Historia skrevs när Salem hade webb-premiär på fullmäktige

Skärmklipp 2015-06-12 00.55.53
Från webbsändningen, fullmäktiges presidium: (fr v) Päivi Sandholm (sekr) Olle Glimvik, M (ordf), Elisabeth Bovin-Exner, M (1:.e vice ordf).

Historia skrevs med antagande av detaljplan för Karlskronaviken     –     Rönningepartiet gjorde helomvändning om utbyggnaden     –     Budgetramar i stor enighet     –     Kommunen köper Södra Hallsta av Stockholms stad

För första gången webbsändes kommunfullmäktiges sammanträde. Här har du länken. Kommunen prövar sig fram genom Rönninge gymnasiums tekniska försorg. Ett stort tack till gymnasiet och deras medieprogram för denna värdefulla insats i demokratins tjänst. Jag upplever webbsändningen som välproducerad och intressant. Vi ska jobba på ljudåtergivningen till nästa gång. Samtidigt får vi politiker tänka på att försöka bli mer kortfattade – och ja – det gäller inte minst undertecknad. Titta på webbsändningen och kom med kommentarer!

Först besvarades en medborgarfråga från Susan Graham (3:03 in i sändningen). Susan ville försäkra sig om att salemborna kan komma med idéer om hur nya Rönninge torg ska smyckas konstnärligt och bli en spännande mötesplats. Ett exempel är att göra gångtunneln under järnvägen till en lokal motsvarighet till passagen mellan tullen och ankomsthallen på Arlanda. Mitt svar var att enligt avtalet med SMÅA ska dessa svara för den konstnärliga utsmyckningen (ett belopp på ca 350 000 kr finns anslaget), men att samråd ska ske med kommunen. Då kan Salems kommun ge sina synpunkter. Jag ställde mig också positiv till att ta emot förslag från kommuninvånarna i någon form av medborgardialog.

Budgetramar 2016-2018 var den första punkten för det ordinarie sammanträdet (26:40). Vi godkände nu de starkaste budgetramarna på mycket länge, med stabila ekonomiska överskott. Ramar innebär kostnadsuppräkningar för befolkningsutveckling, gällande avtal och nya lagar, rena budgetönskemål om nya eller ökade ambitioner hanteras i höst. Här kom två säryrkanden. Dels från (S) som redan nu ville anslå 2 miljoner kronor till en fond för personalens kompetensutveckling, dels från (V) som föreslog ett antal utökningar av ramarna med en kommande skattehöjning på 23 öre. (MP) och (RÖP) hade inga egna yrkanden. Alliansens förslag antogs.

Detaljplan och gatukostnader för Karlskronaviken var kvällens stora ärende, kanske det största sedan Rönninge centrum (50:39). ”Vad är väl en detaljplan?” var temat för min inledning. Jag försökte beskriva vilken komplicerad och samtidigt demokratisk och inkluderande process detaljplanen är. Ägandet av fastigheter och de rättigheter det medför är signifikativt för denna komplicerade och till övermått regelstyrda process. Genom processen bildas avtal, markutnyttjande regleras, samhället utvecklas genom nya byggrätter, ny naturmark, nya gator, gång- och cykelvägar, samt – sist men absolut inte minst – kommunalt vatten- och avloppssystem. Det är ca 20 års arbete i skeden med olika intensitet som nu format ett slutligt förslag till detaljplan, vilken fullmäktige glädjande nog antog.

Helomvändning av Rönningepartiet. Jag konstaterar att alla partier nu var ense om de 57 byggrätterna, trots att flera partier varit tveksamma tidigare. Inte minst gäller detta Rönningepartiet som sagt sig vilja stoppa planer som Karlskronaviken. Nu instämmer Rönningepartiet i stort i Moderaternas m fl:s syn på utbyggnaden i Karlskronaviken.

Friluftsfrämjandet och Naturskyddsföreningen har gemensamt överklagat Länsstyrelsens beslut om att upphäva strandskyddet vid f d Karlskronaviksbadet för att de boende i en samfällighet ska få möjlighet att anlägga en brygga. Man är rädd för framtida ”privatisering” av området. (Se webbsändningen för en utförligare bild.) Summa, summarum blev att fullmäktige antog planen och godkände gatukostnadsutredningen (Röp ville återremittera gatukostnaderna, men yrkandet avslogs med 28-3). Nu återstår att se när planen kan vinna laga kraft.

Det är oerhört glädjande att vi nu kommit såhär långt! Att t ex få se gång- och cykelvägen över näset vid Dånviken till Södertälje förverkligad är lite av en dröm som ser ut att gå i uppfyllelse, ett konkret bygge som visar kommunalpolitikens förtjänster. Det är roligare att avtala om gång- och cykelvägar i Salem än att läsa riksdagstryck på Helgeandsholmen.

Fullmäktige beslutade sedan att sälja tre av industritomterna på Söderby gårds väg (1:41:20) (se tidigare inlägg här).

Därefter fick fullmäktige ta ställning affären där kommunen köper Södra Hallsta av Stockholms stad (1:44:40). Affären har beskrivits tidigare på annan plats. Alla var glada över att kommunen skaffar sig denna möjlighet att bygga bra bostäder på en centrumnära plats. Stockholms Stads Exploateringsnämnd godkänner affären i augusti. Därefter kan kommunen börja diskutera med samarbetspartners och börja planläggning.

Därmed var det inga tyngre ärenden kvar att traktera. Fullmäktige godkände att Salems ska delta i Stockholm Bussiness Arena ytterligare en avtalsperiod. Socialärenden avrapporterades och en ny motion remitterades för behandling. Salem har begått premiär på webb-TV, fortsättning följer!

Intressant?

 

 

 

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s