avtal och nya lagar samt förväntade löneökningar. Allianspartierna föreslår oförändrad skatt och en investeringsbudget med bl a ny grundskola i Fågelsången och idrottshall som medger handbollsspel.

–  Det är ett styrkebesked för vår ekonomi att vi kan fortsätta att öka välfärdsinsatserna inom äldreomsorgen och individ- och familjeomsorgen samtidigt som vi ska göra rekordstora investeringar i en ny grundskola. Satsningen på en fullstor idrottshall i Fågelsången blir en välkommen nyhet för hela vårt föreningsliv, säger Lennart Kalderén, kommunstyrelsens ordförande, (M).

– Satsningen på räkna, läsa och skriva fortsätter i Salems kommun, där biblioteken har en central roll. För att alla barn ska ges förutsättningar att lyckas i skolan är ramen för barn som behöver extra stöd ökad. Med Sveriges bästa kommunala aktivitetsstöd för unga vuxna får fler jobb eller lotsas in på gymnasium, ingen glöms bort i Salem, säger Mia Franzén, (L), gruppledare och vice ordförande i kommunstyrelsen.

– Vi har i ramarna tagit hänsyn till att vi i kommunen kommer få allt fler äldre som behöver vård och hjälp. Vi kommer behålla den goda omsorgen och kvaliteten även när flera kommer att efterfråga den. Vi har planerat för många stora investeringar inom förskola, skola och omsorgsboende och, inte minst, vi kommer att få en 4H gård, säger Ankie Bosander, (C), gruppledare.

Läs mer:     Ordförandeförslag Budgetramar 2018-2020

Intressant?

UPPDATERAD! Kommunfullmäktige i november – budget och trädinventeringar

pumpkin with Hello November paper price tag - fall holiday concept
(www.fotolia.com)

Uppdatering:        Se webinspelningen från fullmäktigemötet här.

Alliansens budget vann bifall

Salem har en budget för 2017. Där  har vi det viktigaste resultatet av fullmäktigemötet för en vecka sedan. Mötet inleddes med ett par medborgarfrågor. Mikael Uhrdin frågade om inte Bergviks brygga kunde förlängas med några bryggdelar. Undertecknad svarade att frågan varit uppe men inte färdigdiskuterats. Men så länge inga miljöskäl stod i vägen borde frågan prövas i positiv anda. Leif Hildebrand frågade varför ett bygglovsbeslut fattats om ändrad användning för ett hus på Bergviksvägen i Rönninge. Istället för privatbostad skulle huset användas till HVB-hem (hem för vård och boende) för ungdomar i behov av psykiatriskt stöd från utbildad personal. Björn Kvist, M, ordförande i Bygg- och Miljönämnden, svarade att beslutet tagits av en tjänsteman på delegation från nämnden. Beslutet var lagenligt, men nämnden borde ha fått pröva frågan eftersom det var av principiell natur. Nämnden ska nu se över delegationsordningen.

Därefter började budgetdebatten. (Se: Budgetförslag 2017-2019) Socialdemokraterna ville bl a anslå 400 000 kr till studiecirkelbidrag för vuxna. Undertecknad invände att skattepengarna ska gå till ungdomsverksamhet, inte till vuxnas fritid. (S) ville också stryka de små (3,2 milj.) besparingar som Alliansen föreslagit för 2019. Vänsterpartiet ville höja kommunalskatten med 48 öre, för ökade anslag till det mesta på 14 milj. Miljöpartiet yrkade på fler tjänster och mer pengar till Ishallen. Rönningepartiet yrkade bifall till Alliansens budget förutom några ändringar av mål och låneramar. SD hade ett enda inlägg mot slutet av debatten och meddelade då att de inte deltog i beslutet om budgeten. Formellt sett innebär det att SD inte tog ställning till om kommunen skulle ha någon verksamhet eller inte 2017-2019.

En diskussion mellan Alliansen och Rönningepartiet är värd att nämna. Undertecknad och Ankie Bosander (C) ställde frågor till Röp om deras ofullständiga budgetförslag. Anders Klerkefos (Röp) menade att partiet hade för lite arvoderad tid och inte samma tillgång till tjänstemän som Alliansen. Svaret från undertecknad blev att Röp har de ersättningar efter antalet mandat i fullmäktige och att man kan kräva att partiet arbetar fram ett rimligt budgetförslag. Ankie Bosander (C) frågade hur Röp skulle ha råd med den multianläggning partiet föreslår i Salems centrum. Svaren imponerade inte.

Omröstningarna bjöd inte på några överraskningar, alliansens förslag vann samtliga. Liberalerna anmälde en protokollsanteckning om att man inte delade Alliansens uttalande att det förs diskussioner med länsstyrelsen om att minska utslussningen från Migrationsverkets flyktingförläggningar.

Hur många träd finns det i Salem?

Efter tre timmars budgetdebatt följde resten av kvällens ärenden. Två ärenden med riktlinjer för exploateringsavtal och markanvisningar antogs i enighet. Därmed har kommunen fäst på pränt de formella processer som vi tillämpar sedan länge.  Ett administrativt ärende om avgifter inom socialtjänsten godkändes också.

Kommunen och Salems Ishalls AB har uppdaterat driftsavtalet för Salems Ishall. Genom att föreningar tar ansvar för driften av ishallen och t ex Skogsängshallen får föreningarna större flexibilitet och kostnaden blir lägre för skattebetalarna än om kommunen svarade för driften. KKIS (Konståkningsklubben i Salem) har haft en diskussion om de timpriser som tas ut, men diskussionerna mellan kommunen, Salems Ishalls AB och KKIS ska ge de ekonomiska villkor som ska göra det möjligt för alla parter att fortsätta isövningarna. Socialdemokraterna har alltid förordat den dyrare lösningen att kommunen ska sköta Ishallen, men dock inte denna gång.

Träd av lämplig storlek för inventering? (www.fotoia.com)
Träd av lämplig storlek för inventering? (www.fotoia.com)

Fullmäktige antog sedan en ny taxa för Bygg- och Miljönämnden samt ekonomiska ersättningar för gymnasieverksamheten inom Stockholms län. En motion från Miljöpartiet om den trädinventering som gjorts i kommunen besvarades.

Miljöpartiets Mats Nittve hade också motionerat om att Bygg- och Miljönämndens protokoll skulle läggas upp på kommunens hemsida. Motionen bifölls, men det är de allmänna ärendena från nämnden som läggs upp. Ärendena som är kopplade till person kan inte publiceras beroende på PUL-lagstiftningen.

En liknande motion från Anders Klerkefors (Röp) om att lägga upp protokoll och minnesanteckningar från kommunstyrelsens utskott behandlades därpå. Svaret blev att protokollen från Kommunstyrelsens tekniska utskott (KSTU) sedan länge ligger ute på hemsidan. Däremot är det inte lämpligt att lägga ut minnesanteckningarna från Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott (KSAU) eftersom diskussionerna förs på ett tidigt stadium, ibland i känsliga frågor.

Ansvar för Salems äldreboenden

Liberalernas Mia Franzén hade skrivit en motion om full valfrihet till olika äldreboenden inom Salems kommun, inklusive det av Aleris drivna Rosstorp. Mia Franzén fick stöd av KD och Röp. En majoritet bestående av M, S och C avslog dock motionen. Det kanske kan låta konstigt att vi moderater motsätter oss ett förslag om valfrihet, men det finns goda anledningar. Vi har valfrihet mellan de äldreboenden som ingår i kommunens äldreomsorg. Sedan finns därtill tre viktiga skäl för avslag. Skälen var (1) att kommunen nyligen satsat motsvarande omkring 100 miljoner på att bygga upp Söderby Parks äldreboende (biståndsprövat särskilt boende) med 54 platser. Vårt viktigaste argument är att vi inte kan riskera att få tomma platser eller en stängd avdelning på det nya äldreboendet, det vore kapitalförstöring. Det andra skälet (2) är att kommunens äldreboenden är billigare än Rosstorp. Skäl nr (3) är att det knappast är möjligt att upphandla från ett boende (Rosstorp) utan att vi ”riskerar” att äldreboenden från andra kommuner har rätt till att bli upphandlade. L, Röp och KD ville trots detta bifalla motionen, men fullmäktiges beslut blev avslag med röstsiffrorna 22 mot 7, 2 avstod.

Falling Water in National Park in Uruapan Michoacan
(www.fotolia.com)

Mot slutet besvarade Björn Kvist, M, en interpellation från Anne Henningsson (Mp) om vattnet i Dånviken, som prövades hårt av algblomning i somras. Svaret blev att algblomningen i första hand kan vara ett naturligt fenomen, men att kommunens Bygg- och Miljöenhet undersöker utsläppen i Dånviken.

Undertecknad fick också nöjet att respondera på en interpellation från Anne, nämligen hur det gick med planerna på att anlägga en laddstolpe i Rönninge centrum. Mitt svar blev att frågan utreds och vi hoppas på en positiv lösning så att elektronerna kan vandra under ordnade förhållanden in i salemfordonens elektriska kretsar.

Efter nära sex timmar gick de tappra ledamöterna hem i den mörka novemberkvällen.

Intressant?                      Läs handlingarna här.

 

 

 

Budgeten – På väg mot Salem 3.0

salem_fb

Alliansmajoriteten i Salem presenterar förslaget till budget för 2017-2019. Det kommer att byggas bostäder med inriktningen att antalet invånare ökar från 16 700 till 21 000 år 2030. Förslaget presenteras utförligt här. Skatten sänktes till i år med 25 öre och föreslås bli oförändrad de närmaste åren.

– Vi går nu in i ”Salem 3.0”, säger kommunstyrelsens ordförande Lennart Kalderén (M). – Väsentligt ökat bostadsbyggande kommer att kräva nya skollokaler. Med en stabil ekonomi i botten ska vi nu ta oss an skolinvesteringar på uppemot 200 miljoner den närmaste treårsperioden.

– Salem är en omtyckt boendekommun med bra skolor, fina äldreboenden och ett eget, populärt gymnasium och numera även Valborgsfirande i Skönviksparken, säger Mia Franzén (L). – Villa Skönviks källarplan kommer att öppnas upp som ännu en mötesplats. Föreningar som vill locka tjejer till mer aktivitet och verka för integration kommer att få ökat föreningsstöd. Aktivitetssamordnaren i äldreomsorgen sätter guldkant på tillvaron för många, avslutar Mia Franzén.

– Vi glädjer oss särskilt åt den planerade investeringen på Ersboda, säger Ankie Bosander (C). – Att där få till en 4-H gård är ett lyft för hela kommunen. Det ger såväl barn,ungdomar som våra äldre en möjlighet att komma närmare naturen och stifta bekantskap med vårt ursprung. Att miljön har en framträdande roll i budgeten är bra, det gäller våra sjöar, fordon och att göra något åt våra gamla synder, deponierna, avslutar Ankie Bosander.

– Kommunen har bra kontroll på miljöfrågor och satsar mycket på att förbättra den yttre miljön, säger Håkan Paulson (KD). – I årets budget ges också utrymme för den inre miljön, såsom sociala frågor som handlar om vårt välmående.

Budgetförslag 2017-2019

Intressant?

Två världar i sommarfullmäktige

Hats on the table for the Junina Party
(www.fotolia.com)

På fullmäktige besvarades fyra medborgarfrågor varav tre kom från SD med främlingsfientligt tema. Budgetramar för 2017 beslutades, Alliansen prioriterade, delar av oppositionen skrev önskelistor. Fullmäktige anslog 20 miljoner som ram för inköp av bostäder till nyanlända. Interpellation om värmeöverföring från ishall till simhall besvarades.

Vårens sista fullmäktige förflöt under ett par timmar på torsdagskvällen. Kvällen började med svar på några medborgarfrågor. Tyvärr börjar en del av dessa utnyttjas av SD till främlingsfientliga debatter där myter blandas med argumentation. Den första frågan handlade om mitt uttalande i ”Södra Sidan” i april som svar på SD:s flygblad om att Salem skulle behöva höja skatten med 2 kr till 2019. SD:s flygblad var en centralstyrd kampanj där man gjorde luftiga beräkningar på fler kommuner och försökte sprida oro om skattehöjningar och försämringar i kommunal service.

I april kallade jag det ”Fria fantasier i elakt syfte”, ett omdöme som fälldes även igår. Det finns ingenting som tyder på skattehöjningar och försämringar i Salems ekonomi. Tvärtom visar gårdagens ärende med budgetramar för 2017-2019 på en stabil ekonomi, låt vara att 2019 har ett svagare överskott, än så länge. Min poäng är att kostnaderna för flyktingmottagningen beror på hur många som kommer att falla under vårt ansvar samt de statliga insatserna.

Därefter ställdes två mycket korta frågor: ”Kommer välfärden i kommunen bli sämre om vi skall ta hand om flera nyanlända?” samt ”Har de ensamkommande barnen samt asylfamiljerna som kommer till Salem hälsokontrollerats, åldersbestämts och blivit informerade om svenska lagar och regler och hur man uppför sig mot kvinnor/flickor?”. På den första frågan blev svaret nej, istället kan välfärden förbättras när vi får fler sökande till välfärdsjobben. Jag motfrågade också om på vilket sätt den som frågade kunde påstå att välfärden försämrats i Salem. Svaret blev att den frågande fått vänta tre månader på en läkartid på vårdcentralen. Mitt svar blev att det knappast var någon stark indikation på att Salems kommuns service försämrats samt att Vårdcentralen sedan länge har öppen mottagning de flesta dagar i veckan, vilket i alla fall jag upplever som en förbättring.

Svaret på den andra frågan blev att flyktingar erbjuds hälsoundersökning under asylprövningsskedet, innan de kommer till Salem. Den frågande fyllde då på med påståenden om brott som begås, att vi måste ha nolltolerans och polisanmäla brott och att ”inget får mörkas”. Mitt svar var att det är vanskligt att dra generella slutsatser om brott t ex i Salem utifrån händelser som skett på annat håll, även om dessa är oroande. Det fanns ingen anledning för den frågande att misstänkliggöra Salems kommun för att ”mörka” eller inte polisanmäla några brott. Vi har inte haft en sådan utveckling. Snarare är det den frågandes misstänkliggöranden som faller platt till marken.

Slutligen frågade en representant för KKIS (Konståkningsklubben i Salem) om jag ansåg det rimligt att kommunen ska garantera en rimlig hallhyra i Salems Ishall så at det finns en framtid för konståkningen i Salem. En liknande fråga ställdes i april, en ytterligare fråga i samma ämne ställdes igår, men kunde inte besvaras p g a frånvaro. Mitt svar blev att det är självklart att det ska finnas en framtid för konståkningen i Salem, men att det inte bara fungerar att ropa på skattepengar när verkligheten krånglar till sig. KKIS och Salems Ishalls AB förhandlar om hallpriset, där Ishalls AB vill höja p g a ökade kostnader. Kommunen följer dessa förhandlingar.

Sedan började det ordinarie fullmäktigesammanträdet med förslag till budgetramar 2017-2019. Förslaget finns att läsa här. Ekonomin är stabil, ett förslag till parallellt effektiviseringsprogram med 2% 2019 diskuterades, oppositionen ville inte veta av något sådant program men avvisades. Endast Vänsterpartiet ville sikta på en skattehöjning med nästan 50 öre. Övriga delar av oppositionen – förutom Rönningepartiet – hade inga andra yrkanden vad gäller drift- och investeringsbudget.

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
(www.fotolia.com)

Trots den nära kommunen lever vi tydligen i olika världar. När man – som vi i Alliansen – arbetat intensivt med tjänstemännen för att få ihop budgetramar för närmare 900 miljoner kronor i drift och 285 miljoner kronor i investeringar där ”knapphetens kalla stjärna” och prioriteringarnas dilemma varit rådande, då känns det som att komma till ett annat universum när man lyssnar till oppositionen i fullmäktige. Som ansvarig för kommunens ekonomi och ett effektivt användande av skattebetalarnas pengar häpnar jag över de önskelistor och lösa investeringsidéer som kastas fram.

Rönningepartiet ska bygga en ny multiarena i Salems centrum utan att anslå pengar i budgeten. Däremot ska man stryka renoveringen av simhallen för det ska uppenbarligen byggas en ny, inom multiarenan. Rönningepartiet vill också stryka pengarna till de stora skolinvesteringarna (150 miljoner kronor) vi har framför oss då man vill att kommunen ska hyra istället. Men partiet lägger inte några pengar till hyreskostnader. Mitt i alltihop ska kommunen anslå 500 000 kronor för en häst på Ersboda. När jag frågar (S) om de prioriterar nya skollokaler för 150 miljoner eller en ny idrottsplats för uppemot 80 miljoner blir svaret ”det ena behöver inte utesluta det andra”. Jag önskar att jag haft ytterligare replikmöjligheter då eftersom budgetarbete betyder just hushållning och att prioriteringar är ett måste. Salems kommun är inte Ebberöds Bank. (Samtidigt lade inte S något förslag på idrottsplats.)

Detta var huvuddragen i debatten. Jag har inte redovisat varje yrkande från oppositionen, men de finns att läsa i protokollet om någon vecka. Fullmäktige avverkade därefter i rask takt några övriga ärenden. Ett uppdaterat beslut beträffande kommunens borgen för SYVAB (vatten- och avloppsverket där vi är delägare). Vi antog ett nytt avtal för gymnasieantagningen i Stockholms län. Listan över när obesvarade motioner ska hanteras godkändes. Södertörns Brandförsvarsförbund får möjlighet att räkna upp taxan för sotning och brandskyddskontroll enligt sotningsindex, blir det fråga om högre höjningar än index måste förbundet gå till sina medlemskommuner.

Fullmäktige beslutade också om en extra investeringsram på 20 miljoner kronor för att kommunen ska kunna köpa bostäder för nyanlända. I år ska kommunen ta emot ca 100 individer, varav 50-60 är flyktingfamiljer och resten ensamkommande flyktingbarn. Kommunen får hyra lägenheter av Akelius, vi frigör hyreslägenheter som använts som kontor m m, vi köper in paviljonger, men vi behöver också köpa bostadsrättslägenheter och eventuellt radhus för att kunna tillhandahålla bostäder åt samtliga. SD yrkade avslag. Jag frågade SD om var de nyanlända ska bo? Svaret blev att SD ”hade andra prioriteringar”. Jag frågade då om inte SD prioriterade att Salems kommun ska följa svensk lag? Svaret blev något oklart.

Innan fullmäktige släpptes ut på sommarlov besvarades en interpellation om energisparåtgärder. Kommunstyrelsens tekniska utskott har beslutat om 1,8 miljoner kronor för att i en kulvert leda överskottsvärme från Salems ishall till simhallen. Investeringen har en pay off-tid (återbetalningstid) på 3-6 år. Sedan ett fyllnadsval gjorts och Rönningepartiet lämnat in en motion avslutades sammanträdet.

Handlingar till fullmäktige                                   Intressant?

 

Kommunfullmäktige 19 november: ”Salems skattebetalare har rätt till att få sin beskärda del av en välskött ekonomi”

(www.fotolia.com)
(www.fotolia.com)

Klockan 17.00 under den regntunga och mörka torsdagen, samlades fullmäktige för budgetsammanträde. Inledningsvis uppvaktades Rönninge-Salems Kampsportklubb för sina goda insatser på den internationella mästerskapsscenen. Två medborgarfrågor avhandlades: en om eventuell nedsatt hastighetsbegränsning på Skyttorpsvägen, en annan fråga från en medborgare till Centerpartiet.

Budgetdiskussionen begynte med inledningsanförande från undertecknad (Läs här: 1511budgetanförande ). Kontentan var att Salems kommun samtidigt förstärker kvaliteten och sänker skatten med 25 öre. Ett antal inlägg följde. De mest intensiva debatterna kretsade kring kommunens miljömål, kring Socialdemokraternas förslag att kommunen skulle starta ett bostadsbolag samt om den ideologiska betydelsen av en skattesänkning. – Salems skattebetalare har rätt till att få sin beskärda del av en välskött ekonomi. Kommunen ska inte ta ut mer i skatt än nödvändigt, förfäktade undertecknad med instämmande av Delmon Haffo och andra partikamrater. (MP) och (V) delade inte vår positiva syn på att medborgarna fick mer pengar i plånboken genom en skattesänkning. (S) var ”oroliga”. (S) och (MP) ville ha oförändrad skattesats. (V) ville höja med 23 öre till 20:13.

Fullmäktige beslutade enligt Alliansens förslag om 19:67, d v s en sänkning med 25 öre. Ingen begärde votering.

Rönningepartiet bjöd på en udda uppvisning. (Röp) stödde skattesänkningen men ”deltog inte i beslutet” om budgeten i övrigt. Däremot framförde (Röp) att de ansåg att det fanns ett antal besparingsmöjligheter i budgeten. Låt mig konstatera följande: (Röp) har i allmänna val sökt väljarnas mandat på politiken att de ska utnyttja varje skattekrona bättre. Men när det blir ”verkstad” då budgeten ska beslutas, har de ingen uppfattning om hur skattepengarna ska användas. (Röp):s väljare borde rimligen fråga sig ”Hur har ni använt vårt förtroende?”. Vad blir svaret? ”Till noll och intet”?

Det var roligt att se så många uppe i talarstolen. Från Alliansens sida deltog undertecknad, Mia Franzén och Kristina Bjureklev-Netzell (FP), Ankie Bosander (C), Håkan Paulson (KD) samt Delmon Haffo, Elisabeth Bovin-Exner och Björn Kvist (M). När diskussionen var över stod det alltså klart att Salems kommun 2016 får sänkt skatt med 25 öre och ett antal satsningar på biblioteket, Kulturskolan, fritidshemmen, äldreomsorgen m m. (Läs mer här.)

Efter paus och voteringar om budgeten togs ett antal rutinärenden om reglementen, rapportering från Socialnämnden och nya programpriser inom gymnasieskolan. En ny alkohol- och drogpolicy antogs. En motion från Mats Nittve (MP) om att införa e-förslag på kommunens hemsida var föreslagen att bli avslagen. Vi i Alliansen hänvisade till medborgarfrågorna i fullmäktige som vi tycker fungerar bra. Dock tyckte en minoritet i fullmäktige att motionen skulle återremitteras, vilket därmed blev beslutat genom s k minoritetsåterremiss. Därefter besvarade undertecknad två interpellationer från Rönningepartiets Anders Klerkefors. Den första handlade om parkeringsytan nere vid Säby begravningsplats och ordningssituationen där, kunde belysning sättas upp? Marken tillhör Stockholm Vatten AB som inte vill bekosta belysning på platsen. Den andra interpellationen rörde kostnadsökningen för parkeringsplatsen vid kvarteret Ålkistan, öster om Folkets Hus. Svaret blev att kostnaden ökat från 1,9 mnkr till 3,4 mnkr p g a att det blivit nödvändigt att förskjuta anläggningen uppåt i slänten, men att parkeringsplatserna är nödvändiga.

Slutligen var det dags för avsägelser och fyllnadsval. Vi moderater tackar Lars Pilsetnek för många års värdefullt arbete som Socialnämndens ordförande. Ny nämndordförande blir Elisabeth Bovin-Exner som också tar plats i kommunstyrelsen. Lycka till Elisabeth! Fullmäktiges presidium ser numera ut enligt följande: ordförande Olle Glimvik (M), 1:e vice ordförande Tommy Eklund (S), 2:e vice ordförande Björn Odelius (M).

Intressant?

 

 

 

Alliansen i Salem lägger fram en budget med högre kvalitet och sänkt skatt

 IMG_1315

Vi har arbetat hårt med budgetprioriteringar och praktiska, kostnadseffektiva lösningar under många år. Därför har vi en stabil ekonomi med goda överskott. Vi ligger högt på i stort sett alla kvalitetsmått. Vi finns i Sverige-toppen när SCB undersöker kommuninvånarnas förtroende för sina politiker. När Södertörnskommunerna jämför kvalitet har Salem bäst lärartäthet i skolan. Elevernas resultat förbättras. Vi ligger bland de bästa när det gäller personaltäthet i  förskolan. Vi har  gott om personal i äldreomsorgen.  

Vi ser nu att vi kan genomföra en skattesänkning på 25 öre. (För en familj där föräldrarna totalt tjänar 50 000 kr/månad motsvarar det drygt 1500 kr/år). Framför allt visar det att Salems kommun inte tar ut mer skatt än nödvändigt från sina medborgare. Salem har idag en ganska hög kommunalskatt, 19:90. Efter sänkningen kommer vi att ligga under genomsnittet för Södertörn. Därmed uppnås också ett av kommunens övergripande mål.

I budgetförslaget sker också en del satsningar. Barn som går på fritids och får syskon eller har arbetssökande föräldrar får längre vistelsetid, vilket kostar 1,7 mnkr/år. Beroende på hög efterfrågan i det fria skolvalet anordnas två nya klassrum i anslutning till Rönninge skola. Ett projekt för att utveckla barns läsande startas i samarbete mellan biblioteket och skolorna genom att biblioteket ökar öppethållandet. Två nya tjänster tillsätts inom Barn- och Utbildning: en särskolesamordnare och en handläggare som ska förebygga avhopp inom gymnasiet. Kulturskolan får extra pengar till sina musikinstrument. Inom Socialtjänsten blir det mer personal inom äldreomsorgen samt en ytterligare LSS-handläggare.

Ett nytt gruppboende inom LSS planeras till 2018. Kommunen ser över behov och möjligheter för en särskild NO-sal i Nytorpsskolan. Skogsängsskolans hemkunskapssal renoveras. Köken i Säbyskolan, Skogsängsgården och Toredalsgården byggs om under perioden. Arbetsmiljön för kommunens anställda förbättras genom ventilationsprojekt. Konstgräset på Berga bollplan byts ut 2017, det blir en mindre uppvärmningsyta i närheten av planen 2016. Dessutom ska en ytterligare 7-mannaplan få konstgräs 2016. Kommunen planerar för en 4H-gård som ett EU-projekt på Ersboda. Energibesparande åtgärder kommer att utföras för 1,8 mnkr. Vi hoppas kunna anlägga gång- och cykelväg till Östertälje via Karlskronaviken så snart som möjligt när överklagandeprocessen är klar.

20151013 Historik Ekonomisk utveckling

– Vi sänker skatten och förbättrar kvalitén. Salemborna kan ha fortsatt gott förtroende för att vi ger valuta för skattepengarna, säger Lennart Kalderén, kommunstyrelsens ordförande, (M).

–  Vår allians satsar långsiktigt och målmedvetet på läsning bland unga för att förbättra skolresultaten ytterligare, säger Mia Franzén (FP). För att kunna ta emot fler skolklasser får centrala biblioteket ökade öppettider och ett förstärkt mediautbud.

– Barn till föräldralediga får nu möjlighet at vara längre på fritids, inte enbart på förskolan. Får vi EU-pengar kommer också 4H-gården vid Ersboda att kunna bli av. Upprustningen av våra tillagningskök fortsätter, vilket glädjer oss vänner av vällagad mat, säger Ankie Bosander, (C).

– Vi gläds över den goda lärartätheten och förbättrade resultat i våra skolor, avslutar Håkan Paulson, (KD).

Mer information:

Lennart Kalderén, 070-623 29 00

Mia Franzén (FP), 070-252 99 36

Ankie Bosander, (C), 070-217 80 96

Håkan Paulson, (KD), 076-238 85 55

 

Läs budgetförslaget här:         1510OrdfförslagBudget1618

Intressant?

 

 

Budgeten beslutad – av 31 politiker nära dig

(www.fotolia.com)
(www.fotolia.com)

I torsdags var det premiär för nya fullmäktige, som ska sitta till 2018. Totalt 31 ledamöter och kring 20 ersättare intog sina platser. Vi startade med öppningsmusik från Salems Kulturskola. Irma Van den Poel, Malin Van den Poel och Anton Österlund framförde bl a ”Du är den ende” i en bedårande vacker slow-jazz-tappning som skapade en varm stämning. Som ålderspresident (flest tjänsteår) fick undertecknad öppna sammanträdet med ett anförande på följande temata: tidsexposé över 35 år i Salem, ålder och erfarenhet samt förtroendeuppdraget i en representativ demokrati.

Novemberfullmäktige är det årliga kraftprovet för politikerna närmast dig, det är då vi beslutar om budgeten 2015 och ekonomisk plan 2016-17. Det blev en inledning även här (Ordförandeförslag, budget 2015-2017) där jag framhöll följande:

 • plusresultat enligt kommunens mål för god ekonomisk hushållning, 1% av skatter och bidrag för 2015 och 2016, något svagare 2017
 • oförändrad kommunalskatt 19:90
 • nya miljösatsningar, bl a sanering av gammal deponi vid Ersboda
 • ökad vistelsetid i förskolan för barn som får syskon eller vars förälder är arbetslös
 • nya investeringsprojekt, bl a simhallen, skateanläggning och en minifotbollsansläggning i Söderby Park

Oppositionen presenterade sina budgetalternativ. ”De rödgröna” hade några gemensamma yrkanden, men ”spretade” betydligt från MP:s nya naturreservat, via S’ överskottsfonder till V:s skattehöjning på 23 öre. Rönningepartiet ville bl a inte bygga en förskola i södra Hallsta, annars biföll de i stort Alliansens budget. SD var på plats, men hade inget budgetyrkande och deltog inte i debatten.

Alliansen har utlovat höjda lärarlöner i budgeten, men de kommer att tas inom givna anslag, precis som i år då lärarna i Salem fått 3,5% i löneökning trots att budgeten antagit 2%. Här ville ”de rödgröna” att kommunen redan från början skulle anslå 1 miljon till lärarlöneökningar, något som endast motsvarar 0,4%. Alliansens linje blev också fullmäktiges.

Vi inom Alliansen har haft ett hårt jobb med åtskilliga tuffa prioriteringar mellan alla förslag från nämnder och förvaltningar. Det bildar en slutprodukt till budget som utmynnar i ett överskott på 1% av skatter och bidrag. Oppositionen har sedan gjort det lätt för sig. Man utgår från vår slutprodukt (där prioriteringarna redan är gjorda), unnar sig sedan att gå ned på 0,5% i överskott och försöker få de ca 4 miljonerna man får över att räcka till sina partiprofileringar. Många gånger är deras lösning att föreslå utredningar på 100 000 kr styck. Man blandar också in politiska frågor som knappast hör till själva budgeten, som nya bostadsprojekt, bildande av kommunalt bostadsbolag och nya naturreservat. När oppositionen yrkade att 100 000 kronor skulle anslås för en utredning om var en eventuell idrottsplats kan placeras, blev det lite märkligt eftersom ett sådant beslut redan tagits och utredningen är på väg. Resultatet blir en ganska skev diskussion där Alliansen pratar budget och oppositionen pratar ”önskelistor”. Ett undantag är Vänsterpartiet som är konsekventa och går fram med helt finansierade förslag med skattehöjning på 23 öre.

Nåväl, Alliansens budget gick igenom. Det blev votering om yrkandet beträffande utredning av idrottsplats (19 för Alliansens linje, 8 för S-linjen, 4 avstod). Det blev också votering om V-yrkandet beträffande 3 miljoner ytterligare till Barn- och Utbildning, som avslogs (21 för Alliansens linje, 3 för V:s förslag och 7 avstod). En ytterligare votering gällde V-yrkandet om ytterligare 2 miljoner till Socialnämnden för personalförstärkningar i äldreboenden, vilket skulle finansieras med en skattehöjning. Yrkandet avslogs (28 för avslag, 2 för V:s förslag, 1 avstod). Övriga ändringsförslag från oppositionen avslogs utan omröstning. Ifråga om skattesatsen vann Alliansens linje på oförändrat 19:90 visavi V:s förslag att höja till 20:13.

Jag skulle vilja ställa två frågor till Rönningepartiet. Röp vill spara 20 miljoner på investeringarna genom att inte bygga förskola i södra Hallsta. Men var ska barnen gå i förskola? Röp sade också nej till inköp av bostadsrätter för 6 miljoner. Detta är lägenheter som behövs för att kommunen ska uppfylla sina sociala skyldigheter. Om man är politiker i majoritet måste man ta ett större ansvar än så.

Till slut var vi klara. Salems kommun har en budget för 2015-2017 och kommunen rullar på.

Intressant?

 

 

Alliansbudget i Salem 2015-2017: God ekonomi ger satsningar på miljö, fritid och förskola

Budget concept
(www.fotolia.com)

Alliansen i Salem har presenterat sitt budgetförslag som tagits av Kommunstyrelsen och går upp i Kommunfullmäktige 27 november. Förslaget i sammanfattning:

 • budgeterat resultat enligt kommunens mål för god ekonomisk hushållning, 1% av skatter och bidrag för 2015 och    2016, något svagare 2017
 • oförändrad kommunalskatt 19:90
 • nya miljösatsningar, bl a sanering av gammal deponi vid Ersboda
 • ökad vistelsetid i förskolan för barn som får syskon eller vars förälder är arbetslös
 • nya investeringsprojekt, bl a simhallen, skateanläggning och en minifotbollsansläggning i Söderby Park
–  En stabil ekonomi är avgörande för att ha råd att investera och förbättra i välfärden. Vi vill särskilt framhålla det nya äldreboendet som nu byggs i Söderby Park och att det blir möjlighet till ökad tid på förskolan för barn som får syskon eller har förälder som söker arbete, säger Lennart Kalderén, kommunalråd och gruppledare för Moderaterna.
– Tack vare en välskött ekonomi har vi möjlighet att klara flera investeringar inom frititidsområdet: Nytt skateområde vid ”Unkan” (fritidsgården ”Huset), en ny spontanidrottsplan som ”Kulan” uppe i Söderby Park och renovering av vår simhall – till glädje för ung som gammal, säger Mia Franzén, gruppledare för Folkpartiet-Liberalerna.
 
– Då vi är måna om att få bort så mycket skadliga ämnen som möjligt från vår miljö är vi extra nöjda med att medel reserverats för att ta hand om de gamla deponierna. Även Flatens ekologiska status kommer att fastställas för att kunna förbättra dess miljö, säger Ankie Bosander, gruppledare för Centern.
 
–  Vi tycker det är viktigt med prioriteringarna av höjda skolresultat genom läs- och matematiksatsningar i Salems skolor, säger Håkan Paulson, gruppledare för Kristdemokraterna.

Ordförandeförslaget till KS, som sammanfattar budgetförslaget kan du läsa här:        Ordförandeförslag, budget 2015-2017