Etikett: alliansen

Gemensamt uttalande från Alliansen i Salem

Alla partier i Salems kommun tycker att det är bra att det byggs fler bostäder i kommunen. Alla utom ett. I brist på politiska argument far nu Rönningepartiet (Röp) med osanning. Låt oss bena ut hur det ligger till:

1.     Alliansens förslag till utbyggnad av bostäder grundar sig på medborgardialoger som visar att Salemsborna önskar fler bostäder och utveckling av såväl Rönninge som Salems centrum. Det har varit en öppen process för både medborgare och politiker. Förslagen har alltså inte tagits fram i lönndom.

2.     Röp menar att ”en okänd uppgörelse träffats” och syftar på ett förslag till tilläggsavtal om Rönninge centrum som ska beslutas i kommunfullmäktige nu på torsdag 14 december. Tilläggsförslaget beslutades i kommunstyrelsen ( där Röp sitter med) den 27 november då alla partier, utom ett (Röp), röstade ja till förslaget. Tilläggsavtalet innebär att Småa kan komma igång med att bygga Torghuset i Rönninge och det blir fler attraktiva smålägenheter istället för få men stora lägenheter. Det är viktigt att Rönninge centrums utveckling nu får fart som planerat och inte förblir en stor och ofärdig byggarbetsplats.

3.     Röp påstår att det kommer att bli större och högre hus i Rönninge centrum. Det är inte sant. Det kommer att bli fler, men mindre lägenheter, på samma yta och med samma storlek på byggnad som beslutades i detaljplanen 2015. Inte heller blir det någon annan färg än den som beslutats. Det blir ett p-däck framför Coop. De boende kommer att erbjudas en bilpool för att minska parkeringsbehovet.

Rönningepartiet sänker debattnivån under det acceptabla. Vi mörkar inte förslag och fattar inte hemliga beslut utanför de demokratiska processerna. Däremot är vi glada att fler salemsbor snart kan få bo både vackert och centralt.

Lennart Kalderén, M

Mia Franzén, L

Ankie Bosander, C

Håkan Paulson, KD

Alliansens budgetförslag 2018-2020 – En​ ​budget​ ​för​ ​fler​ ​bostäder​ och​ ​växande​ ​sinnen

Ett framtida Salems centrum? Bilden visar övergångsstället vid Säbytorgsvägen.

Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna i Salem har presenterat sitt budgetförslag för 2018-2020. Budgeten tas upp i kommunstyrelsen den 30 oktober och i kommunfullmäktige 23 november.

Läs hela förslaget här.

Läs om idrottshallen här.

Läs investeringsbudgeten här.

Här följer en sammanfattning av förslaget:

 • Ytterligare tre år med oförändrad kommunalskatt
 • Nya förslag på miljöområdet, gång- och cykelvägar samt IT-satsningar inom utbildningssektorn.
 • De mindre besparingar som aviserades i juni behöver inte genomföras. Resultatet ligger i nivå med kommunens finansiella mål på 1% av omsättningen 2018-2019 och strax under 2020.
 • Alliansen är överens om att anlägga en idrottshall i Fågelsången med samma planyta som Skogsängshallen och Säby sim- och sporthall.
 • Att under 2018 göra en förstudie av en gång- och cykelväg längs Salemsvägen från Tvärvägen till ”Välkomstmonumentet” nere vid motorvägen.
 • Barn- och utbildningsnämnden får 1 miljon kronor per år till IT-satsningar i skolorna.
 • VA-taxan höjs de kommande åren.

– Tack vare en stabil ekonomi kan vi leverera oförändrad skatt och utvecklad kvalité, samtidigt som de tidigare tänkta besparingarna inom Barn- och Utbildning (1%) inte ska genomföras. Vi gläder oss särskilt åt den nya skolan i Fågelsången med en tillhörande idrottshall med samma planyta som för Skogsängshallen och Säby Sim- och Sporthall.

Lennart Kalderén, M, kommunstyrelsens ordförande

– Salems ekonomi är stark och kommer enligt prognoserna att stärkas ytterligare kommande år. Från och med nästa år får alla barn i grundskolan tillgång till en egen dator, även i förskolan ökar vi tillgången till digitala verktyg. Vi drar nu tillbaka de besparingar som tidigare lades ut på skolan för 2019 och 2020.

Petter Liljeblad, L

– Vi glädjer oss åt en stabil ekonomi och att många befarade besparingar inte längre behövs.
På miljösidan planeras en utredning om hur vi kan förbättra vattenkvaliteten i Dånviken, kommunen kommer övergå till elbilar, Ersbodadeponin övertäcks och inte minst 4H-gården vid Ersboda färdigställs.

Ankie Bosander, C

– Vi är glada över att så många av kommunens mål är gröna och att vi hittills lyckats ta hand om våra tilldelade flyktingar på ett tillfredsställande sätt.

Håkan Paulson, KD

Välfärdssatsningar, oförändrad skatt och 4H-gård i Alliansens budgetramar

Nu läggs budgetramarna för 2018-2020 till kommunstyrelsen och fullmäktige. Budgetramarna formas av kostnadsökningar tack vare befolkningsförändringar, effekter av ingångna avtal och nya lagar samt förväntade löneökningar. Allianspartierna föreslår oförändrad skatt och en investeringsbudget med bl a ny grundskola i Fågelsången och idrottshall som medger handbollsspel.

–  Det är ett styrkebesked för vår ekonomi att vi kan fortsätta att öka välfärdsinsatserna inom äldreomsorgen och individ- och familjeomsorgen samtidigt som vi ska göra rekordstora investeringar i en ny grundskola. Satsningen på en fullstor idrottshall i Fågelsången blir en välkommen nyhet för hela vårt föreningsliv, säger Lennart Kalderén, kommunstyrelsens ordförande, (M).

– Satsningen på räkna, läsa och skriva fortsätter i Salems kommun, där biblioteken har en central roll. För att alla barn ska ges förutsättningar att lyckas i skolan är ramen för barn som behöver extra stöd ökad. Med Sveriges bästa kommunala aktivitetsstöd för unga vuxna får fler jobb eller lotsas in på gymnasium, ingen glöms bort i Salem, säger Mia Franzén, (L), gruppledare och vice ordförande i kommunstyrelsen.

– Vi har i ramarna tagit hänsyn till att vi i kommunen kommer få allt fler äldre som behöver vård och hjälp. Vi kommer behålla den goda omsorgen och kvaliteten även när flera kommer att efterfråga den. Vi har planerat för många stora investeringar inom förskola, skola och omsorgsboende och, inte minst, vi kommer att få en 4H gård, säger Ankie Bosander, (C), gruppledare.

Läs mer:     Ordförandeförslag Budgetramar 2018-2020

Intressant?

Irene Svenonius föreslås till finanslandstingsråd

1612irenesmnet

Irene Svenonius är ett utmärkt förslag till gruppledare för Moderaterna i landstinget och finanslandstingsråd. Jag hade förmånen att samarbeta med Irene under en period efter valet 2014 och vet att Stockholmarna nu får en dynamisk förstepolitiker i Landstingshuset med ett brett ledarskap och god förmåga att bygga samarbete, dessutom alltid med gott humör. Grattis och välkommen Irene!

Intressant?

Två världar i sommarfullmäktige

Hats on the table for the Junina Party
(www.fotolia.com)

På fullmäktige besvarades fyra medborgarfrågor varav tre kom från SD med främlingsfientligt tema. Budgetramar för 2017 beslutades, Alliansen prioriterade, delar av oppositionen skrev önskelistor. Fullmäktige anslog 20 miljoner som ram för inköp av bostäder till nyanlända. Interpellation om värmeöverföring från ishall till simhall besvarades.

Vårens sista fullmäktige förflöt under ett par timmar på torsdagskvällen. Kvällen började med svar på några medborgarfrågor. Tyvärr börjar en del av dessa utnyttjas av SD till främlingsfientliga debatter där myter blandas med argumentation. Den första frågan handlade om mitt uttalande i ”Södra Sidan” i april som svar på SD:s flygblad om att Salem skulle behöva höja skatten med 2 kr till 2019. SD:s flygblad var en centralstyrd kampanj där man gjorde luftiga beräkningar på fler kommuner och försökte sprida oro om skattehöjningar och försämringar i kommunal service.

I april kallade jag det ”Fria fantasier i elakt syfte”, ett omdöme som fälldes även igår. Det finns ingenting som tyder på skattehöjningar och försämringar i Salems ekonomi. Tvärtom visar gårdagens ärende med budgetramar för 2017-2019 på en stabil ekonomi, låt vara att 2019 har ett svagare överskott, än så länge. Min poäng är att kostnaderna för flyktingmottagningen beror på hur många som kommer att falla under vårt ansvar samt de statliga insatserna.

Därefter ställdes två mycket korta frågor: ”Kommer välfärden i kommunen bli sämre om vi skall ta hand om flera nyanlända?” samt ”Har de ensamkommande barnen samt asylfamiljerna som kommer till Salem hälsokontrollerats, åldersbestämts och blivit informerade om svenska lagar och regler och hur man uppför sig mot kvinnor/flickor?”. På den första frågan blev svaret nej, istället kan välfärden förbättras när vi får fler sökande till välfärdsjobben. Jag motfrågade också om på vilket sätt den som frågade kunde påstå att välfärden försämrats i Salem. Svaret blev att den frågande fått vänta tre månader på en läkartid på vårdcentralen. Mitt svar blev att det knappast var någon stark indikation på att Salems kommuns service försämrats samt att Vårdcentralen sedan länge har öppen mottagning de flesta dagar i veckan, vilket i alla fall jag upplever som en förbättring.

Svaret på den andra frågan blev att flyktingar erbjuds hälsoundersökning under asylprövningsskedet, innan de kommer till Salem. Den frågande fyllde då på med påståenden om brott som begås, att vi måste ha nolltolerans och polisanmäla brott och att ”inget får mörkas”. Mitt svar var att det är vanskligt att dra generella slutsatser om brott t ex i Salem utifrån händelser som skett på annat håll, även om dessa är oroande. Det fanns ingen anledning för den frågande att misstänkliggöra Salems kommun för att ”mörka” eller inte polisanmäla några brott. Vi har inte haft en sådan utveckling. Snarare är det den frågandes misstänkliggöranden som faller platt till marken.

Slutligen frågade en representant för KKIS (Konståkningsklubben i Salem) om jag ansåg det rimligt att kommunen ska garantera en rimlig hallhyra i Salems Ishall så at det finns en framtid för konståkningen i Salem. En liknande fråga ställdes i april, en ytterligare fråga i samma ämne ställdes igår, men kunde inte besvaras p g a frånvaro. Mitt svar blev att det är självklart att det ska finnas en framtid för konståkningen i Salem, men att det inte bara fungerar att ropa på skattepengar när verkligheten krånglar till sig. KKIS och Salems Ishalls AB förhandlar om hallpriset, där Ishalls AB vill höja p g a ökade kostnader. Kommunen följer dessa förhandlingar.

Sedan började det ordinarie fullmäktigesammanträdet med förslag till budgetramar 2017-2019. Förslaget finns att läsa här. Ekonomin är stabil, ett förslag till parallellt effektiviseringsprogram med 2% 2019 diskuterades, oppositionen ville inte veta av något sådant program men avvisades. Endast Vänsterpartiet ville sikta på en skattehöjning med nästan 50 öre. Övriga delar av oppositionen – förutom Rönningepartiet – hade inga andra yrkanden vad gäller drift- och investeringsbudget.

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
(www.fotolia.com)

Trots den nära kommunen lever vi tydligen i olika världar. När man – som vi i Alliansen – arbetat intensivt med tjänstemännen för att få ihop budgetramar för närmare 900 miljoner kronor i drift och 285 miljoner kronor i investeringar där ”knapphetens kalla stjärna” och prioriteringarnas dilemma varit rådande, då känns det som att komma till ett annat universum när man lyssnar till oppositionen i fullmäktige. Som ansvarig för kommunens ekonomi och ett effektivt användande av skattebetalarnas pengar häpnar jag över de önskelistor och lösa investeringsidéer som kastas fram.

Rönningepartiet ska bygga en ny multiarena i Salems centrum utan att anslå pengar i budgeten. Däremot ska man stryka renoveringen av simhallen för det ska uppenbarligen byggas en ny, inom multiarenan. Rönningepartiet vill också stryka pengarna till de stora skolinvesteringarna (150 miljoner kronor) vi har framför oss då man vill att kommunen ska hyra istället. Men partiet lägger inte några pengar till hyreskostnader. Mitt i alltihop ska kommunen anslå 500 000 kronor för en häst på Ersboda. När jag frågar (S) om de prioriterar nya skollokaler för 150 miljoner eller en ny idrottsplats för uppemot 80 miljoner blir svaret ”det ena behöver inte utesluta det andra”. Jag önskar att jag haft ytterligare replikmöjligheter då eftersom budgetarbete betyder just hushållning och att prioriteringar är ett måste. Salems kommun är inte Ebberöds Bank. (Samtidigt lade inte S något förslag på idrottsplats.)

Detta var huvuddragen i debatten. Jag har inte redovisat varje yrkande från oppositionen, men de finns att läsa i protokollet om någon vecka. Fullmäktige avverkade därefter i rask takt några övriga ärenden. Ett uppdaterat beslut beträffande kommunens borgen för SYVAB (vatten- och avloppsverket där vi är delägare). Vi antog ett nytt avtal för gymnasieantagningen i Stockholms län. Listan över när obesvarade motioner ska hanteras godkändes. Södertörns Brandförsvarsförbund får möjlighet att räkna upp taxan för sotning och brandskyddskontroll enligt sotningsindex, blir det fråga om högre höjningar än index måste förbundet gå till sina medlemskommuner.

Fullmäktige beslutade också om en extra investeringsram på 20 miljoner kronor för att kommunen ska kunna köpa bostäder för nyanlända. I år ska kommunen ta emot ca 100 individer, varav 50-60 är flyktingfamiljer och resten ensamkommande flyktingbarn. Kommunen får hyra lägenheter av Akelius, vi frigör hyreslägenheter som använts som kontor m m, vi köper in paviljonger, men vi behöver också köpa bostadsrättslägenheter och eventuellt radhus för att kunna tillhandahålla bostäder åt samtliga. SD yrkade avslag. Jag frågade SD om var de nyanlända ska bo? Svaret blev att SD ”hade andra prioriteringar”. Jag frågade då om inte SD prioriterade att Salems kommun ska följa svensk lag? Svaret blev något oklart.

Innan fullmäktige släpptes ut på sommarlov besvarades en interpellation om energisparåtgärder. Kommunstyrelsens tekniska utskott har beslutat om 1,8 miljoner kronor för att i en kulvert leda överskottsvärme från Salems ishall till simhallen. Investeringen har en pay off-tid (återbetalningstid) på 3-6 år. Sedan ett fyllnadsval gjorts och Rönningepartiet lämnat in en motion avslutades sammanträdet.

Handlingar till fullmäktige                                   Intressant?

 

Alliansen föreslår budgetramar för 2017-19: Nya skollokaler behövs

”Walk a mile in my shoes” (www.fotolia.se)

Allianspartierna har nu lämnat förslag till budgetramar för 2017-2019. Den stora nyheten är att investeringar i nya skollokaler kommer att krävas. I förslaget till investeringsbudget finns omkring 150 miljoner kronor upptagna, ett mycket tidigt belopp som sannolikt kommer att öka. Det är mycket tydligt att Salems utveckling nu går in i en ny fas.

Byggnation och skolinvesteringar kommer nu att ta fart. De kommande åren kommer investeringar i nya skollokaler att ta en allt större del av vår budget. För oss i Alliansen känns det därför känns bra att konstatera att vi har investeringsutrymme och tidigare inte gett oss in på några andra vidlyftiga satsningar.

Omvärldsanalysen säger att Sveriges ekonomi går bra, arbetslösheten minskar, skatteunderlaget växer bra, men en avmattning kan ske 2019. Kostnaderna för nyanlända ökar i omfattning.

Salem har god ordning i ekonomin. Alliansen har konsekvent arbetat för en stabil ekonomi med grannlaga budgetarbete och nogsamt prövade investeringar. Det är lätt att konstatera att detta burit frukt genom en ekonomi som står väl rustad för att klara framtida påfrestningar. Resultaten framöver ligger klart över målet för 2017 och 2018, dock inte ännu för 2019.

1605SkärmklippResultatRamarna

Kommunstyrelsen behandlar förslaget på måndag 23 maj, 9 juni är det kommunfullmäktiges tur.

Läs mer om förslaget här:         Budgetramar 2017-2019

Intressant?

Välkommen Anna, du går genom rutan!

1412AnnaKinbergBatra

Anna Kinberg Batra kommer att bli en framgångsrik ledare för Moderaterna. Det är hon redan, vår hållning under turbulensen efter valet har varit mycket tydlig. Anna ”går genom rutan” genom att vara glasklar i formuleringarna och klokt resonerande, när andra pekar med hela handen i höjt tonläge. Anna har beprövad politisk erfarenhet, det behövs sannerligen i Rosenbad. Koalitioner och majoriteter byggs genom förtroende och pragmatism i sak, det kan inte kommenderas fram. Vi moderater och Alliansen kan visa goda politiska resultat när det gäller att regera landet, inte minst genom krisande världsekonomier.

Den kommande valrörelsen kommer att handla om förmågan att regera Sverige genom att samla stöd för en majoritet, även om det skulle handla om en minoritetsregering. Till viss del kommer valet också att bli en slags folkomröstning för en hållbar tillväxt i Stockholmsregionen. Det är fullständigt oförsvarligt att frysa Förbifart Stockholm till en kostnad på 4 miljoner kronor per dag. Alla nödvändiga beslut är fattade. När det demokratiska systemet har sagt sitt då ska besluten genomföras, inte omprövas eller stoppas. Tillväxt handlar i hög grad om att underlätta för de ekonomiska hjulen att snurra. Då lägger man inte ned en fungerande cityflygplats. En regering ska arbeta för tillväxt, inte minst i huvudstadsregionen.

Tag taktpinnen, Anna! Vi är med dig!

Intressant?

Riksdagen följde inte order

(www.fotolia.com)
(www.fotolia.com)

Nej, Riksdagen följde inte statsministerns maningar. Alliansens budget blev bifallen och S/MP-regeringen kommer att utlysa nyval.

Valresultatet var ju redan på valnatten glasklart för samtliga inblandade. S, MP och V var starkaste block, men i minoritet. Stefan Löfven åtog sig att bilda en minoritetsregering. Gör man det måste man vara medveten om att man är just i minoritet. Det räcker inte att se den kommande regeringstiden i minoritet som en process där ”det fixar sig”. Politiken är en obekväm stubbåker där det knappast är lättrampat. Politiken kan också vara som att möta ett välmarkerande fotbollsförsvar som inte ger något ifrån sig gratis. Politiken är inte direkt jämförbar med relationerna mellan fackförbund och arbetsgivare. ”Konfliktvarsel” på politikens arena slår oftast tillbaka. Media kan heller inte alltid förväntas vara en medaktör, inte ens för en S/MP-regering.

En minoritetsministär behöver således stöd för att få igenom sin politik. Detta är ju fundamenta och självklarheter, men det tål inte bara att upprepas, snarare behöver det repeteras. En minoritetsregering kan söka stöd från olika sidor i Riksdagen. Redan från början tedde sig ett stöd från SD som mindre realistiskt. SD:s tydliga uttalanden om att man var beredda att stödja den budget ”som var minst skadlig för Sverige” inbjöd knappast till närmanden. Därmed var en hypotes för en lyckad minoritetsregering borta.

SD:s parlamentariska uppförande är en sak i sig. Först bryter de praxis i Riksdagen genom att förkunna att de inte bara avser rösta för sitt eget förslag. När det fallit kommer de även att rösta i huvudvoteringen. Därefter framför de att de kommer att rösta emot varje budget som inte går deras väg i den egna ”hjärtefrågan”. SD bekräftar därmed bilden av partiet som inriktat på en enda fråga (alltmedan en budget är en helhet och en ”mix” av olika politiska ambitioner) samtidigt som de blir helt oberäkneliga.

Då återstod Allianspartierna. En minoritetsregering som eftersträvar ett breddat samarbete kan bereda väg för ett samarbete eller försvåra förutsättningarna. Samarbete rent allmänt, kräver vanligen någon form av insikt om vikten av samarbete men också ett förhållningssätt som gör att motparten vill bli en medspelare. Hur var ”manegen krattad” för att bryta blockpolitiken? Vänsterpartiet utelämnades förvisso från regeringen, men därefter skedde flera uppgörelser med riktning åt vänster. Förbifarten frystes, nya signaler om att Bromma kan läggas ned, uppgörelsen i Friskolekommittén bröts, en uttalad vänsterinriktad utredning om att avskaffa vinster i välfärdsföretag (eller rentav välfärdsföretagen i sig) kablades ut av en mycket nöjd V-ledare. Ovanpå detta kom höjda skatter. Alla dessa örfilar åt Alliansen delades ut under den parallella förkunnelsen om att samarbetets era var inne och blockpolitiken ute. Slutligen lanserades det innovativa påbudet att det – pro primo – var egendomligt om Allianspartierna gick samman om ett budgetförslag och – för det andra – att Alliansen inte skulle rösta på sitt eget förslag och istället ansluta sig till ”Samarbetsregeringens” linje. Politikens turer är ibland förunderliga, men hur kan någon på allvar föreslå att Alliansen skulle  överge sina egna förslag och rösta för den politik de var emot?

Att kalla detta förhållningssätt för ”motsägelsefullt” är alltför milt. Det är buffligt och anti-intellektuellt, levererat av avsändaren som om tilltänkta samarbetspartners kan tilldelas rena förhållningsorder istället för konstruktiva resonemang. Det vittnar om ett självförtroende om det egna partiets medieklimat som fanns någon gång före 1960-talet.

Allianspartierna stod alltså på sig och var fräcka nog att rösta på sitt eget gemensamma budgetalternativ. Det vann riksdagens bifall. Regeringen hade då valet att avgå eller utlysa extraval. För Socialdemokraterna är regeringsmakten allt. Självfallet sitter man kvar, även om det innebär att man är ”lame duck” efter två månader på taburetterna. Ett nytt nederlag är att vänta i mitten av december då Riksdagen lär rösta för ett utskottsinitiativ om att återuppta arbetet med Förbifart Stockholm. Det kommer sannolikt att ignoreras från Rosenbad. Istället höjer de insatserna och mobiliserar för extravalet.

Inför 22 mars är det många som befarar att SD ska öka ytterligare. Jag är inte alls säker på det, snarare tvärtom. De ca 800 000 väljare som gått från S, M eller andra partier och lagt sin röst på SD måste ställa sig frågan om partiets agerande i Riksdagen är ett seriöst sätt att använda det förtroende som många väljare gett dem? Sverige måste primärt regeras. Då kan samtliga väljare jämföra 96 månader med Alliansen och Fredrik Reinfeldt i regeringsställning med två månader med Stefan Löfven och Åsa Romson. De kan jämföra Alliansens resonerande stil och tonläge med ”Samarbetsregeringens”. De kan också jämföra Alliansens jobbvinnande politik med S/MP:s eftergifter åt vänster: stopp för Förbifarten och Bromma, upp med skatterna och arbetsgivaravgifterna för unga. Även om jag inte väntat mig en tredje valkampanj under ett års tid, ser jag med tillförsikt fram emot den valrörelsen.

Intressant?

 

 

 

 

 

Budgeten beslutad – av 31 politiker nära dig

(www.fotolia.com)
(www.fotolia.com)

I torsdags var det premiär för nya fullmäktige, som ska sitta till 2018. Totalt 31 ledamöter och kring 20 ersättare intog sina platser. Vi startade med öppningsmusik från Salems Kulturskola. Irma Van den Poel, Malin Van den Poel och Anton Österlund framförde bl a ”Du är den ende” i en bedårande vacker slow-jazz-tappning som skapade en varm stämning. Som ålderspresident (flest tjänsteår) fick undertecknad öppna sammanträdet med ett anförande på följande temata: tidsexposé över 35 år i Salem, ålder och erfarenhet samt förtroendeuppdraget i en representativ demokrati.

Novemberfullmäktige är det årliga kraftprovet för politikerna närmast dig, det är då vi beslutar om budgeten 2015 och ekonomisk plan 2016-17. Det blev en inledning även här (Ordförandeförslag, budget 2015-2017) där jag framhöll följande:

 • plusresultat enligt kommunens mål för god ekonomisk hushållning, 1% av skatter och bidrag för 2015 och 2016, något svagare 2017
 • oförändrad kommunalskatt 19:90
 • nya miljösatsningar, bl a sanering av gammal deponi vid Ersboda
 • ökad vistelsetid i förskolan för barn som får syskon eller vars förälder är arbetslös
 • nya investeringsprojekt, bl a simhallen, skateanläggning och en minifotbollsansläggning i Söderby Park

Oppositionen presenterade sina budgetalternativ. ”De rödgröna” hade några gemensamma yrkanden, men ”spretade” betydligt från MP:s nya naturreservat, via S’ överskottsfonder till V:s skattehöjning på 23 öre. Rönningepartiet ville bl a inte bygga en förskola i södra Hallsta, annars biföll de i stort Alliansens budget. SD var på plats, men hade inget budgetyrkande och deltog inte i debatten.

Alliansen har utlovat höjda lärarlöner i budgeten, men de kommer att tas inom givna anslag, precis som i år då lärarna i Salem fått 3,5% i löneökning trots att budgeten antagit 2%. Här ville ”de rödgröna” att kommunen redan från början skulle anslå 1 miljon till lärarlöneökningar, något som endast motsvarar 0,4%. Alliansens linje blev också fullmäktiges.

Vi inom Alliansen har haft ett hårt jobb med åtskilliga tuffa prioriteringar mellan alla förslag från nämnder och förvaltningar. Det bildar en slutprodukt till budget som utmynnar i ett överskott på 1% av skatter och bidrag. Oppositionen har sedan gjort det lätt för sig. Man utgår från vår slutprodukt (där prioriteringarna redan är gjorda), unnar sig sedan att gå ned på 0,5% i överskott och försöker få de ca 4 miljonerna man får över att räcka till sina partiprofileringar. Många gånger är deras lösning att föreslå utredningar på 100 000 kr styck. Man blandar också in politiska frågor som knappast hör till själva budgeten, som nya bostadsprojekt, bildande av kommunalt bostadsbolag och nya naturreservat. När oppositionen yrkade att 100 000 kronor skulle anslås för en utredning om var en eventuell idrottsplats kan placeras, blev det lite märkligt eftersom ett sådant beslut redan tagits och utredningen är på väg. Resultatet blir en ganska skev diskussion där Alliansen pratar budget och oppositionen pratar ”önskelistor”. Ett undantag är Vänsterpartiet som är konsekventa och går fram med helt finansierade förslag med skattehöjning på 23 öre.

Nåväl, Alliansens budget gick igenom. Det blev votering om yrkandet beträffande utredning av idrottsplats (19 för Alliansens linje, 8 för S-linjen, 4 avstod). Det blev också votering om V-yrkandet beträffande 3 miljoner ytterligare till Barn- och Utbildning, som avslogs (21 för Alliansens linje, 3 för V:s förslag och 7 avstod). En ytterligare votering gällde V-yrkandet om ytterligare 2 miljoner till Socialnämnden för personalförstärkningar i äldreboenden, vilket skulle finansieras med en skattehöjning. Yrkandet avslogs (28 för avslag, 2 för V:s förslag, 1 avstod). Övriga ändringsförslag från oppositionen avslogs utan omröstning. Ifråga om skattesatsen vann Alliansens linje på oförändrat 19:90 visavi V:s förslag att höja till 20:13.

Jag skulle vilja ställa två frågor till Rönningepartiet. Röp vill spara 20 miljoner på investeringarna genom att inte bygga förskola i södra Hallsta. Men var ska barnen gå i förskola? Röp sade också nej till inköp av bostadsrätter för 6 miljoner. Detta är lägenheter som behövs för att kommunen ska uppfylla sina sociala skyldigheter. Om man är politiker i majoritet måste man ta ett större ansvar än så.

Till slut var vi klara. Salems kommun har en budget för 2015-2017 och kommunen rullar på.

Intressant?

 

 

Alliansbudget i Salem 2015-2017: God ekonomi ger satsningar på miljö, fritid och förskola

Budget concept
(www.fotolia.com)

Alliansen i Salem har presenterat sitt budgetförslag som tagits av Kommunstyrelsen och går upp i Kommunfullmäktige 27 november. Förslaget i sammanfattning:

 • budgeterat resultat enligt kommunens mål för god ekonomisk hushållning, 1% av skatter och bidrag för 2015 och    2016, något svagare 2017
 • oförändrad kommunalskatt 19:90
 • nya miljösatsningar, bl a sanering av gammal deponi vid Ersboda
 • ökad vistelsetid i förskolan för barn som får syskon eller vars förälder är arbetslös
 • nya investeringsprojekt, bl a simhallen, skateanläggning och en minifotbollsansläggning i Söderby Park
–  En stabil ekonomi är avgörande för att ha råd att investera och förbättra i välfärden. Vi vill särskilt framhålla det nya äldreboendet som nu byggs i Söderby Park och att det blir möjlighet till ökad tid på förskolan för barn som får syskon eller har förälder som söker arbete, säger Lennart Kalderén, kommunalråd och gruppledare för Moderaterna.
– Tack vare en välskött ekonomi har vi möjlighet att klara flera investeringar inom frititidsområdet: Nytt skateområde vid ”Unkan” (fritidsgården ”Huset), en ny spontanidrottsplan som ”Kulan” uppe i Söderby Park och renovering av vår simhall – till glädje för ung som gammal, säger Mia Franzén, gruppledare för Folkpartiet-Liberalerna.
 
– Då vi är måna om att få bort så mycket skadliga ämnen som möjligt från vår miljö är vi extra nöjda med att medel reserverats för att ta hand om de gamla deponierna. Även Flatens ekologiska status kommer att fastställas för att kunna förbättra dess miljö, säger Ankie Bosander, gruppledare för Centern.
 
–  Vi tycker det är viktigt med prioriteringarna av höjda skolresultat genom läs- och matematiksatsningar i Salems skolor, säger Håkan Paulson, gruppledare för Kristdemokraterna.

Ordförandeförslaget till KS, som sammanfattar budgetförslaget kan du läsa här:        Ordförandeförslag, budget 2015-2017