Junifullmäktige – med 15 rader ville (V) köpa hela Akelius i Salem

Cute Beagle puppy
(www.fotolia.com)
 • medborgarfrågor
 • budgetramar
 • skoldatanät
 • motioner
 • SRV Återvinning

Fullmäktige sammanträdde 12 juni, sista gången före valet. (Handlingar finns att läsa här.) Innan mötet besvarades två medborgarfrågor. En fråga om hundrastgård diskuterades. För något år sedan tog Lennart Kalderén upp frågan i Tekniska utskottet som då var kallsinnigt. Nu, under valåret, var inställningen mer positiv. Frågeställaren fick dock med sig tipset att samla ihop ett antal namn för att stärka sina önskemål. Även en fråga om kommunen erbjuder boende för ungdomar med funktionsnedsättning som behöver egen bostad diskuterades. Svaret var ja, ibland sker det i en närliggande kommun.

Inför budgetprocessen i höst fastställdes ramar för nämnderna att arbeta inom. Den borgerliga majoritetens förslag gick igenom. Förslaget stöddes av Socialdemokraterna, som alltså inte hade något eget alternativ. Miljöpartiet deltog inte i beslutet, men har på sin hemsida meddelat att man kan tänka sig en viss skattehöjning. Vänsterpartiet var det enda oppositonspartiet som hade ett genomarbetat förslag, 23 öres skattehöjning. Rönningepartiet biföll majoritetens förslag.

Det är märkligt att oppositionen har så lite synlig ekonomisk politik att visa upp ett valår. S ville höja skatten med 23 öre senast i november, nu stödjer man den borgerliga majoritetens budgetramar. Eller gör (S) det? Från talarstolen gavs en del löften om kommande satsningar som man inte anvisade pengar till. Till skillnad från oppositionen tycker vi det är självklart att man redovisar sin syn på budget och ekonomi, i synnerhet ett valår.

Översiktsplanen från 2006 ”aktualitetsförklarades”. Någon ny plan har inte tagits fram beroende på att detaljplanerna i Rönninge ännu inte hunnit genomföras. Däremot kommer en ny översiktsplan att påbörjas tidigt nästa mandatperiod. Viktigast i ärendet var att det kommande projektet med 250 bostäder i Salems centrum togs in. Omkring 250 bostäder förväntas byggas, framför allt på nuvarande Säby bollplan, men även resten av Salems centrum ska förhoppningsvis kunna ingå. Det är ännu så länge bara på idéstadiet, kontakter ska tas med intresserade byggare för att få fram ett projektförslag.

Ett förslag till resepolicy fastställdes också. Miljöpartiet förde en diskussion om något som inte fanns med i förslaget. Det var ett förslag som fanns med i en motion som nyligen avslagits, nämligen att kommunen skulle starta en bilpool som också allmänheten kunde vara med i.

Kommunen skaffar sig nu en “reservlina” för internetkommunikationen, då vissa problem uppstått den senaste tiden. Kommunen tidigarelägger också uppgraderingar av de trådlösa nätverken i grundskolorna. Nätverken var dimensionerade för skolornas egen användning, men behöver mer kapacitet för att klara av alla smartphones eleverna använder.

Verksamheten vid Vattentornets omsorgsboende utökas så att fler föräldrar kan få hjälp med avlösning oftare (ungdomar med funktionsnedsättning). I ett samlat “paket” tog fullmäktige beslut om nämndorganisation samt höjda arvoden och partistöd för nästa mandatperiod.

En FP-motion om att kommunen bl a skulle skaffa sig en plan för sitt HBT-arbete besvarades. En annan FP-motion handlade om att kommunen ska skaffa sig en IT-pedagog. Barn- och Utbildningsnämndens ordförande Lennart Ejenäs (M) pekade på att nämnden framfört att denna kompetens redan finns inom Barn- och Utbildningsförvaltningen. FP drev frågan till omröstning där utfallet blev 19 röster för avslag (M, C, KD, samt tre S), 7 för bifall (bl a FP) samt 3 som avstod. Man kan lägga märke till att vissa av ledamöterna i Socialdemokraternas fullmäktigegrupp röstade för avslag, vissa för bifall och vissa avstod.

Här behövs en kommentar. Salem är en liten kommun som måste se till de resurser vi faktiskt har. Vi har inte råd att tillsätta tjänster enbart för att tillgodose politisk retorik.

modern Apartment Interior Design
(www.fotolia.com)

I en annan motion på hade Vänsterpartiet föreslagit att kommunen skulle bilda ett allmännyttigt bostadsbolag och köpa upp hela Akelius bestånd. Motionen bestod av 15 rader och var alltså avsedd för att Salems kommun skulle göra en investering på flera hundra miljoner kronor. Emellertid är det inte sådana “mastodontstrategier” som ger fler hyresbostäder. Det är en förunderlig politik som bygger på att skattemedel ska användas för att betala för att hyresbostäder ska byggas. Det byggs hyresrätter i Salems kommun. Men iIstället för att tro på fler kommunala bolag är det bostadsmarknadens förutsättningar som måste förändras, byråkratiska regler och den “oändliga” överklagandeprocessen som måste minska. Socialdemokraterna instämde i motionsförslaget att bilda ett kommunalt bostadsbolag. Motionen avslogs dock utan att någon begärde votering.

Kommunledningarna i Huddinge, Haninge och Salem har föreslagit samtliga ägarkommuner i SRV Återvinning att ändra i “bolagskonstiutionen”: ägardirektiv introduceras, förändrad bolagsordning och nytt aktieägaravtal. SRV har alltsedan starten varit ett kommunalt bolag, där dagens aktieägaravtal innebär att kommunerna inte ska upphandla renhållningstjänsterna. EU-rätten kräver dock numera förändrade ägardokument för att kommunerna ska “slippa” upphandling. Det finns enighet bland samtliga ägarkommuner att införa ägardirektiv. Däremot motsätter sig de socialdemokratiska kommunledningarna i Botkyrka och Nynäshamn att ändra resten av dokumenten. En särskild konfliktfråga i aktieägaravtalet är att dagens dokument stadgar att en kommun som vill sälja sina aktier tvingas sälja till de andra ägarkommunerna till aktiernas nominella värde (det värde som sattes på aktierna vid starten för drygt 40 år sedan, d v s ett idag obetydligt belopp. Förslaget nu är istället en marknadsvärdering, som är den vanligaste formen för inlösen vid hembud. Det är viktigt att påpeka att ingen kommun har för avsikt att sälja sina aktier eller “släppa in” någon privat aktör, men skulle en nödsituation uppstå måste en kommun ha rätt att sälja sina aktier till ett rimligt värde. S-kommunernas nuvarande inställning innebär i realiteten en inlåsning i bolaget, oavsett situation.

Bland de sista ärendena var en begäran om att länsstyrelsen ska hjälpa kommunen med ett förfarande enligt Plan- och Bygglagen för att lösa in mark från en fastighetsägare i Karlskronaviken. Därmed ska en gång- och cykelväg till Östertälje över näset vid Dånviken kunna byggas. Förhandlingarna med markägaren har pågått under flera år, men något avtal går inte att uppnå. Därför tvingas kommunen begära hjälp från länsstyrelsen.

Det blev ett av de längre fullmäktigesammanträdena (ca fyra timmar) på senare tid. Dock får man konstatera att det fattades ett stort antal viktiga beslut. I och med detta kunde fullmäktiges ordförande Olle Glimvik (M) tillönska alla en trevlig sommar.

11 thoughts on “Junifullmäktige – med 15 rader ville (V) köpa hela Akelius i Salem”

 1. Hur ser det ut med viljan att bygga hyresrätter i kommunen? Hur många detaljplaner tas fram och säljs in till företag som bygger för uthyrning? Mitt intryck är ju att hyresätter endast byggs i högst begränsad omfattning!

  Görs några undersökningar om vilken upplåtelseform de människor som vill bo i kommunen önskar sig?

  Mårten

  1. Mårten,
   Vi bygger det vi kan. Det har blivit hyresrätter i kv Trädgårdsmästaren, det blir hyresrätter i Rönninge centrum och när Salems centrum är på G ska det bli hyresrätter där också. Som du vet har kommunen mycket lite mark att tillgå. Några undersökningar om vilka upplåtelseformer kommuninvånarna vill ha gör vi inte f n. Vi känner oss säkra på att alla upplåtelseformer behövs, särskilt bostadsrätter och hyresrätter i flerbostadshus, en slags växelverkan existerar mellan dessa. / LK

 2. Du nekar i a f inte till att det byggs rejält mycket mer bostadsrätter än hyresrätter. I kvarteret Trädgårdsmästaren är det 1 hus på 5 som rymmer hyresrätter. Hade det varit orimligt med 2 av 5? Även projektet Rönninge centrum ser ut att kraftigt domineras av bostadsrätter…

  Angående mark ser det ovanifrån ut som om det finns en hel del sly- och skogsdungar som borde kunna komma ifråga för bostadsbyggande. Att ha massor av grönytor insprängda i bebyggelsen kanske är lite av en lyx man kan undvara när bostadsbristen i regionen är så påtaglig, och kommunen dessutom har så stor yta som består av naturreservat?

  Kanske skulle man även kunna nagga ett par parker i kanterna, så får man kanske skatteintäkter att ge det som blir kvar av parkmarken lite mer omvårdnad och parkkaraktär?
  Vilka konkreta uppdrag har gått ut till tjänstemännen om att dammsuga kommunen efter byggbar mark? Vilka dialoger med det syftet har förts med boende? Vilka initiativ har tagits för att locka byggherrar med inriktning mot hyresrätt?

  Dessutom, som sagt, det borde gå att tillföra utökad byggrätt med extra våningar i de radhusområden som dominerar stora delar av centrala Salem.

  Om Stockholm stad kan lova att bygga 140 000 lägenheter på 15 år, då borde väl Salem kunna lova 2 000 eller varför inte 3 000? Frågan är väl främst om viljan finns?

  Mårten

  1. Nej, tvärtom så försöker jag understryka att det behövs en majoritet bostadsrätter för att få fram en viss andel hyresrätter. Annars vill inga byggare genomföra projekten. Närmare city är det enklare att få fram hyresrätter. Detta faktum finns det vänsterpolitiker som stoppar huvudet i sanden och inte låtsas om. Men det är verkligheten jag stöter på när man ska förhandla med byggare.

   Sedan tycker inte jag vi ska ”dammsuga” grönområden i Salem efter byggbar mark. Salem är inte Stockholms city. Man kan inte leta upp någon skogsdunge och sedan säga att ”där ska vi ha ett tiovåningshus”. Läs i förra veckans ”Mitt i” om idéerna för Salems centrum istället, det är mer realistiskt. Titta gärna på kommunens bostadsbyggnadsprogram här: https://docs.google.com/a/salem.se/spreadsheet/ccc?key=0AoMGcC_fUnQbdHhoaFFnWmJET1RGVTNfOXBuQWt2SWc&usp=sharing#gid=0 . / LK

 3. Det där känns som en ganska defaitistisk attityd.

  Wallenstam vill i a f bygga primärt hyresrätter för egen förvaltning, och tycks ha samarbete med flertalet kommuner om den saken. Pratat med dem, och konkret erbjudit dem byggbar mark?

  http://fastighetsnytt.se/2013/12/hyresregleringen-inte-det-stora-problemet/

  Vem har förresten pratat om tiovåningshus? Det räcker bra med 3-5 våningar, och i Rönninge centrum är det ju faktiskt kommunen som själv gått med på att bygga projektets högsta hus i söderläge… 😉

  Mårten

  1. ”Defaitistisk”, för oss som jobbar med bostadsbyggandet känns det som du använder dig av Orwellskt nyspråk, ”krig är fred” etc. Vi ska söka upp olika byggare för Salems centrum, Wallenstam är en av dem. / LK

 4. Det där tolkar jag som att ni hittills inte försökt prata med Wallenstam.

  För några år sedan skrev du att du inte var säker på att Salem skulle fortsätta bygga bostäder.

  Allt jag föreslår är att Salems kommun försöker öka andelen hyresrätter i mixen och förbinder sig till en rimlig volym bostadsbyggande över tid. Är det för mycket begärt?

  Mårten

 5. Så, vilken högre andel hyresrätter i mixen siktar Salem numera på?
  Hur många nya bostäder utfäster sig kommunen att möjliggöra fram till år 2030?

  Mårten

 6. Jag ville inte veta andelen för ett enskilt projekt, utan hur många bostäder i flerbostadshus Salems kommun är beredd att medverka till fram till år 3030 och vilken andel hyresrätter man har ambitionen att uppnå inom den ramen.

  Jag tycker det är en fullt rimlig fråga, särskilt ett valår, och förstår inte varför du tycks se den som provocerande?

  Mårten

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s