Planen för Heliodal antagen av fullmäktige

Skärmavbild 2014-10-04 kl. 12.26.19
Detaljplaneområdet för Heliodal, http://www.salem.se.

I torsdags antog fullmäktige detaljplanen för Heliodal. I mitt inledningsanförande försökte jag sätta in detaljplanen i en historisk helhet. För nu fick sista fullmäktigemötet för mandatperioden 2010-2014 skriva lite historia. Heliodal är den första större detaljplanen som antagits för södra Rönninge sedan Uttringe Hage för drygt tio år sedan. Beslutet innebär:

 • Heliodal får kommunalt vatten och avlopp.
 • 44 nya byggrätter styckas av.
 • Kommunal reservtomt för framtida behov till exempelvis förskola eller äldreboende.
 • Breddning av Uttringevägen, gång- och cykelbana.

Det tar lång tid att arbeta fram detaljplaner och besluta om dem. Anledningen är inte kommunal byråkrati, det är istället byråkrati stadgad i lagstiftningen. De olika stegen i processen är för många, för att inte tala om överklagandemöjligheterna. En annan orsak är de målkonflikter och intressemotsättningar som ska lösas. De boende vill oftast ha fler byggrätter än riktlinjerna medger. Gatuinvesteringarna är alltid omdiskuterade. Avvägningen mellan byggrätter och naturmark är en annan. Allt detta ska sammanföras i genomförandeavtal med fastighetsägarna. Man måste vara två om ett avtal. Självklart tar det tid. Därför är ett tack till alla inblandade verkligen på sin plats, särskilt till Karin Hoas, Magnus Hansson, Conny Olsson och Anders Öttenius på kommunens Miljö- och Samhällsbyggnadsförvaltning.

Jag vill också rikta ett tack till alla boende som inkommit med synpunkter, deltagit på samrådsmöten och engagerat sig. Alla blir inte helt nöjda, men kommunen har gjort sitt bästa.

Heliodalsplanen innehåller 28 befintliga hus, 44 nya byggrätter tillkommer till totalt 72 fastigheter. Tomtindelningen baseras på riktlinjen om att tomterna ska vara minst 2000 kvm, men att en tomt på 3000 kvm kan styckas i två. Det blir en grön korridor längs Uttringevägen. Det  blir VA och pumpstationer. Uttringevägen breddas och får gång- och cykelbana. Korsningen med Tallsätravägen förbättras. Den kommunalägda marken vid Hagsätervägen blir en reservtomt för eventuell förskola eller äldreboende.

Nu till fullmäktiges behandling av ärendet. Som framgått ovan är Heliodalsplanen ett mångårigt, komplext samhällsutvecklingsprojekt med centimetertjocka handlingar och samrådssynpunkter som lagts fram för beslutsfattarna. Döm om min förvåning när den enda frågeställning som lyftes var reservtomten vid Hagsätervägen. Tomten innehåller, enligt statliga Skogsstyrelsen, några rödlistade arter och bör därför inte bebyggas enligt vissa. Folkpartiet, Socialdemokraterna och KD tillstyrkte detaljplanen. Men Centern, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Rönningepartiet ville besluta om planen förutom reservtomten. Vänsterpartiet ville återremittera planen för omarbetning så att hyresrättsbostäder och flerfamiljsvillor skulle ritas in.

Varför behöver kommunen en reservtomt? Marken är kommunalägd och betingar självklart ett visst värde. Rönninge utvecklas. Ett återkommande problem har varit att säkra mark för förskolor. Förskolor på näravstånd är ett krav för många barnfamiljer. När familjesammansättningen förändras blir inte förskolor i närmiljön lika självklart längre. Kommunen äger i stort sett ingen annan gångbar mark i sydvästra Rönninge. Därför måste kommunen slå vakt om den mark som finns.

Och de rödlistade arterna? Det är inte alls givet att tomten måste användas. Utbredningen av de rödlistade arterna är osäker. Om det finns arter som skulle vara hotade på sin direkta växtplats finns det metoder för att lösa detta. Om man som förtroendevald vill se sig själv som en samhällsutvecklare, kan man inte binda upp sig mot reservtomten utan att hänvisa till hur kommunens markbehov ska lösas.

Ärendet slutade med voteringar. Vänsterpartiets återremissyrkande avslogs . Därefter godkändes detaljplanen efter motyrkanden från C, MP, V och Röp (23 av 30 närvarande ledamöter stod bakom beslutet).

Intressant?

 

 

2 thoughts on “Planen för Heliodal antagen av fullmäktige”

 1. Lennart, historien har sprungit ifrån er för länge sen. 2004 skulle alla fastigheter i Salem vara anslutna till kommunalt VA. Nu är det 2014 och det är ännu ej klart. Regering och riksdag är tydliga, biologisk mångfald ska skyddas. Är era beslut förenliga med detta?
  /Barbro

 2. Ja Lennart
  Detaljplanen är väl genomarbetad och välskriven, men;
  Kraftigt försenad.
  Kunde ha verkställts minst 10 år tidigare, tillsammans med övriga områden inom västra Rönninge.
  Saknar kommunens ansvar för trafikanläggningar såsom korsningarna med Uttringevägen.

  När det gäller Rönningepartiet har säkert de flesta inom området kommit under fund med att vi inte kan lita på deras ord.
  Före valet lovade personer på valbar plats att partiet skulle ”ta upp frågan angående kvarftersvägar och gatukostnaderna”.
  Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2014 10 02 ställdes inga frågor om detaljplanen utöver reservtomten och dess svampar. I övrigt föreföll de sova gott?
  Nu avgår de kortlivade, unga gamlingarna med bland andra Mikael; vågar vi hoppas på de nya företrädarna och att de i vart fall svara på mejl och frågor till partiet på kommunens hemsida?
  Ulla och Jonny

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s